English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.002-0122-C02
"Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
12.11.2015
12.11.2015
12.09.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен, Каспичан

Описание

С цел разширяване на спектъра от социални услуги, както и задоволяване на потребностите на лицата в неравностойно положение, Община Каспичан ще кандидатства по настоящата процедура за разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. 
В центъра ще се предоставят комплексни услуги за хора с увреждания и техните семейства и на лица над 65 годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване. Чрез дейността му ще бъде осигурен интегриран достъп до здравни, социални и други услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение съобразно индивидуалната му оценка. Предвижда се осигуряване на мобилност на социлната услуга, която ще се предоставя както в домашна среда, така и в общността.
За да се гарантира качеството на предоставяните услуги и мултидисциплинарния подход, ще бъдат разработени детайлни правила за комплекса от услуги, които ще се предоставят в Центъра. С оглед интегрирания характер по проект „Нови алтернативи” на потребителите ще бъде предоставена възможност да се включат по настоящия проект, като се осигурят два етапа на приемане на документи. За услугите, които се предоставят в Центъра от тесните специалисти, приема на заявления за включване ще бъде през целия период на реалната дейност. 
Центърът ще бъде обособен като структура, която ще включва: Ръководител, соц. работник, трудотерапевт, мед. сестра, рехабилитатор, психолог, шофьор, дом. помощници и лични асистенти. Социалната услуга ще се помещава в сграда, която е общинска собственост с осигурена достъпна среда за хора с увреждания. За оптималното функциониране на услугата ще бъдат ремонтирани и обзаведени следните помещения: за групови занимания, лечебна физкултура, физиотерапия и фоайе за изчакване на потребителите. С цел разширяване обхвата на социално - здравните услуги и осигуряване на тяхната достъпност и мобилност ще бъде закупено специализирано транспортно средство за хора с увреждания.
Дейности
 • Организация и управление на проекта : Целта на дейността е сформиране на квалифициран екип по проекта, който има решаваща роля за изпълнение на дейностите, както и упражняването на управленски и финансов контрол. За реализиране на дейността със заповед на Кмета на общината ще бъде определен екип за управление на проекта, като при назначаването му ще бъдат спазени разпоредбите на Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП "Развитие на човешките ресурси". Екипът за управление на проекта, ще включва: ръководител, технически сътрудник и счетоводител, които ще са служители на бенефициента. Определените лица ще притежават необходимия опит за изпълнението на проекти. Мониторингът и изпълнението на дейностите по проекта ще се осъществява чрез месечни работни срещи, както и извънредни работни срещи при нужда. Екипът ще обсъжда и одобрява резултатите от проекта и ще дава насоки за изпълнението на дейностите. На членовете на екипа ще бъдат определени следните задължения както следва: ръководител на проекта: - организира, ръководи и контролира изпълнението на проекта; - координира работата на екипа; - планира дейностите по проекта; - организира дейностите по проекта и контролира спазването на сроковете при осъществяването им; - осъществява общо наблюдение върху реализиране на дейностите по проекта; - следи за подготовката на отчетите по проекта; - подписва документите, които са в негова компетентност; - следи за спазване изискванията за публичност; - следи за спазването на изискванията на българското законодателство при изпълнение на дейностите по проекта; - изготвя типова длъжностна характеристика на наетите лица в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда". технически сътрудник: - приема и обработва документи от кандидат–потребителите на услугите предоставяни от Центъра; - създава на лично досие на всеки кандидат–потребител; - създава на лично досие на наетите лица за предоставяне на социалната услуга; - предста личните досиета на подалите заявления кандидат – потребители на служителите, определени за извършване оценка на индивидуалните потребности; - изготвя и връчва уведомителни писма на оценените кандидат – потребители с информация относно класирането им; - изпълнява допълнително възложени задачи от Ръководителя; - провежда инструктаж за безопасна работа на наетите лица за предоставяне на услугата и ги регистрира в Книга за инструктаж; - осигурява дневник на потребителя за всяко лице, ползващо социалните услуги по проекта, а след приключването ги архивира; счетоводител: - изпълнява цялостната финансово – счетоводна дейност, свързана с изпълнението на проектните дейности; - организира текущо счетоводно отчитане в съотвенствие с нормативните актове регламентиращи този тип дейност; - Изготвя ежемесечна ведомост за изплащане на работни заплати на наетите лица по проекта; - изготвя платежните документи свързани с разплащане на възнаграждения, работни заплати, осигурителни вноски, други плащания свързани с проекта; - изготвя и представя финансови отчети; - подпомага работата на екипа при необходимост; - следи за спазването на изискванията на българското законодателство при изпълнение на дейностите по проекта във финансовата му част. Дейността ще се реализира през целия период на изпълнение на проекта. Изпълнението на дейността включва и изготвяне на тръжни документи за процедури по ЗОП. За осъществяване на дейността ще бъде поканен външен експерт който ще изготви посочените документи. Тази дейност ще бъде реализирана от 1 до 4 месец от стартирането на проектните дейности.
 • Информиране и публичност: Целта на дейността е осигуряване на публичност и визуализация на проекта, която да представя приноса на ЕС, да се информира широката общественост за финансирането и реализирането на проекта. За постигане на целите на дейността екипа за управление на проекта ще спазва разпоредбите на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 година. Дейностите по информиране и публичност ще се т реализират на два етапа: 1. Подготвителен етап - включва възлагане на обществена поръчка на фирма за организиране и провеждане на публични събития: -три пресконференции /встъпителна , в процеса на изпълнение на реалната дейност и заключителна/, изработка на печатни продукти и 2 броя публикации в регионален вестник - за стартиране и популяризиране на създадения "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда". 2. Изпълнителен етап - Изработване на дизайн, предпечатна подготовка и информационни материали , както следва: - 2 бр. информационни табели за приноса на ЕС и ЕСФ - едната табела ще бъде поставена в сградата на Общинска администрация, а другата на сградата в която ще бъде разкрит Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. - 1 брой банер - преносим. -1 брой автомобилен стикер - 500 броя брошури за популяризиране на Процедура BG05M9OP001-2.002 "Независим живот" - предпечатна, подготовка и печат на информационните брошури, които ще се разпространяват от екипа на проекта на обществено значими места и в населените места на територията на община Каспичан. - 50 броя стикери за визуална идентификация за техническата документация с логото на проекта. - 70 пакета презентационни и информационни материали Чрез прилаганите методи за информиране и публичност, целите и дейностите на проекта ще достигнат до разнородна аудитория и максимален брой потребители. Дейността ще се реализира през целия период на изпълнение на проекта.
 • Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за потребители на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда: Целта на дейността е да се предостави възможност на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи, да кандидатстват, да бъдат оценени и класирани за ползване на комплексните услуги. Дейността ще бъде реализирана на база изготвена Методика за извършване на оценка на потребностите и определяне на индивидуален месечен бюджет, съобразно индивидуалната оценка. Екипът за управление на проекта ще осъществи цялостната организация за изпълнение на дейността. Със заповед на Кмета ще бъде сформирана Комисия за разглеждане на жалби и сигнали и Комисия за оценка и класиране на кандидат - потребителите за ползване на услуги от Центъра. Лицата ще бъдат информирани по подходящ начин, описан в дейност "Информиране и публичност", за възможността им да ползват комплекс от социално - здравни услуги и/или само социални и/или само здравни, като им се предостави гарантиран достъп до тях, чрез осигуряване на специализиран транспорт и мобилност на услугата. Лицата желаещи да ползват услугите предоставяни от Центъра, ще подават заявления по образец, изготвен от екипа за управление на проекта в сградата на Общинска администрация. Приемът на заявления от кандидат - потребителите ще се проведе по следния начин: - на първи етап ще подават заявления, лицата, които желаят да ползват социалната услуга „Домашен помощник” и/или специализираните социално-здравни услуги, предоставяни от специалистите в Центъра; - на втори етап: ще бъдат обхванати потребителите по проект „Нови алтернативи”, като им бъде изготвена нова социална оценка на потребностите. Ще се предостави възможност лицата да продължат да ползват социалната услуга „Личен асистент”, както и услугите предоставяни от специалисти в Центъра, като стриктно се проследява недопускане на двойно финансиране; - лицата, кандидати за потребители на специализираните услуги предоставяни от специалистите работещи в Центъра, ще могат да подават заявления през целия период на реалната дейност по предоставяне на услугата. Предвижда се по проекта да бъдат обхванати следния брой потребители: - ползващи услугата „Домашен помощник” – 20 лица; - ползващи услугата „Личен асистент” – 35 лица; - ползващи специализираните услуги на Центъра – 45 лица, 10 от които са от семействата на хората с увреждания. Екипът по проекта ще създаде организацията за набиране на заявления от кандидат - потребителите за ползване на услугите предоставяни от Центъра. На база подадените заявления, ще бъдат изготвени социални оценки от един външен специалист и един специалист служител на бенефициента - и двамата притежаващи нужното образование . Изготвените оценки ще бъдат предоставени на ръководителя на проекта, който ще осигури разглеждането им от Комисия за оценка и класиране на кандидат - потребителите за ползване на услуги от Центъра на която е председател. Комисията ще класира кандидатите за потребители, съобразно месечният им бюджет представен в часове, като се ръководи от изготвения формуляр от екипа за управление на проекта - Решение по оценка на потребностите на кандидат - потребител на услугите и определяне на индивидуалния месечен бюджет. За решението на Комисията и класирането, всеки кандидат - потребител ще бъде уведомен писмено, като му се предостави правото да подаде възражение относно решението на комисията, съобразно утвърдена Процедура за разглеждане на жалби и сигнали. С лицата класирани като потребители на услугата ще бъде сключен договор за нейното предоставяне и изготвено лично досие. Кандидат-потребителите, които към момента не могат да бъдат включени за ползване на услугата, ще бъдат вписани в БАНКА „Чакащи кандидат - потребители” и ще бъдат включвани по ред на класирането при отпадане на потребител. Предоставяните услуги от Центъра подлежат на ежемесечен контрол, който ще се осъществява от неговия ръководител. Мониторинг по предоставяне на услугите ще бъде осъществяван от екипа за управление на проекта.
 • Кандидатстване, оценка, класиране и наемане на персонал за Центъра за почосово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда: Целта на дейността е осигуряване на необходимите човешки ресурси в новосъздадения "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" в рамките на проекта. Процесът на кандидатстване, оценка и класиране на всички кандидати ще се извършва при условията на недопускане на дискриминация основана на пол, възраст, етническа принадлежност и друга основа. Предвижда се в"Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" да бъде нает: 1. Персонал в Центъра: - Ръководител 0,5 бр. - Социален работник- 0,5 бр.; - Трудотерапевт- 6 часов работен ден.; - рехабилитатор - 6 часов работен ден; - Шофьор - 0,5 бр. ; 2. Персонал за предоставяне на услуги в домашна среда: - 5 лица на длъжност "Домашен помощник" - наети на пълно работно време; - 5 лица на длъжност "Домашен помощник" - наети на непълно работно време; - 35 лица на длъжност "Личен асистент" - наети на непълно работно време; Планира се наетите лица, като личен асистент и домашен помощник да обгрижват средно двама потребители на услугата, с оглед обхващане на по-голям брой лица попадащи в обхвата на целевата група - хора с увреждания и лица над 65 годишна възраст с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Подборът и назначаването на персонал в Центъра, ще се извърши чрез провеждане на конкурс, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда, включващ първичен подбор по документи и индивидуално събеседване с всеки от кандидатите. 3. Специалисти с договори за услуга, събразно квалификацията: - Психолог - Медицинска сестра Наемането на персонал за Центъра ще се реализира на два етапа: Първи етап: наемане на лица за домашен помощник, наемане на персонал за Центъра/ ръководител, соц. работник, трудотерапевт, рехабилитатор и шофьор/ и сключване на договори за услуга с мед. сестра и психолог . С цел надграждане процедурата "Нови алтернативи", ще бъде проведен втори прием на документи на желаещите да работят като лични асистенти. След изтичане на определените за приемане на документи срокове, сформирана със Заповед на Кмета на Община Каспичан - Комисия за оценка и подбор на персонал в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, ще извърши оценка и подбор на кандидатите, по утвърдена Методика за оценка и подбор.който включва: - Подбор по документи - членовете на Комисията разглеждат и оценяват подадените от кандидатите документи. - Събеседване, оценка и класиране - всички кандидати преминали успешно подбора по документи се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването с тях. Всички лица се класират в списък по низходящ ред , съобразно сбора от получените точки. За дейностите личен асистент и домашен помощник по проекта ще бъдат наемани лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл.68 от КСО. За специалисти в Центъра с предимство ще бъдат наемани лица в трудоспособна възраст, а в случай, че такива не се явят, ще бъдат наемани лица в пенсионна възраст. Това се налага поради ограничения кадрови ресурс и с оглед демографската характеристика на общината. На наетия персонал в Центъра ще бъде предоставяна психологическа подкрепа и консултиране.
 • Обучение на персонала: Целта на тази дейност е придобиване на основни теоретични познания, необходими за работа с хора с увреждания или самотно живеещи възрастни хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, регулярно проследяване на качеството на предоставяните социални и здравни услуги. Дейност "Обучение на персонала" включва подготовка и провеждане на въвеждащо 2-дневно обучение за всички кандидати, които не са преминали идентично обучение по други проекти и програми или по друг ред с цел избягване на двойно финансиране. Обучението ще премине в два етапа: 1. Подготвителен етап - Избор на външна обучителна фирма, която да проведе обучението, като подготви програмата и логистиката му. 2. Изпълнителен етап - Провеждане на обучение за лични асистенти, домашни помощници и на специалистите в Центъра. С цел придобиване на знания и умения необходими за предоставяне на качествени почасови услуги за социално включване в общността или в домашна среда, обучението на персонала е с практическа насоченост и се основава на добри практики. За провеждане на обучението ще бъде сключен договор с изпълнител, успешно работещ в областта на социалните дейности. В края на обучението ще се проведе изпит. Успешно преминалите лица ще получат сертификати. Наетият персонал от специалисти, които ще предоставят услугите в Центъра ще премине обучение за повишаване на квалификацията си за подкрепа и консултиране на лицата, ползващи услугите. Обучението ще бъде 2-дневно, включващо два модула. В първият модул ще бъде предоставен начина на организиране на работата в Центъра. Вторият модул е насочен към прилагане на услугите: социална интеграция, работа с роднини, свободно време, отдих и развлечения, двигателна рехабилитация, социална рехабилитация, видове терапии, подкрепа за социално включване на хора с увреждания. В обучителната програма се включват: интерактивно обучение за възрастни, използване на презентации, обсъждания, ролеви игри и стимулации, работа по казус. След приключване на обучението всеки участник ще получи сертификат. Обучението на личните асистенти и домашните помощници ще бъде организирано на два етапа. Първи етап за домашни помощници, втори етап за лични асистенти. Обучението ще цели, усвояване на знания и умения за предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда на лицата от целевите групи, както и формиране на професионални компетентности и за методите на тяхното приложение в пряката работа с лица от целевата група.
 • Предоставяне на комплекс от социално - здравни услуги от Центъра: За реализиране на дейността ще бъде създаден Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, който ще се помещава в част от сграда, която е общинска собственост. За нуждите на Центъра ще бъдат ремонтирани и обзаведени следните помещения: - за групова работа - с обособени кътове за работа, занимания и кухненски кът за трудотерапия по готварство; - за физиотерапия - обзаведено с необходимата медицинска апаратура; - за лечебна физкултура - обзаведено за целта с шведска стена, клетка на Руше и др - фоайе за изчакване на потребителите. С цел осигуряване на мобилност на услугите предоставяни от Центъра и гарантиране на равен достъп на представителите на целевите групи на територията на цялата община ще бъде закупен специализиран транспорт за хора с увреждания. Центърът ще предоставя услуги, както в домашна среда, които ще се извършват от домашни помощници и лични асистенти, така и услуги от тесни специалисти, които ще предоставят услугите в самия Център и в домашна среда с цел осигуряване на мобилност на услугата. Центърът ще разполага със следния персонал: ръководител, соц. работник, трудотерапевт, мед. сестра, рехабилитатор, психолог, лични асистенти, домашни помощници и шофьор. Услугите, които ще предоставя са: 1.Рехабилитация и интеграция - комплексна система от социални, педагогически, медицински, профилактични, образователни и психологически дейности, насочени към възможно най-пълно възстановяване на потребителите за социална самостоятелност и участие в живота на обществото в максимално възможната степен,която ще включва: 1.1 Социална рехабилитация - създаване на възможности за социална интеграция чрез обучения в умения за самостоятелен живот и създаване на условия за социални контакти, различни изяви и възстановителни дейности чрез различни методи; 1.2 Когнитивна рехабилитация - подготовка на потребителите за усвояване или възстановяване на навици /обучителни и трудови/ и умения за работа, които съответстват на здравословното им състояние, образование и професионална квалификация. 1.3 Медицинска рехабилитация - насочена към профилактика, преодоляване или компенсиране на уврежданията чрез различни средства, а също и намаляване или отстраняване периодите на временна нетрудоспособност. Медицинската рехабилитация ще включва дейности по лечебна физкултура и физикална терапия, които ще се извършват съобразно назначенията на лекари-специалисти. 2. Терапевтичните дейности - арттерапия; занимателна, игрова терапия; трудотерапия готварство и др. с които ще се оказва комплексно въздействие върху определени сфери на интервениране с индивидуална насоченост. 3. Социални консултации - свързани с предоставяне на информация в областта на социалната закрила за възможностите за подкрепа, както и насочване към съответните институции, от които може да бъде получена подкрепата. 4. Специализирани консултации чрез които ще се предоставят практически указания и насоки на потребителите и техните семейства с цел осигуряване на система от продължаващи действия в домашни условия. 5. Психологическа подкрепа - ще се реализира чрез консултиране и различни терапевтични дейности, съобразно индивидуалните потребности на потребителите на услугата. Насочена е към възстановяване и поддържане на психическото равновесие и е един от позитивните фактори при подпомагане процеса на социализация и социално включване. Услугите предоставяни в домашна среда от личните асистенти и домашните помощници ще включват дейности за подпомагане в ежедневието, за лична помощ и осъществяване на социални контакти. Приемът на документи за тези услуги ще бъде реализиран на два етапа, като на втори етап ще бъдат включени лицата, които са потребители по проект "Нови алтернативи". За ползване на услугите предоставяни от специалисти наети в Центъра, приема на документи ще бъде през целия период на реалната дейност по проекта. Дейността ще включва ежемесечен контрол по предоставяне на услугите.
 • Закупуване и експлоатация на специализирано транспортно средство за хора с увреждания: С цел осигуряване на мобилност, достъпност и разширен обхват на комплекса от социално - здравни услуги, които ще се предоставят в Центъра ще бъде закупено специализирано транспортно средство за хора с увреждания. Чрез осъществяне на дейността ще бъде подобрен доспъпа до основни социални и здравни услуги за хора с увреждания и възрастни хора и ще се разширят възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи, като се предостави възможност лицата да бъдат превозвани от дома им до Център, така и специализираните услуги да достигнат до дома на потребителите. Необходимостта от този вид разход се налага и поради факта, че на територията на общината са ограничени транспортните връзки между населените места, които в повечето случаи са веднъж седмично, а транспортните средства с които се извършва не са обособени за хора с увреждания. Хората с увреждания и възрастните хора над 65 годишна възраст , живеещи в населените места извън общинския център са с ограничен достъп до социално - здравни услуги предоставяни в общността, предвид на това, че няма осигурен транспорт, а повечето от близките им, които пологат грижи за тях са трудово заети и не могат да ги придружат до специализираната услуга от която лицата имат нужда и желаят да ползват. Не на последно място са и ниските доходи на лицата с които не могат да си позволят допълнителен разход към месечния си бюджет и за транспорт. За тези лица единствената възможност е да ползват социални услуги в домашна среда като домашен помощник, личен асистент и социален асистент, което ги поставя в неравностойно положение и ограничава достъпа им до комплексни услуги. Описаните обстоятелства са предпоставка за социална изолация и пречка за социалното включване на лицата с увреждания и възрастните хора над 65 години със затруднено самообслужване. Осигуряването на специализиран транспорт за хора с увреждания освен достъпност ще осигури и мобилност на комплекса от социално - здравни услуги, като се предостави възможност освен потребителя да достигне до услугата, така и услугата да достигне до него. Според желанието на потребителите и на база индивидуалния им план, по предварително изготвен график, специалистите работещи в центъра ще предоставят услугите и в домовете им. Предимството на тази форма на предоставяне на услугите е в тава, че рехабилитационната работа се извършва в конкретната жизнена среда на потребителя. При нея е налице добра възможност за работа с близките и тяхното активно включване в рехабилитационния процес. Осигуряването на достъпност и мобилност на услугите предоставяни в Центъра ще осигури гарантиран достъп на лицата попадащи в обхвата на целевите групи по схемата, ще спомогне за задоволяване на конкретните им здравно - социални нужди и ще допринесе за тяхната социална интеграция, повишаване на социалната активност и социални контакти. Специализираното транспортно средство за хора с увреждания ще бъде с места 5+1 и едно място за лице в инвалидна количка обособено със съответната платформа. С транспортното средство ще бъдат обслужвани потребителите на Центъра от всичките населени места на територията на общината по предварително изготвен график и маршрут, съобразени с индивидуалните планове на потребителите. Лицата - потребители на услугите ще бъдат придружавани от служител на Центъра при транспортирането им от дома до Центъра за ползване на соцално - здравни услуги при заявено желание от тяхна страна.
 • Извършване на дейности по СМР: Целта на дейността е да бъдат ремонтирани и обособени помещения, които да осигурят оптималното функциониране на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. С Решение на Общински съвет е предоставена част от сграда - публична общинска собственост, с обща площ от 52 кв. м., която да бъде преустроена за нуждите на услугата. Местонахождението на имота е в общинския център и е в близост до социални, здравни и административни услуги. С реализиране на дейността ще бъдат обособени следните помещения: лечебна физкултура, физиотерапия, групови занимания и фоайе за изчакване на потребителите. Предвидените за изпълнение СМР по предмета на настоящата дейност ще бъдат възложени по реда на ЗОП и извършени съгласно изготвена количествено - стойностна сметка. За необходимия ремонт е издадено Становище от гл. архитект, което удостоверява, че предвидения ремонт на помещенията за реализацията на проекта е текущ .
 • Обзавеждане и оборудване за Центъра за по предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда: Доставката на обзавеждане и оборудване ще бъде възложено чрез провеждане на процедури по ЗОП. Целта на дейността е да се осигурят оптимални условия за функционирането на Центъра за предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, като се осигури възможност за предоставяне не само на социални, но и на здравни услуги. Предвижда се да бъдат обзаведени и оборудвани следните помещения: - Физиотерапия - за провеждане на процедури с галванични, диадинамични и интерферентни токове /ниско и средно честотни токове/, магнитотерапия, йонофореза, вакуум терапия и електростимулация, като за целта бъдат закупени съответните медицински апарати. За работа с изброената апаратура е предвидено изработването на ел. инсталация съобразно изискванията за този вид дейност. Помещението по физиотерапия ще бъде обзаведено с две кушетки, параван, две масички за поставяне на апаратурата; - Лечебна физкултура - обзавеждането на помещението ще включва: монтиране на шведска стена, клетка на Роше и окомплектовка към нея и кушетка използвана както за тази дейност, така и за извършване на масаж. В помещението ще бъде монтирана мивка с проточен бойлер и шкаф с вграден котлон, които ще бъдат използвани за обработка на медицински материали, изпиране и изваряване на хидрофилните възглавнички използвани за апаратите от физиотерапията, както и да се осигури възможност за извършване на необходимата дезинфекция от специалиста предоставящ услугите. Отоплението на помещението ще бъде осигурено с климатик. - Помещение за групови занимания, което ще бъде обособено на отделни кътове за индивидуална и групова работа и кухненски кът за трудотерапия по готварство. Обзавеждането ще включва: канапета, столове секция за документи, маса, кухненски комплект за вграждане, фурна за вграждане и стъклокерамичен котлон, вграден абсорбер, проточен бойлер, климатик, щори. - Фоайе за изчакване на потребителите, което ще бъде обзаведено с портманто.
 • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на персонала, предоставящ социални услуги.: Основната цел на дейността е да се предоставят качествено социалните услуги в Центъра, като се прилагат ефективни психологически практики и техники, с оглед надграждане на професионалните компетенции на персонала работещ в "Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда". Психологическа подкрепа и консултиране на персонала, предвижда поетапно въвеждане на нови елементи в модела на работа и подобряване на уменията; помощ в реализиране на работния процес с целевите групи. Извършва се при заявено желание от страна на лицата. Основните направление на дейността включват: I. Организация по психологическа подкрепа и консултиране - консултиране на лицата от персонала насочени от екипа за управление и лица от персонала самостоятелно потърсили услугата психологическо подпомагане. II. Видове психологически услуги, предоставяни на персонала: - индивидуално и групово психологическо консултиране. Процедурата по психологическа подкрепа и консултиране на персонала обхваща следните етапи: - изготвяне на профил - ясно дефиниране и диагностициране на изискванията на лицето, неговите нужди и потребности; - идентифициране на спецификите и условията на труд, значимите и необходими професионални умения, практически опит и личностно-психологически качества, необходими за изпълнение на дейностите по проекта; - организиране и провеждане на психологическа диагностика на персонала в Центъра чрез доказал валидността и надеждността си психологически инструментариум. Прилаганите методи за психологическа диагностика се определят съобразно спецификата на работа, участващата целева група, както и качествата, които следва да бъдат оценени. Информацията за лицата, ползвали психологически услуги, има конфиденциален характер.

Индикатори

Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване, Целева стойност: 80.00, Достигната стойност: 200.00
Участници с увреждания и участници над 65г. в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги, Целева стойност: 80.00, Достигната стойност: 200.00

Финансова информация

499 924.79 BGN
499 924.79 BGN
471 829.27 BGN
85.00 %
 • [1] Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 74 988.73 0.00 424 936.06 499 924.79
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 74 988.73 0.00 424 936.06 499 924.79

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирано транспортно средство за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Каспичан, Стойност: 46 700.00
Предмет на предвидената процедура: „Осигуряване на публичност и визуализация на проект № BG05М9ОР001-2.002-0122 „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ в Община Каспичан., Стойност: 2 175.00
 • Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на публични събития
 • Обособена позиция 2: Изработване на материали за информираност и публичност
Предмет на предвидената процедура: Доставка на материали и консумативи за работата на екипа за организация и управление на проект № BG05М9ОР001-2.002-0122 „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ в Община Каспичан. , Стойност: 850.00
Предмет на предвидената процедура: Извършване на дейности по СМР за нуждите на проект № BG05М9ОР001-2.002-0122 „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ в Община Каспичан., Стойност: 14 968.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на медицинско обзавеждане, оборудване и постелъчен материал за нуждите на проект № BG05M9OP001-2.002-0122 „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ в Община Каспичан, Стойност: 10 008.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на проект № BG05М9ОР001-2.002-0122 „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ в Община Каспичан, Стойност: 5 456.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на работно облекло, медицински чехли и лични предпазни средства за назначените лица по проект № BG05М9ОР001-2.002-0122 „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ в Община Каспичан, Стойност: 3 450.00
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на обучение за лични асистенти, домашни помощници и на специалисти по проект № BG05М9ОР001-2.002-0122 „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ в Община Каспичан, Стойност: 867.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.