English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.004-0026-C01
"Да продължим доброто дело"
000471365 Община Карлово
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
01.07.2016
01.07.2016
01.11.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Карлово

Описание

Проектът „Да продължим доброто дело“ цели надграждане на проекта за социално включване на Община Карлово „По-добре заедно“, като продължи да предлага на деца от 0-7г и техните родители от уязвимите групи следните услуги: „Ранна интервенция на уврежданията“, „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“, „Семейно консултиране и подкрепа и формиране на родителски умения“, „Здравна консултация за деца“, „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“.
Чрез предлагането на тези услуги Община Карлово ще допринесе за намаляване риска от социална изолация на цялата си територия за децата от 0-7 години, идващи от следните целеви групи:
-	Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;
-	Деца, чиито родители са безработни; 
-	Деца, чиито родители получават социални помощи;
-	Деца без личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър;
-	Деца, чиито родители не са здравно осигурени;
-	Деца, не посещаващи детска градина или не ползващи друг тип услуга за грижа за деца;
-	Деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа;
-	Деца с увреждания;
-	Деца със здравословни проблеми.
Както и ще подпомогне формирането на родителски умения и ще окаже семейно подкрепа на родители от следните целеви групи:
-	Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;
-	Родители, получаващи социални помощи;
-	Безработни родители;
-	Родители на 3 и повече деца;
-	Самотни родители;
-	Бъдещи родители от уязвими групи;
-	Родители (най-вече майки) в рискова възраст;
-	Родители без или с ниско образование;
-	Родители, живеещи в лоши жилищни условия;
-	Родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си (регистрирани в полицията и Дирекции „Социално подпомагане” на АСП);
-	Родители на деца с увреждания;
-	Родители на деца със здравословни проблеми;
-	Здравно неосигурени родители;
-	Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.);
Дейности
 • Ранна интервенция на уврежданията: Ранната интервенция на уврежданията е от изключителна важност за преодоляване изоставане в развитието, различни видове увреждания, атипично поведение, социални и емоционални затруднения при деца в най-ранна детска възраст (0-7г.). Ранната интервенция също така допринася за ранно идентифициране на рисковете за здравето и развитието на децата и ранна намеса. С реализирането на тази услуга Община Карлово ще осигури така необходимите безплатни услуги като рехабилитация, логопедична и психологическа подкрепа за децата от уязвимите групи, както и психологическа подкрепа, знания и умения за правилно отглеждане и рехабилитация в дома на детето с увреждания. Така ще бъде подпомогнато развитието на деца в риск от изоставане и ще се намалят ефектите от увреждащото състояние както за детето, така и за родителите. От друга страна, ранната интервенция има и социално-икономическа полза за обществото, тъй като намалява риска от изоставяне и институционализиране на децата и повишава способността на семействата да се справят с житейски ситуации и да преодолеят стреса, тревожността, безпомощността и социалната изолация, в която често изпадат. Разбивка на разходите за персонал: педиатър-960ч х15,00лв.=14400лв. социален работник-1920ч х7,00лв=13440 лв. логопед-1920ч х 8,00лв.=15360лв. психолог-960ч х8,00лв =7680лв. кинезитерапевт/рехабилитатор-1920ч х10,00лв=19200лв. медиатор-1920ч х4,50лв=8640лв. Общо разходи за персонал: 78720 лв.
 • Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания: Тази дейност цели оказване подкрепа на децата с увреждания за успешна интеграция в първи клас в масовото училище.Целевата група са деца с увреждания, подлежащи на записване в първи клас. Това може да са деца на възраст 5,5-7г. от услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ или други деца с увреждания, неползващи услугата към центъра, но насочени конкретно за тази дейност.
 • Здравна консултация за деца и подобряване достъпа до здравеопазване на уязвимите групи: Тази дейност ще включва здравна консултация и редовно наблюдение на здравното, физическото и психо-моторното развитие на бебетата и децата от уязвимите групи на проекта. Също така с тази дейност целим превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст. Услугата ще е достъпна за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават. В дейността ще бъдат обхванати минимум 500 ползвателя, с извършени минимум 1400 прегледа за двугодишния период на проекта.
 • Формиране и развитие на родителски умения: Тази дейност цели оказване на психологическа подкрепа и формиране на родителски умения на бъдещи родители и родители на деца 0-3г. от уязвимите групи на проекта, като е предимно насочена към родители, които не полагат адекватни грижи за децата си и ги излагат на риск. Дейността цели повишаване знанията и уменията на бъдещите родители както относно раждането и нуждите на новороденото, така и за изграждането на необходима семейна среда за отглеждане на детето. Основната цел е подготовката на родителите за изпълнение на техните родителски задължения и за създаването на подходяща среда за детето, която е в съответствие с неговите нужди, включително и чрез ползването на системата от услуги след раждането на детето (социални, здравни и други).
 • Семейно консултиране и подкрепа: Тази дейност цели оказване на индивидуална и групова подкрепа на семействата от уязвимите групи в грижата им за децата, справяне със семейни проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация. Специалистите в тази дейност (социален работник, психолог, юрист и медиатор) ще оказват съдействие за семейно планиране, консултации за сексуално-репродуктивно здраве, информация относно методи на контрацепция, болести , предавани по полов път, ще адресират проблемите на насилието и неглижирането на деца. Дейността цели още и интегрирането на децата от уязвимите семейства в детските градини чрез мотивиране родителите да водят редовно децата си на градина, както и работа с родителите на другите деца за толерантно отношение и приемане на различията.
 • Допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище -Лятно училище 1: Тази дейност е насочена към увеличаване готовността на децата от целевите групи на проекта и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас. Първото лятното училище ще се проведе в месеците юли и август на първата проектна година и ще обхване 30 деца(в две групи от по 15 деца на месец). Децата ще бъдат на възраст 5, 6 или 7 години (след завършване на предучилищната подготовка), идващи от семейства от уязвими групи (уязвими етнически групи, по-специално ромската общност, получатели на социални помощи, безработни, семейства с три и повече деца, самотни родители; семейства, живеещи в отдалечени райони и др.), които и деца, чийто майчин език не е български и които срещат затруднения при общуването на български език.(Това може и да са деца, които са живели с родителите си в чужбина и не са били обхванати от българските детски образователни заведения). Целта на дейността е да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование. Посещавайки лятно училище, децата ще имат възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище.
 • Допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище -Лятно училище 2: Тази дейност е насочена към увеличаване готовността на децата от целевите групи на проекта и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас. Второто лятното училище ще се проведе в месеците юли и август на втората проектна година и ще обхване 30 деца(в две групи от по 15 деца на месец). Децата ще бъдат на възраст 5, 6 или 7 години (след завършване на предучилищната подготовка), идващи от семейства от уязвими групи (уязвими етнически групи, по-специално ромската общност, получатели на социални помощи, безработни, семейства с три и повече деца, самотни родители; семейства, живеещи в отдалечени райони и др.), които и деца, чийто майчин език не е български и които срещат затруднения при общуването на български език.(Това може и да са деца, които са живели с родителите си в чужбина и не са били обхванати от българските детски образователни заведения). Целта на дейността е да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование. Посещавайки лятно училище, децата ще имат възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище.
 • Управление и супервизия на всички предоставяни услуги от социалния център: Предвид комплексната дейност на центъра и няколкото услуги, които ще предлага социалният център "По-добре заедно" ще има координатор, който ще е отговорен за правилното изпълнение на всички дейности, оказване на консултантска, психологическа, педагогическа и морална подкрепа на всички специалисти в различните услуги. Координаторът ще е отговорен и за извършване на супервизия на екипа, както и за обезпечаване специалистите с всички необходими материали и пособия за дейността им. Той ще е в постоянна връзка с екипа на проекта( ръководител, координатор и счетоводител проекта) и ще отчита пред тях ежемесечния напредък на проекта, както и ще споделя евентуални проблеми за своевременното им отстраняване. Координаторът ще е отговорен за: 1. Координация на предоставянето на всички услуги по проекта; 2. Координация между екипите по отделните услуги по проекта; 3. Координация на подготовката на програми, планове, информационни и образователни материали, методики и др.; 4. Обобщаване на графиците за предоставяне на отделните услуги по проекта и подготовка на общ график на дейностите по проекта и ангажираността на отделните специалисти; 5. Подготовка на обобщени отчети, включващи всички дейности по проекта и представяне на ръководителя на проекта; 6. Оказване на методическа подкрепа на медиаторите; 7. Координация на организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на проекта; 8. Създаване и поддържане на база данни относно всички услуги по проекта и всички потребители по отделните дейности; 9. Организиране на ежемесечни самостоятелни срещи с отделните екипи на услугите по проекта; 10. Организиране на периодични срещи с всички специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други; 11. Организиране на провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите, в които участва; 12. Координация на участието на специалистите в отделните услуги в обучения, организирани от управляващия орган, Община Карлово или други организации; 13. Координация на взаимодействието на специалистите в отделните услуги с държавни и общински органи, детски градини, детски ясли, здравни и учебни заведения, социални услуги и др.; 14. Отчитане на дейностите по проекта пред ръководителя на проекта. 15. Поддържане и съхранение на документацията по проекта,съобразно изискванията на програмата; 16 . Планиране и извършване дейности по популяризиране напредъка на проекта; 17. Поддържане на Фейсбук страница на социалния център; 18. Изготвяне на ПР план и ПР лист с контакти за популяризиране дейността на центъра;
 • Организация и управление: Община Карлово ще е отговорна за цялостния мониторинг по изпълнение дейностите по проекта. За целта ще бъде сформиран екип от ръководител проект, координатор проект и счетоводител проект, които ще извършват следната дейност: 1. Извършване подбор и сключване на договори с консултант-специалистите в различните услуги; 2. Първоначален инструктаж и разясняване задълженията на всички наети специалисти по проекта; 3. Изготвяне на образци на документация, която ще се попълва от специалистите и участниците в проекта; 4. Изпълняване на мониторинг на всички дейности по проекта и направените разходи; 5. Анализиране напредъка на проекта и следене за постигане на предвидените резултати; 6.Осъществяване на корективни действия при възникване на непредвидени обстоятелства, застрашаващи реализацията на проекта; 7. Осигуряване подкрепа на координатора на социалния център 8. Съхраняване на проектната документация, съгласно изискванията и правилата на програмата; 9. Поддържане кореспонденция с управляващия орган;
 • Информация и публичност : Община Карлово ще осигури пълна прозрачност и информираност относно дейностите по проекта, като редовно ще популяризира напредъка по проекта в местни, регионални и национални медии. Общината поддържа отлични отношения с медийните среди и ще гарантира ефективност на информационния поток. Така ще допринесе за повишаване чувствителността на местната общност към проблемите на хората в неравностойно положение от целевите групи на проекта, ще популяризира приноса на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", ще запознае всички заинтересовани лица и организации с целите и постигнатите резултати на проекта. Общината ще прилага и иновативни информационни методи за популяризиране на проекта и достигане до нестандартен кръг от адресати чрез електронни медии, социални мрежи, линковме и блогове дори и в чужди сайтове за обмен на опит, като информацията ще се подава и на английски език.

Индикатори

Брой доставчици на услуги за социално включване, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой деца, получили подкрепа чрез услугите, Целева стойност: 1 500.00, Достигната стойност: 1 506.00

Финансова информация

338 524.00 BGN
338 524.00 BGN
321 557.51 BGN
85.00 %
 • [1] Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Социална работа, колективни, социални и персонални услуги

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 50 778.60 0.00 287 745.40 338 524.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 50 778.60 0.00 287 745.40 338 524.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на течни горива и масла за МПС за нуждите на Община Карлово., Стойност: 250 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на течни горива и масла за МПС за нуждите на Община Карлово

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.