English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-2.002-0271-C01
Развитие на управленския капацитет на СИТ 70 ООД чрез въвеждане на системи за управление
130994283 СИТ 70 ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
06.03.2017
06.03.2017
21.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северен централен (BG32), Велико Търново (BG321), Стражица, гр.Стражица

Описание

СИТ 70 ООД е телекомуникационна компания, доставчик на кабелна, цифрова телевизия и интернет, основана през 2010 г. 
Фирмата оперира в Северен – Централен Район на планиране в 4 обекта: гр. Стражица, с. Драганово, с. Първомайци, с. Поликраище. 
Към момента СИТ 70 ООД не разполага с единна система за управление на ресурсите, което създава затруднение в събирането, обработката и анализирането на информацията и води до влошена вътрешно фирмена организация.
С изпълнението на настоящия проект компанията ще въведе нов организационен модел, който ще оптимизира работата на служителите, ще подобри вътрешната комуникация, ще повиши качеството и ефективността на предлаганите услуги, а това ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на СИТ 70 ООД. 
Основните дейности, предвиждани в рамките на настоящия проект са:
1. Придобиване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в СИТ 70 – "Единна система за управление на ресурсите (ERP)";
2. Инвестиция в ново оборудване, допринасящ за въвеждането на ERP системата;
3. Разработване и внедряване във фирмата на интегрирана система за управление на качеството и околната среда в съответствие с международни стандарти ISO 9001 и ISO 14001;
4. Сертифициране на системите за управление на качеството и околната среда в съответствие с международни стандарти ISO 9001 и ISO 14001;
5. Визуализация на проекта.
Реализацията на проекта ще доведе до подобряване конкурентоспособността на СИТ 70 АД, чрез подобряване на модела на управление и организация на основните процеси в дейността, увеличение на приходите от продажби и подобряване пазарните позиции на дружеството.
Дейности
 • Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в СИТ 70 – Единна система за управление на ресурсите (ERP): Към настоящия момент основното ограничение пред развитието на компанията се корени в липсата на единна управленска система (ERP), която да събира, разпределя и обобщава в едно информацията от извършваните услуги – събирането на информацията става чрез оператори, частично се обобщава в таблици, липсват записи за редица извършени операции, което не позволява проследимост, мониторинг и контрол. Липсата на ERP затруднява управлението на дейностите, води до дублиране на дейности от различните служители, пречи на предлагането на гъвкави пакетни услуги спрямо стари клиенти и на привличането на нови такива и като цяло е пречка пред разширяването на пазарния дял на фирмата. Всичко това води до застой в развитието на компанията и е причина внедряването на ERP да бъде определен като водещ приоритет в плана за развитие на фирмата. СИТ 70 ООД е идентифицирала следните нужди, обуславящи необходимостта от своевременното внедряване на ERP: – нужда от обединяване на информацията поради ползването на сериозен документооборот и липсата на единна автоматизирана система между обектите/клиентите на фирмата; – необходимост от бързо и надеждно изготвяне на справки за нуждите на ръководството и клиентите; – нужда от автоматично анализиране на постъпилия обем работа и крайния резултат – ръчното обработване на такъв вид данни, води до голям разход на време и усилия; – нужда от наличие на възможност за отдалечен контрол върху изпълнението на заявките – включване на нови абонати, изключване на клиенти прекъснали ползването на услугите, инкасиране, отстраняване на аварии и технически проблеми; – нужда от по-гъвкава комуникация м/у служителите, реакция и срокове, с цел по-конкурентни условия. Изпълнението на дейността се състои в закупуване и внедряване на ERP, коeто ще интегрира и управлява цялата информация и всички дейности на дружеството, предоставяйки възможности за цялостно управление и контрол на процесите: сключване на договор с клиент, предлагане на гъвкави пакетни услуги, автоматично включване/изключване на абонати, анализ и контрол на текущото състояние на мрежата, статистиката на възникналите аварии, споделяне на бази данни между отделните модули, управление и контрол на мобилните групи и др. Системата обхваща всички елементи от дейността на интернет и кабелните оператори, като включва следните модули, подробно описани в раздел 11 от формуляра: 1) База данни – административни профили; клиенти; тарифи; договори и др.; 2) Мониторинг – следи състоянието на активните устройства; 3) Управление – при нужда от актуализация, преконфигурира устройствата; 4) Комуникационен – обмен на информацията; 5) Визуализация – състоянието на мрежата в реално време; 6) Такси – профил на абонатите със статистика на предоставените услуги; 7) Склад – управление на материалите. Изпълнението на настоящата дейност е необходимото условие, идентифицирано от мениджърския екип, за развитие на управленския капацитет и растеж на СИТ 70 ООД, чрез въвеждането на ИКТ. Внедряването на ERP в дружеството по същество представлява организационна иновация, тъй като за първи път ще се въведе цялостна управленска система на производствените операции, чрез която ще се постигне: – пълната проследимост на процесите в дружеството; – минимизиране на „човешка грешка”; – оценка на ресурса „време”; – прехвърляне на заявките м/у различните служители, при нужда; – обратна връзка, особено при евентуално неудовлетворение на клиента; – организиране на удобен и улеснен масив от информация, чрез който лесно да се представят данни – „история на клиента и аварии”. Обобщено, въвеждането на ERP система ще позволи по-добро планиране на всички дейности, анализиране, подобрен контрол и оптимално използване на ресурсите в предприятието.
 • Дейност за инвестиции в ново оборудване, допринасящо за въвеждането на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в СИТ 70 ООД: СИТ 70 ООД по настоящем не разполага с необходимите за въвеждането и функционирането на ERP система оборудване и хардуерни ресурси. Хардуерният капацитет към момента е достатъчен единствено за осъществяване на настоящата дейност на дружеството чрез обезпечение с необходимите сървъри и работни станции на местата на осъществяване на дейността. След предварителен анализ направен от специалистите на компанията и препоръки от потенциални доставчици относно хардуерните потребности, които ще има ERP системата, се установява, че СИТ 70 ще трябва да закупи и въведе в експлоатация нов сървър със съответния капацитет, бързина и инфраструктура, както и оборудване, за гарантиране на безпрепятственото функциониране на ERP системата. Изпълнението на дейността се състои в закупуване и въвеждане в експлоатация на: 1) Сървърна конфигурация – 1бр. – На този сървър ще бъдат инсталирани базите данни и всички модули на ERP. Сървърът ще се монтира в гр. Стражица, в помещение на оператора. Конфигурацията ще бъде доставена със спецификации, отговарящи на съвременните технологии, за да може в максимална степен да покрие изискванията за обем и безпроблемно функциониране на ERP системата в продължителен период от време. Сървърът е необходим, тъй като наличният хардуер няма достатъчно капацитет за инсталиране на ERP системата и съхранение на данните от нея. 2) Компютър/терминал за обслужване и достъп до ERP системата - 1 бр. Терминалът дава възможност за извършване на административни функции възможни само от него – архивиране на информацията, начална инициализация на база данни, импортиране и експортиране на данни, рестартиране на системата, нейното обновяване, както и други оперативни функции, касаещи правилното функциониране на ERP системата, чрез съответните администраторски права. При изборът на терминал отново ще се следи за последните тенденции в областта на IT технологиите, за да се осигури в пълна степен съответствие с изискванията на ERP и очакванията на СИТ 70. 3) Система за аварийно електрозахранване (UPS и генератор) 1бр. – Системата се състои от взаимосвързани UPS и генератор, които комуникират и поддържат ERP-то функциониращо при възникнали аварии в електрозахранването. При отпадане на захранването UPS-ът продължава да подава устойчиво напрежение с правилен волтаж и честота към сървърът с ERP, като изчаква стартирането и достигането на стабилни работни параметри на генераторът, след което започва да поддържа нивото на заряд на собствените си батерии от аварийното захранване получено от генератора. Токонепрекъсваемото захранване е необходимо, за да се гарантира безпроблемно функциониране на ERP системата и съхранението на данните в случай на внезапно спиране на тока. Тъй като цялата информация за процесите в предприятието ще се съхранява на сървъра, е от изключително голямо значение да се осигури помощно захранване, така че в случай на авария да не се изгуби важна информация и работните процеси в предприятието да не спират. Наличието на система за аварийно електрозахранване е допълващият елемент на ERP системата, осигуряващ сигурност и защита от непредвидени събития. Посочените активи ще гарантират качеството на предлаганите услуги (чрез предотвратяване на възможността за загуба на информация и осигуряване на работен режим на системата), което е съществен елемент в контекста на визията за развитие на дружеството и изпълнението на настоящия проект. 4) Мобилно устройство – лаптоп – 3 бр. Устройствата са необходими за отдалечен достъп до ERP системата, откриване и отстраняване на проблеми на място, както и провеждане на тестове в абонати или изнесени точки с активно оборудване на оператора. Чрез тях, всеки един мобилен екип автоматично ще получава своите задачи, както и ще попълва резултата от изпълнението им. Мобилните устройства ще позволят онлайн комуникация с ERP системата и на другите администратори в компанията, което ще осигури бързо изпълнение на възложените задачи, а също така и адекватни решения на възникнали проблеми.
 • Дейност за услуга по въвеждане на интегрирана система за управление на качеството и околната среда в съответствие с международни стандарти ISO 9001 и ISO 14001: Изпълнението на дейността се състои в разработване и въвеждане на интегрирана система за управление (ИСУ) на качеството и околната среда в съответствие с международни стандарти ISO 9001 и ISO 14001. ИСУ представлява инструмент, внедряването на който ще даде възможност на СИТ 70 ООД да гарантира на своите потребители и партньори способността си трайно да предоставя бързи и качествени услуги. Към момента в дружеството няма внедрени системи за управление. Изпълнението на дейността ще осигури ефективност на управленските процеси и качествени и адекватни бизнес решения и услуги предоставяни от фирмата. Това ще доведе до трайно подобряване на качеството на услугите, съкращаване на срока за предоставянето им, минимизиране на вредното влияние върху околната среда и осигуряване на по-високо доверие в клиентите, повишавайки конкурентоспособността на дружеството в национален и международен мащаб. От друга страна изпълнението на дейности 1 и 2 – закупуване и въвеждане в експлоатация на ERP и необходимото оборудване за неговото функциониране, е пряко свързано с предоставянето на бързи и качествени услуги, както и покриване на част от изискванията на стандарти ISO 9001 и ISO 14001. Внедрената ERP система ще позволи следене на работните процеси на всеки един етап, което ще допринесе до изпълнението на изискването на интегрираната система за идентификация и проследимост. Цялостната инвестиция в ERP и оборудване ще бъде предпоставка за изпълнение на клаузата от стандартите ISO 9001 и ISO 14001, свързана с притежаването на необходимите ресурси от организацията, осигуряващи постигането на съответствие на предлаганите услуги. От друга страна, подобряването на вътрешно-организационните процеси и внедряването на последователна политика в управлението на документооборота ще спомогне за намаляване на прякото използване на хартия и други материали, което ще има пряк положителен ефект върху околната среда. Съществен принос върху опазването на околната среда и постигането на изискванията на стандарт ISO 14001 ще окажат предоставяните чрез внедряваната ERP система: възможност на отдалечен мониторинг на мрежите, бързо идентифициране и отстраняване на част от техническите проблеми, прецизно определяне на графика на аварийните групи. По този начин ще се намали съществено потреблението на гориво, което рефлектира директно върху намаляване на вредните газове и опазване на околната среда. Разработената и внедрена ИСУ ще подобри значително организационната структура в предприятието и ще предостави точната методика за постигане на поставените от ръководството на фирмата цели в областта на качеството и опазването на околната среда. ИСУ ще осигури постигане на планиране и отчетност на дейностите, както и непрекъсваем контрол на предоставяните услуги, осигуряващ своевременно предприемане на превантивни и коригиращи действия. Ще бъдат точно идентифицирани задълженията, правомощията и взаимоотношенията на служителите във фирмата, във връзка с ефективното функциониране на ИСУ. Всеки един от процесите във фирмата ще се контролира в съответствие с разработените процедури, инструкции, наръчник, политики, цели, фирмени методики и др. документи. Постигането на съответствие с международно признати стандарти в сферата на качеството и околната среда ще осигури стратегически подход при идентифицирането, управлението и контрола на процесите, оказващи въздействие върху околната среда, както и непрекъснато подобряване на въздействието върху нея. Това ще доведе до ограничаване на замърсяването, минимизиране на екологичните рисковете, намаляване на разхода на материали и ресурси. Тези положителни промени ще спомогнат за подобряване на управленския капацитет на дружеството и постигане на общата цел на настоящото проектно предложение – повишаване на конкурентоспособността на СИТ 70 ООД.
 • Дейност за услуга по сертифициране на системите за управление на качеството и околната среда в съответствие с международни стандарти ISO 9001 и ISO 14001: Сертификационните услуги по настоящото проектно предложение са свързани с извършването на одит на разработените системи за управление на качеството и околната среда от акредитиран сертифициращ орган и издаване на сертификати за съответствие с международни стандарти ISO 9001 и ISO 14001 на СИТ 70 ООД. През 12-и месец от изпълнението на дейността ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител на услугата. Процедурата по сертификация стартира след подписване на договор с избрана сертифицираща организация. В съществената си част сертификационния процес включва следните основни дейности: 1. Провеждане на предварителен одит. Целта на предварителния одит е да се открият слабите места, грешките и отклоненията от изискванията на стандартите. Етапите, през които преминава предварителния одит са: предварителна проверка на документацията на интегрираната система (Наръчник, процедури, процеси, работни инструкции) и провеждане на предварителен одит на място. Предварителният одит се извършва от член на одиторския екип, определен за извършване на сертификационния одит. Резултатите от него се документират в доклад от предварителен одит. 2. Провеждане на сертификационен одит на място, включващ преглед на документацията на фирмата и практическото приложение на системата. Преди началото на сертификационния одит Възложителят получава предварително съгласуван план за одит. В плана се посочват участниците в одита - водещ одитор, одитори, експерти. В рамките на сертификационния одит се оценява функционирането и ефективността на внедрената интегрирана система за управление. Внедрената системата трябва да отговаря на изискванията на използваните за основа стандарти, на съответните законови и вътрешно фирмени предписания на фирмата възложител. Отклоненията от изискванията на стандартите, от вътрешните правила и от законовите предписания се отразяват на място от одиторите в доклади за отклонения. По време на заключителен разговор одиторите оповестяват резултата от одита и съобщават своето становище по отношение на цялостния резултат от сертифицирането. 3. Изготвяне на подробен доклад от сертифициращия орган. След провеждането па сертификационния одит се изготвя Доклад от одит, който се изпраща на фирмата - възложител и на ръководителя на сертифициращата организация. 4. Предприемане на коригиращи действия при необходимост. Ако при одита са установени критични отклонения и са документирани в доклади за отклонения, тези отклонения трябва да бъдат отстранени преди да бъде издаден сертификата. 5. Одит на предприетите коригиращи действия (ако е приложимо). След определянето и въвеждането на коригиращи действия се провежда допълнителен одит на коригиращите действия. Обхвата на допълнителния одит се определя от ръководителя на сертифициращата организация след обсъждане с водещия одитор. Проверяват се само онези направления, при които са констатирани отклонения. 6. Издаване на сертификати за съответните внедрени и работещи системи за управление съгласно съответния стандарт. Сертификатите се издават за съгласуваната с Възложителя и проверената от одиторите област на приложение. Сертификатите са валидни за период от три години, при условие, че поне веднъж годишно успешно се провеждат контролни одити и се изготвят доклади за резултата от тях до ръководителя на сертификационната организация.
 • Дейност по визуализация на проекта: Целта на конкретната дейност е да информира широката общественост и участниците в проекта за приноса на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР. Реализацията на тази дейност е задължително и необходимо условие за успеха на проекта като същата допълнително ще даде възможност за популяризиране на постигнатите цели и резултати. Осъществяването на дейността създава условия за мултипликационен ефект, както по отношение на възможността други компании да приложат същия модел, така и по отношение на продължаване на създадените добри практики при осъществяване на подобни дейности. Предвидено е мерките за визуализация в рамките на проекта, да бъдат реализирани, от външен изпълнител избран, съгласно условията и реда, предвидени в ЗУСЕСИФ и приложимата, нормативна уредба. Предвидените дейности за информиране на широката общественост и участниците в проекта са: 1) Отпечатване и поставяне на информационна табела - плакат (1 брой) с информация за проекта и източника на финансиране – в офиса на компанията; 2) Отпечатване и поставяне на стикери, оповестяващи финансовия принос на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР (7 броя) върху всеки актив, закупен по проекта. 3) Създаване на документи, свързани с изпълнението на проекта, с включена информация за източника на финансиране - в пълно съответствие с изискванията на Единния наръчник за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 4) Поставяне на информация за полученото финансиране в близост до сертификатите за съответствие със стандарти ISO 9001 и ISO 14001. При изпълнението на дейността и целия проект кандидатът ще спази всички задължителни мерки за информация и комуникация и въведените единни стандарти при визуализацията, съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013, изискванията, описани в Единния наръчник за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 -2020 г. и Ръководството на бенефициента за изпълнение на договори по Оперативна програма “Конкурентоспособност и иновации”.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства), Целева стойност: 74 355.85, Достигната стойност: 74 312.51
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

484 758.00 BGN
339 330.60 BGN
339 127.60 BGN
85.00 %
 • [1] Специализирани услуги за подкрепа за МСП и групи от МСП (включително услуги за управление, маркетинг и проектиране)
 • [1] ИКТ услуги и приложения за МСП (включително електронна търговия, електронен бизнес и бизнес процеси в мрежа), „живи лаборатории“, интернет предприемачи и нови ИКТ предприятия
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 288 431.01 50 899.59 145 427.40 484 758.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 288 431.01 50 899.59 145 427.40 484 758.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ДМА (хардуер) и ДНА (ERP) по проект BG16RFOP002-2.002-0271-C01 „Развитие на управленския капацитет на „СИТ 70" ООД чрез въвеждане на системи за управление", Стойност: 460 188.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Доставка, внедряване и въвеждане в експлоатация на: 1. Сървърна конфигурация - 1 бр. 2. Компютър/терминал за обслужване и достъп до ERP системата - 1 бр. 3. Система за аварийно електрозахранване (UPS и генератор) - 1 бр. 4. Мобилно устройство - лаптоп – 3 бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Доставка, внедряване и въвеждане в експлоатация на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите – ERP – 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на Визуализация на проекта, Стойност: 570.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на визуализация по проекта
Предмет на предвидената процедура: Разработване и въвеждане на Интегрирана система за управление на качеството и околната среда в съответствие с международни стандарти ISO 9001 и ISO 14001 по договор BG16RFOP002-2.002-0271-C01 „Развитие на управленския капацитет на „СИТ 70“ ООД чрез въвеждане на системи за управление“ – 1 брой, Стойност: 17 000.00
 • Обособена позиция 1: Разработване и въвеждане на Интегрирана система за управление на качеството и околната среда в съответствие с международни стандарти ISO 9001 и ISO 14001 по договор BG16RFOP002-2.002-0271-C01 „Развитие на управленския капацитет на „СИТ 70“ ООД чрез въвеждане на системи за управление“ – 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за услугата по сертифициране на системите за управление на качеството (ISO 9001) и управление на околната среда (ISO 14001) , Стойност: 7 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на системите за управление на качеството (ISO 9001) и управление на околната среда (ISO 14001)

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.