English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0032-C01
"Устойчиво развитие на ВИАГРУП ЕООД чрез внедряване на енергоефективни технологии и системи"
114684488 ВИАГРУП ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
18.08.2017
18.08.2017
28.06.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Плевен, Кнежа, гр.Кнежа

Описание

Проектът е насочен към реализиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на предприятието, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността му. От своя страна това ще има положителен ефект не само върху конкретното предприятие, но и върху цялата икономика.
С въвеждане в експлоатация на Модулна асфалтова база ще се постигне по-ефективно използване на наличните източници на енергия, увеличаване на конкурентоспособността и намаляване на емисиите от парникови газове, както и други въздействия, свързани с околната среда: въвеждане на мониторингова система за управление на енергопотреблението; използавне на остатъчната топлина и внедряване и сертифицира Системи за енергийно управление ISO 50001:2011.
Резултатите от проекта се изразяват в постигане на енергийни спестявания в размер на 7 985 736 кWh/y; фактор на енергийните спестявания или 57,24 % от общото потребление на енергия, намаляване на специфичното потребление на енергия със 79,34 кWh/тон, намаляване на отделяните СО2 емисии в околната среда с 2 938,23 т/г. Ще се постигне ресурсна ефективност и ефикасност чрез използване на рециклиран асфалт. 

Очакваните резултати са свързани със създаване и развитие на конкурентните предимства на "Виагруп"ЕООД, основаващи се на подобрена енергийна ефикасност и ефективност на производствените процеси, включително чрез подобряване на ресурсната ефективност, повишен производствен капацитет и качество на продуктите.
Дейности
 • Придобиване на ново оборудване за реализиране на Мярка 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Асфалтова база с производителност 140 т/ч.“, включена в доклада от обследване на енергийна ефективност: В момента предприятието разполага с асфалтова база от 50 -те гдини. Тя е ниско-производителна 25 т/час и с висок разход на енерия. За постигане на енергийна и ресурсна ефективност и ефикасност в производството на асфалтови смеси, енергийния доклад препоръчва на "ВИАГРУП" ЕООД закупуване и въвеждане в експлоатация на нова високо-производителна асфалтова база. Дейност 1 включва доставка, монтаж и инсталиране на нова асфалтова база. Предвидената за закупуване инсталация има средна производителност 140 тона/час, инсталирана производствена електрическа мощност 275,72kW и топлинна мощност 9 000 kW , обусловена от основните нейни съоръжения. Асфалтовата база съчетава иновативни технологии, които позволяват да се постигне:  Енергийно спестяване: използването на модерни сушилни барабани с висока производителност, в следствие на оптимизираната обмяна на топлина в цилиндъра, от изгарянето на горивото, от филтрацията, от механизмите за изолация, от използването на електроника в сензорите и в системата на управление, позволявайки значително спестяване при използването на енергийни източници;  Влияние върху околната среда: оптимизирането на процеса по изсушаване на инертните материали, филтрирането на пушеците, и възстановяването на праховете оказва по-малко влияние върху околната среда. С внедряване на новото технологично оборудване ще се постигане спестявания на енергопотребление в размер на 7 598,06 МWh/y или с 54,50% от общото енергопотребление годишно. Намаляване на специфичното потребление на единица продукция с 79,34 кWh/ton. Намаляване на отделените СО2 в околната среда с 2 620,73 т/год. Благодарение на добре прецизираната технология и конструкция, асфалтосмесителят може да произвежда готов краен продукт с влагане до 30% студен стар асфалт, при което се реализира спестяване на големи количества битум и същевременно се спазва съвременното българско законодателство за повторно оползотворяване на строителните материали. Един от най-важните компоненти на смесителя е системата за обезпрашаване, която редуцира изхвърляния прах до ниво, съответстващо на всички европейски екологични стандарти и норми за производство. Системата е оборудвана с измервателни уреди, които непрекъснато следят количеството прах, изхвърляно в атмосферата. Асфалтовата база има софтуерен модул за мониторинг за потребление на енергия монтиран в главното разпределително табло и състоящ се от енергиен модул за система за управление. Системата за управление контролира и управлява функционирането на цялото съоръжение съгласно серия от програмирани инструкции, като се дава възможност на оператора да взема решения да променя всички параметри на процеса. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 5-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 6-ти до 17-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 3: „Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението“: В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението" като компонент на технологичната линия за производство на фракции от инертни материали. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта и наличните активи, в рамките на производствения обект, в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на асфалови смеси чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система представлява информационна система тип SCADА, която ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените и налични активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупените активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 380 675,55 kWh/год.
 • Внедряване и сертифициране на ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление: Основната цел на БДС EN ISO 50001 е да помогне на организациите да установят системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на "Виагруп“ ЕООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт.
 • Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки: Избраният изпълнител, фирма „Виаконсулт 11“ЕООД – София, с номер на лиценз от АУЕР: № 00077/28.08.2015 г., изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки: Мярка 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Асфалтова база с производителност 140 т/ч. Мярка 2: Доставка и инсталиране на система за усвояване на остатъчна топлинна енергия (предприятието ще реализира мярката със собствени средства; Мярка 3: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма „Виагруп“ ЕООД.

Партньори

Индикатори

Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 280.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 2 626.39, Достигната стойност: 2 626.39
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 28 000.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 7 604.98, Достигната стойност: 7 604.98

Финансова информация

2 168 150.00 BGN
1 309 335.00 BGN
1 308 961.80 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 112 934.75 196 400.25 858 815.00 2 168 150.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 112 934.75 196 400.25 858 815.00 2 168 150.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка на енергоефективно оборудване“: Доставка на асфалтова база - 1 бр. , Стойност: 2 140 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на асфалтова база - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието: Обособена позиция 001: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление; Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011 , Стойност: 7 300.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Визуализация на проекта, Стойност: 850.00
 • Обособена позиция 1: Визуализация на проекта
Предмет на предвидената процедура: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.