English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-1.002-0002-C03
Естетизация и модернизация на градската среда във Варна
000093442 ОБЩИНА ВАРНА
ЕФРР ==> Региони в растеж
10.01.2017
10.01.2017
10.07.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Варна, Варна, гр.Варна

Описание

Проектът представлява инвестиция във физическата и жизнена среда на Варна. Реализацията му ще допринесе за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Варна, чрез реализиране на проекти от Инвестиционната програма. В ИПГВР са определени три зони за въздействие, като две от тях са с концентрация на жилищни квартали, публични, образователни и културни институции и други функции с обществено значение. Обектите на интервенция в рамките на проекта са разположени в "Зoнa с преобладаващ социален характер" и "Зoнa с публични функции". Териториите и на двете зони се характеризират с инфраструктура, която в по-голямата си част е силно амортизирана, с недостатъчна функционалност, незадоволителна естетизация и нарушени екологични показатели. Предвид на това, дейностите по проекта са насочени към реконструкция, естетизация и модернизация на градските пространства и осигуряване на достъпна среда. Реализирането им ще допринесе за повишаване качеството на живот, осигуряване на достъп до основни услуги на населението, подобряване на екологичната среда и за развитието на целия регион. Проектът е ориентиран към задоволяване нуждите и потребностите на целевите групи - населението на Община Варна и областта, както и на посетителите, гостите и туристите в региона. Резултатите от изпълнението му ще спомогнат и за повишаване на инвестиционната атрактивност и подпомагане балансираното икономическото развитие на града и региона и ще имат благоприятен социален ефект. Предвидените интервенции, чрез които ще бъдат постигнати целите включват: Реконструкция и рехабилитация на: междублокови пространства, улична мрежа, зони за обществен отдих, включително градско обзавеждане и озеленяване; въвеждане на енергоспестяващо улично осветление; изграждане на велоалеи; достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления. Всички предвидени дейности следват единна концепция за безопасна, устойчива и с високо екологично и естетическо качество градска среда.
Дейности
 • Непосредствено след сключване на Договора за безвъзмездна финаносва помощ, бенефициентът - Община Варна ще сформира Екип за управление на проекта /ЕУП/. Управлението е ключова дейност, която се осъществява през целия период на проекта. Чрез тази дейност ще се осигури неговото ефективното и качествено изпълнение. Екипът за управление на проекта ще се състои от 4 члена, като в него ще бъдат включени физически лица, служители на бенефициента. Неговият състав е както следва: • Ръководител на проекта; • Експерт «Строителство»; • Счетоводител на проекта; • Технически сътрудник. Сформираният екип за организация и управление на проекта ще организира, координира и контролира изпълнението на дейностите по проекта, респективно степента на постигане на заложените цели; ще отговаря за техническото и финансово администриране на дейностите; ще носи отговорност за качественото изпълнение на дейностите и правилното изразходване на предвидените в бюджета средства; спазване на приложимите механизми за вътрешна оценка и контрол; извършване на мониторинг върху напредъка и предприемане на корективни мерки при необходимост; изготвяне на отчетна документация. Характерна част от управлението на проекта е финансовото управление, което следва да гарантира анализ на паричните потоци и осигуряване на необходимите средства за разплащане по договорите с изпълнители в нужните срокове. ЕУП ще изпълнява задълженията си спазвайки условията на Договора за безвъзмездна финансова помощ, изискванията и указанията на Управляващия орган на ОПРР, вътрешните правила на Община Варна и други нормативни актове, касаещи управлението на проекти и разходването на средствата по Оперативните програми. През периода на извършване на строителните дейности, Екипът периодично ще провежда срещи с фирмите изпълнители, както и с представителите на експлоатационните дружества с цел постигане на по-добро координиране на действията, идентифициране и минимизиране на рисковете от забавяне и неточно изпълнение на възложените работи, включително и на проекта като цяло. Успоредно с това Ръководителят на проекта и Експерт „Строителство“, съвместно с представители на строителния и авторския надзор, ще осъществяват посещения на мястото на строителната площадка с цел осъществяване на пряк контрол на извършваните строително-монтажни работи. Предвид на това, че дейностите по управление на проекта ще се изпълняват от служители на бенефициента, за Общината при определяне на възнагражденията на членовете на екипа ще се спазва ПМС № 189 от 28 юли 2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014 – 2020 г.
 • Община Варна като възложител на обществени поръчки по ЗОП е задължена да разходва средствата за изпълнението на дейности по проекта при спазване на правилата за нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Изхождайки от мащабността на предвидените строително – монтажни работи, а така също и от необходимостта от допълнителна експертиза при разработването на проектната документация, за качественото изпълнение на тази дейност още на етап подготовка на проектното предложение беше привлечен външен ресурс. Процедурата за избор на изпълнител на обществените поръчки е проведена преди подаване на проектното предложение и подписване на Договора за безвъзмездна финансова помощ, поради големия обем на извършваната работа и изискването физическото изпълнение на дейностите по проекта и неговото отчитане да приключат до 30 месеца от датата на подписване на ДБФП, както и от изискването за постигане на индивидуална етапна цел до края на м.юни 2018 г. Община Варна е сключила договор с външен изпълнител за подготовка на тръжните документации.
 • - Реконструкция на ул. „Мара Тасева”: към момента улицата е изградена с едно платно за движение на автомобили с две ленти. Улицата представлява връзка между булевардите „Народни Будители” и „Първи май”, които са с двоен габарит – две платна с по две ленти за движение в посока. Трасето „Народни Будители” – „Мара Тасева” – „Първи май” е използвания маршрут за връзка с кв.”Галата” и плаж „Аспарухово”. Разширението на ул.”Мара Тасева” като естествена връзка до достигане габарита на съседните булеварди е наложително с цел облекчаване трафика в тази посока, особено през летните месеци. Отсечката по ул.”Мара Тасева” е с дължина 620 м. с две платна състоящи се от по две ленти с широчина 2 х 3.50m; тротоари 2 бр.с ширина от 3.0 м; средна разделителна ивица с ширина 3 м. Съществуващите две триклонни кръстовища на бул.”Народни будители” и ул.”Мара Тасева” се заменят с общо кръгово кръстовище. Безопасността на пешеходното пресичане на улицата се осигурява посредством изграждане на пешеходна пасарелка на различно ниво от автомобилното движение. Пасарелката представлява метална конструкция, комбинирана с бетонови елементи, с покритие от поликарбонат. Дължината й е 83,46 м. със ширина 4 м. За преодоляване на височината са предвидени 3 бр. стълбища, еднотипно решени с дължина 20,02 м всяко. В паркоустройствена зона (27м.р., район „Аспарухово”) се предвиждат детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи. Велоалейната мрежа е необходима и във връзка с разположения в близост „Аспарухов парк”. - Основен ремонт на улица към СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков" Варна ЕООД: връзката на СБАЛОЗ с уличната мрежа на кв.Аспарухово се осъществява от центъра на квартала - по ул.”Нишава” или от бул.”1-ви Май” чрез ул.”Георги Стаматов” и ул.”Нишава”. Улиците „Нишава”, „Лайош Кошут” и улицата за връзка с болницата „Д-р Марко Марков” образуват петклонно кръстовище. Предмет на проекта са улиците „Г.Стаматов” и ”Нишава” в участъка между предходната и между ул.„Лайош Кошут”, като и улицата започваща от горепосоченото кръстовище и болницата. - „Основен ремонт на улица към СОУ „Проф. Иван Шишманов": началото на улицата започва от СОУ „Проф.д-р Иван Шишманов”, на км 0+115 улицата се пресича от две напречни улици и е изградено четириклонно кръстовище. На км 0+270 улицата се пресича от друга ул. и е изградено У-образно кръстовище. Краят на улицата е при кръстовището й с бул.”Първи май. Видове СМР, които са предвидени по част пътна: изкопи и разваляне на основи от трошен камък и асфалтобетонови настилки; разваляне на тротоарни настилки; доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт на покритието; за долен пласт на покритието /биндер/; битумизиран трошен камък; затревяване; доставка и полагане на бордюри; доставка и полагане на тротоарни плочи; стълбове за улично и парково осветление; маркировка. Благоустрояване: демонтажи работи; подготовка на терена; бетонни настилки; изграждане на спортно игрище; затревяване; засаждане на иглолистни и широколистни дървета; засаждане на зелени и цъфтящи храсти и лиани; зацветяване; изграждане перголи; доставка и монтаж на пейки, кошчета, фонтанка за питейна вода, фитнес на открито; две детски площадки за игра на открито; химически тоалетни. Община Варна ще осигури собствен финансов ресурс или друг източник на финансиране на подземната ВиК инфраструктура преди стартиране на СМР по ОПРР 2014 - 2020 г.
 • Изпълнителят на дейността извършване на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ ще бъде избран по реда на ЗОП. Избраният консултант ще осъществява "Строителен надзор" по реда на Закона за устройство на територията и Наредбите, издадени от МРРБ въз основа и за прилагането на закона, за което той трябва да притежава лиценз от Министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно правилата на Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор. Лицето, упражняващо строителен надзор, ще подписва всички актове и протоколи за откриване на строителна площадка и по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството. Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, ще се вписват в дневника на строежа и са задължителни за строителя и техническия ръководител на строежа. След приключване на строително-монтажните работи и след издаване на всички писмени становища от специализираните органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация лицето, упражняващо строителен надзор, ще изготви окончателен доклад. Консултантът упражняващ строителния надзор ще е отговорен за: законосъобразното стартиране на строежа; осъществяване на контрол относно пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; осъществяване на контрол относно спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд; контрол по опазване на околната среда; недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителните и монтажни работи и др. Община Варна ще осигури собствен финансов ресурс или друг източник на финансиране на услугата по упражняване на строителен надозр по част ВиК, преди стартиране на СМР по ОПРР 2014 - 2020 г.
 • Авторският надзор ще бъде осъществяван от Проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работните проекти, както и да дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите. Авторският надзор включва: • Следене за точното спазване на одобрения инвестиционен проект съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове при изпълнение на строителството; • Съставяне и/или подписване на становища, актове, протоколи, таблици и заповеди; • Оказване на техническа помощ и консултации за решаване на проблеми, възникнали в процеса на извършване на СМР в обхвата на проектната чат, обект на авторския надзор; • Участие в съвещания, свързани с извършването на СМР; • Заверка на екзекутивна документация съгласно чл. 175, ал. 2 от ЗУТ. Община Варна ще осигури собствен финансов ресурс или друг източник на финансиране на услугата по упражняване на авторски надозр по част ВиК, преди стартиране на СМР по ОПРР 2014 - 2020 г.
 • Дейността включва проектиране, строителство, авторски надзор и въвеждане в експлоатация на обектите без готови инвестиционни проекти от Инвестиционен приоритет "Градска среда", включени в основния списък на Инвестиционната програма на Община Варна, които ще се реализират в рамките на проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна", а именно: 1. "Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“, IV-ти м.р., в т.ч. основен ремонт на ул."Янко Мустаков" в участъка от бул."Константин и Фружин" до ул."Св.Елена"; 2. "Морска градина - Рехабилитация на улична мрежа (включително алеи и площадки, осветление и елементи на уличната инфраструктура). Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др. Реконструкция поливна система, растителност."; 3. "Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Одесос 1 , включващо реконструкция на ул. "Г.Бенковски" в участъка от бул. "Сливница" до ул. "Кракра" вкл. елементи на предблоковите пространства в участъка между ул."Цар Петър", ул."Парижка комуна", ул. "Кракра" и ул. "Г.Бенковски"; 4. "Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Одесос 2, включващо естетизация и модернизация на ул."Цар Симеон I", вкл. велоалея и пространството заключено между ул."Козлодуй", ул."Цар Симеон I", ул."Цариброд" и ул."Л.Заменхов"; 5. "Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Одесос 2, включващо естетизация и модернизация на ул. "Михаил Колони" включително велоалея и площад "Екзарх Йосиф"; 6. "Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Младост (ж.к.Възраждане,Iм.р.) включващо естетизация и модернизация на пространството заключено между ул.“Ана Феликсова“, ул.“Петър Алипиев“, улицата западно от бл.17 и локално платно на бул.“Трети март“. В рамките на дейността ще бъдат направени: • проучвания /ако е необходимо/ и проектиране; • изготвяне на технически/работни проекти с цел издаване на разрешително за строеж по всички части на инвестиционното проектиране в съответствие с Наредба № 4/22.04.2004 год. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти, КС и КСС; • съгласуване и изваждане на всички необходими разрешителни, вкл. разрешение за строеж; изготвяне на подробни работни графици за изпълнение на строителните дейности и техническо описание; • упражняване на авторски надзор; • съгласуване на скици и разработените проекти с всички контролни органи, експлоатационни дружества, общински и държавни институции съгласно нормативните изисквания преди предаването на проектите на Възложителя за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите, одобрение и получаване на разрешение за строеж; • Изпълнение на СМР. Община Варна ще осигури собствен финансов ресурс или друг източник на финансиране на подземната ВиК инфраструктура преди стартиране на СМР по ОПРР 2014 - 2020 г.
 • Изпълнителят на дейността извършване на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ ще бъде избран по реда на ЗОП. Избраният консултант ще осъществява "Строителен надзор" по реда на Закона за устройство на територията и Наредбите, издадени от МРРБ въз основа и за прилагането на закона, за което той трябва да притежава лиценз от Министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно правилата на Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор. Лицето, упражняващо строителен надзор, ще изготви оценките за съответствие на инвестиционните проекти, ще подписва всички актове и протоколи за откриване на строителна площадка и по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството. Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, ще се вписват в дневника на строежа и са задължителни за строителя и техническия ръководител на строежа. След приключване на строително-монтажните работи и след издаване на всички писмени становища от специализираните органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация лицето, упражняващо строителен надзор, ще изготви окончателен доклад. Консултантът упражняващ строителния надзор ще е отговорен за: законосъобразното стартиране на строежа; осъществяване на контрол относно пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; осъществяване на контрол относно спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд; контрол по опазване на околната среда; недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителните и монтажни работи и др. Община Варна ще осигури собствен финансов ресурс или друг източник на финансиране на услугата по упражняване на строителен надозр по част ВиК, преди стартиране на СМР по ОПРР 2014 - 2020 г.
 • Геодезическо заснемане на седемте обекта на интервенция включени в настоящия проект, след приключване изпълнението на строително-монтажните работи във връзка с изпълнение на задълженията на възложителя по чл. 54 от Закона за кадастъра и имотния регистър. В резултат на изпълнение на дейността ще се постигне и допълнителна прецизнозност при отчитане на изпълнението.
 • Основната цел на тази дейност е информиране на широката общественост за целите, дейностите и целевите групи по проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна", очакваните резултати, постигнатите ползи за целевите групи, финансовата подкрепа от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Мерките за публичност и визуализация на проекта изцяло ще кореспондират с утвърдения Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., чиято цел е да даде ясни насоки за изпълнение на дейности за информация и комуникация при визуализация на подрепата от Европейските фондове. Техническите характеристики при визуализация на дейностите по проекта ще бъдат в съответствие с Наръчника и с Регламентите за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на ЕК за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някой подобни разпоредби за прехвърлянето и управлението на приноса от програми, докладването относно финансовите инструменти, техническите характеристики на мерките за информация и комуникация относно операциите и системата за записване и съхранение на данни. В рамките на проекта ще бъдат реализирани всички мерки по информация и комуникация, които имат задължителен характер, а именно: указване на финансирането от ЕФРР на проекта чрез поставяне на емблемата на ЕС, упоменаване на финансирането от ЕФРР, поставяне на логото на програмен период 2014 - 2020 год. и наименованието на финансиращата програма - ОП "Региони в растеж" 2014-2020 год., наименованието на проекта /когато е относимо/, общата стойност на проекта /когато е относимо/; включване на уеб сайта на Община Варна на кратко описание на проекта; поставяне на временни билбордове с размери 3х4 м на местата на реконструкция на обектите на интервенция; поставяне на постоянни обяснителни табели след приключване на проекта на местата на извършените интервенции; провеждане на минимум две публични събития под формата на пресконференции; поставяне на информационен банер на публичните събития; провеждане на официални церемоннии за ефективния старт на проекта - първа копка, както и официални церемонии за откриване на обектите, след приключване на строителството; изработване и разпространение на печатни инф. материали. В рамките на проекта ще бъдат изработени, поставени или разпространени следните материали: • Временни билбордове - 20 броя за 7-те обекта на интервенция /6 бр. за обектите на територията на район "Аспарухово", 2 бр. за обект "Морска градина", 4 бр. за IV-ти м.р. на "Вл.Варненчик", общо 6 бр. за обектите на територията на район "Одесос" и 2 билборда за обекта на територията на район "Младост"/; • Постоянни обяснителни табели - 20 броя за 7-те обекта на интервенция; • Банер - 2 бр., които ще се поставят в залата, в която ще се провеждат пресконференциите, както и на официалните церемонии "първа копка" и откриване на обектите; • Публични събития: ще бъдат организирани 2 пресконференции – първата при стартиране на проекта, а втората при неговото финализиране; • Официални церемонни "Първа копка" и официални церемонни по откриване на обектите - ще се организират общо 14 официални церемонни, 7 "Първа копка" и 7 за откриване на всеки един от реконструираните обекти на интервенция; • Интернет - на интернет страницата на Община Варна ще бъде публикувана информация за проекта след сключване на ДБФП - цели, обекти, дейности, целеви групи, очаквани резултати , която след приключване на дейностите ще бъде заменена от информация за постигнатите резултати; • Печатни и информационни материали - предвижда се отпечатването на една информационна дипляна и една информационна брошура; • Други информационни и комуникационни материали: тефтери брандирани; флаш памети; химикалки; папки; метални ключодържатели; алуминиеви визитници; рекламни торби и тениски.
 • Основната цел на одита е да се формират констатации (потвърждения), че отчетените от Бенефициента - Община Варна разходи, описани във финансовия отчет по ДБФП, са действително извършени, точни и допустими, и да се предостави на Бенефициента доклад за фактически констатации. Допустимостта на разходите в случая се определя като правилно и коректно изразходване на безвъзмездната помощ в съответствие със срока, условията и изискванията, заложени в Договора за получаване на безвъзмездна финансова помощ. Одитът на проекта ще бъде възложен по реда на ЗОП на регистриран експерт-счетоводител, като докладът за фактически констатации ще бъде приложен към окончателното искане за плащане. Приложимите стандарти, по които следва да бъдат извършвани одитите по проекти са Стандартите, издавани от международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, издавани от Международния институт на вътрешните одитори и Международните одиторски стандарти, издавани от международната федерация на счетоводителите. Изборът на стандарти следва да бъде съобразен с обхвата на ангажимента. В случай, че някой от компонентите на ангажимента не са изпълнени в съответствие с избраните стандарти, този факт изрично трябва да се обяви в одитния доклад, както и следва да се обяви причината за това несъответствие. Одиторът следва да потвърди, че: - всички декларирани разходи да са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство относно допустимост на разходите по програми, съфинансирани от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС; - първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и пр.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни:одиторът следва да се увери, че всички документи на база на които са извършени разходи са налични в оригинал, съдържат всички необходими реквизити и действително се отнасят да разхода, който следва да оправдават; - неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред: одиторът следва да провери дали неправомерно изплатените суми, ако има такива, са възстановени по надлежния ред и дали са осчетоводени коректно; - счетоводни системи и осчетоводявания: одиторът трябва да провери дали бенефициентът поддържа счетоводна система за отчитане на дейностите по проекта. Следва да се бъде проверено дали всички транзакции, свързани с операцията са осчетоводени по подходящ начин и в съответствие с приложимите правила. Одиторът следва да се увери, че счетоводните системи са в компютъризира форма и отговарят на изискванията за сигурност и надеждност. Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, одитът на проекта е задължителна дейност за проектите, финансирани от оперативната програма.

Партньори

Няма
Изпълнители Подизпълнители Членове на обединение

Индикатори

Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони, Целева стойност: 308 405.70, Отчетена стойност: 0.00
Брой население, ползващо се от подобрена градска среда, Целева стойност: 343 301.00, Отчетена стойност: 0.00
Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони, Целева стойност: 308 405.70, Отчетена стойност: 0.00
Брой население, ползващо се от подобрена градска среда, Целева стойност: 343 301.00, Отчетена стойност: 0.00
Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони, Целева стойност: 308 405.70, Отчетена стойност: 0.00
Брой население, ползващо се от подобрена градска среда, Целева стойност: 343 301.00, Отчетена стойност: 0.00
Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони, Целева стойност: 308 405.70, Отчетена стойност: 57 649.70
Брой население, ползващо се от подобрена градска среда, Целева стойност: 343 301.00, Отчетена стойност: 0.00
Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони, Целева стойност: 308 405.70, Отчетена стойност: 57 649.70
Брой население, ползващо се от подобрена градска среда, Целева стойност: 343 301.00, Отчетена стойност: 0.00
Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони, Целева стойност: 308 405.70, Отчетена стойност: 65 731.70
Брой население, ползващо се от подобрена градска среда, Целева стойност: 343 301.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

32 608 085.43 BGN
23 938 611.03 BGN
16 865 214.40 BGN
85.00 %
 • [1] Велосипедни и пешеходни алеи
 • [1] Опазване и укрепване на биологичното разнообразие, опазване на природата и екологосъобразна инфраструктура
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на градските райони
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 20 347 819.38 3 590 791.65 8 669 474.40 32 608 085.43
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 20 347 819.38 3 590 791.65 8 669 474.40 32 608 085.43

Тръжни процедури

Наименование: Обособ. позиция № 1: "Реконструкция на ул. „Мара Тасева” в обхват от бул. „Първи май” до бул. „Народни будители” с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега канал "Море-езеро", изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи на територията на паркоустройствена зона за обществено обслужване по плана на 27-ми микрорайон, район Аспарухово, гр. Варна., Предмет на предвидената процедура: - . „Реконструкция на ул. „Мара Тасева” в обхват от бул. „Първи май” до бул. „Народни будители” с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега канал "Море-езеро", изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи, в едно с прилежащи улици към специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков” Варна ЕООД и СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, район "Аспарухово", гр.Варна” по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020), Стойност: 0.00
Наименование: Обособ. позиция № 2 "Основен ремонт на улици по плана на 29-ти микрорайон, район Аспарухово, ГР. Варна : - „Основен ремонт на улица към Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков" Варна ЕООД. Връзката на СБАЛОЗ„Д-р Марко Марков” Варна с уличната мрежа на кв.Аспарухово се осъществява от центъра на квартала-по ул.”Нишава” или от бул.”1-ви Май” чрез ул.”Георги Стаматов” и ул.”Нишава”. Улиците „Нишава”, „Лайош Кошут” и улицата за връзка с болницата „Д-р Марко Марков” образуват петклонно кръстовище., Предмет на предвидената процедура: . „Реконструкция на ул. „Мара Тасева” в обхват от бул. „Първи май” до бул. „Народни будители” с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега канал "Море-езеро", изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи, в едно с прилежащи улици към специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков” Варна ЕООД и СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, район "Аспарухово", гр.Варна” по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020), Стойност: 0.00
Наименование: Обособена позиция № 1: за обект "Реконструкция на ул. „Мара Тасева” в обхват от бул. „Първи май” до бул. „Народни будители” с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега канал „Море-езеро”, изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи на територията на паркоустройствена зона за обществено обслужване по плана на 27-ми микрорайон, район Аспарухово, гр. Варна”., Предмет на предвидената процедура: Упражняване на строителен надзор на обект "Реконструкция на ул. „Мара Тасева” в обхват от бул. „Първи май” до бул. „Народни будители” с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега канал "Море-езеро", изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи, в едно с прилежащи улици към специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков” Варна ЕООД и СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, район "Аспарухово", гр.Варна", Стойност: 62 754.46
Наименование: Обособена позиция № 2: за обект "Основен ремонт на улици по плана на 29-ти микрорайон, район Аспарухово, ГР. Варна : - „Основен ремонт на улица към Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков" Варна ЕООД. Връзката на СБАЛОЗ„Д-р Марко Марков” Варна с уличната мрежа на кв.Аспарухово се осъществява от центъра на квартала-по ул.”Нишава” или от бул.”1-ви Май” чрез ул.”Георги Стаматов” и ул.”Нишава”. Улиците „Нишава”, „Лайош Кошут” и улицата за връзка с болницата „Д-р Марко Марков” образуват петклонно кръстовище, Предмет на предвидената процедура: Упражняване на строителен надзор на обект "Реконструкция на ул. „Мара Тасева” в обхват от бул. „Първи май” до бул. „Народни будители” с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега канал "Море-езеро", изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи, в едно с прилежащи улици към специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков” Варна ЕООД и СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, район "Аспарухово", гр.Варна", Стойност: 62 754.46
Наименование: Публичност и визуализация на проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" по процедура BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 год. за Обособена позиция №4"Осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проект №bg16rfop001-1.002-0002 "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" - публични събития и рекламни материали: за проект №BG16RFOP001-1.002-0002", Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация на проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" по процедура BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 год. , Стойност: 125 947.00
Наименование: Публичност и визуализация на проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" по процедура BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 год. за Обособена позиция №3„Осигуряване на мерки за публичност и, Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация на проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" по процедура BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 год. , Стойност: 125 947.00
Наименование: Упражняване на авторски надзор на обект "Реконструкция на ул. „Мара Тасева” в обхват от бул. „Първи май” до бул. „Народни будители” с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега канал "Море-езеро", изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи, в едно с прилежащи улици към специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков” Варна ЕООД и СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, район "Аспарухово", гр.Варна", Предмет на предвидената процедура: Упражняване на авторски надзор на обект "Реконструкция на ул. „Мара Тасева” в обхват от бул. „Първи май” до бул. „Народни будители” с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега канал "Море-езеро", изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи, в едно с прилежащи улици към специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков” Варна ЕООД и СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, район "Аспарухово", гр.Варна" , Стойност: 32 377.23
Наименование: Тихомир Симеонов Тимов- ръководител проект, Предмет на предвидената процедура: Екип по проекта, Стойност: 0.00
Наименование: Галина Бойкова Строгова- счетоводител на проект, Предмет на предвидената процедура: Екип по проекта, Стойност: 0.00
Наименование: инж.Иво Божидаров Кутев - експерт строителство, Предмет на предвидената процедура: Екип по проекта, Стойност: 0.00
Наименование: Лилия Вангелова Стоянова - технически сътрудник, Предмет на предвидената процедура: Екип по проекта, Стойност: 0.00
Наименование: ОП2 Извършване на геодезически услуги във връзка с въвеждане в експлоатация на обектите на интервенция в рамките на проект №BG16RFOP001-1.002-0002"Естетизация и модернизация на градската среда във Варна", Предмет на предвидената процедура: Извършване на геодезически услуги във връзка с въвеждане в експлоатация на обектите на интервенция в рамките на проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" по процедура BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 год. , Стойност: 56 500.00
Наименование: За ОП2 Одит на проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" по процедура BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 год., Предмет на предвидената процедура: Одит на проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" по процедура BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 год. , Стойност: 50 000.00
Наименование: Договор №BG16RFOP001-1.002-0002-C01-S003, Предмет на предвидената процедура: Инженеринг на обект "Морска градина - Рехабилитация на улична мрежа (включително алеи и площадки, осветление и елементи на уличната инфраструктура). Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др. Реконструкция поливна система, растителност." в рамките на проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" по процедура BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 год. , Стойност: 2 637 230.73
Наименование: Договор с изпълнител Дева ЕООСД, Предмет на предвидената процедура: Упражняване на строителен надзор на обект "Морска градина - Рехабилитация на улична мрежа (включително алеи и площадки, осветление и елементи на уличната инфраструктура). Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др. Реконструкция поливна система, растителност." в рамките на проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" по процедура BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 год. , Стойност: 29 100.00
Наименование: „Реконструкция на ул. „Мара Тасева” в обхват от бул. „Първи май” до бул. „Народни будители” с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега канал "Море-езеро", изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи, в едно с прилежащи улици към специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков” Варна ЕООД и СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, район "Аспарухово", гр.Варна” Обособ. позиция № 1: "Реконструкция на ул. „Мара Тасева” в обхват от бул. „Първи май” до бул. „Народни будители” с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега канал "Море-езеро", изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи на територията на паркоустройствена зона за обществено обслужване по плана на 27-ми микрорайон, район Аспарухово, гр. Варна., Предмет на предвидената процедура: „Реконструкция на ул. „Мара Тасева” в обхват от бул. „Първи май” до бул. „Народни будители” с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега канал "Море-езеро", изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи, в едно с прилежащи улици към специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков” Варна ЕООД и СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, район "Аспарухово", гр.Варна” по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020), Стойност: 6 191 050.31
Наименование: Реконструкция на ул. „Мара Тасева” в обхват от бул. „Първи май” до бул. „Народни будители” с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега канал "Море-езеро", изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи, в едно с прилежащи улици към специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков” Варна ЕООД и СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, район "Аспарухово", гр.Варна”Обособ. позиция № 2 "Основен ремонт на улици по плана на 29-ти микрорайон, район Аспарухово, ГР. Варна : - „Основен ремонт на улица към Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков" Варна ЕООД. Връзката на СБАЛОЗ„Д-р Марко Марков” Варна с уличната мрежа на кв.Аспарухово се осъществява от центъра на квартала-по ул.”Нишава” или от бул.”1-ви Май” чрез ул.”Георги Стаматов” и ул.”Нишава”. Улиците „Нишава”, „Лайош Кошут” и улицата за връзка с болницата „Д-р Марко Марков” образуват петклонно кръстовище., Предмет на предвидената процедура: „Реконструкция на ул. „Мара Тасева” в обхват от бул. „Първи май” до бул. „Народни будители” с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега канал "Море-езеро", изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи, в едно с прилежащи улици към специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков” Варна ЕООД и СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, район "Аспарухово", гр.Варна” по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020), Стойност: 6 191 050.31
Наименование: Обособена позиция №1: Проектиране и изпълнение на строителство (Инженеринг) на обект: „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик”, IV-ти микрорайон, в това число основен ремонт на ул. „Янко Мустаков” в участъка от бул. „Константин и Фружин” до ул.”Света Елена”., Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на Инженеринг на обекти в рамките на проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" по процедура BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 год., Стойност: 19 207 380.78
Наименование: Договор №BG16RFOP001-1.002-0002-C01-U013 ОП1, Предмет на предвидената процедура: "Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за обектите, възложени на инженеринг в рамките на проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ по процедура BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Варна“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г." , Стойност: 199 956.01
Наименование: Договор №BG16RFOP001-1.002-0002-C01-U009 ОП2, Предмет на предвидената процедура: "Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за обектите, възложени на инженеринг в рамките на проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ по процедура BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Варна“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г." , Стойност: 199 956.01
Наименование: Договор №BG16RFOP001-1.002-0002-C01-U011 ОП3, Предмет на предвидената процедура: "Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за обектите, възложени на инженеринг в рамките на проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ по процедура BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Варна“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г." , Стойност: 199 956.01
Наименование: Договор №BG16RFOP001-1.002-0002-C01-U010 ОП4, Предмет на предвидената процедура: "Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за обектите, възложени на инженеринг в рамките на проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ по процедура BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Варна“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г." , Стойност: 199 956.01
Наименование: Договор №BG16RFOP001-1.002-0002-C01-U012 ОП5, Предмет на предвидената процедура: "Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за обектите, възложени на инженеринг в рамките на проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ по процедура BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Варна“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г." , Стойност: 199 956.01
Наименование: Обособена позиция №2: Проектиране и изпълнение на строителство (Инженеринг) на обект:Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Одесос 1, включващо реконструкция на ул. "Г.Бенковски" в участъка от бул. "Сливница" до ул. "Кракра" вкл. елементи на предблоковите пространства в участъка между ул."Цар Петър", ул."Парижка комуна", ул. "Кракра" и ул. "Г.Бенковски";, Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на Инженеринг на обекти в рамките на проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" по процедура BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 год., Стойност: 19 207 380.78
Наименование: Обособена позиция №3: Проектиране и изпълнение на строителство (Инженеринг) на обект: "Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Одесос 2, включващо естетизация и модернизация на ул."Цар Симеон I", вкл. Велоалея и пространството заключено между ул."Козлодуй", ул."Цар Симеон I", ул."Цариброд" и ул."Л.Заменхов";, Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на Инженеринг на обекти в рамките на проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" по процедура BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 год., Стойност: 19 207 380.78
Наименование: Обособена позиция №4: Проектиране и изпълнение на строителство (Инженеринг) на обект:Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Одесос 2, включващо естетизация и модернизация на ул. "Михаил Колони" включително велоалея и площад "Йоан Екзарх";, Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на Инженеринг на обекти в рамките на проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" по процедура BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 год., Стойност: 19 207 380.78
Наименование: Обособена позиция №5: Проектиране и изпълнение на строителство (Инженеринг) на обект:"Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Младост (ж.к.Възраждане,Iм.р.) включващо естетизация и модернизация на пространството заключено между ул.“Ана Феликсова“, ул.“Петър Алипиев“, улицата западно от бл.17 и локално платно на бул.“Трети март“., Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на Инженеринг на обекти в рамките на проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" по процедура BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 год., Стойност: 19 207 380.78

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.