English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP001-5.002-0007-C01
„Популяризиране на ОПТТИ сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радио-станции) и извършване на социологически проучвания"
ЕФРР ==> Транспорт и транспортна инфраструктура
25.01.2018
25.01.2018
31.07.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Провеждане на медийни кампании чрез договори с радио- и телевизионни оператори за популяризиране на ОПТТИ и комуникиране на ползите от проектите по програмата сред широката общественост. 

Чрез различни видове медийни продукти - видио- и радио-клипове, репортажи, интервюта и други, ще бъдат показани и разказани осъществените по ОПТТИ проекти и постигнатия ефект от тяхната реализация. Ще бъдат използвани разнообразни медийни канали.

Осъществяване на различни по обем и обхват социологически проучвания, които имат за цел да предоставят актуални данни за оценка на ОПТТИ и да подобрят процеса на целенасочено планиране и ефективно изразходване на публичния ресурс за комуникационни дейности по програмата.

Ще бъдат проведени следните видове социологически проучвания за изследване на общественото мнение:

А. Количествени проучвания – провеждане на национално-представителни социологически проучвания (год. 15+) чрез стандартизирана анкета лице-в-лице и достатъчно голяма извадка, която да позволява статистически анализ на специфични целеви групи;

Б. Качествени проучвания – провеждане на фокус-групови дискусии с участници от специфичните целеви групи за апробация на различни форми на комуникация и комуникационни продукти на Оперативната програма, както и за тестване на информационни и рекламни материали: послания, език, шрифт, емоции, аудио и видео клипове, лого, слоган, говорители и т.н. 
Дейности
 • Провеждане на медийни кампании чрез договори с радио- и телевизионни оператори: Провеждане на медийни кампании чрез договори с радио- и телевизионни оператори за популяризиране на ОПТТИ и комуникиране на ползите от проектите по програмата сред широката общественост. Чрез различни видове медийни продукти - видио- и радио-клипове, репортажи, интервюта и други, ще бъдат показани и разказани осъществените по ОПТТИ проекти и постигнатия ефект от тяхната реализация. Ще бъдат използвани разнообразни медийни канали. Медийните кампании, които ще бъдат осъществени, са два вида - на национално и на регионално равнище. Регионалните кампании ще бъдат направени в регионите, в които има проекти на Оперативната програма, а националните – в цялата страна, чрез сключване на договори със съответния тип оператори. След провеждане на утвърдена с Решение №02: 16-241/04.11.2014 г. на Министерски съвет Процедура за избор на радио- и телевизионни оператори в съответствие с чл. 4, т.2 от Закона за обществените поръчки (получена в УО на ОПТ с писмо вх. №03-00-477/04.07.2016 г.), в зависимост от конкретните цели на медийната кампания и целевата аудитория, ще бъде възложено и излъчването на съответните медийни продукти - клипове, рубрики, репортажи и т.н. Следвайки съгласуваната и приета от УО на ОПТТИ 2014-2020 г. с Изх. писмо №03-00-477/14.07.2016 г. „Методология за разпределение на финансовия ресурс за информация и комуникация на оперативните програми и финансовите инструменти, съ-финансирани чрез ЕСИФ“ дирекция „Координация на програми и проекти“, в качеството си на Управляващ орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014–2020, ще изпрати писма-покана до радио и телевизионни оператори с искане за оферта, която да съдържа следните елементи: • Техническа оферта • Примерен медиен план • Актуална тарифа След получаване на офертите, ще бъде извършено класирането им и ресурсът, предвиден за всяка една от медийните кампании, ще бъде разпределен съгласно получените по методология точки.
 • Осъществяване на различни по обем и обхват социологически проучвания: Осъществяване на различни по обем и обхват социологически проучвания, които имат за цел да предоставят актуални данни за оценка на ОПТТИ и да подобрят процеса на целенасочено планиране и ефективно изразходване на публичния ресурс за комуникационни дейности по програмата. Ще бъдат проведени следните видове социологически проучвания за изследване на общественото мнение: А. Количествени проучвания – провеждане на национално-представителни социологически проучвания (год. 15+) чрез стандартизирана анкета лице-в-лице и достатъчно голяма извадка, която да позволява статистически анализ на специфични целеви групи; Б. Качествени проучвания – провеждане на фокус-групови дискусии с участници от специфичните целеви групи за апробация на различни форми на комуникация и комуникационни продукти на Оперативната програма, както и за тестване на информационни и рекламни материали: послания, език, шрифт, емоции, аудио и видео клипове, лого, слоган, говорители и т.н.

Индикатори

Изготвени анализи, доклади и становища, свързани с изпълнението на проекта, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00
Проведена медийна кампания, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 075 752.50 BGN
1 075 752.50 BGN
370 890.04 BGN
85.00 %
 • [1] Информиране и комуникация
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 914 389.62 161 362.88 0.00 1 075 752.50
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 914 389.62 161 362.88 0.00 1 075 752.50

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Процедура за избор на радио- и телевизионни оператори за провеждане на първа медийна кампания за популяризиране на ОПТТИ 2014-2020 г.", Стойност: 399 581.00
 • Обособена позиция 1: Процедура за избор на радио- и телевизионни оператори за участие в национална медийна кампания за популяризиране на проектите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радио-станции)“.
 • Обособена позиция 2: Процедура за избор на радио- и телевизионни оператори за участие в национална медийна кампания за популяризиране на проектите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радио-станции)“.
 • Обособена позиция 3: Процедура за избор на радио- и телевизионни оператори за участие в национална медийна кампания за популяризиране на проектите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радио-станции)“.
 • Обособена позиция 4: Процедура за избор на радио- и телевизионни оператори за участие в национална медийна кампания за популяризиране на проектите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радио-станции)“.
 • Обособена позиция 5: Процедура за избор на радио- и телевизионни оператори за участие в национална медийна кампания за популяризиране на проектите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радио-станции)“.
 • Обособена позиция 6: Процедура за избор на радио- и телевизионни оператори за участие в национална медийна кампания за популяризиране на проектите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радио-станции)“.
Предмет на предвидената процедура: Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Провеждане на социологически проучвания за изследване на общественото мнение към ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020, Стойност: 64 000.00
Предмет на предвидената процедура: „Процедура за избор на радио- и телевизионни оператори за провеждане на втора медийна кампания за популяризиране на ОПТТИ 2014-2020 г.", Стойност: 166 492.08
Предмет на предвидената процедура: „Процедура за избор на радио- и телевизионни оператори за провеждане на трета медийна кампания за популяризиране на ОПТТИ 2014-2020 г.", Стойност: 266 387.33

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.