English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.003-0528-C01
Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
12.08.2016
12.08.2016
12.11.2017
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Описание

Потребностите, които ще бъдат удовлетворени с изпълнение на проекта са създаване на заетост и подобряване качеството на работните места в сферата на специализирани строителни дейности, разчистване и подготовка на строителни площадки/обекти и по специално – къртене и разрушаване, чистене и извозване на отпадъците.
Целевите групи, към които е насочен проекта са: безработни лица с ниска степен на образование; продължително безработни и неактивни лица; безработни лица на възраст над 54 г; безработни младежи до 29 години. Целите на проекта са: създаване на устойчиви работни места, включително за лица в неравностойно положение на пазара на труда; разкриване на 29 нови устойчиви работни места във фирма МГ Ангелов ЕООД. Очакваните резултати са: Разкрити 29 работни места за следните длъжности: общ работник в строителството на сгради – 4 броя; общ работник поддържане на сгради - 4 броя; работник разрушаване на сгради –20 бр. и машинист на еднокофов багер - 1 брой.
Осигуряване на 12 месеца заетост на 29 лица, от които минимум 20 човека, представители на следните целеви групи: безработни лица с ниска степен на образование; безработни младежи до 29 години; продължително безработни и неактивни лица; безработни лица над 54 години. Закупуване на оборудване за новоразкритите работни места и работа с него от новонаетите 29 лица във фирма МГ Ангелов ЕООД; Качествено управление на проекта, включително - назначен екип от 3 лица; Визуализация - проведени и изработени - пресконференции; брошури; плакати; табела и публикации в медии с цел информация за изпълнението на проекта. Основните дейности са: Наемане на безработни и/или неактивни лица в МГ Ангелов ЕООД; Инвестиции в дълготрайни активи за новосъздадените работни места; Управление на проекта; Визуализация и публичност.
Дейности
 • Наемане на безработни и/или неактивни лица в МГ Ангелов ЕООД: Целта на дейността е да се разкрият 29 нови работни места за безработни и/или неактивни лица от пазара на труда в МГ Ангелов ЕООД,с което ще се увеличат ресурсите и производството на фирмата.За развитие на портфолиото от своите услуги и достъп до повече клиенти в страната, МГ Ангелов ЕООД,работи в няколко направления.Възможностите,които работодателят предлага на пазара за наемане на нови служители кореспондират пряко с идеите на фирмата за развитие на дейността й.Стратегията за развитие на фирмата е свързана със следните цели:Увеличаване на човешките ресурси за работата на новите мощности за къртене и събиране на отпадъка,което се извършва ръчно - за целта се наемат нови служители - 20 лица,общи работници; Увеличаване на човешките ресурси,което е свързано с процеса на цялостни довършителни работи в апартаменти и къщи- 4 човека на длъжност -общ работник в строителство на сгради;Увеличаване на човешките ресурси,което е свързано с дейностите по чистене и извозване на строителни отпадъци - за целта Кандидатът предвижда наемането на - общ работник поддържане на сгради - общо 4 нови служители;Увеличаване на човешките ресурси,с цел да се механизира процеса на къртене и рушене- за целта Кандидатът предвижда наемането на 1 лице-машинист на еднокофов багер.Стратегията на фирмата е свързана с цели като:С наемането на нови служители се развиват и разширяват услугите и пазарът;Създават се нови и устойчиви работни места на пазара по извършване на специализирани строителни дейности;С разкриване на новите работни места се създават се условия за по-лесно, надеждно и бързо обслужване на клиенти и работа с партньори;Утвърждава се доверието в способностите на местния бизнес и се дават възможности за развитие на конкуренцията в сектора на специализираните строителни дейности- къртене и разрушаване.За изпълнение на своите цели МГ Ангелов ЕООД предвижда наемане на 29 нови работници на следните длъжности:•работник разрушаване на сгради-20 лица,с функции да извършва дейности по къртене и разрушаване на сгради с различни видове къртачни машини и други инсрументи, ръчна работа по събиране, почистване и извозване на строителните отпадъци;почистват строителната площадка и изпълняват други задачи при разрушаването на сгради;товарят и разтоварват строителни материали,изкопен материал и оборудване;почистват работното пространство;•общ работник в строителство на сгради 4 лица,които да изпълнняват рутинни задачи в строителството на сгради,свързани с употребата на ръчни инструменти,да изпълняват помощни и спомагателни работи при всички видове строителни дейности на обекти,предимно апартаменти, къщи;да почистват,измиват и измитат бетонни,мозаечни, дървени и с изкуствени настилки подове,врати,прозорци,шкафове,насипват пясък,цимент,мозайка и др. материали в чували; • общ работник поддържане на сгради-4 лица,които осигуряват надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване,машини и приспособления за които отговарят, извършват рутинни дейности ръчно или с помощта на инструменти и механизми със значително физическо усилие,пренасяне на инвентар, участват във всички товаро-разтоварни, монтажни и демонтажни работи, извозване на строителни отпадъци на територията на обекта и извън него;•машинист на еднокофов багер-1 лице,което управлява хидравличен и еднокофов багер,оборудван с различно загребващо устройство при рушене,строителство на обекти, правление на машината в ход и на място; монтаж и демонтаж на различното оборудване към машината;осигуряване и поддържане нормален режим на работа;извършване на профилактика,смазване и текущ ремонт. Наемането на лицата ще се случи в рамките на първи и втори проектен месец. Продължителността на дейността е в рамките на целия проект, като първи и втори месец са подготвителни за дейността. Самото наемане на новите служители е за 12 месеца субсидирана заетост.Лицата ще работят на територията на фирмата и производствените площадки на Кандидата.
 • Инвестиции в дълготрайни активи за новосъздадените работни места: Целта на дейността е да се оборудват новосъздадените работни места от МГ Ангелов ЕООД с техника и активи, които са нужна инвестиция, съобразена с функциите и дейностите на новите служители и развитието на предлаганите от фирмата услуги. За работа на новите служители фирмата има нужда да закупи: За работа на новите работници фирмата има нужда да закупи: • 1 брой еднокофов багер с включен чук. – В зависимост от състоянието на дадена сграда или съоръжение и степента на загуба на структурна стабилност, се избира най-подходящият начин на разрушаване, като някои по-сложни задачи изискват комплексен подход и съчетаване на няколко разрушаващи метода. Багерите-разрушители осигуряват качествено изпълнение и гарантират високо ниво на устойчивост и безопасност. Производители на мощни, големи багери предлагат варианти със специално приложение, чиито конфигурации включват не само по-дълга стрела, но и подобрена конструкция, осигуряваща стабилност на машината по време на работа. Чуковете за багери са с висока стойност на отношението производителност/тегло; имат улеснена работа и присъединяване, дълъг експлоатационен живот; система за ефективно поглъщане на шума и вибрациите; максимална ефикасност. Типичните приложения включват тежко индустриално разрушаване, разрушаване на сгради, реконструкции, първично и вторично разбиване в кариери, изграждане на канавки и фундаменти както и работа под вода. Багерът е необходим извършване на основната дейност на фирмата и с него ще работи новонаетият машинист на еднокофов багер - 1 лице, както и за осигуряване и подпомагане дейността на останалите 28 новоназначени работници. • 10 броя контейнери от 6 м3. – Необходимостта от този вид активи е свързана със събиране и извозване до сметище на събраните в процеса на къртене и рушене строителни отпадъци. Освен това при подготовка и почистване на строителни обекти и площадки се генерират голямо количество и различни видове отпадъци, които се събират, временно съхраняват и извозват до определените за целта места. Контейнерите ще се използват от 29 новонаети работници, при извършване на рутинните им дейности. • 10 броя къртачни машини различни по вид и с различно приложение, съобразно нуждите и вида на строителния обект, както следва – 6 бр. къртачни машини от клас леки / 11 кг /, с възможности както за вертикално и така и за хоризонтално къртене на тухлени, бетонови и покрити с плочи стени. Подходящи са за всякъкъв вид изкъртна работа; 3 броя къртачни машини за вертикално къртене на пътни настилки, фундаменти и др. разрушителни работи; 1 брой къртачна машина изцяло за вертикално къртене и разбиване на твърди и трудно пробивни повърхности. Предвид трудоемкостта на извършваните къртачни услуги работещите на машините лица ще се сменят периодично от наетите по проекта служители. Активите са предназначени за работа на фирмените площадки на Кандидата и на територията на неговите помещения в предприятието в гр. София. Подготовката на дейността ще стартира в рамките на първи проектен месец. За цялостното й изпълнение кандидатът предвижда 3 месеца.
 • Управление на проекта: Дейността включва традиционни дейности като: Сформиране и управление на екип по проекта, планиране, счетоводство и финансов мениджмънт, мониторинг и контрол, управление на доставките и тръжни процедури, отчетност, комуникация със заинтересованите страни и други. Дейността ще бъде изпълнявана през целия срок на проекта, както с помощта на вътрешни ресурси на водещата организация и партньорите, така и чрез отделяне на време от специално назначен екип от 3 души административен персонал, които ще имат непосредствен ангажимент относно администрацията и управлението на проекта Функциите на всяко лице в екипа са както следва: • Ръководител проект: Ръководи изпълнението на дейностите по проекта Отговаря за спазването на графика за изпълнение на проекта; Организира цялостната дейност на екипа за управление на проекта; Организира изпълнението на предписанията и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, осъществени от представител на Договарящия орган; Осъществява контакт с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проект; Организира провеждането на процедурите по избор на изпълнители за дейностите, попадащи в обхвата на проекта, включително осъществяването на контрол /съгласуването от страна на Договарящия орган/; Осигурява достъп на представители на Договарящия орган до цялата документация и информация по проекта. Ангажираността на ръководителя е почасова. • Координатор-сътрудник проект: Координира дейността на екипа за управление на проекта; Подпомага работата на ръководителя на проекта за пълноценно изпълнение на неговите задължения; Изготвя кореспонденцията с всички заинтересовани страни; Изготвя доклади, справки и друга текуща документация във връзка с развитието на проекта, междинни и окончателен доклади за изпълнение на проекта и ги предоставя за одобрение на ръководителя на проекта; Координира работата между екипа за управление на проекта и екипа на експертите, участващи в проектните дейности; Участва в подготовката на документация за избор на изпълнители и при повеждането на процедури за възлагане на дейности, попадащи в обхвата на проекта; Отговаря за поддържането на цялостен архив на документацията по изпълнението на проекта. Изготвя и поддържа регистри на документацията и архива на проекта. Ангажираността на координатора е почасова. • Счетоводител проект: Осчетоводява и поддържа счетоводната документация, извършва плащания, планира разходи и упражнява контрол върху плащанията, подготвя документация за искане за плащания и верифициране на разходи, както и друга счетоводна документация; Подготвя плащанията във връзка с дейностите по проекта; Извършва наблюдения на плащания и лимити, на справки и отчети по проекта; Отговаря за целесъобразността на извършваните разходи и плащания и поеманите задължения по проектните дейности; Регистрира своевременно счетоводните документации съобразно действащото законодателство; Осъществява хронологично, двустранно,синтетично и аналитично счетоводно записване и съставя отчети, съобразно изискванията и принципите на Закона за счетоводството; Начислява възнаграждения, данъци и осигурителни вноски по проекта; Изготвя удостоверения, справки и други във връзка с възнагражденията по проекта; Организира и отговаря за съхранението и архивирането на цялостната счетоводна документация. Ангажираността на счетоводителя е почасова. Всяко лице от екипа притежава доказан опит за изпълнение на функциите си.
 • Визуализация и публичност: Целта на дейността е информиране на широката общественост за дейностите на проекта на всеки етап от изпълнението му, прилагане на принципите за прозрачност и спазване на изискванията на договора за безвъзмездна финансова помощ и изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. В рамките на проекта ще се спазят изискванията за визуализация и публичност. Кандидатът ще предприеме следните дейности: • Провеждане на Пресконференции в началото и края на проекта - 2 броя; • Изработка на Брошури – 1000 броя; • Изработка на Плакати - 20 броя; • Изработка на Информационна табела - 1 брой; • Платени публикации /представяния в медии/ - 3 броя. Кандидатът ще има ангажимент да спазва изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Индикатори

Безработни и неактивни участници, Целева стойност: 29.00, Достигната стойност: 41.00
Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа, Целева стойност: 20.00, Достигната стойност: 20.00
Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията придобиват квалификация, Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

329 371.60 BGN
329 371.60 BGN
329 296.19 BGN
85.00 %
 • [1] Достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните лица, включително трайно безработните и лицата, отдалечени от пазара на труда, също и чрез местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 49 405.74 0.00 279 965.86 329 371.60
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 49 405.74 0.00 279 965.86 329 371.60

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Услуги за управление на проекта - Координатор-сътрудник проекта. Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. , Стойност: 7 992.00
 • Обособена позиция 1: Услуги за управление на проекта - Координатор-сътрудник проект
Предмет на предвидената процедура: Услуги за управление на проекта - Счетоводител проект. Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. , Стойност: 7 636.80
 • Обособена позиция 1: Услуги за управление на проекта - Счетоводител проект.
Предмет на предвидената процедура: Доставка на ДМА, Стойност: 97 800.00
 • Обособена позиция 1: Еднокофов багер с чук
 • Обособена позиция 2: Оборудване: - контейнери - 10 броя; - къртачни машини - 10 броя
Предмет на предвидената процедура: Доставка на ДМА, Стойност: 97 800.00
 • Обособена позиция 1: Еднокофов багер с чук
 • Обособена позиция 2: Оборудване: - контейнери - 10 броя - къртачни машини - 10 броя
Предмет на предвидената процедура: Доставка на ДМА, Стойност: 33 800.00
 • Обособена позиция 1: Контейнери
 • Обособена позиция 2: Къртачни машини
Предмет на предвидената процедура: Услуги за визуализация и публичност Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. , Стойност: 3 220.00
 • Обособена позиция 1: Услуги за визуализация и публичност
Предмет на предвидената процедура: Доставка на ДМА, Стойност: 15 000.00
 • Обособена позиция 1: Контейнери

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.