English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-2.002-0393-C01
Развитие на управленския капацитет и растеж на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
22.03.2017
22.03.2017
19.09.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Описание

В „Ентърпрайз Комюникейшънс Груп” ООД има внедрена ЕРП система, и системи за управление по следните стандарти: ISO9001, ISO14001, ISO27001, ISO20000, OHSAS18001, но за да може да остане конкурентоспособна, фирмата има нужда от допълнително оптимизиране на моделите на управление и организация на процесите в компанията.

Това обуславя целите на настоящето проектно предложение: 
1 Развитие и укрепване на управленския капацитет на дружеството чрез подкрепа за специализирани услуги .
2 Растеж на дружеството чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и услуги.

За да се постигне целта, са предвидени следните дейности: 
- Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет чрез ре-сертификация на системата за управление на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2015
- Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет чрез ре-сертификация на системата за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2015
- Дейност за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии чрез придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите
- Дейност за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии чрез придобиване на ДМА, допринасящи за въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите
- Дейности за визуализация на проекта.

 Изпълнението на проекта ще създаде значителни пазарни предимства на дружеството, които могат да се измерят със следните финансови показатели: 
- увеличаване на средните генерирани приходи от износ за 3 години след изпълнението на проекта спрямо 2015 г. вследствие на инвестицията по проекта с 77%
- увеличаване на средните нетни приходи от продажби за 3 години след изпълнението на проекта спрямо 2015 г. спрямо обща стойност на проекта с 340%
- увеличаване на средната производителност за 3 години след изпълнението на проекта спрямо 2015 г. , вследствие на изпълнението на проекта, с 43%
Дейности
 • Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията чрез ре-сертификация на системата за управление на околната среда (СУОС) съгласно международен стандарт ISO 14001:2015: Фирма Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД се сертифицирала спрямо ISO 14001:2004 (Система за управление на околната среда -СУОС). Към момента фирмата разполага със сертификат за СУОС ISO 14001:2004, който е валиден до 27 декември 2017г. (не е изтекъл към 16.06.2017 г.). Този факт, и фактът че вече е налице нова версия на стандарта - ISO 14001:2015, налага необходимостта от ре-сертификация на системата за управление на околнат асреда по стандарт ISO 14001, като заедно с това ще се премине към по-нова версия на вече приложения стандарт за управление. Тази необходимост се обуславя не само от стремежа на дружеството да води политика, отговорна към опазването на околната среда, но и от спецификите на новата версия на стандарта, които ще донесат допълнителни ползи за дружеството. Версия ISO 14001:2015 предлага изцяло нова структура на системата за управление на околната среда с цел улесняване на интегрирането с други системи за управление. Акценти: • определяне на рисковете и възможностите за гарантирано постигане на набелязаните цели; • определяне на контекста на организацията и заинтересованите страни; • интегриране на екологични аспекти и въздействия в стратегическото управление на риска; • повече ангажираност от страна на висшето ръководство – лидерство. Нови концепции: • лидерство. Дейностите по ре-сертификация ще преминат през два етапа: I. Преработване на съществуващата СУОС и внедряване на новата версия тази дейност ще се извърши от външен изпълнител, който ще извърши преработка на съществуващата СУК, като работата ще премине през следните стъпки: - Преработка; - Вътрешен одит и Преглед на Ръководството; ПРИНОС КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОЕКТА: Провеждането на консултации за преработка система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2015 ще спомогне за успешната ресертификация на фирмата съгласно този стандарт. II. Дейност за услуги по ре-сертифициране на система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2015; Ре-сертификацията спрямо стандарт ISO 9001:2015 - провеждане на ре-сертификационен одит от избраната фирма подизпълнител, получаване на доклад и обобщаване на резултатите от ресертификационния одит, получаване на сертификат за покриване изискванията на стандарта ISO 14001:2015 от оторизиран сертифициращ орган. ПРИНОС КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОЕКТА: Единият от основните резултати, заложени по проекта, е именно успешната ре-сертификация спрямо стандарта ISO 914001:2015, т.е. изпълнението на тази дейност е пряко обвързано с постигането на този планиран резултат. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Сформиране на екип по проекта (месец 1) 2. Избор на консултант за преработване на СУОС и внедряване на новата версия ISO 14001:2015 (месец 5-6) 3. Преработване на СУОС и внедряване на новата версия ISO 14001:2015 (месец 7-8) 4. Избор на консултант за ре-сертифициране на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД по ISO 14001:2015 (месец 7-8) 5. Ре-сертифициране по ISO 14001:2015 (месец 9-12)
 • Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията чрез ре-сертификация на системата за управление на качеството съгласно международен стандарт ISO 9001:2015: Фирма Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД се сертифицира спрямо ISO 9001:2004 (Система за управление на качество -СУК) през май 2007г. Към момента фирмата разполага със сертификат за СУК ISO 9001:2008, който е валиден до 14 септември 2018г. (не е изтекъл към 16.06.2017 г.). Този факт, и фактът че вече е налице нова версия на стандарта - ISO 9001:2015, налага необходимостта от ре-сертификация на системата за управление на качеството по стандарт ISO 9001, като заедно с това ще се премине към по-нова версия на вече приложения стандарт за управление. Тази необходимост се обуславя не само от стремежа на дружеството да поддържа високо качество, но и от спецификите на новата версия на стандарта, които ще донесат допълнителни ползи за дружеството. ISO 9001:2015 определя новата версия на стандарта като неразделна част от усилията на организацията за постигане на УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ и го популяризира като инструмент за ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ. Той насърчава по-голяма вътрешна и външна насоченост на заинтересованите страни като част от приемането на рисково-базиран подход за управление на качеството и подчертава важността на приемането на система за управление на качеството като стратегическо решение за дадена организация. Версия ISO 9001:2015 предлага изцяло нова структура на системата за управление на качеството с цел улесняване на интегрирането с други системи за управление, както и изменения в изискванията към използването на документи и записи, които стават по-опростени. Основните промени в ISO 9001 версия 2015 могат да се охарактеризират като качествено обновен подход с: - Повишен акцент върху добавянето на стойност за организациите и техните клиенти. Новата версия на стандарта е ориентирана към постигането на повече резултати и тяхното подобряване. - Подчертаване на мисленето, базирано на възможните рискове. - Изискване към компаниите да вземат под внимание обратната връзка от всички заинтересовани страни (не само от клиентите). - Повече ангажираност от страна на висшето ръководство. - По-добра приложимост за организациите от сферата на „услугите“. - По-гъвкав подход по отношение на вида и използването на документация – т.е. опростени изисквания към документираните процедури Дейностите по ре-сертификация ще преминат през два етапа: I. Преработване на съществуващата СУК и внедряване на новата версия тази дейност ще се извърши от външен изпълнител, който ще извърши преработка на съществуващата СУК, като работата ще премине през следните стъпки: - Преработка; - Вътрешен одит и Преглед на Ръководството; ПРИНОС КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОЕКТА: Провеждането на консултации за преработка на на система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 ще спомогне за успешната сертификация на фирмата съгласно този стандарт. II. Дейност за услуги по сертифициране на система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015; Сертификацията спрямо стандарт ISO 9001:2015 - провеждане на сертификационен одит от избраната фирма подизпълнител, получаване на доклад и обобщаване на резултатите от ре-сертификационния одит, получаване на сертификат за покриване изискванията на стандарта ISO 9001:2015 от оторизиран сертифициращ орган. ПРИНОС КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОЕКТА: Единият от основните резултати, заложени по проекта, е именно успешната ре-сертификация спрямо стандарта ISO 9001:2015, т.е. изпълнението на тази дейност е пряко обвързано с постигането на този планиран резултат. Стъпки за изпълнение на дейността: - Избор на консултант за преработване на СУК и внедряване на новата версия ISO 9001:2015 (месец 10-11) - Преработване на СУК и внедряване на новата версия ISO 9001:2015 (месец 12-14) - Избор на консултант за ре-сертифициране на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД по ISO 9001:2015 (месец 13-14) - Ре-сертифициране по ISO 9001:2015 (месец 15-18)
 • Дейност за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии чрез придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите : Към момента дружеството има и въведена ЕРП система Microsoft Dynamics AX със следните модули: o планиране на производството o управление верига на доставките o управление и планиране на продажбите o управление и контрол на финансите Естеството на предоставяните от нас интегрирани решения - проектиране, доставяне, инсталиране и поддържане на комуникационни и телекомуникационни системи и решения като: мултмедийни решения за пренос на глас, данни и видео и др., учрежденски телефонни централи и контактни центрове, крайни терминални устройства; интелигентни мрежи (TDM, IP и конвергирани); оптични мрежи; системи за оповестяване на населението при бедствия и аварии; услуги по електронен път и др. имат проектен характер - работата е крайна, води до производството на уникален продукт (или услуга) и е ограничена във времето, тоест има определени начало и край. Тези дейности трябва да бъдат организирани и управлявани като проект, което позволява много по-точно да управляваме паричните потоци и да контролираме разходите. Съществуващите ЕРП модули обаче не могат да обезпечат проектния подход, поради което е идентифицирана следната нужда: Закупуване и внедряване на ЕРП Модул за управление на проекти. Необходимата функционалност е описана в Приложение Е - Технически спецификации. Обосновка: Със закупуването и внедряването на този модул ще се обезпечат следните процеси във фирмата: - създаване на точен план и измерване на резултатите спрямо него; - идентифициране и управление на рисковете; - контрол на разходите, сроковете и ресурсите в рамките на предварително зададения бюджета; - анализ на отклоненията между бюджета и изпълнението на проекта; - координиране на ресурсите; Ползите ще се изразяват в: - намаляване на разходите; - съкращаване на сроковете за изпълнение; - повишаване качеството на проектите; В допълнение, за да отговори на динамиката на икономическата ситуация, мениджмънтът на компанията ни се нуждае от наличие на точна, навременна и надеждна информация, която да бъде основа за взимането на добре информирани бизнес решения. Необходимо е информацията да бъде проактивна, да бъде извлечена от множество източници, да се обобщава по определени признаци и да бъде представена както във вид на индикатори за текущото състояние на организацията, така и като прогноза за бъдещото развитие. Това обуславя и следната идентифицирана нужда : Закупуване и внедряване на ЕРП Модул за бизнес анализи и отчети (BI - Business Intelligence). Необходимата функционалност е описана в Приложение Е - Технически спецификации. Обосновка: Със закупуването и внедряването на този модул ще се обезпечат и подобрят следните процеси във фирмата: - Намаляване на времето за взимане на решения чрез наличие на навременни, верни и лесни за разбиране анализи и прогнози, обобщаващи информацията от всички информационни източници в организацията; - Увеличаване на броя мениджъри с достъп в реално време до ключова за управлението информация; - Намаляване на заявките към IT отдела за генериране на справки и отчети; Стъпки за изпълнение: 1.Избор на изпълнител (месец 1-4); 2.Сключване на договор (месец 5); 3.Доставка на ЕРП модули (месец 6); 4.Инсталиране, настройки и внедряване на ЕРП модули (месец 6-12);
 • Дейност за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии чрез придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), допринасящи за въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите: Със закупуването на ЕРП модули за управление на проекти и бизнес анализи, значително ще се увеличи обхвата на служителите, които ще ползват ЕРП системата. Към момента ЕРП системата се използва в работните процеси от 25 човека. Внедряваните по проекта модули ще са достъпни за работа както следва: - Модул Управление на проекти - за 35 работни места/ поименни потребителя: 2 за ръководители , 3 за счетоводство и 30 за служители, работещи по проекти. По същество това ще стане основно работно средство за ръководителите и служителите, работещи по проекти, защото цялата информация за планиране и изпълнение на срокове, графици, планове, средства, ресурси, компоненти, ще се въвежда и обработва през този ЕРП модул. - Модул за бизнес анализи и отчети - за 20 работни места (20 поименни потребители) - този модул ще се използва от служители на високо и средно управленско ниво, където е необходимо по-ефективното взимане на бизнес решения, базирани на достоверни данни. След внимателен анализ на оборудването, което ще е налично при внедряване на ЕРП модулите, се установи, че фирмата разполага с необходимата за внедряване информационна и комуникационна инфраструктура: сървъри, дискови масиви, надеждни и модерни мрежови структури. В същото време се установи, че за част от предвидените работни места оборудването( станции за ЕРП), към момента на внедряване няма да има нужните функционалности за работа със ЕРП система, ето защо, за да може да бъдат внедрени ЕРП модулите, със всичките им графични и таблични измерения, и да бъде ефективно и устойчиво и използването на модулите, е необходимо да бъдат закупени 15бр. преносим компютър (ЕРП). В допълнение, новите ЕРП касаят следните процеси: - Управление на проекти - свързано със създаване и визуализиране на план-графици, с включени като информация много поддейности, срокове, ресурси и др. - Бизнес анализ - свързано със създаване на множество диаграми(таблици) и графики, за чието детайлно разглеждане и сравняване е необходима наличност на 2 и повече монитора на едно работно място. Поради необходимостта от визуализиране на много графичен и табличен материал, и поради недостатъчния брой налични съвременни монитори във фирмата, за да се обезпечи ефективно внедряване и работа с новите ЕРП модули е необходимо закупуването и на и 17 бр. съвременни монитори с подходящи размери. Обосновка: 15 бр, преносими компютри - те ще осигурят необходимият технически ресурс за осигуряване на достъп и достатъчно функционалности за работа със нововъведените ЕРП модули, бъдейки бързи и ефективни, 17 бр, монитори - те ще осигурят необходимия технически ресурс за ефективно визуализиране и използване на графичните и табличните възможности на новите ЕРП модули. Минимални технически и функционални характеристики на планираното оборудване са дадени в Приложение Е Технически спецификации. Стъпки за изпълнение: 1.Избор на изпълнител (месец 1-4); 2.Сключване на договори (месец 5); 3.Доставка на оборудване (месец 6-7); 4.Инсталиране, настройки и въвеждане в експлоатация (месец 7);
 • Дейности за визуализация на проекта.: С настоящата дейност, "Ентърпрайз Комюникейшънс Груп" ООД като бенефициент по ОПИК, ще информира широката общественост за съфинансирането, предоставяно от Европейския съюз по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Основните цели на дейностите по информация и комуникация са: - да повишат обществената осведоменост и прозрачността по отношение на съфинансирането на проекта по ОПИК; - да информират широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея; - - да гарантират прозрачността в процеса на усвояване на европейските фондове и изпълнението на финансираните проекти; - да информират за източника на европейско съфинансиране – в случая това е Европейския фонд за регионално развитие. При всички мерки за информация и комуникация, задължително ще се указва съфинансирането на проекта от ЕФРР, чрез поставяне на: - емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на Европейския съюз; - упоменаване на Европейски фонд за регионално развитие; - общото лого за програмен период 2014-2020 г. По време на изпълнението на проекта ще се информира обществеността за получената от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 подкрепа, като: - включим на уеб-сайта си, кратко описание на проекта,включително на неговите цели и резултати, като откроява финансовата подкрепа от Европейския съюз, в рамките на два дни от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ; - поставим минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място. - поставим стикери на всички закупени по проекта ДМА - Когато е възможно софтуерните продукти, доставени по проекта ще бъдат визуализирани, по начин показващ помощта от ЕС чрез ЕФРР, съобразно изискванията. Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, който се използва за обществеността или за участниците, включително всеки присъствен списък или друг доказателствен материал задължително ще се посочва, че проектът се финансира по линия на оперативната програма, съфинансирана от ЕФРР; Дейността ще се изпълнява през целия срок на договора - месец 1 - месец 18, от екипа за изпълнение на проекта. Етапите на дейността, касаещи външни услуги за изработване на печатни материали, са следните: 1.Избор на изпълнител за извършване на услугата (месец 1); 2. Изпълнение на услугата (месец 2)

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства), Целева стойност: 47 949.26, Достигната стойност: 47 928.98
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

312 602.00 BGN
218 821.40 BGN
218 725.50 BGN
85.00 %
 • [1] Специализирани услуги за подкрепа за МСП и групи от МСП (включително услуги за управление, маркетинг и проектиране)
 • [1] ИКТ услуги и приложения за МСП (включително електронна търговия, електронен бизнес и бизнес процеси в мрежа), „живи лаборатории“, интернет предприемачи и нови ИКТ предприятия
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия
 • [6] Не се прилага
 • [7] Информационни и комуникационни дейности, включително телекомуникации, информационни услуги, компютърно програмиране, консултантска дейност и свързаните с тях дейности

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 185 998.18 32 823.22 93 780.60 312 602.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 185 998.18 32 823.22 93 780.60 312 602.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване и ЕРП модули по обособени позиции: Обособена позиция 1. Доставка на оборудване; Обособена позиция 2. ЕРП модули , Стойност: 294 302.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на оборудване
 • Обособена позиция 2: ЕРП модули
Предмет на предвидената процедура: Избор на консултант за преработване на преработване на СУОС и внедряване на новата версия ISO 14001:2015, Стойност: 3 800.00
 • Обособена позиция 1: Избор на консултант за преработване на преработване на СУОС и внедряване на новата версия ISO 14001:2015
Предмет на предвидената процедура: Избор на одитор за ре-сертифициране на СУОС по стандарт ISO 14001:2015, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на одитор за ре-сертифициране на СУОС по стандарт ISO 14001:2015
Предмет на предвидената процедура: Изработване на плакати, Стойност: 800.00
 • Обособена позиция 1: Изработване на плакати
Предмет на предвидената процедура: Избор на консултант за преработване на преработване на СУК и внедряване на новата версия ISO 9001:2015, Стойност: 3 800.00
 • Обособена позиция 1: Избор на консултант за преработване на преработване на СУК и внедряване на новата версия ISO 9001:2015
Предмет на предвидената процедура: Избор на одитор за ре-сертифициране на СУК по стандарт ISO 9001:2015, Стойност: 4 900.00
 • Обособена позиция 1: Избор на одитор за ре-сертифициране на СУК по стандарт ISO 9001:2015

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.