English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0285-C01
"Конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване"
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
24.11.2017
24.11.2017
17.10.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Описание

Инвестициите по проекта са насочени към повишаване на енергийната ефективност на предприятието, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността. Дейностите са съобразени с препоръките от доклада след направено енергийно обследване на промишлена система в рамките на предприятието. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийните показатели, което включва енергийна ефективност, контрол и анализ на използването и потреблението на енергия. Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на Технологична инсталация за производство на рециклиран асфалт и полагането му: Mашина за рециклиране на асфалт, Колесен Асфалтополагач, Комбиниран валяк, Мини челен товарач и Система за мониторинг на енергопотреблението. 
С проекта ще се  въведе  Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия.
Ще се внедри и сертифицира ISO 50001:2011: Система за енергийно управление.
Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с корпоративната политика, която предприятието съблюдава в цялостната си дейност като един от работодателите в региона. Доказателство за това е и въвеждането на Система за енергийно управление, която ще се внедри и сертифицира по проекта и ще гарантира устойчиво развитие на "Ко Инженеринг 2000“ ЕООД.
Социалният ефект от реализиране на проекта се изразява в откриване на 2 (две) нови работни места.

Дейности
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за рециклиране на асфалт", включена в обследването за енергийна ефективност : Постоянната нарастваща интензивност на трафика и увеличаването на теглото на превозните средства - води до бързото разрушаване на пътища, проектирани преди десетки години, за много по-леки натоварвания. Неизбежно тези пътища достигат до края на конструктивния си живот, появяват се пукнатини, дупки и неравности, които предизвикват обществено недоволство и желание за бърз ремонт. Очевидна е необходимостта от прилагането на нови, икономически по-ефективни технологии за възстановяване на пътната мрежа. Все по-нарастващите усилия за опазване на околната среда карат инженерите да търсят начини за използване на съществуващите материали, по-точно да откриват нови източници и да използват повторно материали от съществуващите разрушени настилки. Съвременната тенденция в реконструкциите е да се покрие количеството на необходимите материали с такива от съществуващата настилка. Енергийният одит препоръчва закупуване и въвеждане в експлоатация на Mашина за рециклиране на асфалт. Тя ще бъде с капацитет на барабана от 1200 кг и производителност мин. 7,00 тона. Машината използва отпадъчен асфалт или натрошена фракция, за производство на асфалт за нова пътна настилка. Благодарение на новата технология за производство на рециклиран асфалт, с новата машина ще могат да се произвеждат два нови продукта за предприятието: - Биндер на новоизграждащи се пътни настилки; - Асфалтова смес за рехабилитация на пътни настилки. С новите продукти ще се постигне възстановяване на носимоспособността на старата настилка, подобряване на енергийната и екологичната ефективност чрез намаляване на строителните операции с голяма енергоемкост и възможност за рециклиране на съществуващи материали. Предприятието ще осигурява една част от фрезования асфалт от обектите, които рехабилитира с налична фреза. С новата машина за рециклиране на асфалт се очаква спестяване от енергия на единица продукция от 37,10 kWh/т, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 103163,74 лева годишно. Препоръчаната в енергийния доклад Mашина за рециклиране на асфалт, която ще се закупи по проекта ще има има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 6-ти до 18-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец. Дейността ще се реализира със собствени средства на кандидата.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 „Доставка на Колесен Асфалтополагач“, включена в обследването за енергийна ефективност : За полагане на произведения асфалт е необходимо закупуване на високопроизводителен Асфалтополагач. Препоръчаният, Колесен Асфалтополагач в енергийния доклад ще бъде оборудван с високопроизводителни функции за намаляване на поддръжката, снижаване на оперативните разходи и повишаване на продуктивността. Асфалтополагачът е оборудван с дъска с основна ширина 1,75 м. Инсталираната мощност на актива ще бъде макс. 54 кВт, при разход на гориво до 55 л/час. Очакваната производителност е 350 т/час. Предвиденият за закупуване Колесен Асфалтополагач ще работи в рамките на производствената площадка на „Ко Инженеринг 2000“ ЕООД и ще се придвижва само на територията на предприятието. Активът е резултат от иновациите в сектора, и е доказателство за това как се постига конкурентоспособно предимство, по-бърза и висококачествена работа с възприемането на нова пътностроителна технология. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3 „Доставка на Комбиниран валяк “, включена в обследването за енергийна ефективност : За уплътняване на положената асфалтова настилка от Асфалтополагача е необходимо използването на Валяк. Енергийният одит препоръчва закупуване и въвеждане в експлоатация на Комбиниран валяк. Той притежава универсална вибрационна система, голям обхват от възможни ширини на уплътняване, способност за ефективна работа в завои и удобна работна среда. Типичните приложения включват изграждането на магистрали, строителство и ремонт на градски улици, междуградски пътища, допълнителни алеи, промишлени обекти, летищни писти и други настилки, изискващи средна до висока производителност. Предвиденият за закупуване Комбиниран валяк е със стандартно работно тегло мин. 3 750 kg и максимално тегло на експлоатация 3 900 kg. Стандартната ширина на барабана е 1 200 mm, позволява много голяма гъвкавост на работната площадка. При наличие на съпротивление, триенето към волана се увеличава и осигурява интуитивно усещане, което е изключително полезно при работа до вертикални препятствия като бордюри. Предвиденият за закупуване Комбиниран валяк ще работи в рамките на производствената площадка на „Ко Инженеринг 2000“ ЕООД и ще се придвижва само на територията на предприятието. Комбинираният валяк ще бъде с инсталирана мощност до 37,00 kW, разход на гориво до 6,80 л/ч. и производителност мин. 9,60 км2/ч. Новите технологии използвани при конструирането на двигателя, намаляват емисиите на NOx и твърдите частици, подобряват икономичността и редуцират шума от машината. С новия актив ще се постигне спестяване в размер на 20707,34 лева годишно. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 4: Доставка инсталиране и въвеждане в експлоатация на Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия : Към момента на изготвяне на доклада, „Ко Инженеринг 2000“ ЕООД няма системи за оползотворяване на остатъчната топлина. В обекта на предприятието има ел. Бойлер за осигуряване на БГВ за нуждите на работещите. Потреблението на битова гореща вода се обуславя от разполагаемия персонал на дружеството, в частност от частта от него ангажирана пряко в дейността на обекта. В конкретния случай, ангажираност в тази дейност имат 10 човека с дневна нужда от по 50 литра топла вода на ден или общо: 500 л/ден БГВ. В годишен аспект, нуждите от битова топла вода възлизат на: 132 м3 (= 500 л/ден Х 264 раб.дни/год.). Годишно потребната енергия за обезпечаване нуждите на дружеството с топла вода възлиза на 6 863,85 kWh/y. Около 60% от енергията освободена от изгарянето на дизеловото гориво в двигателите с вътрешно горене се освобождава в околното пространство чрез топлина отнесена с димните газове и продуктите на горене (30%) и чрез топлина усвоена от самия двигател (30%) и отведена чрез охладителната му система също в околното пространство Към момента дружеството експлоатира дизелов двигател/ агрегат за електроенергия, който има изходна мощност 80 – 64 kWA в работен и standby режим, или осреднен електродобив с мощност 76 kWA. Дейността предвижда доставка и монтаж на Кожухотръбен еднотръбен топлообменник с първичен контур с електронна цирккулационна помпа с инсталирана мощност 0,520 KW. Предвижда се и доставка на двупътен вентил с пряко действие с изнесен датчик. Топлообменникът ще бъде подвързан последователно към охладителния тракт мехду двигателя и охладителната пита (радиатора), явяваща се топлообменник “въздух-вода”, способстващ оползотворяването именно на топлината предадена от горивния процес към двигателя посредством утилизация на топлина от охладителния контур на съществуващ дизелов агрегат за електроенергия, в обекта. Годишно усвоената мощност от топлообменника е равна на 6 186,68 kWh/y. Количеството електроенергия обезпечаваща работата на топлообменникът и циркулационната помпа за 480 часа/годишно е в размер на 249,60 kWh/y. Топлинната усвоена мощност от системата е разликата между усвоената мощност на топлообменника и потребната енергия обезпечаваща работата му и възлиза на 5937,08 kW/y.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 5: „Изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието“ : В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието" като компонент на технологичната линия за производство на рециклиран асфалт и полагането му. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на рециклиран асфалт и полагането му чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупените активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 59 905 kWh/год.
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието: С проекта ще се въведе и сертифицира система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. Със Стандарта ISO 50001, „Ко Инженеринг 2000“ ЕООД ще акцентира на управляемите фактори, като насочва вниманието си към задачата да се подобрява енергийната резултатност за постигане на бърз ефект, чрез най-добро използване на собствените енергийни източници и свързани с енергията активи, при едновременно намаляване на разходите за енергия и консумацията на енергия. Стандарта ще позволи на предприятието да въведе системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление. Въвеждането на този стандарт се очаква да доведе до намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Очаква се стандартът да: - Помогне на компанията за по-добро използване на съществуващите енергоемки активи; - Позволява прозрачност и улеснява комуникацията относно управлението на енергийните ресурси; - Насърчава най-добрите практики за енергийно управление и затвърждава доброто поведение в енергийното управление; - Помага в оценката на съоръжения и поставя приоритет върху въвеждането на нови енергийно-ефективни технологии; - Осигурява рамка за насърчаване на енергийна ефективност по веригата за доставка; - Улеснява подобренията в енергийното управление на проекти за намаляване на вредните емисии от парникови газове; - Позволява интегриране с други системи за управление като екологични, за здравето и безопасността. Системата за енергийно управление ще позволи на „Ко Инженеринг 2000“ ЕООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт. Дейност 8 ще се реализира от 5-ти до 17-ти месец, включително.
 • Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки: Избраният изпълнител, с лиценз от АУЕР изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки: Мярка 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на Mашина за рециклиране на асфалт; Мярка 2: Доставка на Колесен Асфалтополагач; Мярка 3: Доставка на Комбиниран валяк; Мярка 4: Доставка инсталиране и въвеждане в експлоатация на Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия Мярка 5: Изграждане на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието. В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма „Ко Инженеринг 2000“ ЕООД.

Индикатори

Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 580.00, Достигната стойност: 0.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 600.07, Достигната стойност: 600.07
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 5 800.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 164.84, Достигната стойност: 164.84

Финансова информация

472 675.36 BGN
337 492.75 BGN
270 392.20 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 286 868.84 50 623.91 135 182.61 472 675.36
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 286 868.84 50 623.91 135 182.61 472 675.36

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка и ввъеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Колесен Асфалтополагач - 1бр.; Комбиниран валяк – 1 бр.; Обособена позиция 002: Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия - 1бр. , Стойност: 432 475.36
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Колесен Асфалтополагач - 1бр.; Комбиниран валяк – 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление , Стойност: 7 300.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
Предмет на предвидената процедура: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки
Предмет на предвидената процедура: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011, Стойност: 5 800.00
 • Обособена позиция 1: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Автоматизирана Система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието, Стойност: 7 100.00
 • Обособена позиция 1: Автоматизирана Система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.