English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP001-5.002-0003-C01
„Техническа помощ за обезпечаване извършването на административни и технически услуги и други разходи, съпътстващи изпълнението на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.”
ЕФРР ==> Транспорт и транспортна инфраструктура
28.03.2017
01.12.2014
31.12.2023
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Описание

Осигуряване на финансов ресурс за обезпечаване изпълнението на следните дейности за нуждите на Управляващия орган на ОПТТИ, във връзка с управлението и изпълнението на ОПТТИ 2014-2020: 
- Изготвяне или актуализация на технически спецификации, задания, документации за кандидатстване, анализи, проучвания, доклади, наръчници, документи и др. Предоставяне на специализирана информация, свързана с работата на експертите по ОПТТИ. Услуги по извършване на устен и/ или писмен превод за нуждите на УО на ОПТТИ.
- Наемане/използване на специализирана експертиза и/или използване на лабораторни анализи и тестове; 
- Закупуване на транспортни средства и консумативи, документи и дейности, свързани с поддръжка, обслужване и експлоатацията им.
- Закупуване на канцеларски материали, необходими на УО на ОПТТИ. Закупуване на копирна хартия, необходима на УО на ОПТТИ. 
- Закупуване на специализирана литература за нуждите на УО на ОПТТИ.
Периодът на изпълнение на бюджетната линия е 103 месеца, считано от стартирането на дейностите. Дейностите стартират от декември 2014 г.
Дейности
 • Консултантски услуги по изготвяне или актуализация на документи, извършване на преводи и предоставяне на специализирана информация: Поддейност 1. Консултантски услуги по изготвяне или актуализация на документи. В обхвата на дейността ще се финансират дейности, свързани с предоставяне на консултантски услуги, имащи отношение към ОПТТИ, като: изготвяне или актуализация на технически спецификации/ задания за специфични дейности/ доставки/ услуги/ строителство, документации за кандидатстване/ обществени поръчки, анализи, технически проучвания, доклади, наръчници, документи и др. УО на ОПТТИ ще бъде подпомогнат чрез предоставяне на техническа помощ, както и консултантски услуги, от национални и международни експерти, във връзка с различни аспекти на системата за управление и изпълнение на дейностите по ЕФРР и КФ. Предвижда се също предоставяне на друга външна специализирана информация, свързана с работата на експертите по ОПТТИ, при изпълнението на дейности по мониторинг, управление и финансов контрол на програмата, както и възлагане на дейности на външни консултанти по препоръки на национални органи или ЕК, за привеждане/ изготвяне на документи в съответствие с новите тенденции в европейската и националната политики. Предвижда се бюджет от 350 000 лв. за проекта, за периода до 2023 г. вкл. Поддейност 2. Услуги по извършване на устен и/ или писмен превод. В съответствие с чл. 47 от Регламент 1303/2013 е създаден КН на ОПТТИ, чиито основни функции са да разглежда и одобрява различни документи, свързани с изпълнението на програмата, да следи напредъка, докладван от УО на ОПТТИ в постигането на целите и приоритетите на ОПТТИ и т.н. Заседания на КН на програмата се свикват най-малко два пъти в годината и в тях взимат участие представители на ЕК. В тази връзка е необходимо УО на ОПТТИ да бъде подпомаган със симултанен превод по време на заседанието и с писмен превод на документи от български на английски език. Писмени и/или устни преводи от чужди езици на български език и обратно са необходими при организиране на срещи с чужди експерти и/или делегации, имащи отношение към ОПТТИ, при провеждането на определени публични събития и при изготвяне на документи, свързани с отчитане, предложения, анализи и др., когато това се изисква. Преводи от и на английски език са необходими и при поддържането на интернет страницата на ОПТТИ. За поддейността се предвижда бюджет от 175 000 лв. за периода до 2023 г. вкл. Поддейност 3. Предоставяне на специализирана информация. Тук се включва предоставяне на специализирана експертиза за извършване на лабораторни анализи и/ или тестове и събиране на специфични данни, свързани с изпълнението на програмата или с подготовката на следващия програмен период. Дейностите могат да бъдат изпълнени чрез възлагане на изпълнител след обществена поръчка или чрез наемане на експерти за следене на качеството на извършена работа, свързана с изпълнението на проекти или определени дейности и/или за съответствие на даден резултат с определени технически изисквания. Предвижда се използване на консултанти при извършване на проверки по конкретни проекти по ОПТТИ, за които следва да се осигури участието на необходимите експерти, съгласно заявените нужди от УО. Консултантът определя и осигурява ресурсите, които са необходими за изпълнение на поставената му задача. За дейностите, свързани с лабораторни анализи и тестове, наемане/използване на експертизи за качеството на извършена работа, свързана с изпълнението на проекти или определени дейности и/или за съответствие на даден резултат с определени технически изисквания, се предвиждат 178 000 лв. за периода до 2023 г. вкл., на база разходите за същия вид дейности по време на изпълнението на ОПТ. Поддейност 4. Хамалски услуги. За дейностите, свързани с куриерски и транспортни услуги, по отношение на дейността на УО, включително наемане на физически лица за осъществяването им, се предвижда бюджет от 15 000 лв. за периода до 2023 г. вкл.
 • Закупуване на транспортни средства и консумативи, документи и дейности, свързани с поддръжка, обслужване и експлоатацията им: Поддейност 1. Закупуване на транспортни средства. Извършването на проверки на място е един от основните инструменти за осъществяване на мониторинг на програмите и проектите, съфинансирани със средства от бюджета на ЕС. По време на проверката се отчита реалното физическо изпълнение на проекта, като се обхващат неговите административни и технически аспекти. Проверките на място могат да бъдат извършвани на всеки етап от изпълнението на даден проект, но за постигане на максимална ефективност и резултатност за тяхното провеждане се извършва предварително планиране. за осъществяването на планирани и извънредни проверки на място на инвестиционните обекти, разположени на територията на цялата страна, от сравнително голям брой лица, за извършване на работни посещения от служители на УО, за участие в различни срещи и форуми, за осъществяване на публични събития, както и за други дейности, свързани с изпълнението на ОПТТИ и приключването на ОПТ е необходимо УО да закупи 3 (три) бр. фабрично нови подходящи моторни превозни средства. Подробни технически характеристики и минимални технически изисквания към транспортните средства, включително изискванията към гаранционното обслужване ще бъдат заложени от възложителя – МТИТС в техническата спецификация към обществената поръчка. Предвиденият за целта прогнозен бюджет е общо 310 000 лв. за три броя транспортни средства. В тази сума се включват всички разходи, възникнали в резултат на доставката на транспортните средства – данъци, такси, мита, транспортни разходи и др. Поддейност 2. Закупуване на 1 бр. електрическо превозно средство (ЕПС). България като страна член на ЕС е задължена да спазва и прилага политиките на съюза, както и да прилага мерки за изпълнение на приетите Директиви. На 28 февруари 2014 г. бе приета Европейската директива за алтернативни горива 94/2014 . Отговорна структура за нейното транспониране в българското законодателство е МТИТС, като прилагането и ще постави пред България и в частност пред МТИТС конкретни цели за използване и популяризиране на ЕПС. Подробни технически характеристики и минимални технически изисквания към транспортните средства, включително изискванията към гаранционното обслужване ще бъдат заложени от възложителя – МТИТС в техническата спецификация към обществената поръчка. Индикативна стойност за закупуване на 1бр. ЕПС е 65 000 лв., без ДДС. Поддейност 3. Консумативи, документи и дейности, свързани с поддръжка, обслужване и експлоатация на транспортните средства, доставени по настоящата бюджетна линия. Включват се разходи за консумативи за поддръжка, обслужване и експлоатация на транспортни средства, доставени по настоящата бюджетна линия, за нуждите на УО на ОПТТИ. В разходите се включват всички текущи разходи, без разходи за гориво, свързани с експлоатацията, поддръжка и обслужването на транспортните средства, включително закупуване на резервни части, необходими при използването на транспортните средства и др., като общият бюджет, който се предвижда е 84 000 лв. За дейностите, свързани със застрахователни, нотариални и данъчни услуги, по отношение на предвидените за закупуване моторни превозни средства по бюджетната линия, включително плащане на данъци и такси, се предвижда бюджет от 30 000 лв. за периода до 2023 г. вкл. За новозакупените транспортни средства по настоящата бюджетна линия се предвижда сключване на застраховки „пълно Автокаско“, с оглед на това че тези транспортни средства ще бъдат нови и неупотребявани и е необходимо да бъдат защитени при възникване на събития като пожар, експлозия, природни бедствия, авария, пътно транспортно произшествие, вандализъм, кражба и грабеж. За дейностите, свързани с куриерски и транспортни услуги, по отношение на дейността на УО, включително наемане на физически лица за осъществяването им, се предвижда бюджет от 35 000 лв. за периода до 2023 г. вкл. За поддейност 3 се предвижда бюджет от 149 000 лв. за периода до 2023 г. вкл.
 • Закупуване на канцеларски материали, копирна хартия и специализирана литература.: Закупуване на канцеларски материали и копирна хартия, необходими на УО на ОПТТИ. Примерна спецификация на канцеларските материали и копирна хартия, които ще бъдат включени в евентуални бъдещи доставки е приложена към формуляра за кандидатстване. Закупуване на специализирана литература за нуждите на УО на ОПТТИ, напр. актуални нормативни наръчници/книги/справочници; техническа литература; справочна литература; печатни материали, свързани със строителството, транспорта и технологиите.

Индикатори

Изготвени анализи, доклади и становища, свързани с изпълнението на проекта, Целева стойност: 60.00, Достигната стойност: 39.00
Доставени машини/съоръжения/транспортни средства, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 3.00
Доставени консумативи/материали, Целева стойност: 43.00, Достигната стойност: 12.00

Финансова информация

1 801 200.00 BGN
1 801 200.00 BGN
376 607.39 BGN
85.00 %
 • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 531 020.00 270 180.00 0.00 1 801 200.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 531 020.00 270 180.00 0.00 1 801 200.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“ със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на два броя нови МПС 6+1 места с висока проходимост“; Обособена позиция 2: „Доставка на един брой ново МПС 8+1 места“., Стойност: 256 000.00
 • Обособена позиция 1: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“ – Обособена позиция 1: „Доставка на два броя нови МПС 6+1 места с висока проходимост“
 • Обособена позиция 2: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“ – Обособена позиция 2: „Доставка на един брой ново МПС 8+1 места“
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на канцеларски материали, копирна хартия и специализирана литература за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“ , Стойност: 259 000.00
Предмет на предвидената процедура: Услуги по извършване на устен и/ или писмен превод., Стойност: 175 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги по изготвяне или актуализация на документи. Хамалски услуги.Наемане/използване на специализирана експертиза и/или използване на лабораторни анализи и тестове., Стойност: 543 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консумативи за поддръжка, обслужване и експлоатация на транспортните средства, доставени по настоящата бюджетна линия. Застрахователни, нотариални, данъчни, куриерски и транспортни услуги, с изключение на транспортните разходи, необходими за провеждане на заседанията на КН на ОПТТИ. Доставка на електрическо превозно средство., Стойност: 268 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.