English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.004-0001-C01
„Ефективно използване на ресурсите в "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД“
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
28.01.2019
28.01.2019
28.09.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северозападен (BG31), Монтана (BG312), Монтана, с.Белотинци

Описание

С проекта ще се реализира осъществяване на първоначални инвестиции в материални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект –Асфалтова база, с. Белотинци, общ. Монтана.
Проектът се основава на извършен одит за ресурсна ефективност.
Внедряваните по проекта технологични решения и методи попадат в една от следните категории: Разработване на производствена (процесна) иновация.
Проектът има потенциал за мултиплициране на резултатите
Инвестициите по проекта са насочени към подобряване на ресурсната ефективност на предприятието и оказване на положителен ефект върху опазването на околната среда.
Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на последно поколение актив Асфалтосмесителна инсталация.
 
Очакваните резултати включват намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция след изпълнение на проекта; ефективно управление на отпадъците съгласно йерархията при управление на отпадъците; повишаване на ефективността на производствените разходи; подобряване на информираността относно ефективното използване на ресурсите, намаляване себестойността на продукцията и повишаване на конкурентоспособността.
Инвестиционната подкрепа  се изразява в постигане на добро управление на отпадъците чрез устойчиво използване на суровините и ограничаване на въздействието върху околната среда. 
Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с корпоративната политика, която предприятието съблюдава в цялостната си дейност като един от големите работодателите в региона. 
Като резултат от реализиране на проекта ще се подобрят условията на труд на заетите в производство на асфалтови смеси.
Дейности
 • Елемент А: Дейност 1: Придобиването на актив Асфалтосмесителна инсталация, който води до намаляване на суровините, които се използват в производството на продуктите асфалтови смеси : Преди придобиването на новия актив, предприятието използва Асфалтова база с капацитет до 120 т/час. Асфалтовите смеси в „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД се произвеждат по конвенционална технология: горещи асфалтови смеси при температура 160-170о С. от четири вида скални фракции, които се зареждат в бункери за студено дозиране, след което чрез транспортна лента се качват в сушилен барабан, който се загрява до 160 оС. Загряването става с помощта на нафтова горелка от 13 MW. След достигане на температура на загряване фракциите се пресяват, при което се отделя собствен филер. Филерът, поради липса на технологични възможност се складира като отпадък. Загретите и пресети фракциите се отвеждат в отделни бункери, за да може всяка една от фракциите да се смеси по зададено количество от рецептата. Процеса не е автоматизиран и за получаване на смес от 30 тона фракции се зарежда количество от порядъка на 33-34 тона фракции. Количеството над 30 тона смес от минерали/фракции, което е средно 11,67 % се отделя като отпадък и се съхранява на площадката на предприятието. Асфалтосмесителна инсталация, която ще се закупи по проекта има нови технологии, които позволяват производството на асфалт при понижени температури. Докато традиционният асфалт бива произвеждан при 170°C, днешният нискотемпературен процес позволява температура на производството от около 100 °C. С новата технология ще се постигне намаляване на суровините, използвани в рамките на производствения процес чрез използването на отпадък – собствен и чужд.  Намаляване на суровините чрез предотвратяване на загуби от 11,67% на минералните агрегати: Това ще се постигне със Ситовата инсталация с Пневматично задвижване на клапата сито/бай-пас. Всеки джоб за отделните фракции има електропневматично затваряне на клапата. С бай-паса се постига автоматично зареждане на фракции в точно дозирани обеми и не е необходимо резервно количество от минерални агрегати, което след миксиране при висока температура да се отдели като отпадък. Всичко това е налично благодарение на гъвкавата система от две клапи с цел по-оптимална работа със смесителя.  Намаляване на суровината Минерално брашно чрез използване на собствен прах – Филер до 75%: ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА Полепналия прах върху ръкавите се почистват напълно автоматично с помощта на обратен поток (противотоков) от свеж (хладен) въздух, постъпващ благодарение на въртящите клапани. Отделеният прах се връща обратно в асфалтосмесителя като собствен филер. Филтърната площ е мин. 480 м2 и е от мин. 280 бр. ръкави.  Намаляване на суровините чрез използване на рециклиран асфалт – до 26% Рециклираща система Фрезованият асфалт в цяла Европа се рециклира в порядъка на 80–90%. Самия отпадък природата не може да го преработи и той замърсява трайно средата, а същевременно може да бъде използван успешно в производството на асфалт. С новата технология по проекта, а именно производство на пено-асфалт, рециклираните агрегати се внасят в смесителната камера, пенестият асфалт се инжектира в потока от материали и действа като свързващ агент за "лепене" заедно на регенерираните агрегати. Системата за топъл микс премахва необходимостта от скъпи добавки, като смесва малко количество вода в променливо токовото захранване, за да създаде микроскопични мехурчета. Тези малки мехурчета намаляват вискозитета на AC покритието върху скалата, позволявайки на сместа да се обработва при по-ниски температури. Новата Асфалтосмесителна инсталация ще допринесе за намаляване на всички суровини, които се влагат при производството на асфалтови смеси, както следва: - Битум - с 6%; Фракция 0-4 мм; Фракция 4-12 мм; Фракция 12-20 мм; Пясък – с 31,67% (11,67 % от предотвратяване на образуване на отпадък минерали/фракции; 20% от използване на рециклиран асфалт); Минерално брашно – с 75% (предотвратяване на образуване на неизползваем филер/собствен прах) Активът е предвидено да бъде инсталиран на площадката на предприятието: с. Белотинци, обл. Монтана.
 • Елемент В: Дейност 2: Придобиване на актив Асфалтосмесителна инсталация, който води до по-ефективно управление на отпадъците, образувани при производството на асфалтови смеси: С наличната Асфалтова база се акумулират отпадъци при производството на асфалтови смеси, поради липса на технологични възможности на базата: - Отпадък А: миксирани фракции при висока температура (код 01 04 08 отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, различни от упоменатите в 01 04, образуван при производството на асфалтови смеси - Отпадък Б: Филер (01 04 10 прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 04 07), образуван при производството на асфалтови смеси Съгласно йерархията по чл. 6 от ЗУО отпадъците се използват за друго оползотворяване. Благодарение на новите характеристики и функционалности на актива - Асфалтосмесителна инсталация, ще се постигне по-ефективно управление на отпадъците, при производството на единица продукция. В йерархичното подреждане на дейностите в областта на отпадъците, като резултат от въвеждане на новите технологии ще се постигне предотвратяването на образуването на отпадъци при производството на асфалтови смеси:  Отпадък А: миксирани фракции при висока температура (код 01 04 08 отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, различни от упоменатите в 01 04, образуван при производството на асфалтови смеси Новата Асфалтосмесителна инсталация има Ситовата инсталация с Пневматично задвижване на клапата сито/бай-пас. Всеки джоб за отделните фракции има електропневматично затваряне на клапата. При работа на байпаса студения материал може да се почисти без да минава през джобът за пясък, т.е. преди миксирането. С бай-паса се постига автоматично зареждане на фракции в точно дозирани обеми и не е необходимо резервно количество от минерални агрегати, което след миксиране при висока температура да се отдели като отпадък. Благодарение на бай-паса се предотвратява акумулиране на отпадък от миксирани фракции при висока температура в размер на 11,67%.  Отпадък Б: Филер (01 04 10 прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 04 07), образуван при производството на асфалтови смеси Новата Асфалтосмесителна инсталация разполага с мощна ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА. Обезпрашителният филтър намалява праховите емисии до допустимите норми, съгласно съвременните изисквания. В ръкавния филтър е разположен предварителен сепаратор за отделянето на едрите фракции. Отделянето на останалите фракции от изгорелите газове се извършва посредством висящите филтърни ръкави във филтъра. Капакът в горната част на филтъра осигурява безпроблемния достъп до филтърните ръкави. Полепналия прах върху ръкавите се почистват напълно автоматично с помощта на обратен поток (противотоков) от свеж (хладен) въздух, постъпващ благодарение на въртящите клапани. Отделеният прах се връща обратно в асфалтосмесителя като собствен филер. С новата филтрираща система 75% от суровината Минерално брашно ще се замени със собствен прах/Филер. В йерархичното подреждане на дейностите в областта на отпадъците, като приоритет се посочва предотвратяването на образуването на отпадъци, и прекъсването на причинно-следствената връзката между образуването на отпадъци и икономическия растеж и въздействието върху околната среда. С проекта ще се предприемат мерки, насочени към намаляване на количеството на отпадъците, едновременно с това намалява и нуждата от използване на суровини и предотвратява генерирането на отпадъци и емисии по веригите на материалите и продуктите. С придобиване на актива – Асфалтосмесителна инсталация, ще се постигне подобряване на свойствата на продуктите и съответно ще допринесе за повишаване на ресурсната ефективност на последващите фази от продуктовия жизнен цикъл като се удължаване времето им на употреба. Пенообразният битум увеличава силата на срязване и намалява влагоустойчивостта на гранулираните материали. Характеристиките на пяната на асфалта се доближават до това на циментираните материали, но пенестият асфалт е гъвкав и устойчив на умора. Активът е предвидено да бъде инсталиран на площадка с. Белотинци, обл. Монтана.
 • Елемент В: Дейност 3: Провеждане на 2 събития за представяне на резултатите по проекта: С проекта се цели да се постигне мултиплициране на постигнатите резултати от въведените в рамките на проекта пилотни технологични решения и методи. Те ще бъдат разпространявани по време на проекта на първо място чрез планираните мерки за информация и публичност. Значителен потенциал за мултипликационен ефект се съдържа в публикуването на всички резултати от въведените в рамките на проекта пилотни технологични решения и методи в интернет страницата на кандидата, което ще осигури свободен достъп до тях на всички заинтересовани лица и институции. Предвижда се да се организират и проведат две събития за мултиплициране на резултатите от проекта: - пресконференция преди доставка на новото технологично оборудване и - кръгла маса след въвеждане в експлоатация на актива. Обществените обсъждания пък ще допринасят за „овластяването” на целевата група на тези събития: предприятия, осъществяващи същата или подобна дейност или заинтересовани страни от сектора/подобни сектори (работодателски или браншови организации и асоциации), където може да бъде въведена внедрената в рамките на проекта пилотна технология. Целта на тези действия е да се подобри информираността и да се покаже ефекта относно въвеждането на подобни пилотни технологии и да се насърчат и други предприятия да въведат такива ресурсно-ефективни решения. Публичните събития ще бъдат предварително анонсирани по подходящ начин чрез публикуване на уеб сайта на кандидата, и чрез публикуване на рекламно-информационно каре в регионална или национална печатна медия. Предварителната информация за публичните събития ще се изпрати на УО на ОП ИК и на най близкия информационен център. В залите, където ще се провеждат събитията ще бъде поставен плакат, изготвен по образец. Провеждането на събитията ще бъдат отразени чрез публикации традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта до широк кръг заинтересувани страни. Дейностите ще се реализират в съответствие с „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020. Финансирането на събитията ще бъде със собствени средства на кандидата.
 • Изготвяне на Одит за ресурсна ефективност: За целите на процедурата, избран външен изпълнител извърши одит за ресурсна ефективност по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти съгласно Приложение Е към Условията за кандидатстване. Одитът за ресурсна ефективност се изготви на база данни и мерки за съществуващото и новото производство, като по отношение на съществуващото производство се използва наличната информация за 2016 финансова година. С оглед на планираната инвестиция се направи анализ на съществуващото производство и очакваните резултата за постигане на ресурсна ефективност: - Произвеждани продукти в предприятието; Употреба на суровини и спомагателни материали преди изпълнението на проекта; - Очаквано намаление на количеството суровини, при производството на единица продукт след изпълнение на проекта; - Генерирани емисии преди и след реализиране на проекта; - Намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт след изпълнение на проекта; - Приемане на отпадъци преди и след изпълнението на проекта; - Управление на отпадъците след изпълнението на проекта; - Внедряване на технологични решения/методи към йерархията при управлението на отпадъците - преминаване от по-ниско към по-високо ниво в йерархията - Принос на дейностите към специфичните отпадъчни потоци. Настоящият проект е изготвен на база направения анализ и информация в изготвения Одит за ресурсна ефективност.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Ефективно управление на отпадъците съгласно йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, при производството на единица продукция, преди/след изпълнение на проекта в проценти, Целева стойност: 100.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 134.62, Достигната стойност: 0.00
Подкрепени проекти свързани с управление на отпадъците в промишлеността, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта в проценти, Целева стойност: 34.93, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Повишаване на ефективността на производствените разходи, Целева стойност: 17.04, Достигната стойност: 0.00
Количество емисии преди/след изпълнение на проекта, Целева стойност: 75.00, Достигната стойност: 0.00
Срок на откупуване, Целева стойност: 9.21, Достигната стойност: 0.00
Реализирани пилотни и демонстрационни инициативи, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

2 435 643.84 BGN
1 462 386.30 BGN
1 021 570.41 BGN
85.00 %
 • [1] Подкрепа за благоприятни за околната среда производствени процеси и ефективно използване на ресурсите в МСП
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 1 243 028.35 219 357.95 973 257.54 2 435 643.84
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 243 028.35 219 357.95 973 257.54 2 435 643.84

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на Асфалтосмесителна инсталация– 1 бр.“, Стойност: 2 425 643.84
 • Обособена позиция 1: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на Асфалтосмесителна инсталация– 1 бр.“
Предмет на предвидената процедура: Одит за ресурсна ефективност , Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Одит за ресурсна ефективност
Предмет на предвидената процедура: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на Асфалтосмесителна инсталация– 1 бр.“, Стойност: 2 425 643.84
 • Обособена позиция 1: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на Асфалтосмесителна инсталация– 1 бр.“

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.