English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.003-1204-C01
„Осигуряване на достъп до заетост в „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД, способстваща за устойчиво развитие”
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
01.07.2016
01.07.2016
01.10.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен, Шумен, гр.Шумен

Описание

Проектното предложение предвижда осигуряване на 4 работни места, оборудвани с необходимата техника и обзавеждане. За целта се предвижда изпълнението на следните дейности:
- Избор и наемане на общо 4 безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца. Длъжностите на които ще бъдат назначени, са съобразени с Националния класификатор на професиите и длъжностите, като те ще включват: Счетоводител;
- Сътрудник по управление на европейски проекти и програми и двама Експерти, програми и проекти;
- За обезпечаване на работния процес се предвижда закупуване на оборудване, обзавеждане, дълготрайни нематериални активи и стопански инвентар, свързани със създаването на новите работни места, включващи: офис столове – 4 бр, Цветен лазерен мрежови принтер-скенер-копир-факс, формат А3, Мобилен принтер – А4 печат, лаптопи – 2 бр.; UPS – 1 бр.; Настолни компютърни конфигурации - 2 бр.; Лицензиран софтуер за 4 компютъра и Лицензиран специализиран счетоводен софтуер;
- Дейности за организация и управление на проекта – сформиране на екип от трима члена;
- Дейности по информиране и публичност;
- Осигуряване на трудова медицина на новоназначените лица;
- Застраховане на новопридобитото оборудване.
Доставките ще бъдат извършени съобразно изискванията на ПМС № 118/20.05.2014, в зависимост от обхвата, в който попада прогнозната стойност.
С реализацията на проекта ще се постигне значима обществената полза, съвпадаща с конкретните общи и специфични цели на Програмата и настоящата схема, защото ще се квалифицират и внедрят в практиката безработни и неактивни лица в сектор с безусловно изразена тясна специализация от интелектуално естество. Успешната реализация на проекта ще допринесе за увеличаване на икономическия ефект и ще подпомогне постигането на устойчив напредък. Всичко това ще се отрази благоприятно и от икономическа гледна точка на предприятието – бенефициент.
В този смисъл, реализирането на проекта ще окаже несъмнено положителен ефект и върху имиджа на кандидата.
Дейности
 • Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца: Настоящата дейност предвижда да бъдат наети общо 4 безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца. Длъжностите, на които ще бъде нает персонала са следните: - Счетоводител - 1 бр., код по НКПД 2011 - 2411-6004; - Експерт, програми и проекти - 2 бр. код по НКПД 2011 - 2422-6004; - Сътрудник по управление на европейски проекти и програми - 1 бр., код по НКПД 2011 - 2422-6007. Длъжностите Счетоводител и Експертите, програми и проекти се предвижда да са в обхвата на област на интервенция 01:103, т. е. безработни младежи на възраст до 29 год. включително, а за длъжността Сътрудник по управление на европейски проекти и програми се предвижда да бъде в обхвата на област на интервенция 01:102 съгласно допустимите целеви групи по настоящата процедура на възраст от 30 до 54 години. Дейността е изключително необходима с оглед на следното: В продължение на вече шест години, дружеството проявява мобилност, съответна на конкретната пазарна среда.Това наложи разкриването освен в Шумен и на други офиси, каквито са наличният постоянен такъв в София и един – изнесен в Община Аксаково. Вероятността от разкриването и на други временни офиси е свързана с участието на дружеството в реализацията на различни проекти на територията на цялата страна. Основната работа се извършва в шуменския офис и с оглед големия обем дейности, които изпълнява предприятието постоянно се налага наемането на допълнителен персонал на граждански договори. Това създава много рискове и понякога изправя предприятието в почти невъзмоност да изпълнява регулярно дейността си с оглед несигурността по обезпечаването с човешки ресурс. В тази връзка, е от изключително значение за "ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ" ООД реализацията на настоящия проект.
 • Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.: Настоящата дейност е с цел обезпечаване работния процес на наетите 4 безработни и/или неактивни лица чрез доставка на оборудване и обзавеждане. Към момента на кандидатстване предприятието притежава офис от около 200 кв. м., като не всички работни места са напълно оборудвани. Липсват столове, техника на местата, предвидени за новоназначаемите лица. Предвид факта, че предприятието работи основно в сферата на консултантските услуги и спецификата на длъжностите и с оглед обезпечаване на работния процес, наложително е осигуряването на столове, UPS и компютри със съответните лицензирани софтуери за всички 4 новоназначени по проекта лица. С оглед на факта, че предприятието работи с над 30 общини, др. публични власти, нестопански организации, бизнес и др., дислоцирани на територията на цялата страна, с цел мобилност и ефективност на назначените по проекта лица е предвидено закупуването на 2 бр. лаптопа и 1 мобилен принтер. Във връзка с осъществяване на ежедневните задължения на новоназначените служители, произтичащи от съответните длъжности (дейностите касаят предимно разработване и управление на проекти от всякакво естество, стратегически документи и обучения, изготвяне на отчетни документи, доклади, проектно-сметки документации и всякакви др. произтичащи от задълженията по сключени договори) е наложително и закупуване на Цветен лазерен мрежови принтер-скенер-копир-факс, формат А3. Закупеното мултифункционално печатащо устройство ще покрие необходимостта на назначения по проекта персонал от техника за изпълнение на задълженията и възложените задачи. Съгласно проектното предложение, една от предвидените за разкриване длъжности е Счетоводител. На него ще му бъде вменено освен счетоводната дейност на предприятието, но и финансовото отчитане на проектите с различните бенефициенти. В тази връзка с оглед изпълнение на задълженията на лицето, освен съпътстващия задължителен офис пакет е необходим и наличен лицензиран счетоводен софтуер, с какъвто към настоящия момент дружеството не разполага, а възлага този вид работа на външна услуга, или наема техника. В обобщение: ще бъде закупено следното обзавеждане и оборудване: офис столове - 4 бр., Цветен лазерен мрежови принтер-скенер-копир-факс, формат А3 - 1 бр., Мобилен принтер - А4 печат - 1 бр., лаптопи - 2 бр.; UPS - 1 бр.; Настолни компютърни конфигурации - 2 бр.; Лицензиран софтуер за 4 компютъра; Лицензиран специализиран счетоводен софтуер - 1 бр..
 • Дейности за организация и управление на проекта: С тази дейност се полага стартирането на Проекта и правилното й осъществяване има изключително важно значение за постигане на целите и резултатите. Ще бъде реализирана в следната последователност: - Сформиране на екип за управление на Проекта – За управление изпълнението на проектните дейности ще бъде назначен Ръководител и екип за управление на проекта, включващ: Икономист – Счетоводител и Координатор. - Провеждане на първа работна среща на екип за управление на Проекта – на нея ще бъдат разпределени основните оперативни задачи между членовете на екипа, определена ролята и мястото на всеки един от екипа и ясно определени отговорностите. Ще бъде изготвен Актуализиран график за изпълнение на проектните дейности, направена оценка на ситуацията „от подаването на Проектното предложение до подписването на Договора за безвъзмездна помощ” за предприемане на коригиращи мерки по отразяване на нововъзникнали обстоятелства – промяна в нормативната база, промяна в социално-икономическата ситуация и др. Уточняват се възможните „точки на забавяне” и начините за тяхното преодоляване. - Установяване на контакт между екипа за управление на Проекта и Управляващия орган на Програмата за методическо и техническо изпълнение на договорения Проект; - Мобилизиране на ресурси – осигуряване на всички необходими ресурси за реализиране на Проекта – човешки, финансови, информационни и други; - Установяване на системи за наблюдение и оценка на напредъка; - Подготвителни административни дейности във връзка с воденето на техническата и счетоводна документация по Проекта. Дейността е необходима с оглед постигането на успешната реализация на проекта и срочното отчитане на дейностите.
 • Дейности по информиране и публичност: Дейността предвижда на видно за обществеността място и съобразно изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 да се изготви и постави плакат с информация за проекта, в който ще се споменава финансовата подкрепа от Европейския съюз. На електронната страница на "ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ" ООД в срок до два дни от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ ще се публикува на подходящо място подробна информация за одобрения за финансиране проект. Върху закупеното оборудване, ще бъдат поставени стикери (лепенки) на подходящо място на повърхността на оборудването. Плакатът ще съдържа следната текстова и визуална информация: - емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз"; - наименованието на съфинансиращия фонд; - общото лого за програмен период 2014-2020 г., със съответното наименование на финансиращата програма; - наименованието на проекта и главната му цел; - общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева; - начална и крайна дата на изпълнение на проекта. Публикацията в официалната интернет страница ще съдържа минимум следната информация: - емблемата на ЕС; - упоменаването „Европейски съюз"; - наименованието на фонда; - общото лого за програмен период 2014-2020 г., със съответното наименование на финансиращата програма; са наименование на проекта; - общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева. На стикерите ще бъдат визуализирани емблемата на ЕС, упоменването „Европейски съюз", наименованието на съфинансиращия фонд, общото лого за следващия програмен период 2014¬2020 г. и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ.
 • Застраховане на придобитото обзавеждане, оборудване и стопански инвентар: В съответствие с изискванията на настоящата схема "ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ" ООД предвижда като една от своите дейности застраховане на придобитото обзавеждане, оборудване и стопански инвентар за определени рискове за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности.
 • Обслужване от Служба по трудова медицина за срока на изпълнение на проектните дейности: За назначените по проекта 4 лица се предвижда осигуряване на обслужване от Служба по трудова медицина с цел спазване нормативните изисквания на действащото законодателство. Службата по трудова медицина (СТМ) е част от цялостната система за управление на здравето на работещите и безопасността при изпълнението на трудовите им функции. СТМ изпълнява най-вече превантивни функции, реализирани чрез оказвана консултантско - съветническа помощ на работодателя, комитетите и групите по условия на труд по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. СТМ няма разпоредителни и контролни функции. Основните им функции са: • Идентификация и преценка за рисковете, които могат да увредят здравето на работещите; • Наблюдение на факторите на работната среда; • Съвети за планирането и организацията на труда; • Съвети за в областта на здравето, безопасността и хигиената на труда, както и по отношение на индивидуалните и колективните предпазни средства; • Наблюдаване на здравето на работниците във връзка с извършваната от тях работа (предварителни и периодични медицински прегледи, наблюдение на рисковитв групи); • Организиране предоставянето на първа помощ и на спешни грижи в случаи на внезапно заболяване, злополука или авария, възникнали на територията на предприятието (отнася се за медицинските специалисти от самостоятелните служби по трудова медицина); Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията му по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за укрепване здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа. Тя съветва и консултира работодателя чрез: • Участие в разработването и включването на програми за здравословни и безопасни условия на труд в цялостната политка на управление на фирмата; • Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа; • Наблюдение на здравословното състояние на работниците и анализирането му във връзка с извършваната работа; • Обучение на работници, служители и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето при работа, оказване на първа помощ. Всеки работодател е задължен да осигури за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина. Задължението за осигуряване на обслужване от СТМ се регламентира от чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Индикатори

Безработни и неактивни участници, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 8.00
Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

54 040.00 BGN
54 040.00 BGN
50 857.68 BGN
85.00 %
 • [1] Достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните лица, включително трайно безработните и лицата, отдалечени от пазара на труда, също и чрез местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 8 106.00 0.00 45 934.00 54 040.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 8 106.00 0.00 45 934.00 54 040.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на материали за информиране и публичност във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на достъп до заетост в „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД, способстваща за устойчиво развитие”, Стойност: 100.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на материали за информиране и публичност във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на достъп до заетост в „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД, способстваща за устойчиво развитие”
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на оборудване, обзавеждане и стопански инвентар във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на достъп до заетост в „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД, способстваща за устойчиво развитие” по обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на 4 бр. офис столове”; Обособена позиция 2 „Доставка на офис техника и софтуер; Обособена позиция 3 „Доставка на специализиран счетоводен софтуер, Стойност: 15 440.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 „Доставка на 4 бр. офис столове”
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 „Доставка на офис техника и софтуер"
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 „Доставка на специализиран счетоводен софтуер”
Предмет на предвидената процедура: Обслужване от Служба по трудова медицина за срок от 12 месеца, във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на достъп до заетост в „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД, способстваща за устойчиво развитие” , Стойност: 400.00
 • Обособена позиция 1: Обслужване от Служба по трудова медицина за срок от 12 месеца, във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на достъп до заетост в „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД, способстваща за устойчиво развитие”
Предмет на предвидената процедура: Застраховане на придобитото обзавеждане, оборудване и стопански инвентар във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на достъп до заетост в „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД, способстваща за устойчиво развитие”, Стойност: 320.00
 • Обособена позиция 1: Застраховане на придобитото обзавеждане, оборудване и стопански инвентар във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на достъп до заетост в „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД, способстваща за устойчиво развитие”

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.