English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05FMOP001-3.002-0092-C04
"Топъл обяд за жителите на Струмяни"
ФЕПНЛ ==> Храни
23.08.2016
01.08.2016
31.12.2019
Сключен
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Струмяни

Описание

Проектното предложение съответства на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 година, като допринася за постигане на Национална цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. в съответствие с целите на стратегия „Европа 2020“. В изпълнение на тази цел, програмата се насочва към лицата, живеещи в най-висока степен на бедност и социална изолация. 
Чрез закупуване на хранителни продукти и приготвянето на ястия в кухнята на ДСП - Струмяни, ще се осигури подпомагане с храни, като основно материално лишение, за най-нуждаещите се жители на Община Струмяни. С реализирането на проекта ще се увеличи обема на услугите предоставяни от Домашен социален патронаж с. Струмяни, като към потребителите му ще бъдат включени и крайно нуждаещи се лица с невъзможност да заплащат месечната такса за ползване на услугите. Общата и специфичните цели на проектното предложение съответстват на целите на процедура за директно предоставяне на безвъздмезна финансова помощ, операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд".
Дейности
 • Определяне на целевите групи: Целевата група обхваща 34(тридесет) лица разпределени както следва за периода от 01.08.2016г. до 30.04.2017г.: - 25 (двадесет и пет) лица на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП; - 4 (четири) лица с доказана липса на доходи; - 5 (пет) самотно живеещи лица получаващи минимални пенсии и 44(четиридесет и четири) лица за периода от 01.05.2017г. до 31.12.2019г.: - лица на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП; - лица с доказана липса на доходи; - самотно живеещи лица получаващи минимални пенсии
 • Закупуване на хранителни продукти: С Решение номер 08 04-607 от дата 26.05.2016 г. е открита обществена поръчка с предмет :„Доставка на хранителни продукти и перилни и миещи препарати за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни”, процедурата съответства на действащото национално законодателство. Предоставянето на топъл обяд ще стартира от 01.08.2016г. и ще приключи на 31.12. 2019г. и ще се осъществява в работните дни в съответният месец. Общият брой работни дни в които ще се предоставя топъл обяд е 860, разпределени по месеци както следва : 08.2016 - 23 работни дни 09.2016 - 20 работни дни 10.2016 - 21 работни дни 11.2016 - 22 работни дни 12.2016 - 21 работни дни 01.2017 - 22 работни дни 02.2017 - 20 работни дни 03.2017 - 22 работни дни 04.2017 - 18 работни дни 05.2017 г. – 20 работни дни 06. 2017 г. – 22 работни дни 07. 2017 г. – 21 работни дни 08. 2017 г. – 23 работни дни 09. 2017 г. – 19 работни дни 10. 2017 г. – 22 работни дни 11. 2017 г. – 22 работни дни 12. 2017г. - 18 работни дни 2018г. – 249 работни дни 2019г. – 252 работни дни Общият брой на лицата, на които ще се предоставя топъл обяд е 34 (тридесет и четири)за периода от 01.08.2016г. до 30.04.2017г. и 44 /четиридесет и четири/ лица за периода от 01.05.2017г. до 31.12.2019г..
 • Осигуряване на топъл обяд: Храната, предоставяна на лицата от целевата група, за предоставяне на топъл обяд, ще се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж - с. Струмяни. ДСП -с. Струмяни се намира в с. Струмяни с адрес - пл. "Седми Април"№ 3, намира се в сграда общинска собственост, разполага с удостоверение по чл.12 от ЗХ. ДСП - с. Струмяни разполага с персонал(7.5 щатни бройки) и материална база обезпечаваща приготвянето на храна за 120 лица, през м. 05.2016 г. броя на лицата ползващи услугата е 86. ДСП Струмяни разполага с следната материална база: - Складови помещения - 3 броя в т.ч. едно за съхранение на кухненска посуда и оборудване, друго оборудвано със стилажи за съхранение на хранителни продукти и трето оборудвано с два хладилника и три фризера. - Кухня - 1 брой, оборудвана, в т.ч. - професионална фурна два броя, професионална печка два броя ( с по 6 котлона). - Миално помещение - 1 брой- оборудвано с три мивки. - Разливна - 1 брой, оборудвана и с подходящ размер за нуждите на ДСП - Струмяни. Общата застроена площ на помещенията е 312 кв.м.
 • Предоставяне на съпътстващи мерки: В община Струмяни има действащ Домащен социален патронаж с разкрит център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда, осъществявани по проект " Независим живот", реализиращ се по процедура за предоставяне на безвъздмезна финансова помощ BG05M9OP001-2.002. В община Струмяни се предоставят различни видове социални услуги в домашна среда - личен асистент, социален асистент, домашен помощник, има назначени медицинска сестра и експерти предоставящи мултисекторни и мултидисциплинарни услуги. Община Струмяни разполага с достатъчен брой служители, които ще могат да оказват съдействеи и консултации на лицата, който ще бъдат включени по настоящият проект, относно: - възможности за включване в нови социални услуги; - възможности за получаване на социално подпомагане; - възможности за включване в програми за заетост. В края на вески месец от реализирането на проектът служител от ОбА Струмяни Биляна Любенова Златинова ще организира среща с потребителите по проект "Топъл обяд за жителите на Струмяни", по населени места (с. Микрево, с. Струмяни и с. Илинденци). На тези срещи потребителите ще бъдат информирани за възможностите за социални услуги в община Струмяни, ще бъде иаготвен протокол за извършената консултация. Горецитираният служител ще поддържа редовна комуникация с Д "СП" - Струмяни и Д "БТ" - Струмяни за възможностите които предлагат. Лицето извършващо разносът на хранитрлните продукти ще поддържа редовен контакт с потребителите и при получен сигнал, при необходимост ще пище докладна до съответният ръководен служител от ОбА Струмяни за предприемане на съответните мерки. Възнаграждението на служителят осъществяващ предоставянето на съпътстващи мерки, ще бъде изплащано в месеца следващ тримесечието за което има съответните протоколи за извършени консултации.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

лица, Целева стойност: 44.00, Достигната стойност: 63.00

Финансова информация

92 184.51 BGN
92 184.51 BGN
73 747.60 BGN
85.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ФЕПНЛ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 13 827.67 0.00 78 356.84 92 184.51
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 13 827.67 0.00 78 356.84 92 184.51

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: "Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни" ОП-1 от 06.01.2014г., Стойност: 353 925.64
 • Обособена позиция 1: Мляко и млечни продукти
 • Обособена позиция 2: Месо и местни изделия
 • Обособена позиция 3: Pлодове и зеленчуци
 • Обособена позиция 4: Консерви
 • Обособена позиция 5: Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени ородукти и др.
Предмет на предвидената процедура: Доставка на хляб и хлебни изделия и перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на Домашен социален патронаж с. Струмяни, ОДЗ "Патиланци" с. Микрево и Дом за възрастни хора е психични разстройства с. Раздол., Стойност: 27 726.00
 • Обособена позиция 1: "Хляб и хлебни изделия";
Предмет на предвидената процедура: Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 1: Мляко и млечни продукти; 2: Месо и местни изделия; 3: Плодове и зеленчуци; 4: Консерви; 5: Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др; 6: Хляб и хлебни изделия; 7: Перилни и миещи препарати и консумативи ОП - 10/26.05.2016, Стойност: 201 600.00
 • Обособена позиция 1: 1. Мляко и млечни продукти
 • Обособена позиция 2: 2. Месо и месни изделия
 • Обособена позиция 3: 4. Консерви
 • Обособена позиция 4: 5: Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др
 • Обособена позиция 5: 6. Хляб и хлебни изделия
Предмет на предвидената процедура: Доставка на хранителни продукти и перилни и миещи препарати за нуждите на социалните и образователните заведения на територията на община Струмяни със следните обосоени позиции: Позиция № 3 - Плодове и зеленчуци Позиция № 7 - Перилни и миещи препарати ОП - 11/05.08.2016г., Стойност: 63 600.00
 • Обособена позиция 1: Плодове и зеленчуци

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.