English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0297-C01
Подобряване на енергийната ефективност на “ТИЧА - ШУМЕН” ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
19.09.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен, Шумен, гр.Шумен

Описание

   “Тича-Шумен” ООД е основана през 1997 година със седалище и адрес на управление град Шумен и е с основна икономическа дейност: 23.63 Производство на готови бетонови смеси (КИД 2008). Фирмата разполага със собствена база с площ от 14000 m², върху която са изградени два напълно обособени бетонови възела, кантар, депо за инертни материали, силозно стопанство за съхранение на цимент, железарски цех, автомобилен парк и сервиз.
С цел разширяване на дейността си, компанията планира да закупи нов високопроизводителен и енергийно ефективен бетонов възел. Фирмата има планове да намали разходите на енергия, като придобие система за оползотворяване на отпадна топлина от компресора за сгъстен въздух и автоматизирана система за мониторинг на електропотреблението. С цел икономия на вода от ежедневното миене на бетоновозите,  “Тича-Шумен” ООД планира да инсталира система за пречистване на отпадни води и повторното им използване. Компанията планира да използва консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001.
   Посредством проекта фирмата кандидатства да закупи нов високопроизводителен, с добри технико-икономични параметри модерен бетонов възел и по този начин да разшири дейността си, да намали себестойността на продукта и го направи конкурентен в региона. Това е предпоставка за устойчиво развитие, което ще разшири пазарните позиции на фирмата в строителния бранш.
Дейности
 • Придобиване на ново оборудване. Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на: Бетонов възел- 1бр.; Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението (АСМЕ) - 1бр.; Система за оползотворяване на отпадна топлина от компресор за сгъстен въздух - 1бр.; Система за пречистване на отпадни води - 1бр.;: Като част от дейността по проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация следните активи: Мярка 1. Придобиване на Бетонов възел- 1бр. Сега фирмата използва при производството си 2 броя стари и амортизирани. бетоновъзела, с ниска производителност( общо 38 куб.м/час ) и с висок разход на електроенергия ( общо 210 kW ). Посредством проекта “ТИЧА - ШУМЕН” ООД планира да разшири производството си, като придобие нов високопроизводителен (56 куб.м/час) и енергоефективен ( 76,7 kWh ) бетонов възел. Съоръжението е необходимо на компанията за намаляването на енергопотребление с 4.4158 kWh./куб.м., което значително ще намали себестойността на произвеждания бетон. Мярка 2. Придобиване на Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението (АСМЕ) - 1бр. Понастоящем имаме само търговското мерене на електроенергията в предприятието. Фирмата чрез проекта планира въвеждането на АСМЕС, цел намаляване консумацията на ел.енергия. Конкретната мярка включва дейности, свързани с доставката и въвеждането в експлоатация на системата за автоматичен мониторинг за новия бетонов възел, закупен по настоящия инвестиционен проект. Устройството ще дава ясна представа за това какво е енергопотреблението, използвано от производствената система, с възможност за отчитане произведената продукция (чрез въвеждане на стойността за специфичната енергоконсумация на всеки един отделен продукт), къде са най- големите енергийни и производствени натоварвания, каква е съответната им стойност. С натрупаните данни ще е възможно да се определи реалните енергийни разходи и производство, както и полезни справки и др. в зависимост от предпочитанията и заданието, оформено и въведено в системата. Ще е възможно да се определи оптималния режим на работа на бетоновия възел. АСМЕ ще спомогне фирмата да планира ефективно производствения процес с цел намаляването на разходите на електроенергия и суровини. Мярка 3. Внедряване в експлоатация на система за оползотворяване на отпадна топлина от компресор за сгъстен въздух - 1бр. С цел намаляване разходите на електроенергия при затопляне на спомагателните материали (химически добавки за производството на бетон ), фирмата планира да внедри Система за оползотворяване на отпадна топлина от компресор за сгъстен въздух. Чрез въздуховоди от компресора тази топлина ще се подава за отопление на химическите добавки през зимния период и ще спомогне за намаляване потреблението на ел. енергия. Мярка 4. Доставка на Система за пречистване на отпадни води - 1бр. Проектът ще включва дейности за пречистване на отпадъчни води, с цел повторното им използване за измиване на бетоновозите. Машините за превоз на бетонови смеси до обектите, както и оборудването за основното производство, периодично след приключване на работа трябва да се измият, като отпадналите води преминавайки през изградени утайници се насочват към канализацията. Посредством проекта фирмата планира придобиването на система за пречистване на отпадните води. Водата след измиване на машините, постъпва по самотек в утайниците. Системата представлява: смукател с филтър за механични примеси и циркулационна помпа с тръбопровод. Смукателя с филтър се поставя в утайника с най чиста вода, пуска се помпата и пречистената и филтрувана вода отново повторно се използва за измиване на машините. Утайниците периодично се източват за почистването им. Инвестициите се отнасят за мерки 1, 2, 3 и 4 от енергийния одит Стъпките за изпълнение на дейността от мярка 1 са: 1. Избор на изпълнител - чрез „Избор с публична покана“ (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец). Стъпките за изпълнение на дейностите от мерки 2, 3 и 4 са: 1. Избор на изпълнител - чрез съобщение за събиране на ценови предложения (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на услугите (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец).
 • Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001, Консултантски услуги за сертифициране на ISO 50001 и Публичност и визуализация.Консултантски услуги за Енергиен одит: Като част от дейността по проекта ще бъдат извършени следните услуги: 1.Консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; 2.Консултантски услуги за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; Стандарта създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление.Системата за управление на енергията обхваща следните основни процеси: -Енергийно планиране; -Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия; -Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; -Планиране на управлението на енергията. Стандартът определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на енергията, чиято цел е да даде възможност на фирмата да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност , енергийната сигурност, използването на енергия и потреблението. Стандартът има за цел да помогне на компанията непрекъснато да намалява консумация на енергия, и следователно разходите си за енергия и емисиите на парникови газове. Ползите от стандарта са намаляването на разходите за енергийни ресурси и ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда. Това води до подобряване на енергийната ефективност, намаляване на себестойността на произвежданата продукция и повишаване на конкурентоспособността на фирмата. 3.Услуги за Публичност и Визуализация. Планира се изработка и доставка на 2 броя табели които трябва да се монтират на видно място във фирмата. 4.Консултантски услуги за Енергиен одит. Това е единствената дейност по проекта, която се извършва предварително с цел да предпише енергийно ефективни мерки, които да помогнат на кандидат бенефициента да планира инвестициите си. Съгласно указанията във формуляра за кандидатстване се бележат че започват в първия месец със срок на изпълнение 2 месеца. Стъпките за изпълнение на дейностите: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез съобщение за събиране на ценови предложения за избор на изпълнител (от 1 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на услугите (от 4 до 10 месец);

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 477.25, Достигната стойност: 477.25
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 390.87, Достигната стойност: 390.87
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

472 383.94 BGN
337 850.76 BGN
337 181.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 287 173.14 50 677.62 134 533.18 472 383.94
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 287 173.14 50 677.62 134 533.18 472 383.94

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Бетонов възел- 1 брой, Стойност: 426 370.94
 • Обособена позиция 1: Бетонов възел- 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Доставка на Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението (АСМЕ) - 1 брой., Стойност: 4 650.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на система за оползотворяване на отпадна топлина от компресор за сгъстен въздух - 1бр., Стойност: 3 530.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на Система за пречистване на отпадни води - 1 брой, Стойност: 1 923.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за Енергиен одит, Стойност: 19 410.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги по въвеждане на ISO 50001, Стойност: 8 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги по сертифициране на ISO 50001, Стойност: 8 000.00
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация, Стойност: 500.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.