English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.008-1092-C01
ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В "НЕКТОН 2" ООД
103622364 НЕКТОН 2 ООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
12.06.2017
12.06.2017
12.09.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

Един от основните приоритети на НЕКТОН 2 ООД е непрекъснатото подобряване на работната среда в предприятието. Необходимостта от подобряване качеството на раб. места доведе до основната потребност от осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд.Удовлетворяването на тази потребност е и една от основните цели на проекта.Посредством изпълнението на предвидените по проекта дейности:
1.Разработване,адаптиране и въвеждане на система за развитие на чов. ресурси,вкл. възможност за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси,с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния,семейния и личния живот,както и удължаване трудовия живот на по-възрастните служители(над54г)
2.Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите във фирмата
3.Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд,чрез закупуване на средства за колективна защита(СКЗ),ЛПС и СРО
4.Осигуряване на социални придобивки за работещите и достъп за заето лице с увреждане
5.Организация и управление на проекта
6.Информиране и публичност
ще бъде възможно постигането на общата цел на проекта.
Като резултат от изпълнение на дейностите по проекта ще бъдат:въведени гъвкави форми на заетост посредством закупена и внедрена система за отчитане на работното време;въведени практики за удължаване на професионалния живот на служителите над 54г;закупен и внедрен софтуер за управление на човешките ресурси;осигурен превоз на 3 души до и от работното място;закупени СКЗ,ЛПС и СРО;доставена подемна електрическа платформа за хора с увреждания и доставени социални придобивки;създаден екип за управление на проекта;изработени визуализационни материали.
Целевата група включена в проекта обхваща всички заети лица във фирмата(54лица),като 26 са служители над 54г и 1 лице е с увреждане.По време на изпълнение на проекта фирмата ще използва натрупания през годините опит в изпълнението на подобни дейности и ще следи за спазване на хоризонталните принципи на ОП РЧР.
Дейности
 • Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване на трудовия живот на по-възрастните работници и служители.: Целта на дейността е насочена към оптимизация на управлението и развитието на човешките ресурси.Необходимостта от промени в организацията на управление и системата за развитие на човешките ресурси са обвързани със стратегията за развитие на предприятието.Те се основават на потребността на фирмата от организационни промени свързани с подобряване управлението на човешките ресурси,с цел осигуряване по-добри и безопасни условия на труд за служителите. По проекта е предвидено да се закупи и внедри: 1.Система за отчитане на работното време(1бр), която ще допринесе за въвеждането на гъвкави форми на заетост за по-лесно съвместяване на професионалния, семейния и личния живот и за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54г). Тя ще бъде въведена в офиса на фирмата и ще бъде използвана от служителите работещи в администрацията–общо 24 лица,от които 9 са над 54г. Мярката е насочена към заетите лица във фирмата и приоритетно към лицата над 54 години за осигуряване на по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот. Като част от тази мярка ще бъде въведено гъвкаво работно време. Работодателят ще определи основните правила за включване на служител в режима чрез правилника за вътрешния трудов ред - задължителните часове за присъствие и ограниченията за тяхното разпределение в рамките на деня. Отчитането на гъвкавото работно време ще бъде извършвано чрез доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на Система за отчитане на работното време. Въведеното гъвкаво работно време ще позволи и удължаване на професионалния живот на служителите над 54г - 9 лица, с което ще се осъществява плавна промяна и приемственост между поколенията работници и служители като се запазят и развият, натрупаните от по-възрастните работници ценен опит и експертиза. С вътрешна заповед на управителя ще бъдат регулирани възможностите за менторство и консултантство в предприятието за служители над 54г. 2.Софтуер за управление на човешките ресурси(1бр) Мярката предвижда внедряване на Софтуер за управление на човешките ресурси.Той ще автоматизира основните процеси, част от управлението на човешките ресурси в предприятието–организация, вкл. разработване на процедурите и разпределяне на задачите към изпълняващите длъжности;създаване на единна платформа и електронна база данни с досиета на всички служители на всички нива-профили, оценки; прозрачност в процеса на оценяване и атестация, водеща до увеличена удовлетвореността на служителите; възможност за провеждане на процедура по оценяване и атестация в рамките на един работен ден, планиране на обучения.Той ще улесни комуникацията със служителите в изпълнение на изисквания по националното трудово законодателство, като информиране във връзка с правила,наредби и др,касаещи съответната длъжност и работна позиция. Софтуерът ще обхване всички служители на фирмата (54 лица) като им осигури възможност за качествена оценка на изпълняваните задължения и по-ефективна работна среда. Описаната дейност и включените в изпълнението й мерки насърчават развитието на фирмата в областта на политиката по опазване на околната среда и изменение на климата и ресурсната ефективност,вкл. прилагането на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в тези области.Обезпечаването на предприятието със Софтуер за управление на човешките ресурси ще намали използването на хартия и мастило за създаване и разпространение на документи,съпровождащи процесите на управление на човешките ресурси, както и ще повиши производителността на труда в предприятието чрез оптимизиране използването на човешки ресурси.В допълнение ще бъде издадена вътрешна заповед за прилагане на "зелени практики", използването на рециклирана хартия и консумативи,което допълнително ще увеличи приноса на фирмата в опазването на околната среда.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, чрез доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на средства за колективна защита: Целта на дейността е осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, чрез закупуването на нови средства за колективна защита, които ще заменят сега съществуващите морално остарели и неефективни такива: 1.Ограждения–плътни 100л.м и прозрачни 300л.м. Закупуването на ограждания за обезопасяване от навлизане в опасни зони е част от утвърдената Програма за минимизиране на риска и е включено на основание идентифицираните рискове и предложените мерки за подобряване условията на труд в актуалната Оценка на риска.Наличието на подобни ограждения ще намали заплахата от навлизане в опасна зона на лицата заети в строителството-46 лица. В градските части при извършване на СМР има изискване поставяните ограждения от двете страни на изкопа да са плътни.Ограниченията от работата в градски части налагат работа на до 50м, което означава че за покриване на обезопасителен периметър са необходими плътни ограждения с дължина 100л.м. Те гарантират безопасността на служителите при направата на изкопа, поставянето на тръбите, тестването на връзките и затварянето на изкопа.В извънградските зони изкопите могат да са с дължина до 150 м и изискването е да се поставят прозрачни ограждения от двете страни. Предвидено е закупуване на 300л.м. ограждения,които да ги предпазват при извършване на служебните им задължения. 2.Технически средства за ограждане и сигнализация на изкопите-Премигващи лампи-10бр. При намалена видимост има опасност за служителите да паднат в изкопа. За обезопасяване на изкоп фирмата предвижда поставянето на 10бр премигващи лампи-по 5 от двете страни на изкопа. Обезопасяването ще подобри условията на труд на 46 лица. 3.Платна за защитни системи за изкопи - 8 комплекта. По време на изкопни работи по полагане на канализационни тръби служителите трябва да са защитени чрез използването на подходящо укрепление (чл. 49, т. 2 от Наредба № 2/22.03.2004)-защитна система с платна. Дължината на тръбата определя колко трябва да бъде дължината на защитната система. Обичайните изкопни дейности на фирмата включват полагане на до 2 бр. водопроводни тръби на работен ден, всяка по 12 м. (или 4 канализационни тръби, всяка по 6 м.) като са необходими допълнително по 2 м. пространство в аванс за безпроблемно изпълнение на дейността. По тази схема следва, че платната трябва да покрият изкоп от 28 л.м. Дълбочината на изкопите е различна на различните обекти. Това налага защитната система да включва основно и надграждащо платно. За да се постигне максимална обезопасеност по време на работния процес в изкопa, дружеството предвижда закупуването на 8 к-та. Изкопите се укрепват от двете страни, затова всеки комплект се състои от 2 основни и 2 надграждащи платна, всяко с дължина 3,5 м. Чрез обезопасяване на изкопите ще бъдат осигурени безопасни и здравословни условия на труд за 12 служители, пряко ангажирани в изкопните дейности на строителния обект, на длъжност Общ работник – 3, Монтажник – 3, Водопроводчик външно ВиК - 3, Водопроводчик вътрешно ВиК - 3. 4.Мрежа за защита от падане от височина–100м2 За осигуряване безопасността на служители си, фирмата иска да закупи Мрежа за защита от падане от височина, с което ще се осигури безопасност от падане на хора или предмети при изпълнение на служебните задължения, вкл. полагане на окачена канализация и противопожарни инсталации. Дружеството предвижда закупуването на 100 кв.м. защитна мрежа с цел да осигури безопасни и здравословни условия на труд на служителите на длъжност Водопроводчик аварийна група-3, също така и на всички останали работници, преминаващи в близост до обекта. Обезопасяването е предназначено за обезопасяване на крановия път. Ширината на една мрежа е 2,5 л.м., а дължината на една кранова релса е 20 метра(крановата релса се състой от две оси на две срещуположни фасади - общо 40м), което налага 100 кв.м мрежа (2,5л.м.х40м).
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, чрез закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО): Целта на дейността е осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, чрез закупуването на ЛПС и СРО,съгласно утвърдения Списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС за безопасност и здраве при работа. Списъкът е изготвен на основание на идентифицираните в дейността на служителите опасности и свързаните с тях рискове, които не могат да бъдат избегнати по друг начин. Към момента във фирмата има осигурени ЛПС и СРО чиито срок на износване изтича поетапно през 2017г. и до средата на 2018г. поради различния срок на предоставянето им на служителите (съобразно назначението им и срока на износване). Дейността включва закупуването на ЛПС и СРО, съобразно идентифицираните потребности от защита от различни видове риск за 46 лица заети в “НЕКТОН 2” ООД. Предвидените за закупуване ЛПС и СПО имат функцията на защитни средства, предназначени за различни части на тялото на заетите лица, както е описано в Списък на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при работа. Броят ЛПС са според броя заети на длъжностите, за които се полагат.За улеснение сме уточнили колко заети имаме от всяка длъжност, където те са повече от 1 лице. Не са предвидени резервни бройки.За всяко лице е заложена една бройка от вид, тъй като срока на износването им съгласно Списъка е не по-малък от 1 година или до износване или амортизиране. 1.Предпазни обувки с бомбе:зимни–35 чифта; летни–35 чифта За предпазване на долни крайници от нараняване при изпълнение на служебните си задължения.Зимните и летните обувки ще са съобразени с нуждата от предпазване съответно от студ и топлина и нараняване с тежки предмети и механични опасности, подхлъзване и ще са с антибактериално покритие за предпазване от развитие на гъбични инфекции. За длъжности: Изп. директор,Управител,Произ. директор,Главен инженер,Техн. ръководител-3,Техн. ръководител ВиК,Инж. ВиК,Геодезист,Инсп. по безоп. на труда,ВВК,Общ работник-6,Монтажник-3,Водопроводчик външно ВиК-3,Водопроводчик аварийна група-3, Водопроводчик вътрешно ВИК-3,Багерист-2,Автомеханик,Стоковед,Управител склад,Общ работник складово. 2.Полугащеризон: зимен-44бр; летен–44бр За защита на тялото от неблагоприятни климатични въздействия,прах и влага (летен) или от студ (зимен),с висока защита срещу механични въздействия За длъжности: Изп. директор,Управител,Произ. директор, Гл. инженер,Техн. ръководител-3,Техн. ръководител ВиК,Инж. ВиК,Геодезист,Инсп. по безоп. на труда,ВВК,Общ работник-6,Монтажник-3,Водопроводчик външно ВиК-3, Водопроводчик аварийна група-3, Водопроводчик вътрешно ВиК-3,Багерист-2,Шофьор-2,Автомеханик,Стоковед,Управител склад,Общ работник складово,Пазач-невъоръжена охрана-6. 3.Термично облекло (термозащитно яке)–46бр; Яке, лятно–44бр За защита на тялото от претопляне(яке лятно) или преохлаждане (термично облекло). За длъжности: Изп. директор,Управител,Произ. директор,Гл. инженер,Техн. ръководител-3, Техн. ръководител ВиК,Инж. ВиК,Геодезист,Инсп. по безоп. на труда,ВВК,Общ работник - 6,Монтажник-3,Водопроводчик външно ВиК-3,Водопроводчик аварийна група-3,Водопроводчик вътрешно ВиК-3,Багерист-2,Шофьор-2,Автомеханик,Стоковед,Управител склад,Общ работник складово,Пазач-невъоръжена охрана-6.За Чистач на помещения(2) е предвидено само термично облекло (термозащитно яке) 4.Каска–32бр За защита на черепа от удар с тежък предмет или от падане от височина. За длъжности:Изп. директор,Управител,Произ. директор,Гл. инженер,Техн. ръководител-2,Техн. ръководител ВиК,Инж. ВиК,Геодезист,Инсп. по безоп. на труда,ВВК,Общ работник-6,Монтажник-3,Водопроводчик външно ВиК-3,Водопроводчик аварийна група - 3,Водопроводчик вътрешно ВиК-3,Багерист-2,Автомеханик. Описанието на дейността продължава в дейност 4"Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, чрез закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО)-продължение".
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, чрез закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО) - продължение: 5.Дъждобран–26бр За защита на тялото от намокряне от дъжд при работа на открито. За длъжности:Изп. директор,Управител,Произ. директор,Гл. инженер, Техн. ръководител,Техн. ръководител ВиК,Инж. ВиК,Геодезист,Инсп. по безоп. на труда,Общ работник-6,Монтажник-3,Водопроводчик външно ВиК-3,Водопроводчик аварийна група-2,Водопроводчик вътрешно ВиК-3 6.Ръкавици,защитни–31чифта За защита на горни крайници от нараняване с остри предмети при работа в строителството или при работа с машини. За длъжности:Техн.ръководители-3,Техн. ръководител ВиК,Инж. ВиК,Геодезист,Инсп. по безоп. на труда,Общ работник-6,Монтажник-3,Водопроводчик външно ВиК-3,Водопроводчик аварийна група-3,Водопроводчик вътрешно ВиК-3, Багерист-2,Автомеханик,Стоковед,Управител склад,Общ работник складово 7.Ръкавици, кожени–9чифта - За защита на горни крайници от нараняване при заваряване. 8. Предпазни щит и каска за заваряване –9бр –За защита на тялото и горните крайници от нараняване при заваряване 9. Предпазни очила закрит тип-9чифта –За защита на очите от нараняване при заваряване 10. Кожени престилки - 9бр. – за защита на тялото и горните крайници от нараняване при работа със заваряване т.7-10 Разпр.длъжности:Монтажник-3,Водопроводчик външно ВиК-3,Водопроводчик вътрешно ВиК-3 11.Защитни колани (сбруи)–6бр –За защита на тялото от падане при работа на височина. Разпр.длъжности: Монтажник-3, Водопроводчик аварийна група-3 12.Дихателна маска с филтри–6бр –За защита на дихателните органи при работа в канализационни тръби. Разпр.длъжности: Монтажник-3,Водопроводчик вътрешно ВиК-3 13.Изолиращо устройство с подаване на въздух–3бр –За защита на дихателните органи при работа в ограничени пространства. Разпр.длъжности: Водопроводчик вътрешно ВиК-3 14.Ботуши,гумени–12чифта –За предпазване на долни крайници от накомкряне при изпълнение на служ.задължения. Разпр.длъжности: Общ работник-3,Монтажник-3,Водопроводчик външно ВиК-3,Водопроводчик вътрешно ВиК-3 15.Водоустойчив полугащеризон–9бр –За защита на тялото от намокряне и преохлаждане при изпълнение на служ.задължения. Разпр.длъжности: Общ работник-3,Водопроводчик външно ВиК-3,Водопроводчик вътрешно ВиК-3 16.Антифони–15чифта–за защита на слуха от прекомерни нива на шум по време на работния процес. Разпр.длъжности:Общ работник-4,Монтажник-3,Водопроводчик външно ВиК-3,Водопроводчик аварийна група-2,Водопроводчик вътрешно ВиК-3 17.Предпазни обувки: летни-11чифта; зимни-11чифта-За предпазване на долни крайници от нараняване при изпълнение на служ.задължения. Зимните и летните обувки ще са съобразени с нуждата от предпазване съответно от студ и топлина, подхлъзване и ще са с антибактериално покритие за предпазване от развитие на гъбични инфекции. Разпр.длъжности:Шофьор-2,Пазач-невъоръжена охрана-6,Чистач на помещения-2.
 • Осигуряване на социални придобивки за работещите чрез осигуряване на достъп за лице с увреждане и оборудване на помещение за хранене: Една от целите на дейността е осигуряване на достъп за лице с увреждане като форма на социална придобивка, насочена към удовлетворяване на нуждата му от достъп до работното място. Към момента във фирмата работи 1 лице с увреждане на долните крайници с трайно намалена работоспособност. С оглед на безпроблемното му достигане на работното място и изпълнение на ежедневните задължения е необходимо да се подобри достъпа до работната среда. Като част от дейността е предвидено доставяне и монтиране на подемна електрическа платформа (не трайно прикрепена към стената) за лицето с увреждане на входа на сградата, където е месторабота на лицето. Поради наличието на стълби на входа на сградата, достъпът е затруднен и създава редица неудобства и предпоставки за допълнителни наранявания и физическо претоварване. За да отговори на нуждите му от добри и безопасни условия на труд, “НЕКТОН 2” ООД предвижда закупуването и монтирането на подемна електрическа платформа, която ще улеснява влизане и излизане от сградата. Качването и слизането по стълби е противопоказно за състоянието на служителя. Осигуряването на рампа ще улесни движението му при изпълнението на служебните му задължения без това да застрашава здравето му по време на работа. Другата цел на дейността е осигуряване на оборудване за помещение за хранене, в което служителите да могат да приготвят и обработят (топлинно) храна. Към момента НЕКТОН 2 ООД разполага със свободно помещение, което иска да оборудва и да го превърне в помещение за хранене. Фирмата предвижда закупуването на хладилник, в който служителите да могат да съхраняват хранителните си продукти, с които приготвят храната си. За обработка на хранителните продукти, „НЕКТОН 2“ ООД иска да закупи по проекта микровълнова фурна и керамични котлони. По този начин ще се посрещнат нуждите на служителите и ще се обособи напълно функционално помещение за хранене, от което ще могат да се възползват всички работници работещи в административния офис на фирмата - 24 човека. Дейността ще включва провеждане на процедура по външно възлагане съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 160. Фирмата ще съблюдава спазването на принципите за свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, публичност и прозрачност. След доставка и монтаж на подемната електрическа платформа за лицето с увреждане, хладилника, микровълновата фурна и керамични котлони ще бъдат подписани приемо-предавателни протоколи. Срока за изпълнение ще бъде 4 месеца, като през първия месец ще се направи проучване на пазара и ще се изберат изпълнители, а през следващите 3 месеца ще се извършат доставките.
 • Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите лица, за период от 12 месеца: Целта на дейността е предоставяне на удобен и съобразен с нуждите на служителите на „НЕКТОН 2” ООД организиран транспорт до и от работното им място. Общият брой на служителите от целевата група, които ще се възползват от организирания транспорт са 3 човека, като всички те имат адресна регистрация извън гр. Варна (където е тяхното работно място) – с. Изворско, общ. Аксаково и гр. Аксаково, общ. Аксаково. Фирмата предвижда да извършва превоз на служителите си от и до работното им място в гр. Варна по един маршрут, като всяка точка от маршрута са спирки, от и до които служителите биват транспортирани. Пътува се един път на ден по един и същи път в двете посоки (отиване и връщане) с едно превозно средство. Маршрут: с.Изворско, общ. Аксаково - гр. Аксаково, общ. Аксаково –бул. Република 23, гр. Варна, общ. Варна (офис, „Нектон 2” ООД) и обратно Превозвани служители по маршрута: От с.Изворско – 1 служител с адресна регистрация с. Изворско, общ. Аксаково От гр. Аксаково, – 2ма служителя, с адресна регистрация гр. Аксаково, общ. Аксаково Осигуряването на организиран транспорт за служителите, живеещи извън населеното място в което работят, представлява мярка, насърчаваща развитието в областта на политиката по околната среда и ресурсната ефективност. Дейността ще осигури икономически ефективен и екологично целесъобразен начин за транспортиране на работниците, при който ще се използва едно транспортно средство за превозването на група служители. Така ще бъдат оптимизирани транспортните разходи, а вредните емисиите, отделяни в транспортната дейност, ще бъдат намалени. Този подход е в унисон с политиката по околната среда, целяща преминаване към нисковъглеродна икономика, подобряване качеството на въздуха и намаляване на шума. За изпълнението на дейността фирмата ще възложи организирания транспорт на лицензиран превозвач, който ще извършва превоза на служителите. Дейността ще включва провеждане на процедура по външно възлагане съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 160. Фирмата ще съблюдава спазването на принципите за свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, публичност и прозрачност. Дейността е планирана да бъде изпълнявана 15 месеца. През първите три проектни месеца ще се проведе процедурата по външно възлагане и ще се избере превозвач. След подписване на договор с избрания изпълнител, ще стартира превозът на служители до и от работно място за период от 12 месеца.
 • Дейности по информиране и публичност: Основната цел на дейността е информиране на ползвателите и обществеността за получената безвъзмездна помощ. Дейността ще бъде осъществена в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020г. и приложимото към момента на изпълнение на дейността законодателство. Дейността ще включва провеждане на процедура по външно възлагане съгласно ЗУСЕСИФ, ПМС 160 и насоките на УО описани в Ръководството на бенефициента. Фирмата ще съблюдава спазването на принципите за свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, публичност и прозрачност. След доставката на визуализационните материали ще се подпише приемо-предавателен протокол. Дейността е планирана да бъде изпълнявана 15 месеца. През първия проектен месец ще бъде избран изпълнител, след което ще бъдат доставени визуализационните материали. Дейността ще продължи до приключване на проекта, а закупените визуализационни материали ще бъдат поддържани при бенефициента съгласно разпоредбите на общите условия на договора за БФП.
 • Дейности за организация и управление на проекта: Целта на тази дейност е да бъде сформирано екипно ядро от специалисти, които да отговарят за цялостното изпълнение на проекта. Екипът ще се състои от следните позиции: Ръководител на проекта, Координатор и Счетоводител. Изпълнението на дейността ще премине през няколко основни етапа – сформиране на екипа, изпълнение на ангажиментите му, осигуряване на предпоставки за успешно приключване на проекта. Дейността ще бъде осъществена чрез сформирането на екип състоящ се от следните лица имащи определени задължения: 1. Ръководител на проекта (1 лице) Ръководителят на проекта е пряко отговорен за цялостно му управление, управление на екипа, планиране, ресурсно обезпечаване, изпълнение на проектните дейности и осигуряване изпълнението на целите на проекта. Подробно описание на задълженията на ръководителя на проекта е направено в т.9 Екип. 2. Координатор на проекта (1 лице) Координатора подпомага дейността на Ръководителя на проекта, като осъществява пряка връзка с отговорните служители на УО по процедурата и изготвя официална кореспонденция с УО и договарящия орган, координира работата със служители и подизпълнители. Основни задължения: - Осъществява контрол по спазването на календарния график по проекта за изпълняването на дейностите - Следи за съответствие на проектните дейности с изискванията на документите по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, нормативните документи и стандарти в актуално издание - Отговаря за визуализацията на проекта: следи за правилното визуализиране на проектната документация и организира изработване и монтиране на информационни материали - Разработва документи и организира провеждането на процедурите за избор на доставчици и изпълнители. Поддържа оперативните връзки с подизпълнителите и с други контрагенти по всички въпроси, свързани с проекта - Отговаря за техническото отчитане по проекта - Осъществява техническото обслужване на дейностите по проекта - Организира и документира планираните срещи и въвежда периодично информацията в база данни - Отговаря за съхраняването на документацията по проекта - Координира връзките между всички участници в проекта - Подпомага текущото отчитане на активите, свързани с реализацията на проекта; 3. Счетоводител на проекта (1 лице) Счетоводителя на проекта ще отговаря за систематичното, законосъобразно и навременно отразяване в счетоводната документация на предприятието на всички имащи финансово изражение дейности по проекта и ще изготвя финансовите отчети във връзка с междинни и финално искания за плащане по проекта. Основни задължения: - Създаване и поддържане контакти с банкови институции във връзка с банковата сметка на проекта - Планиране и контрол върху навременни плащания и отчитания на счетоводните операции по проекта - Поддържане и отчитане на счетоводната документация по изпълнение на проекта - Проследява за ясното идентифициране на счетоводните отчети и правилното разходване на средствата, свързани с проекта - Изготвяне на счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта в съответствие с националното законодателство - Изготвя финансовите отчети по проекта - Следи за управлението на бюджета на проекта - Отговаря за изпълнението на всички финансови операции на проекта и осчетоводяването на всички дейности съгласно действащите нормативни уредби Ангажиментите по проекта на включените в него лица ще бъдат определени след сключване на граждански договор за целите на проекта.

Индикатори

Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
заети, включително самостоятелно заети, Целева стойност: 54.00, Достигната стойност: 64.00
Брой предприятия, получили подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

300 550.00 BGN
300 550.00 BGN
290 439.96 BGN
85.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика и икономика с ефективно използване на ресурсите
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 45 082.50 0.00 255 467.50 300 550.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 45 082.50 0.00 255 467.50 300 550.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на материали за информиране и публичност както следва: 1. Плакат – 1 бр.; 2. Стикери – 53 бр., Стойност: 700.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на материали за информиране и публичност както следва: 1. Плакат – 1 бр.; 2. Стикери – 53 бр.
Предмет на предвидената процедура: Организиран транспорт на служители на “НЕКТОН 2” ООД до и от работното място за период от 12 месеца, Стойност: 3 650.00
 • Обособена позиция 1: Организиран транспорт на служители на “НЕКТОН 2” ООД до и от работното място за период от 12 месеца
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства, Стойност: 49 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства
Предмет на предвидената процедура: Доставка на средства за колективна защита по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1. Ограждения – плътни (100л.м) и прозрачни (300л.м) Обособена позиция 2. Технически средства за ограждане и сигнализация на изкопите – премигващи лампи (10бр.) Обособена позиция 3. Платна за защитни системи за изкопи (8 комплекта) Обособена позиция 4. Мрежа за защита от падане от височина (100 м²), Стойност: 189 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на средства за колективна защита по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1. Ограждения – плътни (100л.м) и прозрачни (300л.м)
 • Обособена позиция 2: Доставка на средства за колективна защита по обособени позиции както следва: Обособена позиция 2. Технически средства за ограждане и сигнализация на изкопите – премигващи лампи (10бр.)
 • Обособена позиция 3: Доставка на средства за колективна защита по обособени позиции както следва: Обособена позиция 3. Платна за защитни системи за изкопи (8 комплекта)
 • Обособена позиция 4: Доставка на средства за колективна защита по обособени позиции както следва: Обособена позиция 4. Мрежа за защита от падане от височина (100 м²)

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.