English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0732-C02
Подобряване на енергийната ефективност в ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
10.06.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Враца, Враца, гр.Враца

Описание

ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД е създадена през 2010г., с цел извършване на строителна дейност, изхвърляне на строителни отпадъци и сметосъбиране . В своята дейност ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД се стреми постоянно към подобряване на ефективността на ресурсната ефективност на производствените процеси, в т.ч. и на енергийната ефективност. Чрез извършен енергиен одит на съществуващото оборудване от лицензиран енергиен одитор са набелязани мерки, които водят до повишаване на енергийните спестявания в производствения процес. Настоящият е насочен към изпълнението на тези мерки, и това обуславя ЦЕЛТА на проекта: Постигане на устойчивост и конкурентоспособност на ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, и въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, чрез които ще се постигне целта на проекта са:
1. Извършване на енергиен одит 
2. Придобиване на 5 бр. енергийно ефективни машини, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на МЕРКИТЕ , включена в обследването за енергийна ефективност
3. Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001
4. Публичност и визуализация

РЕЗУЛТАТИТЕ от изпълнението на проекта могат са в няколко направления: 
1. Доставени 5 бр. енергийно ефективни машини, водещи до разширяване на производствения капацитет на ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД
2. Осъществяване на следните енергийни спестявания: 
- Годишни спестявания на енергия : 465396,20 kWh/год.
- Планирани енергийни спестявания: 45,23 %
- Фактор на енергийни спестявания (ESR ): 54,21%

3. Конкурентоспособност на предприятието ще нарасне в резултат на изпълнението на проекта, като инвестициите по проекта ще имат следните прогнозни данни: 
- Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) на инвестиционните мерки по проекта: 20,07%
- Срок на откупуване на инвестициите: 4,67 год.
Дейности
 • Придобиване на машини, представляващи дълготрайни материални активи (Комбиниран багер-товарач с тошачно-рециклираща кофа 1 бр. ), необходими за изпълнението на мярка 1, включена в обследването за енергийна ефективност.: ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОСТТА. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ Фирма „Декра-строй” ЕООД разполага със стар амортизиран багер с който се събира и товари отпадък, с производителност (обем отпадък на час) от 85 м3. Разхода на гориво на съществуващият багер е значителен, в сравнение със съвременните багери. - Производителност (обем отпадък на час) : 85,00 м3/ч., - Производителност (обем отпадък за година): 10 200,00 м3/год. - Специфично потребление: 1,35507 kW/тон В заключение, наличното оборудване не е енергийно-ефективно, и за да може фирмата да постигне по-висока конкурентоспособност е необходимо то да бъде подменено с ново, енергийно ефективно оборудване. ПРЕПОРЪЧАНА МЯРКА 1. (Описание на дейността): Мярката предвижда подмяна на амортизиран и морално остарял Багер товарач с нов такъв, с по-нисък специфичен разход на дизелово гориво и по-висока производителност. Предвижда се старият Багер товарач да бъде изведен от експлоатация и оставен в резерв. Новата машина изцяло ще замести дейността, изпълнявана от старото оборудване. Новият Багер товарач ще бъде въведен в експоатация на производствена площадка намираща се в гр. Враца, централна складова база, източна промишлена зона. Освен с увеличен производствен обем на кофата се характеризира и с трошачна рециклираща кофа , която раздробява строителният отпадък и увеличава производителността. Комбиниран багер товарач - се използва за почистване и натоварване на отпадъци от нерегламентирани сметища и локални замърсявания с битови и строителни отпадъци, изхвърлени извън предвидените за това съдове. Машината е оборудвана с хидравличен чук, който служи за раздробяване на по-големи от 1/2 м3 строителни отпадъци. Трошачно-рециклиращата кофа би ни дала възможност да се произвежда фракция от 15 до 60 мм, с продуктивност 22 м3 / час, и може отново да се използва в сторителството. - Производителност (обем отпадък на час) : 123, 00 м3/ч., - Производителност (обем отпадък за година): 14 760,00 м3/год. - Специфично потребление: 0,38530 kW/тон Ето защо, в рамките на тази дейност ще бъде закупен 1 бр. Комбиниран багер-товарач с тошачно-рециклираща кофа. Приносът на тази дейност към постигане на целите на проекта са следните: Закупуването и въвеждане в експлоатация на оборудването по настоящата дейност/мярка ще доведе до подобряване на енергийната ефективност на производствените процеси, което е пряк принос към целта на проекта "Постигане на устойчивост и конкурентоспособност на ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, и въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001" Стъпки за изпълнение: 1. Сформиране на екип по проекта (месец 1) 2. Провеждането на процедура за избор на изпълнител (месец 1-4) 3. Сключване на договори с доставчиците (месец 5). 4. Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудването (месец 5-15).
 • Придобиване на машини, представляващи дълготрайни материални активи (Комбиниран мини верижен багер-товарач 1 бр. ), необходими за изпълнението на мярка 2, включена в обследването за енергийна ефективност.: ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОСТТА. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ Фирма „Декра-строй” ЕООД не разполага със товарен багер от такъв тип. Багерът с който разполага фирмата е голям и не може да обслужва автоматизирано места труднодостъпни. Поради тази причина е необходимо закупуването на нов товарен багер е необходим за разчистване на сметища от строителни отпадъци, за малки, тесни, ниски пространства. ПРЕПОРЪЧАНА МЯРКА 2. (Описание на дейността): Мярката предвижда закупуване на нов товарен багер с нисък специфичен разход на дизелово гориво и висока производителност. Новата машина ще позволи да се извършва дейност, която в момента фирмата не може да извърши автоматизирано, а именно да се изчистват малки сметища в трудно достъпни места. Новият товарен багер ще бъде въведен в експлоатация на производствена площадка намираща се в гр. Враца, централна складова база, източна промишлена зона. Новият багер ще се използва за почистване и натоварване на отпадъци от нерегламентирани сметища и локални замърсявания с битови и строителни отпадъци, изхвърлени извън предвидените за това съдове. - Производителност (обем отпадък на час): 44 м3/ч., - Производителност (обем отпадък за година): 39 600 м3/год. - Специфично потребление: 1,69354 kW/тон Ето защо, в рамките на тази дейност ще бъде закупен 1 бр. Комбиниран мини верижен багер-товарач. Приносът на тази дейност към постигане на целите на проекта са следните: Закупуването и въвеждане в експлоатация на оборудването по настоящата дейност/мярка ще доведе до подобряване на енергийната ефективност на производствените процеси, което е пряк принос към целта на проекта "Постигане на устойчивост и конкурентоспособност на ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, и въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001" Стъпки за изпълнение: 1. Сформиране на екип по проекта (месец 1) 2. Провеждането на процедура за избор на изпълнител (месец 1-4) 3. Сключване на договори с доставчиците (месец 5). 4. Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудването (месец 5-15).
 • Придобиване на машини, представляващи дълготрайни материални активи (4 осен товарен камион 1 бр. ), необходими за изпълнението на мярка 3, включена в обследването за енергийна ефективност.: ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОСТТА. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ Фирма „Декра-строй” ЕООД разполага със стар амортизиран товарен камион с производителност (обем отпадък на час) от 10,90 м3/час. Разхода на гориво на съществуващият товарен камион е значителен, в сравнение със съвременните камиони. - Производителност (обем отпадък на час) : 10,90 м3/ч., - Производителност (обем отпадък за година): 10 900 м3/год. - Специфично потребление: 17,31405 kW/тон В заключение, наличното оборудване не е енергийно-ефективно, и за да може фирмата да постигне по-висока конкурентоспособност е необходимо то да бъде подменено с ново, енергийно ефективно оборудване. ПРЕПОРЪЧАНА МЯРКА 3. (Описание на дейността): Мярката предвижда подмяна на амортизиран и морално остарял товарен камион с нов такъв, с по-нисък специфичен разход на дизелово гориво и по-висока производителност. Предвижда се старият товарен камион да бъде изведен от експлоатация и оставен в резерв. Новата машина изцяло ще замести дейността, изпълнявана от старото оборудване. Новият 4 осен товарен камион ще бъде въведен в експлоатация на производствена площадка намираща се в гр. Враца, централна складова база, източна промишлена зона. Новият товарен камион се характеризира и с увеличен производствен обем на ремаркето. - Производителност (обем отпадък на час) :22,27 м3/ч., - Производителност (обем отпадък за година): 22 270 м3/год. - Специфично потребление: 6,32875 kW/тон Ето защо, в рамките на тази дейност ще бъде закупен 1 бр. 4 осен товарен камион. Приносът на тази дейност към постигане на целите на проекта са следните: Закупуването и въвеждане в експлоатация на оборудването по настоящата дейност/мярка ще доведе до подобряване на енергийната ефективност на производствените процеси, което е пряк принос към целта на проекта "Постигане на устойчивост и конкурентоспособност на ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, и въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001" Стъпки за изпълнение: 1. Сформиране на екип по проекта (месец 1) 2. Провеждането на процедура за избор на изпълнител (месец 1-4) 3. Сключване на договори с доставчиците (месец 5). 4. Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудването (месец 5-15).
 • Придобиване на машини, представляващи дълготрайни материални активи (Сметосъбираща машина1, 1 бр. ), необходими за изпълнението на мярка 4, включена в обследването за енергийна ефективност.: ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОСТТА. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ Фирма „Декра-строй” ЕООД разполага със стара амортизирана сметосъбираща машина с производителност (обем отпадък на курс) от 16,00 м3. Разхода на гориво на съществуващата машина е значителен, в сравнение със съвременните сметосъбиращи машини. - Производителност (обем отпадък на час) : 16 м3/ч. - неуплътнен отпадък. - Производителност (обем отпадък за година): 2 400,00 т/год. - Специфично потребление: 37,27657 kW/тон В заключение, наличното оборудване не е енергийно-ефективно, и за да може фирмата да постигне по-висока конкурентоспособност е необходимо то да бъде подменено с ново, енергийно ефективно оборудване. ПРЕПОРЪЧАНА МЯРКА 4. (Описание на дейността): Мярката предвижда подмяна на амортизирана и морално остаряла сметосъбираща машина с нова такъва, с по-нисък специфичен разход на дизелово гориво и по-висока производителност. Предвижда се старата сметосъбираща машина да бъде изведен от експлоатация и оставен в резерв. Новата машина изцяло ще замести дейността, изпълнявана от старото оборудване. Новата сметосъбираща машина ще бъде въведена в експоатация на производствена площадка намираща се в гр. Враца, централна складова база, източна промишлена зона. Новата сметосъбираща машина се характеризира и с производствен обем на надстройката 16м3, и устройство за уплътняване на събрания битов отпадък (вариопреса) до 0,5 т./м3, което ще позволи да натовари значително по- голямо количество битов отпадък. - Производителност (обем отпадък на час) : 16,00 м3/ч. - уплътнен отпадък. - Производителност (обем отпадък за година): 4 000,00 т /год. - Специфично потребление: 21,25383 kW/тон Ето защо, в рамките на тази дейност ще бъде закупена Сметосъбираща машина1, 1 бр. Приносът на тази дейност към постигане на целите на проекта са следните: Закупуването и въвеждане в експлоатация на оборудването по настоящата дейност/мярка ще доведе до подобряване на енергийната ефективност на производствените процеси, което е пряк принос към целта на проекта "Постигане на устойчивост и конкурентоспособност на ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, и въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001" Стъпки за изпълнение: 1. Сформиране на екип по проекта (месец 1) 2. Провеждането на процедура за избор на изпълнител (месец 1-4) 3. Сключване на договори с доставчиците (месец 5). 4. Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудването (месец 5-15).
 • Придобиване на машини, представляващи дълготрайни материални активи (Сметосъбираща машина 2, 1 бр. ), необходими за изпълнението на мярка 5, включена в обследването за енергийна ефективност.: ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОСТТА. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ Фирма „Декра-строй” ЕООД разполага със стара амортизирана сметосъбираща машина с производителност (обем отпадък на курс) от 22,00 м3. Разхода на гориво на съществуващата машина е значителен, в сравнение със съвременните сметосъбиращи машини. - Производителност (обем отпадък на час) : 22 м3/ч. -неуплътнен отпадък - Производителност (обем отпадък за година): 3 300,00т/год. - Специфично потребление: 30,70496 kW/тон В заключение, наличното оборудване не е енергийно-ефективно, и за да може фирмата да постигне по-висока конкурентоспособност е необходимо то да бъде подменено с ново, енергийно ефективно оборудване. ПРЕПОРЪЧАНА МЯРКА 5. (Описание на дейността): Мярката предвижда подмяна на амортизирана и морално остаряла сметосъбираща машина с нова такъва, с по-нисък специфичен разход на дизелово гориво и по-висока производителност. Предвижда се старата сметосъбираща машина да бъде изведен от експлоатация и оставен в резерв. Новата машина изцяло ще замести дейността, изпълнявана от старото оборудване. Новата сметосъбираща машина ще бъде въведена в експоатация на производствена площадка намираща се в гр. Враца, централна складова база, източна промишлена зона. Новата сметосъбираща машина се характеризира с производствен обем на надстройката 22 м3, и устройство за уплътняване на събрания битов отпадък (вариопреса) до 0,5 т./м3, което ще позволи да натовари значително по- голямо количество битов отпадък. - Производителност (обем отпадък на час) : 22 м3/ч. -уплътнен отпадък - Производителност (обем отпадък за година):5 500,00 т/год. - Специфично потребление: 17,07495 kW/тон Ето защо, в рамките на тази дейност ще бъде закупена Сметосъбираща машина 2, 1 бр. Приносът на тази дейност към постигане на целите на проекта са следните: Закупуването и въвеждане в експлоатация на оборудването по настоящата дейност/мярка ще доведе до подобряване на енергийната ефективност на производствените процеси, което е пряк принос към целта на проекта "Постигане на устойчивост и конкурентоспособност на ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, и въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001" Стъпки за изпълнение: 1. Сформиране на екип по проекта (месец 1) 2. Провеждането на процедура за избор на изпълнител (месец 1-4) 3. Сключване на договори с доставчиците (месец 5). 4. Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудването (месец 5-15).
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001: Обосновка от необходимостта: В своята дейност ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД се стреми постоянно към подобряване на ефективността на ресурсната ефективност на производствените процеси, в т.ч. и на енергийната ефективност. В тази връзка е идентифицирана нужда от въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмент (СУЕ) по стандарт ISO 50001, което се явява основен и надежден инструмент при управление на енергийните ресурси и тяхното по-ефективно използване. Стандартът ISO 50001 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. Стандартът изисква: - да има фирмена политика по енергийното управление и ползване на енергия -да се разработят цели и задачи, чрез които тази политика да се реализира в конкретната обстановка на конкретната организация - решенията и практиките в областта на енергийното потребление и консумация, да се базират на обективно получени данни и анализи - да се измерва и анализира енергийната резултатност - да се провеждат прегледи, за да се установи как се познава и прилага политиката -да се подобрява постоянно енергийното управление Описание на дейността: Като част от дейността ще бъдат извършени следните поддейности: ПОДДЕЙНОСТ 1.1 : Въвеждане на СУЕ по стандарт ISO 50001 - Предварителен анализ - Разработване на СУЕ по стандарт ISO 50001 - Внедряване на системата за управление ПРИНОС КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОЕКТА: Разработване и внедряване на СУЕ по стандарт ISO 50001 ще спомогне за успешната сертификация на фирмата съгласно тези стандарти. Тя ще допринесе за изработването и внедряването на системата за управление на услугите в компанията, ще бъде оформена документацията, описваща начина, по който се изпълняват всички фирмени процеси. Наред с това, на този етап, членовете на ръководството и персонала на фирмата ще бъдат подробно запознати с изискванията на СЕМ по стандарт ISO 50001. ПОДДЕЙНОСТ 1.2 Дейност за услуги по сертифициране на СУЕ по стандарт ISO 50001 - провеждане на сертификационен одит от избраната фирма подизпълнител, получаване на доклад и обобщаване на резултатите от сертификационния одит, получаване на сертификат за покриване изискванията на СУЕ по стандарт ISO 50001 от оторизиран сертифициращ орган. ПРИНОС КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОЕКТА: Единият от основните резултати, заложени по проекта, е именно успешната сертификация на СУЕ по стандарт ISO 50001, т.е. изпълнението на тази дейност е пряко обвързано с постигането на този планиран резултат. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на консултант за въвеждане на СУЕ по стандарт ISO 50001(месец 1-2) 2. Въвеждане на СУЕ по стандарт ISO 50001 (месец 2-5) 3. Избор на консултант за сертифициране на СУЕ по стандарт ISO 50001 (месец 3-5) 4. Сертифициране на СУЕ по стандарт ISO 50001 (6-10)
 • Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност;: Описание Тази дейност се състои в изработване на обследване за енергийна ефективност съгласно образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Обследването за енергийна ефективност се извършва на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период (2013-2015 г.) и данни от измерванията, извършени в хода на обследването. Обследването за енергийна ефективност потвърждава, че всяка от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А инвестиции е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка. Енергийният одит е извършено от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност Обосновка от необходимостта от тази дейност За да е допустим проекта по настоящата процедура, той трябва да се основава на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия Ето защо, за да кандидатства по настоящата процедура, е абсолютно необходимо дружеството да има изработен и одобрен от АУЕР обследване за енергийна ефектовност. Приносът на тази дейност към постигане на целите на проекта са следните: Извършването на енергиен одит ще доведе до идентифициране на необходимите енергоспестяващи мерки, които да доведат до подобряване на енергийната ефективност на производствените процеси, което е пряк принос към целта на проекта "Постигане на устойчивост и конкурентоспособност на ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, и въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001" . Стъпки за изпълнение: 1. Избор на изпълнител за извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) (месец 6-7.2016г.) 2. Изпълнение на услугата (месец 7-8, 2016г.)
 • Публичност и визуализация : С настоящата дейност, ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД като бенефициент по ОПИК, ще информира широката общественост за съфинансирането, предоставяно от Европейския съюз по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Основните цели на дейностите по информация и комуникация са: - да повишат обществената осведоменост и прозрачността по отношение на съфинансирането на проекта по ОПИК; - да информират широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея; - да гарантират прозрачността в процеса на усвояване на европейските фондове и изпълнението на финансираните проекти; - да информират за източника на европейско съфинансиране – в случая това е Европейския фонд за регионално развитие. При всички мерки за информация и комуникация, задължително ще се указва съфинансирането на проекта от ЕФРР, чрез поставяне на: - емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на Европейския съюз; - упоменаване на Европейски фонд за регионално развитие; - общото лого за програмен период 2014-2020 г. По време на изпълнението на проекта ще се информира обществеността за получената от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 подкрепа, като: - включим на уеб-сайта си, кратко описание на проекта,включително на неговите цели и резултати, като откроява финансовата подкрепа от Европейския съюз, в рамките на два дни от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ; - поставим минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), вкойто се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място. - поставим стикери на всички закупени по проекта ДМА - поставим билборд на подходящо място; - поставим постоянна обяснителна табела на видно място; - организираме 2 бр. публични събития; Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, който се използва за обществеността или за участниците, включително всеки присъствен списък или друг доказателствен материал задължително ще се посочва, че проектът се финансира по линия на оперативната програма, съфинансирана от ЕФРР; Принос към постигане на целта на проекта: Спазени правилата на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР за определяне на общи разпоредби за ФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. Това ще направи възможно получаването на безвъзмездна помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за подобряване на енергийната ефективност, с което ще се осигури финансова устойчивост на резултатите. Дейността ще се изпълнява през целия срок на договора - месец 1 - месец 15, от екипа за изпълнение на проекта. Етапите на дейността, касаещи външни услуги за изработване на печатни материали, са следните: 1.Избор на изпълнител за извършване на услугата (месец 1); 2. Изпълнение на услугата (месец 2)

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 124.26, Достигната стойност: 124.26
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 465.00, Достигната стойност: 465.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 375 505.00 BGN
969 293.50 BGN
968 471.50 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 823 899.47 145 394.03 406 211.50 1 375 505.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 823 899.47 145 394.03 406 211.50 1 375 505.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка на машини и оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Комбиниран багер-товарач с трошачно-рециклираща кофа – 1 брой и Комбиниран мини верижен багер-товарач – 1 брой; Обособена позиция 2: 4 осен товарен камион – 1 брой; Обособена позиция 3: Сметосъбираща машина 1 – 1 брой и Сметосъбираща машина 2 – 1 брой”, Стойност: 1 343 305.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Комбиниран багер-товарач с тошачно-рециклираща кофа 1 бр. Комбиниран мини верижен багер-товарач 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: 4 осен товарен камион 1 бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Сметосъбираща машина 1, 1 бр., Сметосъбираща машина 2, 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за извършване на енергиен одит по образец, Стойност: 18 600.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за извършване на енергиен одит по образец
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001, Стойност: 7 200.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Изработване на материали за публичност и визуализация, Стойност: 1 400.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за "Изработване на материали за публичност и визуализация"
Предмет на предвидената процедура: “Доставка на машини и оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: 4 осен товарен камион – 1 брой; Обособена позиция 2: Сметосъбираща машина 1 – 1 брой и Сметосъбираща машина 2 – 1 брой“., Стойност: 952 485.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: 4 осен товарен камион – 1 брой;
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Сметосъбираща машина 1 – 1 брой и Сметосъбираща машина 2 – 1 брой“.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.