English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0536-C01
Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Рострейд ЕООД
160063401 РОСТРЕЙД ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
24.11.2017
24.11.2017
04.09.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Пловдив, гр.Пловдив

Описание

Проектното предложение включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Рострейд ЕООД, съгласно извършен и одобрен от АУЕР енергиен одит. Рострейд ЕООД е предприятие, което извършва своята дейност в сектор С "Производство на опаковки от пластмаси". Изпълнението на мерките от енергийния одит ще доведе до енергийната ефективност и ефективното използване на ресурсите в Рострейд ЕООД.
По проекта ще се закупят машина за производство на бутилки от PEHD, машина за производство на бутилки от PET, мелница за рециклиране на технологичен отпадък, преопаковаща машина, винтов компресор, ще бъде изградена система за рекуперация на отпадна топлина и автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. 
Изпълнените енергоспестяващи мерки ще доведат до повишаване на енергийната ефективност в Рострейд ЕООД, до намаляване на разходите за производство на единица продукция, до намаляване на отпадъците от производството, което позволява ограничаване на оперативните разходи и намаляване на зависимостта от суровини. Това от своя страна води до устойчив растеж и увеличаване на конкурентоспособността на предприятието. 
Във връзка с изпълнението на проекта и с оглед спазване на "Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата на информация и комуникация" 2014 - 2020 Рострейд ЕООД ще популяризира финансовата помощ от ЕС чрез визуализация на проекта. Целта е информиране на обществеността за изпълнявания проект, неговия бюджет, предвидените дейности и резултати и огласяване на финансовия принос на общността за постигане на проектните резултати.
В резултат от изпълнението на проектното предложение Рострейд ЕООД ще подобри енергийната ефективност на производствения процес, ще намали количество енергия, необходимо за производството на единица продукция като по този начин ще подобри конкурентноспособността си на пазара.
Дейности
 • Доставка и монтаж на производствено оборудване съгласно мярка 1, мярка 2, мярка 3 и мярка 5 от Енергиен одит : Дейността включва доставка и монтаж на машина за производство на бутилки от PEHD (полиетилен висока плътност) и РР (полипропилен), мелница за рециклиране на технологичен отпадък, машина за производство на бутилки от РЕТ (полиетилентерефталат) и преопаковаща машина. По проекта ще бъдат закупени: 1. Машина за производство на бутилки от PEHD (полиетилен висока плътност) и РР (полипропилен) със следните технически характеристики: • Обща инсталирана ел.мощност на новата машина: 34,50 kW • Работна ел.мощност на новата машина: 20,00 kW • Производителност на новата машината: 300 бр./час • Работни часове: 5 000 часа/год. • Произведена продукция: 1500000 бр./год. • Консумирана ел.енергия: 100 000 kWh/год • Специфичен разход на енергия: 0,0667 kWh/бр. 2. Мелница за рециклиране на технологичен отпадък със следните технически характеристики: • Обща инсталирана ел.мощност на новата мелница: 7,50 kW • Работна ел.мощност на новата мелница: 4,50 kW • Производителност на новата мелница: 419 бр./час • Работни часове: 1 920 часа/год. • Произведена продукция: 805 082 бр./год. • Консумирана ел.енергия: 8 640 kWh/год. • Специфичен разход на енергия: 0,0107 kWh/бр. 3. Машина за производство на бутилки от РЕТ (полиетилентерефталат) със следните характеристики: • Обща инсталирана ел.мощност на новата машина: 24,00 kW • Работна ел.мощност на новата машина: 12,00 kW • Производителност на новата машината: 1 200 бр./час • Работни часове: 3 333 часа/год. • Произведена продукция: 3 999 600 бр./год. • Консумирана ел.енергия: 39 996 kWh/год. • Специфичен разход на енергия: 0,0100 kWh/бр. 4. Преопаковаща машина със следните характеристики: • Обща инсталирана ел.мощност на новата машина: 1,60 kW • Работна ел.мощност на новата машина: 1,10 kW • Производителност на новата машината: 1 200 бр./час • Работни часове: 1 667 часа/год. • Произведена продукция за 12 месеца: 2 000 400 бр./год. • Консумирана ел.енергия: 1 834 kWh/год. • Специфичен разход на енергия: 0,0009 kWh/бр. Намаляването на потреблението на енергия и премахването на загубите на енергия има все по-голямо значение за развитието на Рострейд ЕООД. Мерките за повишаване на енергийната ефективност, предмет на настоящото проектно предложение се разглеждат като средство за постигане на устойчиви енергийни доставки, намаляване на разходите за производство на единица продукция и за увеличаване на конкурентоспособността на фирмата.Реализираните енергийни спестявания от въвеждане в производството ново оборудване ще доведат от своя страна до намаление на емисиите от парникови газове.
 • Доставка и монтаж на производствено оборудване съгласно мярка 4 и мярка 7: Дейността включва: 1. Закупуване и монтиране на високоефективен компресор със следните технически характеристики: • Обща инсталирана ел.мощност на новия компресор: 55,00 kW • Работна ел.мощност на новия компресор: 22,00 kW • Производителност на новия компресор: 8,2 м3/мин • Работни часове: 2 400 часа/год. • Произведена продукция: 1 180 800 м3/год. • Консумирана ел.енергия: 52 800 kWh/год. • Специфичен разход на енергия: 0,0447 kWh/м3
 • Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението: Дейността включва изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението. Основна цел на системата е съкращаването на енергийните разходи за сметка на подобрен енергиен мениджмънт чрез: - събиране на регулярна информация за действителната консумация на енергия и параметрите на енергоносителите (дебит, налягане, температура и др.); - събиране на регулярна информация за качеството и количеството на произведената продукция; - поддържане на регулярна информация за състоянието на енергийните съоръжения; - следене времето на работа на енергийните и технологичните съоръжения, съставяне и изпълнение на ремонтните графици; - формиране и актуализиране на фирмените разходни норми за енергопотреблението по отделни консуматори; - обработване на информацията за разходите на енергия, определяне на специфичните разходи и индексите на енергопотребление и предоставянето им в подходяща фарма на управетеля на Рострейд ЕООД; - следене и координация на мерките за икономия на енергия и оценка на енергийните спестявания. Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението показва в реално време всички показатели – графично и таблично. Това спомага за анализ и навременна корекция при възникнали проблеми и смущения в машини и оборудване. Особеност на системата е не само събирането на информация, но и възможността за генериране на препоръки, относно ефективното използване на енергийните ресурси. За работа със системата на мониторинг на електропотреблението ще бъде обучен работещият и управляващ персонал на Рострейд ЕООД. Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението отговаря на мярка 6 от Енергиен одит, одобрен от АУЕР.
 • Обследване за енергийна ефективност: Съгласно Насоки за кандидатстване настоящото проектно предложение се основава на препоръките от извършен енергиен одит. Енергийното обследване на производствените системи в Рострейд ЕООД показва необходимостта от закупуване на нови производствени съоръжения, които повишат енергийната ефективност във фирмата, ще допринесат за екологосъобразно производство, оползотворяване на отпадъците и ще намалят разходите за единица продукция. Целта на енергийния одит е да: - Осигури на ръководството по-богата и точна информация за консумацията на енергия и за енергийните разходи; - Подобри системата за енергиен мениджмънт; - Идентифицира и оцени възможни мерки, които да доведат до икономия на енергия или подобрени показатели за ефективност в зададени граници; - Бъдат получени реални икономии още по време на одита; Енергийният одит е изготвен съгласно образец към Насоките за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, а фирмата изпълнител е избрана съгласно ЗУСЕСИФ.
 • Публичност и визуализация: Дейността ще се изпълнява с цел информиране на обществеността за изпълнявания проект, предвидените дейности и резултати и популяризиране на финансовата помощ от ЕС. Тя ще допринесе за изграждане на позитивен имидж на проекта и огласяване на финансовия принос на ОПИК и Европейския фонд за регионално развитие за постигане на проектните резултати. Дейността ще се изпълнява съгласно изискванията за мерките по информация и комуникация от Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. С оглед осигуряване на публичност и информираност за проекта ще бъдат проведени 2 пресконференции - веднъж в началото на проекта, след подписване на договор с УО, и веднъж – в последния месец на проекта. Разходите за пресконференциите са в размер на 100,00 лв/бр. включващи логистично обслужване, видеозаснемане и минимум 2 публикации в различни електронни медии. Текуща информация за напредъка на проекта ще се публикува на интернет страницата Рострейд ЕООД, включваща кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, като и финансовата подкрепа от Европейския съюз. За да се информира обществеността за ролята на Европейския съюз и националното съфинансиране при изпълнение на настоящото проектно предложение на входа на производствената база на Рострейд ЕООД ще бъде поставена информационна табела с размер 70х100 см и на цена от 200,00 лв. без ДДС, която съдържа информация съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Предвижда се публикуване на 2 рекламно-информационни карета в регионална или национална печатна медия с информация за проекта, неговата продължителност, финансови параметри, междинни и крайни резултати , както и огласяване на финансовата подкрепа на ЕС. Цената на едно каре 10х15 см в регионален или национален вестник е 600,00 лв. без ДДС. Дейността включва и брандиране на закупеното по проекта оборудване - поставяне на стикери с реквизити съгласно изискванията за публичност и визуализация. С цел постигане на по-широк обхват на дейностите по публичност и информираност, залагаме и участие в две информационни срещи, организирани от Областен информационен център - Пловдив като на тях ще бъде представен проекта, приноса на въведените подобрения върху въздействието върху околната среда, както и нови тенденции в производството за опазване на околната среда.
 • Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001 в Рострейд ЕООД и сертифициране: Дейността включва разработване, въвеждане и получаване на сертификат за ISO 50001, поддържане и подобряване на система за енергийно управление, чиято цел е да позволи на Рострейд ЕООД да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики на производството чрез най-добро използване на собствените енергийни източници и свързани с енергията активи, при едновременно намаляване на разходите за енергия и консумацията на енергия. Въвеждането на този стандарт ще доведе до намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Спазвайки политиките на стандарта Рострейд ЕООД ще направи също положителен принос към намаляване на изчерпването на енергийните ресурси и смекчаване на ефектите в световен мащаб от използването на енергия, като глобалното затопляне. Стандартът позволява прозрачност и улеснява комуникацията относно управлението на енергийните ресурси. Помага в оценката на съоръжения и поставя приоритет върху въвеждането на нови енергийно-ефективни технологии. Осигурява рамка за насърчаване на енергийна ефективност по веригата за доставка. Улеснява се прилагането на проекти за подобряване, свързани с намаляване на емисиите на парникови газове. Изборът на фирма за разработване и въвеждане на система за енергиен мениджмънт, както и изборът на сертифициращ орган ще стане при спазване изискванията на ЗУСЕСИФ. Системата за управление на енергията обхваща следните основни процеси: - Енергийно планиране; - Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия; - Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; - Планиране на управлението на енергията. Ползите от внедряването на система за управление на енергията са: - намаляване на разходите за енергийни ресурси; - ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда; - подобряване на рентабилността на Рострейд ЕООД; - повишаване на конкурентоспособността.

Индикатори

Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 329.48, Достигната стойност: 329.48
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 402.28, Достигната стойност: 402.28

Финансова информация

385 583.00 BGN
274 828.10 BGN
257 347.61 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Електрическа енергия, газообразни горива, топлинна енергия и климатизация

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 233 603.89 41 224.21 110 754.90 385 583.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 233 603.89 41 224.21 110 754.90 385 583.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж на производствено оборудване по 3 обособени позиции: Обособена позиция №1 - Машина за производство на бутилки от PEHD (полиетилен висока плътност) и РР (полипропилен) и Машина за производство на бутилки от PEТ (полиетилентерефталат) Обособена позиция №2 - Мелница за рециклиране на технологичен отпадък. Обособена позиция №3 – Преопаковаща машина. , Стойност: 302 083.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на машина за производство на бутилки от PEHD и РР и на машина за производство на бутилки от РЕТ
 • Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на мелница за рециклиране на технологичен отпадък
 • Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на преопаковаща машина
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж на винтов компресор, Стойност: 50 900.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на винтов компресор
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, Стойност: 8 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за разработване и въвеждане на ISO 50001 в Рострейд ЕООД , Стойност: 2 500.00
Предмет на предвидената процедура: Сертификация по стандарт ISO 50001:2011 – Системи за управление на енергията , Стойност: 2 500.00
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация, Стойност: 1 600.00
Предмет на предвидената процедура: Обследване за енергийна ефективност, Стойност: 18 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.