English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.002-0110-C03
Достойни граждани на община Камено
000057001 ОБЩИНА КАМЕНО
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
18.12.2015
01.01.2016
31.03.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Бургас, Камено

Описание

Проект "Достойни граждани на община Камено" цели качествена социална интеграция на възрастни и хора с увреждания при зачитане на индивидуалните им потребности и желания за постигане на независим и пълноценен живот. Планирано е създаване и устойчиво развитие на Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда, който ще предоставя социална, здравна и психологическа подкрепа на 24 възрастни и 36 души с увреждания /в т.ч. 6 деца/. Ще бъде нает и обучен персонал на Центъра в следния състав: 1 социален работник, 1 медицински работник, 1 рехабилитатор, 1 шофьор, 18 лични асистенти, 6 домашни помощници. На екипа ще бъде осигурена месечна супервизия и психологическо консултиране. Ще бъдат реализирани следните дейности: 1.Организация, управление и отчитане на проекта; 2.Текущ ремонт на материалната база. Доставка на оборудване и офис техника. Купуване на специализирано транспортно средство за хора с увреждания; 3.Информиране и публичност; 4.Обучение на персонала на Центъра за почасово представяне на услуги в домашна среда. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала. Разработване на Правила за дейността на Центъра за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда. 5.Подбор и оценка на потребностите на лица, желаещи да ползват услуги в домашна среда. Сключване на договори с потребителите; 6.Предоставяне на почасови здравни и социални услуги в домашна среда в зависимост от индивидуалните потребности и желания. Мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите на услугите.
Дейности
 • Организация, управление и отчитане на проектните дейности: Целта на Дейност 1 е сформиране на качествен екип за реализация на проекта и утвърждаване на ефективни процедури за управление на дейностите. Включва: 1.1.Структуриране на екип за пълноценно функциониране на Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда в състав 1 социален работник на пълен работен ден, 1 медицинско лице на 2 часа на ден, 1 рехабилитатор на 2 часа, 1 шофьор на 4 часа на ден, 18 Лични асистенти, 6 Домашни помощници; 1.2.Сформиране на екип за организация и управление на проектните дейности в състав: ръководител проект, координатор, техническо лице, счетоводител и експерт обществени поръчки. Административният екип ще отговаря за цялостната организация, координация и отчитане на дейностите. Основният екип ще бъде ангажиран 4 часа дневно през целия проектен период, а експертът обществени поръчки ще изпълни задачите си в рамките на 3 месеца; 1.3.Подготовка на работни задания и длъжностни характеристики в зависимост от спецификата на трудово-правните отношения; 1.4.Подписване на договори и допълнителни споразумения; 1.5.Провеждане на периодични екипни срещи веднъж на два месеца; 1.6.Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители; 1.7.Подготовка и предаване на междинни и финален съдържателни и финансови отчети.
 • Текущ ремонт на материалната база. Доставка на оборудване и офис техника. Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания.: Целта на дейност 2 е обезпечаване реализацията на основните дейности на Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда. Включва следните поддейности: 2.1.Провеждане на процедури за обществени за избор на изпълнител на текущ ремонт и за доставчици на специализирано транспортно средство за хора с увреждания и за доставка на частично оборудване на Центъра, за доставка на материали и консумативи. 2.2.Текущ ремонт на предоставеното от Община Камено помещение за ситуиране на Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда. 2.3.Оборудване на Центъра. Ще бъдат купени един мобилен компютър, едно мултифунционално устройство и метален шкаф за съхраняване на документи на стойност 1100 лв. без ДДС. 2.4.Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания. 2.5.Доставка на материали и консумативи.
 • Информиране и публичност: Дейност 3 цели Популяризиране на целите, дейностите и резултатите от проект "Достойни граждани на община Камено" и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и създаване на положителна обществена нагласа към Центъра за почасово предоставяне на услуги в домашна среда. Предвидените по проекта дейности за публичност и информиране включват: 3.1.Провеждане на стартираща пресконференция; 3.2.Организиране на кръгла маса за отчитане и анализ на резултатите от проекта; 3.3.Подготовка на 100 преспакета за двете публични събития, съдържащи папка, бележник, химикалка с логото на програмата; 3.4.Подготовка на информационна брошура в тираж 300 копия и плакат в тираж 50 копия, предназначени за бъдещи бенефициенти и за популяризиране на задачите на проекта и ОП РЧР 2014-2020 и финансовия принос на ЕС; 3.5.Изработване на постоянна информационна табела на Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда и визуализиращи приноса на ОП РЧР и ЕСФ; 3.6.Изработване на тениски, чанти и обемни стикери за персонала на Центъра; 3.7.Публикации в местната и регионална преса - печатни и електронни издания; 3.8.Периодично публикуване на страницата на Община Камено информация за напредъка на проекта и постигане на плановите индикатори.
 • Обучение на персонала на Центъра за почасово предоставяне на услуги в домашна среда. Осигуряване на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на екипа на Центъра и потребителите на социални услуги в домашна среда. Разработване на Правила за работа на Центъра за почасово предоставяне на услуги в домашна среда.: Дейност 4 има няколко цели: Повишаване мотивацията за предоставяне на почасови услуги в домашна среда; Квалифициране на лицата за предоставяне на качествени социални услуги, отговарящи на професионалните изисквания на Агенция за социално подпомагане /посочени в Методики за предоставяне на социални услуги в общността „Личен асистент”, „Социален асистент” и „”Домашен помощник”/ и стандартите на Националната агенция за професионално образование и обучение; Съхраняване на психичното благосъстояние и на екипа предоставящ услуги в семейна среда, и на потребителите на социалната услуга, както и на техните семейства. Дейността включва: 4.1. Изследване на нивото на компетенции на назначените лични асистенти и домашни помощници чрез използване на входящ тест. 4.2. Провеждане на въвеждащо обучение на новоназначените лични асистенти и домашни помощници. Издаване на удостоверение за професионално обучение по част от професията "Социален асистент" или по професията "Сътрудник социални дейности" по преценка потребностите на обгрижваните лица. 4.3. Провеждане на специфични обучения на персонала на тема: "Умения за общуване с възрастни и хора с увреждания". Ще се проведе през март 2016 година, при включване на личните асистенти в екипа, тъй като те не са обучавани при започване на работа. 4.4. Ежемесечна групова супервизия на работата на екипа. 4.5. Индивидуално консултиране съобразно потребностите на членовете на екипа. 4.6. Разработване, обсъждане и приемане на правила за работа на Центъра за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда.
 • Подбор и оценка на потребностите на лицата, желаещи да ползват почасови здравно-социални услуги в домашна среда. Сключване на договори с потребителите или техните семейства: Целта на дейността е изработване и провеждане на ефективна процедура за подбор на крайни бенефициенти, основана на ясни критерии и реална оценка на потребностите на възрастните и хората с увреждания. Нуждите на общността са много по-големи от възможностите на настоящата процедура и е необходима прецизна оценка на желаещите да се възползват от предлаганите услуги. Екипът има опит от предшестващи услуги и ще успее да направи подбор на най-спешно нуждаещите се от помощ.
 • Предоставяне на почасови здравни и социални услуги в домашна среда в зависимост от индивидуалните потребности и желания; Мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите на услугите.: Целта на дейност 6 съвпада с основната цел на проекта, а именно Осигуряване на качествена социална интеграция на възрастни и хора с увреждания при зачитане на индивидуалните им потребности и желания за постигане на независим и пълноценен живот. Планирано е предоставяне на социална, здравна и психологическа подкрепа на 24 възрастни и 36 души с увреждания /в т.ч. 6 деца/. Услугите ще се предостават от 24 лица в трудоспособна възраст. Дейността включва: 6.1.Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършване на рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др.; 6.2.Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.; 6.3.Предоставянето на почасови здравни и рехабилитационни услуги съгласно извършената оценка и индивидуални потребности; 6.4. Транспортиране на хора с увреждания или възрастни хора за предоставяне на здравно-социални услуги в Центъра или за участие в срещи, събития, празници. 6.5. Мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите на услугите и техните семейства; 6.6. Изграждане на ясна процедура за приемане на жалби свързани с предоставянето на услугите, включваща срокове, носене на отговорност, решаване на проблема; 6.7. Извършване на постоянен мониторинг на предоставянето на услугите. Посещения в дома на потребителя, проследяване текущото качество на предоставените услуги, спазване на работно време и график, правилно попълване на водената документация от изпълнителите на услугата; Разработване и попълване на формуляри за обратна връзка за качеството на услугите и степента на удовлетвореност на потребителите.

Индикатори

Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване, Целева стойност: 60.00, Достигната стойност: 91.00
Участници с увреждания и участници над 65г. в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги, Целева стойност: 60.00, Достигната стойност: 91.00

Финансова информация

499 940.00 BGN
499 940.00 BGN
483 870.36 BGN
85.00 %
 • [1] Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 74 990.99 0.00 424 949.01 499 940.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 74 990.99 0.00 424 949.01 499 940.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: "Доставка ,чрез покупка на един брой нов специализиран автомобил за хора с увреждания за нуждите на проект : Достойни граждани на Община Камено-BG05MOP001.2.002-0110-C001 ", Стойност: 49 500.00
 • Обособена позиция 1: СОФИЯ ФРАНС АУТО - БУРГАС ООД
Предмет на предвидената процедура: Доставка ,чрез покупка на канцеларски материали , консумативи ,оборудване и офис техника , Стойност: 9 409.56
 • Обособена позиция 1: Кооперация "Панда" гр.София
Предмет на предвидената процедура: Доставка, чрез покубка на горива и смазочни материали, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: ЕТ"ДИРОСИ-РУМЕН ИВАНОВ" ГР.КАМЕНО
Предмет на предвидената процедура: "Извършване на дейности по СМР на "Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда"в Община Камено за нуждите на Проект"Достойни граждани на Община Камено"-BG05M9OP001-2.002-0110-C001", Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: "ДЕЛТА-Инвестмънт Груп"ЕООД
Предмет на предвидената процедура: Доставка на горива и смазочни материали, Стойност: 227 000.00
 • Обособена позиция 1: "ДЕЛТА-Инвестмънт Груп"ЕООД
Предмет на предвидената процедура: доставка интернет, Стойност: 300.00
 • Обособена позиция 1: МАРНЕТ ЕООД
Предмет на предвидената процедура: застраховка автомобил, Стойност: 2 326.56
 • Обособена позиция 1: ЗАД ОЗК-Застраховане
Предмет на предвидената процедура: Винетен стикер, Стойност: 30.00
 • Обособена позиция 1: Винетен стикер

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.