English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-3.002-0001-C04
Услуги „лице в лице” в ЦЗСП (Център за заетост и социално подпомагане)
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
09.09.2015
01.01.2015
31.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът цели подобряване на координацията и взаимодействието между Агенция за социално подпомагане и Агенция по заетостта чрез прилагане на пилотен модел за съвместно комплексно обслужване на гражданите от уязвими групи и индивидуализиране на услугите. Чрез реализиране на проектните дейности ще се апробира модел на административно обслужване по интегриран начин чрез обезпечаване и подкрепа за дейността на Центрове за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП), които ще предоставят консултиране, ориентиране и информиране с цел улесняване достъпа на безработни лица и хора, получаващи социални помощи, до заетост и възможности за социално включване чрез по-активни услуги за намаляване периода на социално подпомагане. За постигане на заложените цели ще се реализират следните дейности: Проучване и анализ на прилаганите методи на работа и процеси; Изготвяне на Методика за работа на ЦЗСП по отношение на предоставяните административни услуги и др.; Обособяване на помещения за комплексно обслужване на граждани в ЦЗСП и тяхното техническо обезпечаване. Създаване на достъпна среда за хора с увреждания в центровете на обслужване, в случай на приложимост; Обучения на служителите в ЦЗСП, вкл. взаимно обучение на работното място. Дейности за обмяна на опит между служителите в ЦЗСП; Предоставяне на нов модел на интегрирана услуга от центровете чрез съвместен подход и взаимодействие между структурите на системите за социално подпомагане и насърчаване на заетостта. Извършване на проверки от служители на ЦЗСП на обслужваните от центъра лица; Междинна оценка на ефективността на прилагания пилотен модел чрез сравнителен анализ на дейността на ЦЗСП и останалите звена за обслужване в системата на АЗ и АСП; Анализ на ефективността и ефикасността на новия модел и изготвяне на предложения за промяна и реформа в системата. В резултат ще бъдат въведени нови и/или актуализирани процеси и модели на планиране и изпълнение на политики и услуги на пазара на труда чрез създадените ЦЗСП.
Дейности
 • Организация и управление: С цел успешно управление и изпълнение на проекта се сформира екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие със заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която ще бъде издадена. Екипът е съставен от служители на трите институции – Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта и Агенция за социално подпомагане, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта ще изпълнява следните задачи:  изготвяне на план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности;  поддържане на информация по изпълнението и приложението на дейностите по проекта;  изготвяне на процедури и указания за изпълнението на проектните дейности;  контрол, включително и на място, върху изпълнение на проектните дейности;  извършване на своевременна подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури, както и осъществяване на контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици;  своевременно изготвяне и представяне на отчети (технически, финансови и др.) по изпълнението на проекта и осъществяване на ефективна комуникация с Управляващия орган. Екипа за организация и управление се състои от: ръководител-проект; координатори-проект; юрист; счетоводители; експерти от МТСП; експерти от АЗ и експерти от АСП. В случай на необходимост, към екипа по проекта ще бъдат привличани и други експерти, с цел своевременното изпълнение на проектните дейности. Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по проекта дейности. То предполага екип от експерти на трите институции, които имат задълбочени познания в различните аспекти, свързани със спецификата на управлението на дейности, както в администрацията, така и в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, екипът ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация, с цел проследяване на цялостния напредък по проекта и своевременно вземане на решения за коригиращи действия. Дейността гарантира ефективното и ефикасно изпълнение на проекта и допринася за постиганите на всички заложени цели и очаквани положителни резултати. По проекта се предвижда закупуване на канцеларски материали и консумативи с цел обезпечаване работните процеси на екипа за организация и управление.
 • Информиране и публичност: Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността, като за целта ще бъдат спазвани стриктно условията и изискванията описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Ще бъдат предприети всички необходими действия за популяризиране на получената безвъзмездна помощ. С цел популяризация на дейностите по проекта и в изпълнение на изискванията за информираност и публичност на проекти финансирани със средства на ЕС, се предвиждат и следните мерки: • провеждане на пресконференция с участието на представители на печатни и електронни медии. • информационни събития в общините със създадени ЦЗСП, в които участие ще вземат всички заинтересовани страни. • отпечатване и разпространение на рекламни и информационни материали; • Изработени 65 информационни табели за новосъздадените центрове. • Публикуване на актуална информация за проекта на Интернет-страниците на АЗ, АСП и МТСП. Целта е да се постигне широка информираност относно планираните дейности и постигнатите в последствие резултати по проекта. В рамките на информационните събития на участниците ще се предоставят информационни/рекламни материали по проекта. Информационните материали ще бъдат поставени и в зоните на ЦЗСП. Успешната реализация на целите на проекта е пряко свързана с постигането на максимална информираност на широката общественост относно изпълнението на предвидените проектни дейности и постигнатите резултати. Широката информираност е безусловно необходима за постигане на траен ефект от проекта.
 • Проучване и анализ на прилаганите методи на работа и процеси: Целта на дейността е да се проучи и изготви анализ на прилаганите методи на работа и процеси на ЦЗСП В рамките на дейността ще бъдат проучени възможностите за подобряване ефективността на работните процеси, за да се предоставят по-ефикасни и по-фокусирани услуги за търсещите работа лица и лицата, получаващи социална подкрепа. Резултатите от проучването и изготвения анализ ще послужат за надграждането на видовете услуги за обслужване, чрез предоставяне на иновативен модел на интегрирана услуга на обслужваните клиенти, в новосъздадените центрове за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП). Целта е подобряване обслужването на потребителите на административни услуги на едно място, лесно за намиране и достъп.
 • Изготвяне на Методика за работа на съвместните Центрове за заетост и социално подпомагане /ЦЗСП/ по отношение на предоставяните административни услуги, методите на работа и др. във връзка с индивидуалното обслужване на гражданите от уязвимите групи.: С цел прилагане на единен подход в работата на служителите, които ще бъдат включени в предоставянето на съвместните административни услуги ще се изготви методика за работа на ЦЗСП. В Методиката ще бъдат подробно разписани методите на работа, видовите административни услуги, които ще се предоставят, правила за работа, права и задължения на служителите, при съблюдаване на националното законодателство и други във връзка с индивидуалното обслужване на гражданите от уязвимите групи. Прилагането на методика за работа на ЦЗСП ще гарантира унифицираното изпълнение на преките задължения на работещите служители в новосъздадените центрове. Изготвената методика ще бъде утвърдена от Ръководителя на проекта.
 • Обособяване на помещения за комплексно обслужване на граждани в ЦЗСП и тяхното техническо обезпечаване. Създаване на достъпна среда за хора с увреждания в центровете на обслужване, в случай на приложимост.: За апробиране на новия модел на административно обслужване по интегриран начин ще се сформират съвместни екипи от служители на АЗ и АСП. Моделът на обслужване на хора от уязвимите групи на двете институции ще бъде пилотно тестван в новосъздадени центрове на обслужване, изградени на територията на страната, където са на лице условия за съвместно предоставяне на услугите, а именно: Област Бургас: Община Карнобат, Общини са Сунгурларе, Община Поморие и Община Малко Търново. Област Благоевград: Община Белица, Община Петрич. Област Велико Търново: Общини Елена, Община Златарица, Община Полски Тръмбеш и Община Стражица. Област Видин: Община Кула, Община Ружинци. Област Монтана: Община Вълчедръм, Община Брусарци, Община Медковец и Община Лом. Област Враца: Община Борован, Община Криводол, Община Мизия и Община Бяла Слатина. Област Габрово: Община Трявна и Община Севлиево. Област Добрич: Община Тервел. Област Кюстендил: Община Бобовдол, Община Кочериново и Община Сапарева баня. Област Кърджали: Община Джебел и Община Кърджали. Област Ловеч: Община Луковит и Община Тетевен. Област Пазарджик: Община Батак и Община Ракитово. Област Перник: Община Перник и Община Брезник. Област Плевен: Община Левски. Област Пловдив: Община Раковски, Община Сопот, Община Съединение, Община Садово и Община Карлово. Област Разград: Община Цар Калоян. Област Русе: Община Борово и Община Ценово. Област Силистра: Община Силистра. Област Сливен: Община Твърдица. Област Смолян: Община Девин, Община Доспат, Община Борино, Община Златоград. Област София: Общини Сливница, Община Самоков, Община Своге, Община Годеч, Община Елин Пелин, Община Костенец и община Ботевград. Област София град: град София Област Стара Загора: Община Казанлък, Община Гурково, Община Николаево и Община Стара Загора. Област Търговище: Община Попово и Община Търговище. Област Хасково: Община Ивайловград, Община Тополовград и Община Стамболово. Област Шумен: Община Върбица, Община Смядово, Община Венец, Община Нови пазар, Община Никола Козлево и Община Каолиново. Област Ямбол: Община Стралджа. За нормалното функциониране на ЦЗСП е необходимо тяхното материално-техническо обезпечаване, включително осигуряване на необходимите дълготрайни материални и нематериални активи. Предвижда се закупуване на оборудване и обзавеждане на създадените центрове за предоставяне на услуги за заетост и социално подпомагане, предназначено за работните места на служителите на АЗ и АСП. Оборудването включва: • Закупуване и доставка на хардуер (преносими компютри и мултифункционални устройства); • Закупуване на климатици; Закупуване на други дълготрайни материални активи (работни бюра, офис столове, шкафове и др.) Предвижда се там, където е необходимо, да бъдат извършени и текущи ремонти на помещения, в които ще се позиционира всеки ЦЗСП. За осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания до изградените ЦЗСП, се предвижда да бъдат монтирани рампи за придвижване.
 • Предоставяне на нов модел на интегрирана услуга по центровете чрез съвместен подход и взаимодействие между структурите на системите за социално подпомагане и насърчаване на заетостта.: Дейността се състои от няколко компонента: I. Обучения на служителите в ЦЗСП, вкл. взаимно обучение на работното място. Дейности за обмяна на опит между служителите в ЦЗСП В рамките на дейността ще се извърши обмяна на опит между служителите на териториалните поделения на двете агенции за дейността и предоставяните услуги. Това ще допринесе за намаляване риска от грешки при прилагане на националните и европейски нормативни актове, за укрепването на експертния капацитет и за предоставянето по по-достъпен начин на услугите по заетост и социално подпомагане. II. Информиране, консултиране, ориентиране и др., според потребностите на уязвимите граждани, в търсене на възможност за социалното им включване и осигуряване на заетост при прилагане на индивидуален подход. Съвместните екипи от АЗ и АСП ще предоставят комплексно обслужване на гражданите, както следва: 1. Предоставяне на информация на гражданите за услугите, които предоставят АЗ и АСП; условия за ползване на услугите; права и задължения произтичащи от Закона за насърчаване на заетостта, Закона за социално подпомагане, Закона за семейни помощи за деца, Закона за интеграция на хората с увреждания, Правилниците за тяхното прилагане, Наредби и други нормативни актове, които имат връзка и отношение към реализирането на права от страна на гражданите. Приемане и обработване на запитвания, постъпили чрез различни канали за достъп. Изготвяне и предоставяне на навременна информация/ отговор при писмено запитване, при спазване на нормативно определените срокове. Предоставяне на място на ясна, точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна, а също и без абревиатури, съкращения и препратки информация при спазване на стандартното време за изчакване и получаване на отговор. 2. Предоставяне на консултации на гражданите по отношение на обявени свободни работни места, действащи програми и мерки за заетост и обучение, финансирани от държавния бюджет, от фондовете на Европейския съюз и от други международни източници, професионално информиране, консултиране, ориентиране, възможностите за оказване на социална подкрепа съобразно всеки конкретен случай и др. 3. Приемане на заявления-декларации за регистрация на търсещите работа лица и молби-декларации/заявления-декларации за отпускане на социални помощи. Преглед на представените документи и придвижване на заявленията. 4. Прием на документи на хора с увреждания за извършване на дейности по тяхната социална рехабилитация и интеграция; 5. Прилагане на индивидуален подход и извършване на конкретна социална работа, съобразно потребностите на лицата, насочена към подкрепа на рисковите групи с цел социалното им включване в общността; 6. Предоставяне на посреднически услуги по заетостта на лицата, съобразно плановете за действие. 7. Предоставяне на социално подпомагане и подкрепа по реда на Закона за социално подпомагане; Наредба № РД 07-5/2008 г. за реда и условията за отпускане на целева помощ за отопление; ПМС № 17 от 31.01.2007г. за определяне на условията и реда за разходване на целеви средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доходи и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес и др. 8.Консултиране и насочване на лицата с трайни увреждания в програми и мерки за заетост. III. Извършване на проверки от служители на ЦЗСП на обслужваните от центъра лица. Служителите на Центровете ще извършват социални анкети, проверки и посещения на място, произтичащи пряко от дейността на ЦЗСП, на обслужваните от центъра лица ( в дома на лицата; по време на провеждане на обучения; на обектите, на които работят наетите лица и пр.). Проверките ще бъдат съобразени с действащата нормативна уредба, указания и правила за работа на служителите и Методика за работа на съвместните Центрове за заетост и социално подпомагане.
 • Междинна оценка на ефективността на прилагания пилотен модел чрез сравнителен анализ на дейността на ЦЗСП и останалите звена за обслужване в системата на АЗ и АСП.: Дейността ще се извърши от експерти на АЗ. За изпълнение на дейността са предвидени средства в размер на 3006,00 лв.
 • Анализ на ефективността и ефикасността на новия модел и изготвяне на предложения за промяна и реформа в системата за предоставяне на услуги за заетост и социално подпомагане на уязвими групи: За изпълнение на конкретната дейност ще бъде проведена процедура за избор на външен изпълнител съгласно ЗОП, който ще извърши анализ на ефективността и ефикасността на апробирания нов съвместен подход на работа. Изпълнителят ще изготви предложения за промяна и реформа в системата за предоставяне на услуги за заетост и социално подпомагане на уязвими групи. За изпълнение на дейността са предвидени средства в размер на 36000 лв. с включен ДДС.

Индикатори

Брой проекти, насочени към публични администрации и публични услуги в сферата на пазара на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за планиране и изпълнение на политики и услуги, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой лица, включени в заетост/обучение при напускане на операцията (средномесечно), Целева стойност: 1 000.00, Достигната стойност: 1 234.00
Брой въведени нови или актуализирани процеси и модели на планиране и изпълнение на политики и услуги на пазара на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой създадени и работещи центрове за заетост и социално подпомагане, Целева стойност: 73.00, Достигната стойност: 73.00
Брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой обслужени лица (средномесечно), Целева стойност: 15 000.00, Достигната стойност: 18 309.00

Финансова информация

52 000 000.00 BGN
52 000 000.00 BGN
34 245 323.46 BGN
85.00 %
 • [1] Модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични и частни служби по заетостта, и повишаване на адекватността спрямо потребностите на пазара на труда, включително чрез действия за повишаване на транснационалната мобилност на работната сила, както и чрез схеми за мобилност и по-добро сътрудничество между институциите и съответните заинтересовани страни
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 7 800 000.00 0.00 44 200 000.00 52 000 000.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 7 800 000.00 0.00 44 200 000.00 52 000 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, тестване и пускане в експлоатация на компютърна и периферна техника, както и гаранционно обслужване на доставените артикули, Стойност: 250 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Проект № BG05M90PO001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане“ по ОП РЧР 2014-2020 и МТСП
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект № BG05M90PO001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане“ по ОП РЧР 2014-2020”, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект № BG05M90PO001-3.002 "Центрове за заетост и социално подпомагане" по ОП РЧР 2014-2020
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на МТСП и проект № BG05M90PO001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане“ по ОП РЧР 2014-2020“, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на офис обзавеждане за нуждите на МТСП и проект № № BG05M90PO001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане“ по ОП РЧР 2014-2020
Предмет на предвидената процедура: Изработване на информационни табели и стикери в съответствие с правилата за комуникация и информация на Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси" към проект № BG05M90PO001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане“ по ОП РЧР 2014-2020”, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Изработване на информационни табели и стикери в съответствие с правилата за комуникация и информация на Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси" към проект № BG05M90PO001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане“ по ОП РЧР 2014-2020”
Предмет на предвидената процедура: "Извършване на текущи ремонти в помещения на Центровете за предоставяне на услуги по проект BG05M90PO001-3.002 "Центрове за заетост и социално подпомагане" по ОП РЧР 2014-2020", Стойност: 1 096 000.00
 • Обособена позиция 1: "Извършване на текущи ремонти в помещения на Центровете за предоставяне на услуги по проект BG05M90PO001-3.002 "Центрове за заетост и социално подпомагане" по ОП РЧР 2014-2020"
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект № BG05M90P0001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане" по ОП РЧР 2014-2020" по две обособени позиции , Стойност: 104 900.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект № BG05M90PO001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане“ по ОП РЧР 2014-2020” по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на копирна хартия“
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект № BG05M90P0001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане" по ОП РЧР 2014-2020" - хартия и тонери 2017 г., Стойност: 95 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект № BG05M90P0001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане" по ОП РЧР 2014-2020
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на тонери и барабани за МФУ XEROX WORK CENTRE 3615 за нуждите на проект № BG05M90P0001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане" по ОП РЧР 2014-2020" , Стойност: 92 700.00
 • Обособена позиция 1: „Доставка на тонери и барабани за МФУ XEROX WORK CENTRE 3615 за нуждите на проект № BG05M90P0001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане" по ОП РЧР 2014-2020"

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.