English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0158-C01
Подобряване на енергийната ефективност на "Добруджа билдинг" ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
18.08.2017
18.08.2017
25.10.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северозападен (BG31), Плевен (BG314), Плевен, с.Ясен

Описание

 "Добруджа билдинг" ЕООД е създадено през 2008 година с основен предмет на дейност -строителство на жилищни и промишлени сгради. Фирмата разполага със складови бази, строителна техника, инвентар, транспортни средства, строителна механизация и съоръжения, които ѝ позволяват да обхване комплексно всички видове строителни дейности. Наличието на собствена материална база и добре организиран трудов ресурс ѝ дават възможността да изпълни всички видове строително-монтажни работи, свързани с модерното жилищно-административно строителство.
 "Добруджа билдинг" ЕООД изгражда обекти самостоятелно и в сдружения в цяла България. Освен в гр. Добрич, фирмата има база и в северозападна България, в с. Ясен, община Плевен, където ще бъде придобита механизацията по проекта и ще бъде позиционирана, когато не се ползва на даден обект. Фирмата планира да подобри енергийната си ефективност и да намали разходите си, като закупи нови високопроизводителни и разнообразни строителни машини като: камион с надстройка кран; вибрационен валяк; ротиращ телехендлер; дизелов миксокрет; стационарна бетон помпа; мини челен товарач и 2 броя камиони с двойна шаси-кабина със самосвална надстройка. "Добруджа билдинг" ЕООД ще използва консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 и услуги за енергиен одит, който да даде предписание за извършване на енергийно ефективни мерки.
 Посредством проекта компанията планира да разшири дейността си, да намали себестойността на строителството и по този начин да стане по-конкурентна. Това е предпоставка за устойчиво развитие, което ще разшири пазарните позиции на фирмата в строителния бранш.
Дейности
 • Придобиване на нови строителни машини. Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на: камиона с кран- 1 бр.; вибрационен валяк- 1 бр; ротиращ телехендлер- 1 бр; дизелов миксокрет- 1 бр; стационарна бетон помпа- 1 бр; мини челен товарач- 1 бр и камион с двойна шаси-кабина със самосвална надстройка - 2бр: Като част от дейността по проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация следните активи (строителни машини): 1.Камиона с кран- 1бр. Сега се използва камион с кран под наем. Новата транспортна машина сама с крана който е монтиран на камиона, ще товари строителни материали и съоръжения и ще ги транспортира до строителните обекти. Това ще намали разходите и ще подобри мобилноста и ефективността на машинният парк на фирмата. 2.Вибрационен валяк- 1бр. Използваният валяк е стар, амортизиран и неефективен, като е с ниска производителност и висок разход на гориво , поради което фирмата планира да го замени с нов, енергийно ефективен и високопроизводителен. Новата вибрационна машина контролира силата на натиск, така че да е гарантирана плътността на изгражданата настилка, което пък от своя страна ще подобри качеството на настилката и ще снижи разходите при уплътняването и.Чрез закупуването на новия вибрационен валяк фирмата значително ще разшири своята дейност. 3.Ротиращ телехендлер- 1 бр. Използваният сега мотокар е стар, амортизиран и неефективен, с ниска производителност и висок разход на гориво. Новата машина ще бъде в състояние да повдига товари до 5 тона, над 20 метра и да работи като ротира и се върти на 360°. Изключително е полезен и за работа защото е с хибридно задвижване, с дизеловия мотор за всички функции включително и движението, или да премине на електрическо захранване от трифазна ел. мрежа за всички функции на машината след като тя е стабилизирана. Системата се състои от допълнителен електродвигател, който задвижва монтирана към него хидравлична помпа, с което се постига три пъти по-ниски разходи за захранване, както и липса на каквито и да е емисии на отработени газове позволяващо работа в затворено пространство. 4.Дизелов миксокрет- 1 бр Използваната машина за подова замазка е стара , амортизирана и неефективна, с ниска производителност (2,1 куб.м/час) и висок разход на гориво (14 л/час). Фирмата планира да закупи нова машина за подови замазки която да е със значително по-добра производителност. Машината ще има значително подобрение на техническите параметри и ниски експлоатационни разходи, което я прави подходяща за разширяване строителната дейност и намаляване себестойността на предлагания продукт. 5.Стационарна бетон помпа- 1 бр. Фирмата използва миксер под наем с ниски технически параметри, неефективен, с високо специфично потребление на гориво и високи експлоатационни разходи. Компанията планира да направи инвестиции като закупи нова стационарна бетон помпа, която ще има значително подобрение на техническите параметри и ниски експлоатационни разходи, което я прави подходяща за разширяване строителната дейност и намаляване себестойността на предлагания продукт. 6.Мини челен товарач- 1 бр. Използва се товарач под наем който е стар, амортизиран и неефективен. Новата машина ще има значително подобрение на техническите параметри и ниски експлоатационни разходи, което я прави подходяща за разширяване строителната дейност и намаляване себестойността на предлагания продукт. Машината е универсална, много необходима и служи за различни товарни дейности. Фирмата ще може да реагира бързо при наемане на обекти за изпълнение. 7.Камион с двойна шаси-кабина със самосвална надстройка - 2бр. За да подобри енергийната си ефективност и намали разходите си за строителство, компанията планира чрез инвестиционния проект да закупи 2 броя камиони самосвали с нисък разход на гориво - около 10 литра/100 км . Това ще намали разходите и ще подобри мобилността и ефективността на машинният парк на фирмата. Компанията ще може бързо и икономично да транспортира насипни материали до строителните си обекти. Инвестициите се отнася за мерки 1, 2, 3 ,4, 5, 6 и 7 от енергийния одит Стъпките за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител - чрез „Избор с публична покана“ (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец).
 • Консултантски услуги- ( като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001, услуги за Енергиен одит който е извършен предварително, Публичност и Визуализация). : Като част от дейността по проекта ще бъдат ще бъдат извършени следните услуги: 1.Консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; 2.Консултантски услуги за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; Стандарта създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление.Системата за управление на енергията обхваща следните основни процеси: -Енергийно планиране; -Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия; -Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; -Планиране на управлението на енергията. Стандартът определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на енергията, чиято цел е да даде възможност на фирмата да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност , енергийната сигурност, използването на енергия и потреблението. Стандартът има за цел да помогне на компанията непрекъснато да намалява консумация на енергия, и следователно разходите си за енергия и емисиите на парникови газове. Ползите от стандарта са намаляването на разходите за енергийни ресурси и ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда. Това води до подобряване на енергийната ефективност, намаляване на себестойността на произвежданата продукция и повишаване на конкурентоспособността на фирмата. 3.Услуги за Публичност и Визуализация. Планира се изработка и доставка на 2 броя табели които трябва да се монтират на видно място във фирмата. 4.Консултантски услуги за Енергиен одит. Това е единствената дейност по проекта, която се извършва предварително с цел да предпише енергийно ефективни мерки, които да помогнат на кандидат бенефициента да планира инвестициите си. Съгласно указанията във формуляра за кандидатстване се бележат че започват в първия месец със срок на изпълнение 2 месеца. Стъпките за изпълнение на дейностите: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез съобщение за събиране на ценови предложения за избор на изпълнител (от 1 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на услугите (от 4 до 11 месец);

Индикатори

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 428.06, Достигната стойност: 428.06
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 1 603.00, Достигната стойност: 1 603.22
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 551 130.20 BGN
942 108.12 BGN
939 975.60 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 800 791.91 141 316.21 609 022.08 1 551 130.20
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 800 791.91 141 316.21 609 022.08 1 551 130.20

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА с обособени позиции: Обособена позиция 1: Камион с надстройка кран - 1бр. Обособена позиция 2: Вибрационен валяк - 1бр. Обособена позиция 3: Ротиращ телехендлер-1бр. Обособена позиция 4: Дизелов миксокрет - 1бр Обособена позиция 5: Стационарна Бетон Помпа - 1бр. Обособена позиция 6: Мини Челен Товарач - 1бр. Обособена позиция 7: Камион с двойна шаси-кабина със самосвална надстройка - 2бр., Стойност: 1 513 030.20
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Камион с надстройка кран - 1бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Вибрационен валяк - 1бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Ротиращ телехендлер-1бр.
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4: Дизелов миксокрет - 1бр
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция 5: Стационарна Бетон Помпа - 1бр.
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция 6: Мини Челен Товарач - 1бр.
 • Обособена позиция 7: Обособена позиция 7: Камион с двойна шаси-кабина със самосвална надстройка - 2бр.
Предмет на предвидената процедура: Енергиен одит, Стойност: 19 600.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт 50001, Стойност: 9 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт 50001, Стойност: 9 000.00
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация, Стойност: 500.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.