English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.002-0132-C01
Повишаване на енергийната ефективност във "Райкомерс Конструкшън" ЕАД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
01.08.2018
01.08.2018
01.08.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Хасково, Свиленград, гр.Свиленград

Описание

Настоящият проект предвижда закупуване и въвеждане в експлоатация на ново енергийно ефективно оборудване, препоръчано с 4-те мерки от енергийния одит, а именно: нова мобилна система за рециклиране на земни маси (Мярка 1), нова мобилна система за вакуумна екскавация (Мярка 2), нова система за микротунелиране (Мярка 3) и автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението (Мярка 4).

Всички нови активи са с висока производителност и ниско потребление на енергия. След въвеждането на предвидените за закупуване активи, количеството енергийни спестявания на предприятието и количеството спестени емисии въглероден диоксид, благодарение на енергийно ефективните машини значително ще се увеличи.

В рамките на проекта се предвижда и въвеждане на система за енергиен мениджмънт и сертифициране по БДС EN ISO 50001. Тези дейности ще доведат до намаляване на разходите за енергийни ресурси, ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда. 

Проектът ще е със срок за изпълнение 24 месеца и ще е на обща стойност 5 050 141.00 лв. без ДДС.
Дейности
 • Замяна на пет броя съществуващи товарни автомобили и стационарен бетонов възел с нова мобилна система за рециклиране на земни маси (Мярка 1 от енергийния одит): Предложената мярка предвижда замяна на пет броя съществуващи товарни автомобили (самосвали) и стационарен бетонов възел, захранван с дизелов генератор, с нова мобилна система за рециклиране на земни маси. Средно с наличните съоръжения се обработват 33,5 м3/ч. земни маси. Използваните към момента съоръжения са изключително нерентабилни, поради факта, че се влага изключително много технологично време и средства за гориво и амортизация на транспортни средства, защото е необходимо земните маси да се транспортират на дълго разстояние, самосвалите да изчакат преработката на почвата (време за престой), и след това отново да я върнат на обекта. Целият процес е изключително скъп, нецелесъобразен и неекологичен. Ангажира се голям брой работна ръка и транспортни средства. Препоръчаната мярка предвижда в производствения процес на предприятието да се внедри мобилна система за рециклиране на земни маси. Така изкопаните земни маси ще се подават към новата мобилна система за рециклиране, където земната маса ще се рециклира и стабилизира, след което може да се върне обратно в изкопа. Новата мобилна система за рециклиране на земни маси ще е с дизелов двигател с мощност 312,9 kW. При същите производствени условия новата мобилна система за рециклиране на земни маси ще има производителност 45 м3/ч., което е по-висока стойност и води до по-нисък разход на енергия за единица рециклирана изкопана земна маса. Предвид техническите си параметри, предвиденото за закупуване оборудване е с ниски разходи на енергопотребление, ниски емисии СО2, при същевременно висока производителност. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 5-ти месец 2. Сключване на договор: 5-ти - 6-ти месец 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новата мобилна система за рециклиране на земни маси: 6-ти - 24-ти месец.
 • Замяна на съществуващ верижен багер с нова система за вакуумна екскавация (Мярка 2): Предложената мярка предвижда замяна на съществуващ верижен багер, използван за изкопни дейности и товарене на земни маси, с нова мобилна система за вакуумна екскавация. Средно с наличния верижен багер се изкопават и претоварват 41,8 куб.м/ч. земни маси. Съществуващото оборудване е старо и изключително енергоемко, което води до сериозни енергийни разходи. Освен това, работа с подобно оборудване при изкопни дейности в урбанизирани територии е сложна и води до опасност от повреждане на подземно разположени проводи от различен тип, което може да е скъпо и много опасно за работещите. Новата мобилна система за вакуумна екскавация ще е с дизелов двигател с мощност 55 kW и разход на гориво 6 л./мч. При същите производствени условия новата мобилна система за вакуумна екскавация ще има производителност 600 куб.м./ч., което е значително по-висока стойност и води до по-нисък разход на енергия за единица изкопана земна маса. Предвид техническите си параметри, предвиденото за закупуване оборудване е с ниски разходи на енергопотребление, ниски емисии СО2, при същевременно висока производителност. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 5-ти месец 2. Сключване на договор: 5-ти - 6-ти месец 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новата мобилна система за вакуумна екскавация: 6-ти - 24-ти месец.
 • Замяна на съществуваща сондажна машина с нова система за микро-тунелиране (Мярка 3): Предложената мярка предвижда замяна на съществуваща сондажна машина, базирана на хидравлична преса с капацитет на бутане 400 т., използвана за пробутване на обсадни стоманени тръби с отворен край, с нова система за микро-тунелиране. Средно, в конкретните производствени условия на предприятието с наличната сондажна машина се пробива 0,3 м/ч. тръбно трасе. Съществуващото оборудване е изключително енергоемко и с ниска производителност. Това се отразява крайно негативно по отношение необходимото технологично време за изпълнение на операциите и себестойноста на сондажните дейности. С наличното оборудване трудно се постига необходимото ниво на точност, което е много важно, особено при работа в урбанизиране територии, където основно се прилага тази технология. Новата система за микро-тунелиране ще бъде с дизелов двигател с мощност 129 kW и среден разход на гориво 11,30 л./мч. При същите производствени условия новата система за микро-тунелиране ще има производителност 6,15 м/ч., което е значително по-висока стойност и води до много по-нисък разход на енергия за единица пробито трасе. Предвид техническите си параметри, предвиденото за закупуване оборудване е с ниски разходи на енергопотребление, ниски емисии СО2, при същевременно висока производителност. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 5-ти месец 2. Сключване на договор: 5-ти - 6-ти месец 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новата система за микро-тунелиране: 6-ти - 24-ти месец.
 • Намаляване на разходите за енергия, посредством въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението (Мярка 4): Мярката предвижда въвеждане на автоматизирана система за енергиен мониторинг в предприятието. Към момента на извършване на одита в дружеството няма въведена система за мониторинг и контрол на потреблението на енергия, съответно не се проверява потреблението на енергия спрямо базовите стойност. Предвижда се въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, включваща две основни части – софтуер и хардуер. Системата е предназначена за инсталиране на 50 бр. тежкотоварни автомобили и друга специализирана строителна механизация (багери, товарачи, валяци и др.). Измервателните уреди ще се инсталират на всички 50 бр. специализирани автосредства, като с необходимото оборудване ще се свързват към системата. Информацията за работата на оборудването и енергийното потребление ще се получава при клиента, посредством уеб базирана платформа. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 5-ти месец 2. Сключване на договор: 5-ти - 6-ти месец 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението: 6-ти - 24-ти месец.
 • Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001: Дейността включва въвеждане на системата за енергиен мениджмънт/управление на енергията/ съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 и обхваща следните основни процеси: - Одит и анализ за съотвeтствието на първоначалното състояние спрямо изискванията на стандарта; - Изготвяне на разработена документация на системата за управление - Инструктаж по изискванията на Системата за управление - ще бъде обучено поне по едно лице от звено, за да има възможност на по-късни етапи това лице да провежда вътрешни обучения на останалите служители. Документира се с протокол от обучение; - Внедряване на системата за управление - работно въвеждане (реално използване на новите правила); - Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация, документирано с Доклад от вътрешен одит; - Съдействие при провеждане на преглед от ръководството; Очакванията от изпълнението на дейността са Кандидатът да постигне следните резултати: - намаляване на разходите за енергийни ресурси; - ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда; - измерване и анализиране на енергийната резултатност; - подобряване на постоянното енергийно управление; - подобряване на рентабилността на фирмата; - повишаване на конкурентоспособността. Чрез въвеждането на система за енергиен мениджмънт, Кандидатът ще има възможност за сертифициране по БДС EN ISO 50001. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 24-ти месец
 • Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001: Сертифицирането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001, включва следните етапи: - провеждане на първоначален одит за документално съответствие на системата с изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001; - провеждане на сертификационен одит за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001; - вземане на решение за сертифициране и издаване на оригинален сертификат. Стандартът най-вече се отнася за енергийното управление на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и др. Международният стандарт се прилага за всякакъв тип енергийни носители – електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, ВЕИ, компресиран въздух, охладена вода, и др. БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 установява рамка за ефективното използване на енергията в производствените предприятия, търговските вериги, публичния сектор и всяка една организация, решила да се възползва от това. Стандартът също така установява условия за сравняване с най-добрите постижения в областта (benchmarking), измерване, документиране и докладване на подобренията в енергийното управление, респективно за приноса им в намаляването на емисиите парникови газове. Правилното прилагане на стандарта неминуемо води до положителен икономически ефект за бизнеса и околната среда, както и допринася за конкурентоспособността на всяка една компания или организация, внедрила система за енергиен мениджмънт по изискванията му. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 24-ти месец
 • Изготвяне на одит на проекта: Дейността включва изготвяне на финансов одит от регистриран одитор, в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, тъй като проектът е със стойност на БФП над 750 000 евро (1 466 875,50 лева). Одитът има за цел да извърши проверка дали декларираните от бенефициента разходи са действително извършени и платени, точни и допустими в съответствие с административния договор за безвъзмездна финансова помощ. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 24-ти месец
 • Осигуряване на публичност и визуализация по проекта: Във връзка с изпълнението на задълженията за информация и публичност, в рамките на проекта ще бъде изработен и поставен минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, напр. на входа на обекта, където се изпълнява проекта. Върху всички закупени по проекта активи ще бъдат поставени стикери, отговарящи на изискванията на ЕС. При изпълнение на мерките за информация и комуникация кандидатът ще включва задължителните реквизити, които трябва да се съдържат във всяко средство за публичност и информиране, съгласно изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от кандидата, задължително ще се указва съфинансирането на проекта от ЕФРР, чрез поставяне на: - емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на Европейския съюз; - упоменаване на Европейски фонд за регионално развитие; - общото лого за програмен период 2014 - 2020 г. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 24-ти месец

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 2 043.57, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 7 653.82, Достигната стойност: 0.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

5 050 141.00 BGN
2 497 594.47 BGN
999 037.79 BGN
85.00 %
 • [1] Производствени инвестиции в големи предприятия, свързани с нисковъглеродната икономика
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 2 122 955.31 374 639.16 2 552 546.53 5 050 141.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 2 122 955.31 374 639.16 2 552 546.53 5 050 141.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на мобилна система за рециклиране на земни маси (Мярка 1), система за вакуумна екскавация (Мярка 2) и система за микро-тунелиране (Мярка 3), Стойност: 4 995 641.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на мобилна система за рециклиране на земни маси (Мярка 1)
 • Обособена позиция 2: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на система за вакуумна екскавация (Мярка 2)
 • Обособена позиция 3: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на система за микро-тунелиране (Мярка 3)
Предмет на предвидената процедура: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, състояща се от хардуер и софтуер (Мярка 4), Стойност: 30 000.00
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001, Стойност: 2 000.00
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001, Стойност: 13 000.00
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на финансов одит на проекта, Стойност: 6 500.00
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация на проекта, Стойност: 3 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.