English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.002-0073-C01
Активност, обучение и заетост
ЕСФ, ИМЗ ==> Развитие на човешките ресурси
26.04.2016
26.04.2016
26.12.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектното предложение е насочено към идентифициране и активиране на най-малко 71 неактивни младежи между 15 и 29г., живеещи на територията на област Разград и област Търговище. Проектът предвижда следното: идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение и активиране за включването им на пазара на труда по приложена методология, предоставяне на обучения от лицензиран Център за професионално обучение на 30 представители на целевата група за придобиване на професионална квалификация за „парамедик“ (трета квалификационна степен) и осигуряване на стипендии за обучаващите се, наемане на 15 от успешно завършилите обучението лица на длъжност „парамедик“ в Център за спешна медицинска помощ-Разград и на 15 от тях в Център за спешна медицинска помощ-Търговище, за период до 6 месеца (субсидирана заетост), връщане в образователната система на 27 неактивни младежи и насочване на всички останали младежи към регистрация в ДБТ за включване в други операции и информация за други възможности за включване в пазара на труда. 
Проектът предвижда дейност, свързана с организацията и управлението на проекта и дейности за информиране и публичност в съответствие с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г. Във всички проектни дейности са предвидени конкретни мерки за прилагането на хоризонталните принципи за равни възможности и липса на дискриминация, равенство на половете и устойчиво развитие.
Дейности
 • Дейност за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение и активиране за включването им на пазара на труда: Цел на дейността Дейността има за цел да се идентифицират и активират най-малко 71 младежи, представители на целевата група, като 30 от тях се насочат към включване в обучение за придобиване на професионална квалификация „парамедик“ (трета квалификационна степен) с осигурена последваща субсидирана заетост за 15 от успешно завършилите в ЦСМП-Разград и за 15 от тях в ЦСМП-Търговище, 27 от идентифицираните да получат индивидуални консултации с психолог и да се върнат в образователната система, а всички други, включени в проекта, младежи да бъдат насочени към регистрация в ДБТ. Съдържание на дейността Дейността включва идентифициране на представители на целевата група и насърчаване на младежите за връщане на пазара на труда и/или в образователната система и/или към регистрация в ДБТ. Дейността ще бъде изпълнена в съответствие с Методологията за идентифициране на целевите групи, която е приложена към настоящото проектно предложение. Методологията е разработена на базата на задълбочен анализ на специфичните характеристики на целевите групи и при отчитане на опита и експертизата на кандидата и партньора. Етапи за изпълнение 1. Подготовка – на този етап ще бъдат избрани експертите (ключов експерт „Организатор на кампания за идентифициране и активиране“ и ключов експерт „Консултант – психолог“ – отговорностите и квалификациите им са подробно описани в Секция 9 на Формуляра за кандидатстване), които ще участват в реализирането на дейността. С тях ще бъдат сключени граждански договори в съответствие с Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР 2014-2020. Експертите и екипът за организация и управление на проекта, със съдействието на кандидата и партньора, ще разработят детайлен план за изпълнение на дейността (при спазване на Методологията за идентифициране на целевите групи), ще бъдат определени датите за ключовите събития, ще бъдат закупени необходимите материали и консумативи, ще се изработят материалите за информационната кампания, детайлните процедури за идентифициране на младежи, които отговарят на изискванията за включване в дейност 2 от проекта за осигуряване на обучение за професионална квалификация, инструктиране на ангажираните експерти и др. Този етап завършва с пълна готовност за стартиране на дейностите по идентифициране и активиране на представителите на целевата група. 2. Изпълнение – изпълнението на дейността ще се извърши от експертите в пълно съответствие с Методологията за идентифициране на представителите на целевите групи и съставения подробен план на етапа на планиране. Екипът за организация и управление на проекта ще осъществява периодичен мониторинг на изпълнението като на най-малко веднъж седмично ще се прави преглед на напредъка, на идентифицираните трудности и ще се планират следващите действия. 3. Приключване на дейността – дейността следва да завърши с: - пълна готовност за започване на дейност 2 на проекта за предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация – обработени документи и потвърдени заявки за включване в обучение за „Парамедици“ (трета квалификационна степен) и за участие в последваща заетост на 30 представители на целевата група; - върнати най-малко 27 представители на целевата група в образователната система; - регистрирани най-малко 14 представители на целевата група в дирекция „Бюро по труда“ за последващо търсене на работа и включване в други операции за обучение и заетост.
 • Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението (по заявена готовност от работодател) : Цел на дейността Дейността има за цел да се предостави обучение на 30 представители на целевата група във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението за професионална квалификация за професия „Парамедик” (код на професията – 723030), специалност код 7230302 „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения“ с трета степен на професионална квалификация съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Съдържание на дейността В рамките на дейността за организация и управление на проекта ще бъде проведена процедура за избор на лицензиран Център за професионално обучение, който да предостави обучение на 30 представители на целевата група във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението за професионална квалификация за професия „Парамедик”. С избрания изпълнител ще бъдат съгласувани графиците за провеждане на обучението, ще бъдат информирани включените в обучението представители на целевата група и изпълнителят ще проведе обучението в съответствие с ДОИ и утвърдената учебна програма. За всички лица, включени в обучението, са предвидени и редовно ще бъдат изплащани стипендии в размер на 10 лв. за всеки присъствен учебен ден в населеното място и 15 лв. за всеки присъствен учебен ден извън населеното място при обучение от минимум 6 часа дневно за времето на обучението. Изплащането на стипендиите ще бъде надлежно документирано. Основни данни за обучението за придобиване на професионална квалификация 1. Наименование и код на професията, и код на специалността: Професия „Парамедик” , код на професията - 723030, специалност код 7230302 „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения“ с трета степен на професионална квалификация съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение. 2. Хорариум на обучението – 960 учебни часа, разпределени, както следва: 2.1. Теория: 300 учебни часа 2.2. Практика: 660 учебни часа (от които 60 учебни часа избираема професионална подготовка) 3. Брой на обучаваните лица: 30 4. Документ доказващ завършеното обучение: Свидетелство за професионална квалификация. Обучението ще се проведе в съответствие с изискванията на ЗПОО. Обучението е по професия и специалност, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от Министъра на образованието и науката (парамедик, трета квалификационна степен). Обучението води до придобиване на степен на професионална квалификация, удостоверена със свидетелство за професионална квалификация (съгласно чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от ЗПОО), при провеждането на обществената поръчка към изпълнителя ще бъде поставено изискване за притежаване на валидна лицензия от НАПОО за специалността както и изисквания към преподавателите, чието завършено образование, придобита специалност, присъдена квалификация и правоспособност трябва да бъде в съответствие с нормативната уредба и ДОИ за извършване на обучението по специалността. Етапи за изпълнение 1. Подготовка – подготовка на списъци с участници в обученията (резултат от Дейност 1) и координация и комуникация за избрания изпълнител. 2. Изпълнение – провеждане на обучението от избрания Център за професионално обучение в съответствие с нормативните изисквания, ДОИ и договора с избрания изпълнител, изплащане на стипендиите на включените в обучението лица. 3. Отчитане – предоставени копия от издадените свидетелства за професионална квалификация на включените в обучението лица от ЦПО, окомплектоване на документите, свързани с изплатените стипендии на лицата, които са били включени в обучението.
 • Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас на НКПД 2011 за период до 6 месеца. : Цел на дейността Целта на дейността е да се осигури субсидирана заетост за период от 6 месеца на 30 представители на целевата група, които успешно са завършили обучение и са придобили свидетелства за професионална квалификация за професия „Парамедик” (код на професията – 723030), специалност код 7230302 „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения“, трета степен на професионална квалификация съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Съдържание на дейността 15 представители на целевата група, които успешно са завършили обучението и са получили свидетелства за професионална квалификация ще бъдат наети на субсидирана заетост в Център за спешна медицинска помощ-Разград на длъжност „парамедик“ (клас 3 „Техници и приложни специалисти“, код 32583001, съгласно НКПД) и 15 в Център за спешна медицинска помощ-Търговище на същата позиция. Лицата ще бъдат назначени на срочни трудови договори като за времето на субсидираната заетост те ще получават месечна заплата в размер на Минималния осигурителен доход за длъжността. Полагането на труд от наетите лица ще се извършва при пълно спазване на действащото в Р България трудово законодателство. Работодателите ще осигурят необходимите условия и оборудване за извършването на работата на парамедиците. Етапи за изпълнение 1. Подготовка – на този етап ще бъдат изготвени трудовите договори за представителите на целевата група, които ще бъдат наети на работа, ще бъдат прегледани документите на кандидатите и с тях ще бъдат подписани договори. Всички новонаети лица ще получат и екземпляр от длъжностната характеристика за длъжността. 2. Изпълнение – всички наети лица ще преминат въвеждащо обучение по вътрешните правила на работодателя и ще им бъде осигурено работно облекло, екипировка и оборудване, необходими за извършване на работата (както е приложимо за длъжността). Работодателят ще изплаща редовно месечните заплати, както и всички дължими вноски за сметка на работодателя съгласно изискванията на КТ и КСО. Полагането на труд от наетите лица ще се извършва при пълно спазване на действащото в Р България трудово законодателство. По време на изпълнението на дейността, новонаетите лица ще бъдат наблюдавани и оценявани от преките си ръководители. 3. Приключване – след приключването на срока на субсидираната заетост на лицата, наети по проекта, които демонстрират необходимите професионални и лични качества за длъжността, ще бъдат предложени постоянни трудови договори.
 • Организация и управление на проекта : Цел на дейността Целта на дейността е да се гарантира, че всички проектни дейности се изпълняват в съответствие с договора за безвъзмездна финансова помощ, при спазване на графика на проекта и при спазване на принципа за ефективност и ефикасност на разходите. В рамките на дейността ще се контролира напредъкът по постигането на целите на проекта, отчитането на изпълнените дейности и постигнатите цели, както и ще се планират действията при възникване на промени, които налагат допустими изменения в договора за безвъзмездна финансова помощ. Съдържание на дейността Дейността включва създаване на екип за управление на проекта (ръководител, координатор, счетоводител), инструктиране на екипа за неговите правомощия и отговорности, разработване на подробен план за изпълнение на проекта, планиране и изпълнение на план за мониторинг на дейностите и напредъка по постигането на дейностите, организиране и провеждане на обществените поръчки в рамките на проекта, сключване на договори с избраните изпълнители, контрол над изпълнението на техните ангажименти, планиране на паричните потоци и навременно разплащане с всички доставчици, експерти и с включените в проекта лица, осигуряване на навременно отчитане пред Договарящия орган на всички изпълнени дейности и постигнати резултати. Етапи за изпълнение 1. Подготовка – на етапа на подготовка ще бъде сформиран екипът за управление на проекта. Това включва сключването на граждански договор с ръководителя на проекта, който е предварително определен и чиято автобиография е приложена към настоящото проектно предложение, както и избор на сключване на договори с координатора и счетоводителя на проекта. Всеки от членовете на екипа ще разполага с подробно работно задание за дейностите, които следва да извърши и ще отчита изпълнените дейности и задачи на месечна база. Членовете на екипа ще бъдат инструктирани от партньорите и ще бъдат запознати с другите документи, регламентиращи тяхната работа - договор за безвъзмездна финансова помощ, Ръководство за изпълнение на проекти, Методология за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР 2014-2020, Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и др. Членовете на екипа ще разполагат с необходимото оборудване и достъп до интернет, за да могат да изпълняват своите задължения. 2. Изпълнение – екипът за управление на проекта ще направи план за изпълнение на дейностите (с конкретни дати и срокове, съобразно датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ), ще определи и подготви граждански договори с ключовите експерти, ангажирани в дейност 1, ще организира провеждането на тръжната процедура за избор на лицензиран ЦПО, който да предостави обучението за придобиване на професионална квалификация по дейност 2, както и ще организира групите за обучение. Екипът за управление на проекта ще изготви и план за вътрешен мониторинг на напредъка по изпълнението на дейностите и ще следи за неговото изпълнение. Екипът за управление на проекта ще носи отговорност и за осъществяването на комуникацията с представителите на договарящия орган, ще подготви искане за авансово плащане, както и междинни отчети и искания за плащания. Текущо счетоводителят на проекта ще извършва и осчетоводява дължимите плащания към доставчици, експерти, представители на целевата група, включени в обучения или в субсидирана заетост. 3. Приключване – след приключването на дейностите по проекта екипът за управление на проекта ще подготви окончателен технически отчет и искане за окончателно плащане и след одобрението им ще архивира и предаде на кандидата документацията по проекта.
 • Информиране и публичност : Цел на дейността Целта на дейността е да се предоставя навременна и коректна информация на обществеността за проекта, както и да се популяризира приносът на Европейските фондове за неговото реализиране. Съдържание на дейността Дейността за информиране и публичност ще бъде изпълнена при стриктно спазване на приложимите за проекта изисквания на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г. Предвидени са следните действия: - поставяне на информационна табела на входа на ЦСМП-Разград; - изработване на секция с информация за проекта за интернет страницата на ЦСМП-Разград; - провеждане на една начална и една финална пресконференция (включително и подготвяне на прес съобщения до медиите и др. информационни материали). Целта на началната пресконференция е да се разпространи информация за целите на проекта и очакваните резултати, както и за планираните дейности, а на финалната пресконференция ще бъдат представени резултатите от проекта. На пресконференциите ще бъдат поканени местни и регионални медии, както и представители на заинтересованите страни; - дизайн и изработка на брошури (формат А5, пълноцветен печат) – брошурата ще бъде отпечатана в края на проекта и раздавана на финалната пресконференция като в нея ще бъдат отбелязани постигнатите от проекта резултати. Допълнително брошурата ще бъде предоставяна и на местните лечебни заведения, други ЦСМП от цялата страна, Министерство на здравеопазването и др. Етапи за изпълнение 1. Планиране – екипът за управление на проекта ще разработи план за информиране и публичност с конкретни дати, отговорници и действия, ще възложи изработката на всички материали, свързани с дейността за информиране и публичност, ще разработи бланка за документите на проекта в съответствие с изискванията на Единния наръчник и ще запознава всички доставчици с изискванията за информиране и публичност. 2. Изпълнение – в съответствие с плана за информиране и публичност като екипът за управление на проекта следи за спазването на графика и качеството на изпълнение на действията. 3. Приключване - в съответствие с плана за информиране и публичност

Индикатори

Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., извън обучение или образование, Целева стойност: 71.00, Достигната стойност: 29.00
Неактивни участници, неангажирани с образование или обучение, които при напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение, получават квалификация или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, Целева стойност: 57.00, Достигната стойност: 13.00

Финансова информация

226 863.60 BGN
226 863.60 BGN
70 237.75 BGN
91.89 %
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ ИМЗ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 18 398.64 0.00 0.00 208 464.96 226 863.60
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 18 398.64 0.00 0.00 208 464.96 226 863.60

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на ръководител на проект, Стойност: 7 200.00
 • Обособена позиция 1: Избор на ръководител на проект
Предмет на предвидената процедура: Избор на консултант - психолог, Стойност: 2 480.00
 • Обособена позиция 1: Избор на консултант - психолог
Предмет на предвидената процедура: Избор на организатор на кампания за идентифициране и активиране, Стойност: 7 680.00
 • Обособена позиция 1: Избор на организатор на кампания за идентифициране и активиране
Предмет на предвидената процедура: Избор на координатор проект, Стойност: 5 670.00
 • Обособена позиция 1: Избор на координатор проект
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на професионално обучение за "Парамедик" (трета степен) по проект BG05M9OP001-1.002-0073 "Активност, обучение и заетост"., Стойност: 54 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на професионално обучение за "Парамедик" (трета степен)

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.