English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0648-C01
Повишаване на енергийната ефектвиност в "Черкезов" ООДчрез известиция в ново енергоспетяващо оборудване
101714522 ЧЕРКЕЗОВ ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
28.06.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Струмяни, с.Струмяни

Описание

Черкезов ООД е основан през 2010 г. с код на дейност С 23.70 - рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали Компанията е специализирана в производство и продажба главно на изделия от варовик, мрамор и травертин.Предприятиетое изградило и поддържа ефективно сътрудничество с голям брой партньори, като традиционно влага значителни ресурси за усъвършенстване на продукцията си, така че да отговори на непрекъснато нарастващите потребности на своите клиенти.Следваната от Черкезов ООД визия за развитие на дружеството е насочена към непрекъснатия стемеж за увеличаване на производителността,подобрява качеството на продуктите си и разширява пазарите си в страната и чужбина. За да поддържа този темп на развитие е необходимо предприемане на конкретни мерки, обвързани с постигане на дългосрочно устойчиво развитие. За тази цел дружеството трябва да предприеме обновление на част от съществуващото производствено оборудване, тъй като е физически и морално остаряло, много по-слабо производително и много по-енергоемко на единица продукция. 
Именно чрез осъществяване на настоящия проект Черкезов ООД ще пристъпи към инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция, ще допринесе за въвеждане и развитие на екологосъобразно производство и повишаване на устойчивата конкурентоспособност на предприятието.
Инвестиционният проект предвижда подмяна на част от съществуващо технологично оборудване, като бъде закупено следното ново оборудване с по-големи технологични възможности:
-	гатер за мрамор 800/80 – 1 бр. Мярка 1
-	трошачна инсталация за рециклиране на отпадък- 1 бр. Мярка 2
След интегриране на изброеното по-горе технологично оборудване, производственият капацитет на предприятието ще нарастне значително, което от своя страна ще доведе до поемане на повече поръчки и разрастване на предприятието, както и по-нисък разход на енергия на единица произведена продукция.
Дейности
 • Дейност 1: Енергийно обследване по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение Б към Условията за кандидатстване): Съгласно 13.1 от Условията за кандидатстване, за да са допустими по настоящата процедура, проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти. Дейността по изготвяне на енергийния одит в Черкезов ООД е извършена преди подаване на проектното предложение от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Целта на обследването е изчисляване на обобщените енергийни характеристики на енергозахранване и енергопотребление, намиране на енергоемки точки в производството и разработване на енергоспестяващи мерки, както и необходимите капиталови вложения за тях. Енергийният одит е изготвен по образец на АУЕР и включва: 1. Резюме на доклада. 2. Увод. 3. Препоръчани мерки за повишаване на енергийната ефективност. 4. Очаквани спестявания и план на изпълнение на мерките. 5. Оценка на съответствието с действащите разпоредби и законодателство за опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд. 6. Рентабилност на проекта. 7. Допълнителни ползи от проекта. 8. Справка за годишно потребление на енергия. В резултат на извършеното енергийно обследване се предлагат следните енергоспестяващи мерки: -Мярка 1 „Доставка и вкарване в експлоатация на нов гатер 80/80”; -Мярка 2 „Дотавка и въвеждане в експлоатация на челюстна трошачка за рециклиране на отпадни материали“. В резултат на изпълнението на мярката одитът предвижда: - Коригирано годишно потребление на енергия на предприятието за годината, приета за - представителна (КГП): 1815781,85kWh/год. - Годишни спестявания на енергия от препоръчания пакет мерки (ГС): 1291749,12kWh/год. - Планирани енергийни спестявания за цялото предприятие в резултат от изпълнението - на проекта (ПЕС): 71,14 % - Фактор на енергийни спестявания (ESR) общо: 86,47 % Изготвянето на доклад за енергийно обследване на фирмата ще служи за управление на рационалното използване на енергийните ресурси във фирмата. Това обуславя извършването на тази дейност като предпроектна, крайният резултат от която е: -По-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни производствени процеси в кандидатстващото предпирятие; -Повишаване на енергийната ефективност и засилване на конкурентоспособността на предпирятието чрез постигане на по-ниски производствени разходи; -Насърчаване на предприятието към инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция; -Цялостно подобряване в бизнес и производствените процеси, допринасяйки за подобряване на производителността. Дейността и разходите са извършени преди подаване на проекта и след датата на обявяване на настоящата процедура.
 • Дейност 2: Мярка 1 „Доставка и вкарване в експлоатация на нов гатер за мрамор 800/80”: Черкезов ООД е специализирана в производство и продажба главно на изделия от варовик, мрамор и травертин. Основен продукт е Vratza - типичната бежово варовик на България. Освен това, други мраморни качества, включени в широкия спектър на нейните продукти са гръцките и македонските бели мрамори, италиански, индийски мрамори и гранити, както и много други.Технологичният процес се състои от следните основни етапи: - Разрязване на блоковете от мрамор или варовик или гранит с Гатер за мрамори с 50 ножа, тип „50 50 blade gang-saw“. - Полиране на разрязаните плочи с полираща машина с дванадесет глави, тип „12head polishing line“. - Пакетиране на готовата продукция - изделия от варовик, мрамор и травертин -блокове, плочи и керемиди на палета, с укрепване и фолиа. Предвидената Мярка 1- подмяна на стар гатер с нов гатер за мрамор 800/80 с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление е обвързана с първия етап на описания по-горе работен процес. В момента 80 % от продукцията преминава през стар гатер. Той е много важно звено в производственияпроцес. С него се обработват първияно рзлични скални блокове. От неговия капацитет зависи иколичесвото произведена продукция.Използваното към момента оборудване се характеризира с изключитело ниска производителност.Инсталирана ел. мощност е 90 kW Средно през старото оборудване се обработва продукция-33 153 м2 при работни часове 3888 ч. Консумираната енергия за годината избрана за представителна възлизат на 332 424 kW, а специфично потребление 10,03 кВч/м2. Старият гатер има следните недостатъци: - ниска енергийна ефективност, спрямо единица продукция - ниско ниво на безопасност на труда при работа със съществуващото оборудване - работният процес изисква висока намеса на ръчения труд - намалени възможности за автоматизиране на процесите свързани с производствената дейност - липса на автоматизиран контрол на качеството на производството. Предвид гореизброените недостатъци по настоящия проект е предвидено придобиването на нов гатер за мрамор 800/80, което представлява Мярка 1 от енергийния доклад. Предвиждане интегриране в производствения процес на ново високотехнологично оборудване, с което ще се елиминират напълно досега съществуващите недостатъци в работния процес и ще се постигне по-ниска ресурсна и енергийна интензивност. Производителността ще бъде увеличена над 4 пъти. Това ще се дължи на въвеждането в експлоатация на новата машина и съответно нейните подобрени и съвременни технически и функционални параметри като: Общи габаритни размери(Дължина х Ширина х Височина) Mm 13400х4900х5100 Изискване/необходимост от вода lt/1'800 Дискове (резци) приложими Брой 80 Удари в минута Брой 90 Мощност на основния двигател kW 132 Мощност на двигателя изкачване/слизане бързо kW 9 Мощност на двигателя за бавно падане(намаляване) kW 1,85 Скорост изкачване/ слизане бързо mm /1' 236 Скорост изкачване/ слизане бавно mm /h 80÷600 Максимални размери на блока mm 2000х3300х2050 Дължина на удара mm 800 Разстояние (м/у греди) mm 1530 . Единичната производителност на новия гатер ще е в пъти по-голяма, което води след себе си много по-нисък разход на енергия за единица произведена продукция. Новият гатер ще реализира енергийни спестявания от 1 161 734,40 kW/h на година. Енергийните годишни спестявания са на стойност 107 423,22 лв. Емисията на СО2 е 951,46 t/год. Енергийните спестявания са основно в резултат на по-високата производителност и по-ниския специфичен разход на единица произведена продукция на новото технологично оборудване. Неенергийните спестявания възлизат на 10 742,32 лв./год. Те се базират на разходите за подменени части и ремонти на остарелия гатер. Тези престои са пропусната работа поради остарялата техника. С новия гатер престоите за ремонт ще отпаднат и ще се увеличи произведената продукция.
 • Дейност 3: Мярка 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на трошачна инсталация за рециклиране на отпадък“. : Дружеството разполага със старата трошачка модел, която е остаряла технологично, енергийно неефективна и нископроизводителна.Инсталирана ел. мощност е 18 kW.Средно през старото оборудване се обработва продукция-622 т. при работни часове 2592 ч. Консумираната енергия за годината избрана за представителна възлизат на 41990 kW, а специфично потребление 67,5505 кВч/м2. В изпълнение на проектното предложение Черкезов ООД ще придобие нова трошачна инсталация. Тя ще е високо енергийноефективна и по-високо производителна от наличната такава. Въвеждането й в експлоатация ще доведе до увеличение на спомогне за увеличаване на количеството продукцията с влагане на много по-малко средства и повишаване на качеството на производствения процес.В сравнение с машината, която е в експлоатация в момента, се намалява както времето за смилане на отпадъците и консумация на енергия, така и енергоемкостта на продукцията.Ниската енергийна ефективност в дружеството се дължи на физически и морално остарели технологии, на ограничения достъп до нови добри практики, системи и модели за енергийно и ефикасно производство. Това ще се дължи на въвеждането в експлоатация на новите машини и съответно техните подобрени и съвременни технически и функционални параметри като: - продукт до 100mm - капацитет 10 тона на час - електродвигател 22 kW Специфичното й потребление на енергия е в пъти по-ниско от това на съществуващата. Чрез въвеждането на мярка 2 производителностт ще достигне до 2431 т. продукция на година. Енергийните годишни спестявания са на стойност 12022,20 лв. Емисията на СО2 е 106,48 t/год. Енергийните спестявания са основно в резултат на по-високата производителност и по-ниския специфичен разход на единица произведена продукция на новото технологично оборудване. Неенергийните спестявания възлизат на 1202,22 лв./год. Те се базират на разходите за подмени части и ремонти на остарялата трошачка. Тези престои са пропусната работа поради амортизация на техниката. С новата машина престоите за ремонт ще отпаднат и ще се увеличи произведената продукция. С внедряването на оборудване ще се постигне траен екологичен ефект и възвръщаемост на преките разходи за основния материал в производството. Това има директно влияние върху минимизиране на аспектите, които влияят негативно на околната среда и е крачка към устойчиво развитие. Изпълнението на настоящия проект, а именно въвеждането в експлоатация на съвременните технологии е в продължение на дейности на Черкезов ООД за опазване на околната среда, защото ще доведе до подобряване на енергийната ефективност на производствения процес, което пряко влияе върху намаляването на отделянето на вредни емисии (СО2) и увреждането на околната среда, свързано с добива на енергия при сегашната структура на енергийни източници и незамърсяване с отпадъчни материали.
 • Дейност 5: Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятиятасъгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001: Като част от предприетата политика на дружеството, а именно оптимизиране на най-съществените работни процеси, характеризиращи се към настоящия момент като изключително енергоемки, повишаващи оперативните разходите е и налагане на мерки, водещи до повишаване на енергийната ефективност. Дружеството отчита, че това може се постигне и чрез промяна на начина, по който енергията се управлява и поддържане на система за управление на енергията чрез интегриране на енергийната ефективност в съществуващите системи за управление. Това улеснява непрекъснатото повишаване на ефективността. Именно предвид това към настоящия проект се предвижда и дейност за въвеждане и сертифициране на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001. Стандартът най- вече се отнася за енергийното управление на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и др. Международният стандарт се прилага за всякакъв тип енергийни носители – електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, ВЕИ, компресиран въздух, охладена вода, и др. ISO 50001 установява рамка за ефективното използване на енергията в производствените предприятия, търговските вериги, публичния сектор и всяка една организация, решила да се възползва от това. Стандартът също така установява условия за сравняване с най-добрите постижения в областта (benchmarking), измерване, документиране и докладване на подобренията в енергийното управление, респективно за приноса им в намаляването на емисиите парникови газове. Правилното прилагане на стандарта неминуемо води до положителен икономически ефект за бизнеса и околната среда, както и допринася за конкурентоспособността на всяка една компания или организация, внедрила система за енергиен мениджмънт по изискванията му. Дейността по разработване на документацията,внедряването и подготовката за сертифициране на Система за управление на енергията по ISO 50001:2011, включва: Етап 1 - Разработване на необходимия пакет документи. • Първоначална диагностика на настоящите условия във фирмата; • Определяне на основния пакет документи; • Разработка на документацията; • Преглед и одобрение на документацията от ръководството. Етапът приключва след утвърждаване на документите. Етап 2 - Внедряване на разработената документация, считано от датата на приемане на документацията. • Провеждане на обучения на служителите, относно документацията на Система за управление на енергията иприложението й в дейността на всеки служител / работник; • Подготовка за сертификация – повеждане на вътрешен одит и преглед от ръководството. Етапът приключва с Доклад от вътрешен одит и Протокол за преглед от ръководството. Етап 3 – Участие в одита за сертифициране на Система за управление на енергията. • Участие на консултанта в одита на сертифициращата фирма чрез оказване на методическа помощ; • Отстраняване на всички пропуски, констатирани по време на одита, по отношение на документацията. Сертифицирането на Система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, включва следните задължителни етапи при извършване на процедурата по сертифициране: Етап сертифициране: • провеждане на първоначален одит (одит I фаза) за документационно съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; • провеждане на сертификационен одит (същински одит II фаза) за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; • провеждане на заключителна среща с ръководството на фирмата; • вземане на решение за сертифициране. Етап издаване на сертификат: издаване на оригинален сертификат на български и на английски език.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 1 291.75, Достигната стойност: 1 291.75
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 1 057.94, Достигната стойност: 1 057.94
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 14.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

711 576.22 BGN
341 359.30 BGN
341 179.30 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 290 155.41 51 203.89 370 216.92 711 576.22
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 290 155.41 51 203.89 370 216.92 711 576.22

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов гатер 800/80 – 1бр., Стойност: 609 811.30
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов гатер 800/80” – 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на трошачна инсталация за рециклиране на отпадък” – 1бр, Стойност: 54 764.92
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 2:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на трошачна инсталация за рециклиране на отпадък” – 1бр
Предмет на предвидената процедура: Разработване и въвеждане на система за енергиен мениджмънтсъгласно стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 18 200.00
 • Обособена позиция 1: Разработване и въвеждане на система за енергиен мениджмънтсъгласно стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на система за енергиен мениджмънтсъгласно стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 10 800.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на система за енергиен мениджмънтсъгласно стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Разходи за енергиен одит- 1 бр., Стойност: 18 000.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на енергиен одит

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.