English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-4.002-0010-C04
"Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ"
ЕСФ ==> Добро управление
03.10.2016
01.06.2016
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Реализирането на настоящия финансов план ще осигури възможност служители на дирекция АФКОС, работещи по ЕСИФ: 1. да получат модерно оборудване, за ефективното изпълнение на задълженията си свързани със защита на финансовите интереси на ЕС, при изпълнение на функциите им по контрол по ЕСИФ; 2. да участват активно в събития и обмен на добри практики по въпроси на ЕСИФ, организирани от европейските институции и компетентните структури в страните членки, както и в обучения по ЕСИФ; 3. да извършват административни разследвания и проверки на място, самостоятелно или съвместно с ОЛАФ, по проекти финансирани по ЕСИФ; 4. провеждане на вътрешни обучения за повишаване на административния капацитет на служителите от дирекция АФКОС, по въпроси на ЕСИФ.
	Реализирането на финансов план ще осигури възможност на органите с функции по разследване на престъпления да се запознаят с техниките на разследване на ОЛАФ, а служителите от дирекция АФКОС ще бъдат запознати с добри практики по разследване на престъпления при разходване на средства по ЕСИФ. 
	При изпълнение на ФП ще бъдат спазени хоризонталните политики за Обществени поръчки и Насърчаване на равенството между мъжете и жените.
	Щатната численост в дирекцията (както и в цялото министерство) не е разделена на квотен принцип по пол. Също така се спазва принципът за неприлагане на дискриминационни условия при кандидатстване и назначаване на нови служители в дирекцията по отношение на пол, расова и етническа принадлежност, религия или вяра, увреждане, възраст или сексуална ориентация. В тези случаи за критерии служат степента и видът образование, притежавана квалификация и трудов опит, изискуеми за съответната длъжност. 
	При изпълнението на настоящия финансов план се предвижда провеждането на 6 бр. обществени поръчки, като за провеждането им ще бъдат спазвани разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
Няма

Индикатори

Брой публични информационни събития, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 90.00, Достигната стойност: 92.60
Издадени информационни материали по вид (ръководства, наръчници, книжки, брошури и информационни листовки и др.), Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 4.00
Обучени служители, Целева стойност: 151.00, Достигната стойност: 167.00

Финансова информация

757 683.72 BGN
757 683.72 BGN
470 365.32 BGN
85.00 %
 • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 113 652.56 0.00 644 031.16 757 683.72
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 113 652.56 0.00 644 031.16 757 683.72

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Организиране на хотелско настаняване и логистика, Стойност: 111 948.00
 • Обособена позиция 1: Организиране на хотелско настаняване и логистика
Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърна и офис техника, Стойност: 47 030.40
 • Обособена позиция 1: Доставката на 25 бр. компютърни конфигурации
 • Обособена позиция 2: Доставка на 5 бр. преносими компютри
 • Обособена позиция 3: Доставка на 1 бр. цветно мрежово мултифункционално устройство и 4 бр. мрежови мултифункционални устройства и консумативи
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 15 387.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 – Доставка на кламери – 28 мм, 100 бр./опак.- 96 опаковки
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 3 – Доставка на картонена папка с машинка – 100 броя
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 4 – Доставка на папка РVС с машинка и перфорация, А4 – 500 броя
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 5 – Доставка на класьор А4, 8 см – 300 броя
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция № 6 – Доставка на класьор А4, 5 см – 150 броя
 • Обособена позиция 7: Обособена позиция № 7 – Доставка на рингов класьор – 150 броя
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на анализ на управлението на оперативните програми, за идентифициране на рискови дейности, свързани с нередности, измами и корупционни практики и предлагането на решения за тяхното преодоляване, Стойност: 140 000.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, за нуждите на МВР с избран изпълнител "Атлас Травелс "ЕООД, Стойност: 3 600 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, за нуждите на МВР с избран изпълнител "Атлас Травелс "ЕООД
Предмет на предвидената процедура: Доставка на течни горива( дизелово гориво, бензин А 95 и бензин а 98Н), чрез картова система за зареждане при условията на безналично плащане със Фирма изпълнител " Лукойл България" ЕООД , Стойност: 14 511 840.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на течни горива( дизелово гориво, бензин А 95 и бензин а 98Н), чрез картова система за зареждане при условията на безналично плащане със Фирма изпълнител " Лукойл България" ЕООД
Предмет на предвидената процедура: Доставка на течни горива( дизелово гориво, бензин А 95 и бензин а 98Н), чрез картова система за зареждане при условията на безналично плащане със Фирма изпълнител " ПЕТРОЛ" АД, Стойност: 7 538 160.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на течни горива( дизелово гориво, бензин А 95 и бензин а 98Н), чрез картова система за зареждане при условията на безналично плащане със Фирма изпълнител " ПЕТРОЛ" АД
Предмет на предвидената процедура: Изработка и доставка на рекламни материали, годишен сборник и брошура, Стойност: 17 822.74
 • Обособена позиция 1: Изработка и доставка на рекламни материали, годишен сборник и брошура
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната, Стойност: 3 000 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване за нуждите на МВР съгласно споразумение между МВР и Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез " Мина Травел енд Инвентс груп" ЕООД, Стойност: 4 500 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване за нуждите на МВР съгласно споразумение между МВР и Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез " Мина Травел енд Инвентс груп" ЕООД
Предмет на предвидената процедура: Актуализиране и поддръжка на интерент страницата на дирекция АФКОС, Стойност: 1 200.00
Предмет на предвидената процедура: „Преподавателска дейност при провеждане на кръгли маси на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския Съюз. Разследване на престъпления, свързани със злоупотреби със средствата на Европейския съюз”, Стойност: 498.00
 • Обособена позиция 1: „Преподавателска дейност при провеждане на кръгли маси на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския Съюз. Разследване на престъпления, свързани със злоупотреби със средствата на Европейския съюз”
 • Обособена позиция 2: „Преподавателска дейност при провеждане на кръгли маси на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския Съюз. Разследване на престъпления, свързани със злоупотреби със средствата на Европейския съюз”
 • Обособена позиция 3: „Преподавателска дейност при провеждане на кръгли маси на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския Съюз. Разследване на престъпления, свързани със злоупотреби със средствата на Европейския съюз”
Предмет на предвидената процедура: „Поддръжка и ремонт на принтери“, Стойност: 1 992.00
 • Обособена позиция 1: Поддръжка и ремонт на принтери
Предмет на предвидената процедура: Извършване на инженерно-техническа експертиза, Стойност: 480.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на инженерно-техническа експертиза
Предмет на предвидената процедура: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина", обособена позиция № 2 "Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации", Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина", обособена позиция № 2 "Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации"
Предмет на предвидената процедура: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина", обособена позиция № 1 "Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел", Стойност: 750 000.00
 • Обособена позиция 1: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина", обособена позиция № 1 "Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел"
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на автомобил за обезпечаване дейностите на дирекция АФКОС , Стойност: 61 999.20
 • Обособена позиция 1: Закупуване на автомобил за обезпечаване дейностите на дирекция АФКОС
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на обзавеждане за работните помещения и заседателната зала на дирекция АФКОС, Стойност: 31 600.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване на обзавеждане за работните помещения и заседателната зала на дирекция АФКОС
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на системен сървърен софтуер, сървъри, системи за съхранение и архивиране на данни и SAN комутатори за нуждите на дирекция АФКОС, Стойност: 78 600.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване на системен сървърен софтуер, сървъри, системи за съхранение и архивиране на данни и SAN комутатори за нуждите на дирекция АФКОС

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.