English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0505-C01
Повишаване енергийната ефективност и капацитет за растеж на ЦЕНИТ - ПЕТКОВ ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
02.11.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Враца, Враца, гр.Враца

Описание

Фирма ЦЕНИТ - ПЕТКОВ ООД започва своята дейност през 2013 г. в сферата на строителство.    
Основните проблеми пред които е изправено ръководството на фирмата днес могат да бъдат обобщени, както следва:
• Висока енергоемкост на производството вследствие от остарял машинен парк и технологии
• Ниска производителност, която не позволяват развитие на производствения капацитет на компанията
ЦЕНИТ - ПЕТКОВ ООД се стреми да изгради и поддържа имиджа си на социално отговорно предприятие и провежда политика, насочена към намаляване на енергопотреблението и повишаване на енергийната си ефективност. 
В тази връзка дейностите на настоящото проектно предложение са насочени към устойчиво екологично развитие на компанията и намаляване на негативното въздействие върху околната среда. 
Препоръчаните в доклада енергоспестяващи мерки са свързани с дейности за закупуване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване и специализирана техника, предвидени за изпълнение в рамките на настоящия проект:
• Инвестиции в ново производствено оборудване за извършване на подемно-товарни дейности: газокар и телескопичен повдигач
• Инвестиции в ново оборудване за оползотворяване на отпадната топлина: система за рекуперация на остатъчна топлина 
• Консултантски услуги необходими за: Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно ISO 50001 и Извършване на енергиен одит 
Изпълнението на дейностите по проекта ще доведат до значително подобряване конкурентоспособността на дружеството в следните направления:
• Подобряване ресурсната ефективност–Намаляване разходите за енергоносителите, което ще позволи намаляване себестойността на строителните дейности предоставяни от компанията и предлагане на гъвкава ценова политика.
• Подобряване на пазарните позиции - повишеният капацитет на новото оборудване ще даде възможност на дружеството за повишаване обема на предоставените строителни дейности, с което да постигне разширяване на пазарния сегмент.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване за изпълнение на ЕСМ 1 (Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на газокар- 1 бр): Дейността е свързана с изпълнение на ЕСМ 1 „Въвеждане на енергийно ефективен газокар ” За извършване на товаро-подемно дейности „Ценит-Петков“ ЕООД разполага с мотокар тип Балканкар, произведен през 1984 г. Той е силно амортизиран и с висока енергоемкост, със среден разход на дизелово гориво 9,0 l/м.ч. Налагат се чести прекъсвания на работата на мотокара поради аварии и необходимост от спешни ремонти. Поддръжката на остарялата техника отнема време и ресурси. Не на последно място е и проблемът с осигуряване на резервни части на мястото на дефектиралите. Като част от дейността ще бъде закупено съвременно енергийно ефективно оборудване 1 бр. газокар (мотокар на пропан-бутан). Оборудването отговаря на минималните технически и функционални характеристики, съгласно заложените в доклада от извършено обследване за енергийна ефективност на Ценит-Петков ООД. Новия газокар е с минимална товароподемност 2500 кг, с което ще се повиши капацитета на товаро-подемните дейности в компанията. Оптималната височина на повдигане на товари е 3000 mm. Газокар е маневрен и бързо-подвижен със Скорост на движение (без товар) - 20-22 km/h и Скорост на повдигане (без товар)0.5-0.6 m/s Модерните мотокари се характеризират с нисък разход на гориво и разходи за експлоатация и поддръжка. Новият газокар е с товароподемност от 2.5 t и ще смени неекологичното дизелово гориво с пропан-бутан. Средният разход на пропан-бутан за такъв тип газокари е около 5 l/м.ч. В тази връзка Специфичният разход на енергия на новия газокар е 1.12 kWh/t Основните предимства на новия газокара са: безопасност – производителност – издръжливост – комфорт – грижа за околната среда Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител за доставка на ново оборудване газокар необходимо за изпълнение на ЕСМ 1 -2 до 5 месец Процедурата за избор на изпълнител се провежда съгласно ПМС 160, с осъществяване на предварителен контрол от страна на УО. 2. Сключване на договор с избрания изпълнител-5-6 месец 3. Доставка на оборудването-6 до 11 месец Ръководителят на проекта проверява състоянието, в което е доставено оборудването 4. Тестване и пускане в експлоатация на оборудването.Обучение на персонала за работа -11 месец Провеждане на необходимите настройки, синхронизации, тестове и проби, нужни за правилното функциониране на газокара. Персоналът, който ще работи на него ще бъде инструктиран от доставчика по процедурите за правилна и безопасна работа. След успешно провеждане на тестове ще бъде подписан приемо–предавателен протокол за доставки удостоверяващ че оборудването е тествано и отговаря на техническите условия по офертата и ще бъде пуснато в редовна експлоатация. 5.Поставяне на стикери за визуализация на оборудването с информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК- 11 месец
 • Придобиване на ново производствено оборудване за изпълнение на ЕСМ 2 (Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на телескопичен повдигач -1 бр: Дейността е свързана с изпълнение на ЕСМ 2 „„Въвеждане на енергийно ефективен телескопичен повдигач“ За извършване на товаро-подемни дейности в предприятието и на строителните площадки се използва телескопичният повдигач. Машината е силно амортизирана. Освен голямата амортизация машината се характеризира и с висок разход на дизелово гориво 13.6 l/м.ч. и малка товароподемност 2.5 т и височина на повдигане 6 m. Като част от дейността ще бъде закупен енергийно ефективен телескопичен повдигач, който да отговаря на минималните технически и функционални характеристики, съгласно заложените в доклада от извършено обследване за енергийна ефективност на Ценит-Петков ООД. Товароподемността на новото оборудване е 4 тона с височина на повдигане 17.5 м. Работна височина на телескопичният повдигач с платформа достига до 19.3 m Капацитет на работната платформа е 1000 kg Новият телескопичен повдигач е от ново поколение техника за повдигане на товари. Характеризира се с нисък разход на гориво, голяма товароподемност и височина на повдигане. Средният разход на дизелово гориво за такъв тип машини е около 8.14 l/м.ч. Новият телескопичен повдигач е високоефективен, надежден с възможност за повдигане на платформа с хора, строителна техника и материали с капацитет до 4 t и височина на повдигане от 15.7 m. Снабден е с дистационно управление за по- лесна манипулация. Разход на дизелово гориво отнесен към тон повдигнат материал на новия телескопичен повдигач е 0.17 l/t Специфичен разход на енергия е 1.71 kWh/t Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител за доставка на телескопичен повдигач -1 бр -2 до 5 месец Процедура за избор на изпълнител се провежда съгласно ПМС 160, с осъществяване на предварителен контрол от страна на УО. 2. Сключване на договор с избрания изпълнител -5-6 месец 3. Доставка на оборудването -6 до 11 месец Ръководителят на проекта проверява състоянието, в което е доставено оборудването 4. Тестване и пускане в експлоатация на оборудването.Обучение на персонала за работа оборудването -11-12 месец Предвижда се провеждане на необходимите настройки и проби, нужни за правилното функциониране на оборудването. Персоналът, който ще работи на него ще бъде инструктиран от доставчика по процедурите за правилна и безопасна работа. След успешно провеждане на тестове за функциониране на оборудването ще бъде подписан приемо–предавателен протокол за доставки удостоверяващ че оборудването е тествано и отговаря на техническите условия по офертата, и то ще бъде пуснати в редовна експлоатация. 5.Поставяне на стикери за визуализация на оборудването с информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК - 12 месец
 • Придобиване на ново оборудване за изпълнение на ЕСМ 3 (Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на Система за рекуперация на отпадна топлина): Дейността е свързана с изпълнение на ЕСМ 3 „Система за рекуперация на отпадна топлина“ Една от дейностите, развивана от “Ценит-Петков” ЕООД - производство и заваряване на метални заготовки е съпроводена с отделяне на количество топлина в работните помещения на фирмата. Посредством съществуваща вентилационна система, отделената топлина се улавя и изхвърля директно в околната среда без да се утилизира. Дебитът на изхвърляния въздух е около 1 000 m3/h. Посоченото изхвърляно количество топлина посредством съществуващата вентилационна система успешно би могло да се утилизира и да се използва за отопление през отоплителния сезон Като част от дейността ще бъде закупено следното оборудване, което да отговаря на минималните технически и функционални характеристики, съгласно заложените в доклада от извършено обследване за енергийна ефективност на Ценит-Петков ООД Предложената мярка предвижда въвеждане на система за рекуперация на остатъчна топлина. Мярката включва въвеждане на климатична камера, снабдена с пластинчат топлообменник, тип „въздух-въздух“ с байпас. Ефективността на топлообменника е 72%. При възприемане на температура на изхвърляния въздух от 21оС и влажност в размер на 50%, утилизираната енергия от системата за рекуперация се оценява на 9 167 kWh/год Необходимата енергия за осигуряване работата на вентилаторите в смукателната и нагнетателна секции на системата възлиза на 177 kWh/год. Така нетната енергия, доставена от системата за рекуперация възлиза на 8 990 kWh/год Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител за доставка на оборудване необходимо за функциониране на Системата за рекуперция на отпадна топлина -2 до 5 месец Процедура за избор на изпълнител се провежда съгласно ПМС 160, с осъществяване на предварителен контрол от страна на УО. 2. Сключване на договор с избрания изпълнител -5 месец 3. Доставка на оборудването -6 до 10 месец Ръководителят на проекта проверява състоянието, в което е доставено оборудването 4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването.Обучение на персонала за работа оборудването -10-11 месец Предвижда се провеждане на необходимите настройки, синхронизации, тестове и проби, нужни за правилното функциониране на инсталираното оборудване. След успешно провеждане на тестове за комплексното функциониране на системата ще бъде подписан приемо–предавателен протокол за доставки удостоверяващ че оборудването е монтирано, тествано и отговаря на техническите условия по офертата, и то ще бъде пуснати в редовна експлоатация. 5.Поставяне на стикери за визуализация на оборудването с информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК - 11 месец
 • Консултантски услуги за изготвяне на Енергиен одит: Като част от дейността, бе извършена услуга за изготвяне на Енергиен одит на Ценит-Петков ООД отговаряща на нуждите на предприятието. Дейността бе изпълнена в периода след обявяване и преди подаване на проектното предложение по настоящата процедура. За подобряване енергийната ефективност на компанията бе необходима специализирана помощ за изготвяне на енергиен одит, който да посочи енергийно-ефективни мерки за намаляване енергоемкостта на компанията. Необходимостта от изготвяне на енергиен одит – обследване за енергийна ефективност на Ценит-Петков ООД е свързана с адекватната подготовка на проект „Подобряване енергийната ефективност на Ценит-Петков ООД”. Мерките в енергийния одит са насочени към устойчиво, екологично развитие на Ценит-Петков ООД и намаляване на негативното въздействие върху околната среда, чрез прилагането на енергоспестяващи технологии и оборудване. Енергийният одит бе извършен от Енкон Сървисис ООД, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност с лиценз от АУЕР № 00068/11.09.2013 Обследването за енергийна ефективност бе изготвено на основата на информация за енергийното потребление на компанията и данни от измерванията, извършени в хода на обследването. При идентифициране на мерките всяка една от предложените за изпълнение мерки бе с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка. Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител – 07.07-21.07.2016 2. Възлагане изпълнението на услугата на избрания изпълнител- 22.07.2016 3. Изготвяне на доклад за Енергиен одит – 22.07-01.08.2016
 • Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001 (въвеждане на ISO 50001 и сертфицирането му): Като част от дейността ще бъдат извършени консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001 и сертфицирането му. Ценит-Петков ООД желае да гарантира, че отговаря на заявената енергийна политика и желае да демонстрира това на другите, чрез внедряването на система за енергиен мениджмънт ISO 50001. Внедряването на Международният стандарт ISO 50001 е необходим за да помогне на компанията при определяне системите и процесите, за подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Изпълнителят на консултантската услуга заедно с ръководството на компанията и определен екип отговорен за внедяването на системата ще разработи наръчник с процедури и документи за ISO 50001 с цел успешното внедряване на системата Прилагането на този стандарт ще помогне на Ценит-Петков за намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. С въвеждането на ISO 50001 се посочват специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики Въвеждането на ISO 50001 осигурява системата, по която Ценит-Петков може да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план. Впоследствие анализът на актуалните и планираните данни ще подпомогне да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Стандартът има специфични изисквания за измерването на консумираната енергия и внедряването на измервателни системи, които да документират, отчитат и валидират непрекъснатото подобряване в областта на енергийното управление. Прилагането на ISO 50001 се основава на рамката за непрекъснато подобряване Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие и включва управлението на енергията в ежедневната дейност на компанията. - Планиране: провеждане на енергиен преглед и установяване на базовата линия, показателите на енергийните характеристики, целите и плановете за действие, необходими за постигане на резултати, които ще подобрят енергийните характеристики в съответствие с енергийната политика на фирмата; - Изпълнение: въвеждане в действие на плановете за управление на енергията; - Проверка: мониторинг и измерване на процесите и ключовите характеристики на дейностите, които определят енергийните характеристики по отношение на енергийната политика и целите, и дават сведения за резултатите; - Действие: предприемане на действия за непрекъснато подобряване на енергийната ефективност и системата за управление на енергията (СУЕ). Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнители за услуга по въвеждане на ISO 50001 – 3-4 месец 2. Сключване на договор с избрания изпълнител за услуга по въвеждане на ISO 50001 -4 -5 месец 3. Внедряване на ISO 50001 в предприятието– 5-10 месец Подписване на приемо-предавателен протокол за услуга 5. Избор на изпълнители за услуга за Сертфициране на ISO 50001- 9-10 месец 7. Сертфициране на ISO 50001 – 10-11 месец 8. Получаване на сертификат за въведено ISO 50001- 11-12 месец

Индикатори

Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 244.00, Достигната стойност: 244.70
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 71.00, Достигната стойност: 71.90
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

418 000.00 BGN
299 800.00 BGN
298 775.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 254 830.00 44 970.00 118 200.00 418 000.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 254 830.00 44 970.00 118 200.00 418 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване на товаро-подемно оборудване и система , Стойност: 382 000.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване на Газокар – 1 бр
 • Обособена позиция 2: Закупуване на Телескопичен повдигач – 1 бр
 • Обособена позиция 3: Система за рекуперация на въздух
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 16 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за извършване на енергиен одит, Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за извършване на енергиен одит

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.