English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0059-C01
Социални услуги на едно гише
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
02.11.2017
02.11.2017
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектното предложение цели изграждане на административен капацитет на служителите в община Аксаково чрез въвеждане на социалната иновация „Социални услуги на едно гише“, изучаване добри практики на интегрирани социални услуги от три държави членки на Европейския съюз, изграждането на специфични умения за партньорство чрез работните посещения в други европейски държави, провеждането на международна конференция „Социални услуги на едно гише-нов подход за социално включване”, както и включване на партньори в създадени партньорски мрежи за обмен на добри практики. Проектното предложение предвижда оценка на постигнатите резултати и създаване на възможности за мултиплициране на резултатите чрез разпространението на Наръчник „Социални услуги на едно гише“ и публикуване на информация в създадени партньорски мрежи.
Дейности
 • Организация и управление: Дейността цели ефективно и ефикасно управление на проекта с цел постигане на целите,резултатите на проекта и заложените индикатори. В рамките на дейността ще бъде сформиран три членен екип на проекта– ръководител-1, счетоводител-1, технически сътрудник-1 въз основа на заповед на кмета на общината. Екипа на проекта е отговорен за цялостното изпълнение на проекта. Ръководителя на проекта отговаря за цялостното изпълнение на проекта, за точното спазване на времевия график на дейностите. Ръководи и организира работата на екипа на проекта. Поддържа контакти с Партньорите на проекта. Ръководителят на проекта ръководи пряко процедурите по избор на изпълнители на дейностите, конкурсните процедури. Отговорен е за мониторинга и отчитането на проекта. Счетоводителя на проекта отговоря за законосъобразното изразходване на финансовите средства по проекта, за съхранението и воденето на счетоводната документация. Отговорен е за изготвянето на финансовите отчети, окончателния доклад за изразходване на средствата, банковите разплащания, плащане на осигуровки, договори с изпълнители. Следи за срочното и точното изготвяне на междинните и финалните финансови отчети. Обобщава и осчетоводява първичните счетоводни документи от реализацията на дейностите ежемесечно. Техническия сътрудник подпомага работата на ръководителя на проекта, подготвя първичната техническа документация, отговорен е за архивиране на проектната документация, организацията на срещите на екипа на проекта. Оказва съдействие на ръководителя на проекта при подготовката на междинните и финални технически доклади.
 • Повишаване на капацитета на заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи: Целта на дейността е повишаване капацитета на целевата група в областта на предоставяне на интегрирани социалните услуги, тяхното предлагане, и достъпа до информация за тях. Дейността ще способства за постигане на специфична цел 1 от проектното предложение за повишаване знанията, уменията и компетентностите на служителите в общинска администрация от целевата група. Дейността е основополагаща за проекта, защото предоставя възможности за реализиране на първия етап от въвеждането на социална иновация според European Commission, Guide to Social Innovation , а именно Проучване на социалните иновации. Основна цел на семинари е да си отговорим на въпроса: Как представената практика на интегрирана услуга е организирана, как работи, за кого и при какви обстоятелства? В рамките на дейността ще се проведат следните работни семинари: 2.1 Семинар в община Игуелада, Испания. В издание на Европейската социална мрежа „Integrated Social Services in Europe- A study looking at how local public services are working together to improve people`s life“ се посочва като добра практика Интегриран план за здравни и социални услуги, реализирани на регионално и местно ниво /Integrated health and social care plan, implementation of the regional plan at local level/ в област Каталуня. Община Игуелада е разположена в тази област и прилага този план и могат да споделят опит в прилагането на интегрирани услуги. В 5- дневния семинар ще участват 7 лица общински експерти от целевата група. 2.2 Семинар в община Хорсенс, Дания. В издание на Европейската социална мрежа „Integrated Social Services in Europe- A study looking at how local public services are working together to improve people`s life“ се посочва като добра практика Кариерен план за хора с увреждания. /Karriereplaner, career plans for people with disabilities/. При проведените разговори с представители на общината, те прилагат и други практики в областта на интегрираните услуги и предоставяне на достъп до тях. В 5- дневния семинар ще участват 7 лица общински експерти от целевата група. 2.3 Семинар във Варшава, Полска Асоциация за социални услуги. В издание на Европейската социална мрежа „Integrated Social Services in Europe- A study looking at how local public services are working together to improve people`s life“ се посочва като добра практика училищни срещи за деца и родители за борба срещу насилието. При проведените разговори с представители на Асоциацията, те прилагат и други практики в областта на интегрираните услуги , като социално интегриране чрез предоставянето на комплекс от услуги, включващи социален асистент, здравни грижи, образователни и културни услуги. Друга добра практика е общностен център във Варшава, за предоставяне на образователни и социални услуги за деца и възрастни. В 5- дневния семинар ще участват 7 лица общински експерти от целевата група. 2.4 Международна конференция „Социални услуги на едно гише-нов подход за социално включване” /2 дни за 60 участника/. Целта на конференцията е да се разпространи опита на общините Игуелада, Хорсенс, Полска Асоциация за социални услуги сред широката общественост, както и опита на община Аксаково с приложението на пилотния модел „Социално обслужване на едно гише“. На конференцията ще бъдат поканени представители на чуждестранните организации,представители на общините от Варненска област както и други организации/държавни институции, НПО/, работещи в социалната сфера. 2.4 Обучение на служители от целевата група /3 дни, 20 служители/ за работа с новия софтуер, за предоставяне на социални услуги на едно гише, както и на самите служители, наети в центъра за предоставяне на социални услуги на едно гише. Обучението ще включва както придобиването на практически умения за работа със софтуера , така и запознаване с новостите в областта на предоставяне на социални услуги, проучените практики в областта на интегрираните услуги от работните посещения, новия начин на организация „Социални услуги на едно гише“.
 • Пилотно въвеждане на социалната иновация “Социални услуги на едно гише“ : Дейността ще способства за постигане на специфична цел 2 от проектното предложение за въвеждане на иновативна практика за предоставяне на интегрирани социални услуги и достъпа до тях. Целта на дейността е свързана с осъществяването на следващите два етапа от внедряването на социална иновация посочени в European Commission, Guide to Social Innovation , а именно прототипиране и пилотиране на социалната иновация и прилагане/внедряване на социалната иновация: 1. Проучване на социалната иновация- В проектното предложение Първия етап се осъществява чрез работните семинари посочени в дейност 2 и също така че бъде направено desk research проучване на подобни практики публикувани в интернет пространството , целта е да се изясни процеса на иновацията и намери най-правилния подход за реализацията. 2. Прототипиране и пилотиране на социалната иновация. Целта е да се създаде функционален модел на иновацията, който да е в основата на пилотното разработване и внедряване на иновацията. Проучените практики за предоставяне на интегрирани услуги ще бъдат адаптирани към български условия като се акцентира на комплексното предоставяне на информация за интегрирани услуги/здравни, социални, образователни/, предоставяне на информация и насочване на семейства и деца към специфични услуги в общността, осъществяване на координация между търсене и предлагане на работни места в община Аксаково, което ще се осъществи чрез възможностите на долупосочената електронна платформа. Прототипирането включва два модула: 2.1 Център за предоставяне на социални услуги на едно гише. Обособяване на подходящо помещение с оборудвани 2 работни места, където потребителите ще могат персонално да се информират и заявяват услугите на едно място. Тези работни места ще бъдат в комуникационна връзка със звената, където се предоставят социалните услугите и подадените заявления ще се отразяват директно към тях. 2.2 Създаването на модел на електронната платформа „Social One Stop Shop”където потенциалните потребители могат по електронен път да заявят услуги, да осъществят chat контакт със служители в центъра за да получат бърза информация. Целта е да се разработи софтуер , който да създаде връзки между всички структурни звена предоставящи социални услуги на територията на общината и да има външна видимост на създадената координация и отвореност към потребителите чрез уеб-приложение. Целта на приложението е да се предоставя информация на потребителите и възможности за електронно подаване на заявления за определените услуги , chat форма за общуване в реално време, телефон за осъществяване на контакт с потребители, които не ползват интернет, в частност възрастните хора, които са основни потребители на социални услуги. 3. Прилагане внедряване на социалната иновация. Центъра за предоставяне на социални услуги на едно гише и разработената електронна платформа „Social One Stop Shop”ще работят пилотно 6 месеца. В рамките на дейността ще бъдат назначени 2 лица до 29 години с подходящо образование в областта на социалните дейности, психологията, комуникации и др. С наемането на лица до 29 години се цели създаване на условия в община Аксаково за младежка заетост и задържане на младежка в малките населени места. Дейността на едно от лицата ще е насочено към предоставянето на услуги при посещение в центъра и осъществяването на личен контакт, другото лице ще работи предимно с електронната платформа, ще актуализира информацията в нея и осъществява chat функциите на системата. Въвеждането на социалната иновация ще способства за осъществяване на политиката за опазване на околната следа чрез въвеждането на електронни заявления за достъп до услугите, намаляване използването на хартия, спестяване на време и ресурси за предвижване от една точка до друга, което ще намали ползването на автомобилен транспорт . Всичко това е в посока осъществяване на политиката за преодоляване на вредните последици от изменението на климата и опазване на околната среда.
 • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на социалната иновация: Дейността ще способства за постигане на специфична цел 2 от проектното предложение за въвеждане на иновативна практика за предоставяне на интегрирани социални услуги и достъпа до тях. Целта на дейността е свързана с осъществяването на последния етап от внедряването на социална иновация посочени в European Commission, Guide to Social Innovation , а именно оценка на устойчивостта с цел определяне потенциала на въздействие на иновацията. Дейността ще проследи връзката между потребностите на целевите групи, поставените цели и постигнатите резултати, както и оценка на устойчивостта с цел определяне потенциала на въздействие на иновацията. 4.1 Анализ на потребностите на целевата група /служители на общинска администрация Аксаково, предоставящи социални услуги/ от въвеждането на иновацията „Social One Stop Shop”- предоставяне на социални услуги на едно гише. Целта е да се проучи тяхното мнение, проблемите които срещат до момента при предоставянето на услугите, връзките между отделните структурни звена; Изследването ще се извърши сред минимум 30 лица от целевата група. 4.2 Анализ на потребностите на потребителите на общински социални услуги. Целта е да установи нивото на удовлетвореност както от предоставените услуги така и достъпа на информация за тях. Изследването ще се извърши сред минимум 100 потребители на социални услуги. С цел съпоставка и отразяване на постигнатите резултати изследванията ще се извършат на няколко етапа: преди въвеждането на иновацията, 1 месец след въвеждане на иновацията и 3 месеца след въвеждането на иновацията. При провеждането на изследванията задължително трябва да се отчетат факторите влияещи върху ефективността на иновацията, разходи на финансови средства, разход на време за предоставяне на услугата от позиция на служителите, спестяване на време от гледна точка на потребителите. Анализа задължително следва да включи оценка на устойчивостта и определяне потенциала на въздействие на иновацията. Оценката на постигнатите резултати следва да проследи следните параметри: - Проследяване постигането на целите и резултатите на иновацията, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; - Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта по отношение на внедрената иновация; - Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати от внедряването на иновацията.
 • Дейности по разпространение на постигнатите резултати : Дейността ще способства за постигане на специфична цел 1 на проектното предложение за повишаване на знанията на целевата група и популяризиране на въведената практика. В рамките на проектната дейност ще се осъществят следните дейности: 1. Създаване на рубрика на сайта на електронната платформа „Social One Stop Shop”, „За проекта“, където ще се предоставя информация за проекта, цели , дейности , очаквани резултати. Тук ще се публикува докладът от изготвената оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на социалната иновация / дейност4/. Ще бъде описан модела на функциониране на предоставяне на социални услуги на едно гише. Предоставена информация ще способства за разпространение на социалната иновация, резултатите от нейното въздействие и тенденции за устойчивост на модела, преодоляване на пречки и възможности за усъвършенстване на модела. 2. Разпространение на адреса на сайта на електронната платформа „Social One Stop Shop”, чрез създаване на линкове към него от създадените мрежи от община Аксаково, в рамките на партньорски проекти www. europeinfuture.eu., сайта на европейската комисия за социални иновации, възможностите на на сдруженията на местните власти Националното сдружение на общините, ФРМС, както и други форми за споделяне на практики. 3. Изпращане на писма до държавните институциите и организации, работещи в областта на социалните услуги, общините във Варненска област , чуждестранните партньори по проекта, побратимените на Аксаково общини в чужбина с информация за проекта и линк към сайта „Social One Stop Shop”. 4. Международна конференция отразена в дейност 2 цели освен повишаване на капацитета на целевите групи, но и разпространение на постигнатите резултати от внедрената иновация сред българските общини. Ето защо нейното провеждане е предвидено след внедряване на иновацията и представяне на първите резултати от нейното внедряване.
 • Изследване опита на други държави членки на ЕС в областта на интегрираните социални услуги: Дейността е насочена към постигане на специфична цел 1 на проектното предложение за повишаване на знанията, уменията и компетентностите на целевата група на проекта. В рамките да дейността ще се осъществи следното: 1. Разработване на Наръчник „Социални услуги на едно гише“ съдържащ изследвания и анализи на предоставените интегрирани социални услуги и изследваните практики в Испания, Полша и Дания. Същевременно ще бъде включена информация и за други добри практики от интернет проучване на предоставяне на „Social One Stop Shop” в други държави. Източници на информация ще бъдат докладите на участващите в работните посещения служители, предоставена информация от партньорите по проекта. Наръчника ще се издаде на български и английски език с цел да бъде достъпен не само до българските организации , но и за чуждестранните партньори и организации, както и публикуван на сайтовете на партньорските мрежи, електронната платформа „Social Оne Stop Shop”.Наръчника ще бъде отпечатан на български и английски език в тираж от 30 бр. за всеки език. 2. Включване в партньорски мрежи. 2.1 Община Аксаково в рамките на проект „Европа на гражданите многолика и единна„ към ЕК по програма „Европа на гражданите“ www.europeinfuture.eu , създаде мрежа на градовете. Новите партньори на общината / община Хорсенс, Полска асоциация за социални услуги ще бъдат поканени да се присъединят към мрежата, както и да поканят нови партньори, които работят в областта на местното самоуправление и подобряване на услугите на гражданите, в частност социалните услуги. 2.2 Община Аксаково в рамките на проект „ Партньорство за равни възможности“ BG051PO001-7.0.07-0049-C0001 www.equalopportunities.info създаде партньорска мрежа за споделяне на опит и добри практики в областта на социалните услуги. За присъединяване към мрежата ще бъдат поканени всички организации, които участват в международната конференция и са заявили интерес да развиват социални услуги
 • Публичност и комуникация: Целта на дейността е информиране на обществеността за целите, дейностите, резултати от проекта, популяризиране приноса на европейските структурни фондове. Провеждане на две пресконференции: начална за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати, заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати. Изработване на информационни листи предоставящи информация за целите, дейностите, резултатите по проекта, ще се разпространяват на пресконференциите, семинарите, международната конференция и обучението. Изработване на информационна брошура насочена към кандидат потребители на социални услуги съдържаща информация за новата форма на организация на заявяване на социални услуги. Ще бъдат разпространявани на обществени места, дирекция „БТ”, дирекции „СП”, кметствата по населени места и други подходящи места. Банер ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите, международната конференция за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на химикали с логото на програмата- ще бъдат разпространяване на пресконференции, обученията. Стикери, предназначени за поставяне на новозакупеното оборудване. Информационна табела на входа на сградата, където ще бъде изграден центъра за предоставяне на услуги на едно гише.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП11, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00
Трансферирани иновативни практики - ИП11, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

198 000.00 BGN
198 000.00 BGN
185 819.02 BGN
95.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 900.00 0.00 188 100.00 198 000.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 900.00 0.00 188 100.00 198 000.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.