English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.010-0194-C02
Социално предприятие “Работилница за сувенири и бижута от дърво“
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
23.04.2018
01.06.2018
31.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Основната цел на проекта е създаване и развитие на социално предприятие “Работилница за сувенири и бижута от дърво“, чрез което да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи от населението, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
За постигане на тази цел, по проекта ще се изпълнят следните дейности:
1.Сформиране на Екип на социално предприятие "Работилница за сувенири и бижута от дърво";
2.Психологическо подпомагане и мотивиране на 20 лица от уязвимите групи за включване в заетост;
3.Социална и професионална интеграция на 20 лица от уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
4.Оборудване на новосъздадените работни места;
5.Осигуряване на заетост на 20 безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда за период до 12 месеца;
6.Осигуряване на наставници за новонаетите лица от уязвимите групи;
7.Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки;
8.Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.
Предвидени са и дейности за организация и управление на проекта, както и дейности по информиране и публичност. През целия срок на изпълнение от 15 месеца ще се спазват правилата за публичност.
Планираните дейности по проекта ще подпомогнат социалното включване на представителите на целевата група - 20 лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица. Всички дейности отговарят на целите и приоритетите на настоящата процедура и подпомагат тяхното изпълнение.
Дейности
 • Сформиране на Екип на социално предприятие "Работилница за сувенири и бижута от дърво": За да изпълнява всички предвидени дейности по проекта, в СП е необходимо да се сформира компетентен Екип, в който ще се наемат на постоянни трудови договори 7 лица на следните длъжности: "Управител" - ще ръководи предприятието като: определя бюджета и основните дейности, отговаря за човешките ресурси във връзка с дейността на предприятието, контактува с ключови доставчици на суровини и машини, както и с ключови клиенти, отговаря за изпълнението на социалните цели на предприятието. Управителя ще работи и по изпълнение на Дейност 8-"Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество".За заемане на длъжността се изисква Висше образование в конкретната експертна област и опит минимум 5 г.Разходите за заплати на Управителя са заложени в бюджетно перо 3./3.6. "Счетоводител"- ще отговаря за счетоводната отчетност на предприятието, ще извършва необходимите контакти с държавните и общински институции във връзка с дейността и отчетността на предприятието. При подбора ще се изисква релевантно образование (средно-специално, профес.квалификация или висше) и опит минимум 1 г. Разходите за заплати на Счетоводителя са заложени в бюджетно перо 2./2.6, защото попада в дефиницията за неактивни и безработни лица. Това лице е посочено и в ред 2, секция 8 „Индикатори“. "Ръководител, обособено производство" - ще организира и отговаря за цялостния процес на производството - подбор на суровините, обработването им и пакетирането на готовата продукция. Ще отговаря за спазването на Правилата за безопасност на труда. При подбора ще се изисква релевантно образование (основно, средно-специално, професионална квалификация или висше) и опит минимум 1 г. Разходите за заплати са заложени в бюджетно перо 2./2.6, защото попада в дефиницията за неактивни и безработни лица. Това лице е посочено и в ред 2, секция 8 „Индикатори“. "Ръководител звено" - ще ръководи пряко поверените му служители, работещи на специфични машина за конкретни производствени операции, ще носи отговорност за безопасността на труда и ще следи за техническата изправност на машините.При подбора ще се изисква релевантно образование (основно, средно-специално, профес.квалификация или висше). Няма да се изисква опит в конкретната дейност. Разходите за заплати на този ръководител са заложени в бюджетно перо 2./2.6, защото попада в дефиницията за неактивни и безработни лица. Това лице е посочено и в ред 2, секция 8 „Индикатори“. "Ръководител, отдел по продажбите" - ще извършва дейности по проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните продукти. Ще организира и ръководи дейностите по проучване на пазара, контакти с клиенти, доставки на готова продукция, участия на изложения. Той ще участва активно в изпълнението на Дейност 7 -"Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги". За тази дейност ще се търси човек с висше образование (бакалавър, магистър) и с над 5 г. управленчески опит. Разходите за заплати са заложени в бюджетно перо 3./3.6. "Офис мениджър" - ще поддържа документооборота и контактите на фирмата с настоящи и потенциални клиенти. Ще се изисква релевантно образование (основно, средно-специално или висше). Няма да се изисква опит в конкретната дейност. Разходите за заплати са заложени в бюджетно перо 2./2.6, защото попада в дефиницията за неактивни и безработни лица. Това лице е посочено и в ред 2, секция 8 „Индикатори“. "Промишлен дизайнер" - ще разработва дизайна и технологията на изработка на изделията на предприятието и ще следи за правилното им прилагане в производството. Ще се изисква релевантно образование (средно-специално, профес.квалификация или висше). Няма да се изисква опит в конкретната дейност. Разходите за заплати са заложени в бюджетно перо 2./2.6, защото попада в дефиницията за неактивни и безработни лица. Това лице е посочено и в ред 2, секция 8 „Индикатори“. Разходите за екипа на СП са заложени в бюджетни пера 2.6 и 3.6 от Раздел I.
 • Психологическо подпомагане и мотивиране на 20 лица от уязвимите групи за включване в заетост: Настоящият проект обхваща една от най-уязвимите целеви групи, а именно лица от маргинализираната ромска общност, които са в неравностойно положение на пазара на труда и са социално изключени. Отчитайки характеристиките на тази целева група, се появява нуждата от психологическо подпомагане и мотивиране на тези лица още преди включването им в заетост. За реализацията на тази дейност в проектното предложение е предвидено наемането на дипломиран психолог, който ще бъде назначен на трудов договор към СП. Предвижда се тази дейност да започне още от самото създаване на СП и да окаже въздействие при извършване на подбора и определяне на конкретните лица от целевата група, които ще участват в проекта. Дейността е разделена на две етапа: - Първи етап - Работа с 20 безработни лица, представители на целевата група за тяхната подготовка и мотивация за включване в заетост. Основната цел на тази дейност ще бъде да се проведе мотивационното обучение за активно търсене на работа, като се наблегне на следните теми: Познаваме ли себе си, как да подготвим документи за работа, как да търсим работа, как да работим в екип и възможности за намиране на работа чрез Глобалната мрежа. След завършване на това обучение ще се придобият знания за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания. Освен това те ще придобият умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа, след това представяне пред работодател и не на последно място как да работят в екип. Мотивирането е свързано със стимулиране и насочване на лицата към придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда, вкл. към придобиване на профес. квалификация и заетост. В зависимост от индивидуалните потребности и идентифицираните проблеми, психологът ще предоставя на лицата една или няколко психологически услуги: - Индивидуално психологическо консултиране, което включва използване на специфични психологически техники за снижаване на напрежението и преодоляване на първоначалните трудности при провеждане на консултации с безработните лица, изслушване на лицата, идентифициране на проблеми, работа върху личностни бариери за тяхното преодоляване, подпомагане на безработните лица при вземане на решения, оценяване на постигнатите резултати от набелязаните действия по време на предишни консултации, приемане на решения за нови действия, водещи до постигане на конкретни резултати и разрешаване на съществуващи проблеми и др.; - Групово психологическо консултиране с цел формиране на социални умения при търсене на работа, справяне със стреса и повишаване на самооценката на безработните лица, изграждане на основни умения за общуване и представяне пред работодателя, подготовка на документи за кандидатстване за работа, подпомагане на трудовата реализация и адаптацията към пазара на труда и др. - Психологическо изследване за диагностика на индивидуалните психологически характеристики на лицата от целевата група, специализиран подбор по заявка на работодателя за обявени свободни работни места, подбор за включване в програми и мерки за заетост и обучение. В зависимост от поставените цели на психологическото изследването, ще се прилагат комплексни методи - интервю, събеседване, наблюдение, тестови методики и др. - Втори етап - Работа с 20 лица, представители на целевата група, включени в заетост към Социалното предприятие. Основната цел на тази дейност е психологическото подпомагане на наетите лица, включващо основно техники за справяне със стреса и повишаване самооценката. Ще се наблегне най-вече на придобиване на умения за успешно справяне на работното място и адаптиране към работните условия. Тази дейност включва провеждането на периодични съвместни консултации със специалисти от Екипа на СП и с наетите лица и др. За стимулиране на активното поведение на вече наетите лица в рамките на проекта, психологът ще организира мотивационни обучения, несочни към позитивното влияние на групата - повишаване на активността, сътрудничество, подпомагане, насърчаване.
 • Социална и професионална интеграция на 20 лица от уязвимите групи в сектора на социалната икономика: Тази е дейност е необходима за СП "Работилница за сувенири и бижута от дърво", защото определените лица от целевата група (20 човека) се намират в дълготрайна социална изолация, поради липсата на работа и заетост, липса на умения или загубени такива, с които да са конкурентоспособни на динамично развиващия се пазар. Целта на тази дейност е да се постигне социална и професионална интеграция на представителите на уязвимите групи в сектора на социалната икономика. За постигане на тази цел е предвидено да се провеждат периодични обучителни занимания от нает на трудов договор социален работник към СП. Обученията ще бъдат насочени основно към повишаване мотивацията на наетите лицата от целевата група към трудова реализация. Ще се разработи специална програма, включваща дейности за придобиване на умения за активно поведение, изграждане на ключови умения като комуникативност и работа в екип, компетентност и поведение на трудовия пазар. Спецификата на тези обучения налага изпълнението да се възложи на професионален експерт - социален работник, имащ опит в дейности в социалната сфера. Етапи на изпълнение: 1. За да се осъществи тази дейност е необходимо още преди наемането на лицата от целевата група да се назначи Социален работник с опит, който да участва първо в процеса по идентифицирането на лицата в неравностойно положение и социално изключените лица от пазара на труда, след това да вземе участие и в подбора и наемането на тези лица. 2. След наемането на лицата и включването им в заетост към СП "Работилница за сувенири и бижута от дърво" ще се извършват непрекъснати дейности и ще се взимат своевременни мерки, насочени към поощряване участието на наетите лица от целевата група в социалния и професионалния живот, съобразени със спецификите на всеки отделен случай. Това ще се постигне чрез разработване на специални програми и техники, включващи: - Развитие на умения за общуване и работа в група; - Развитие на различни навици и умения за живот; - Придружаване и подкрепа в процеса на обучение и/или по време на работа; - Организиране на свободното време, отдих и развлечения (в т.ч. културни и разлвекателни дейности, любителски и професионален спорт и др.); - Професионално ориентиране и подкрепа за формиране на трудови навици; - Дейности, които поощряват автономността и независимостта (подпомагане на лицето да поддържа личната си автономност, да осъзнае индивидуалните си способности и ресурси, да намира собственото си жизнено пространство); - Разработване на индивидуални трудови, терапевтични и интеграционни програми за хората от целевите групи и тяхното прилагане; - Включване на лица от целевите групи в практическото обучение - тип „обучение на работното място”; Важно е да се отбележи, че работата и социалната интеграция са неразривно свързани дейности. Затова всички мерки, свързани с трудовата интеграция, се съсредоточават главно върху практическото обучение.
 • Оборудване на новосъздадените работни места: За осъществяване на основната си дейност, Социално предприятие “Работилница за сувенири и бижута от дърво“, се нуждае от закупуване на следните дървообработващи машини: 1.Щрайхмус - За двустранна обработка на материала при зададен размер - 1 бр. 2. Абрихт - За първоначална едностранна обработка на материала - 1 бр. 3.Банциг - За разкрояване на материала - 1 бр. 4.Оберфреза - За обработка на контурите на заготовката и изработка на канали и отвори - 1 бр. 5.Настолна фреза - За обработка на контурите на заготовката - 1 бр. 6.Инструментална екипировка за фреза - За изработка на различни профили и размери контури и форми - 1 бр. 7.Настолна бормашина - За пробиване на отвори - 1 бр. 8.Аспиратори - За премахване на фини прахови частици, появили се при работата на машините. Осигурява чиста работна среда - 1 бр. 9.Маси работни - За монтаж на някои от машините и осигуряване на работни места за работа с ръчни машини и инструменти - 5 бр. 10.Лентов шлайф - За заглаждане и полиране на повърхностите на готовите изделия - 1 бр. 11.Ексцентричен шлайф - За заглаждане и полиране на повърхностите на готовите изделия - 1 бр. 12.Настолен циркуляр - За отрязване под различен ъгъл на краищата на детайлите преди сглобяване - 1 бр. 13.Осветителни тела - За осветяване на работното помещение и работните места - 1 бр. 14.Ръчна бормашина - За ръчно пробиване на отвори - 1 бр. 15.Пистолет за топъл въздух - За финална обработка и декорация на готовите изделия - 1 бр. 16.Пирограф с комплект накрайници - За финална обработка и декорация на готовите изделия - 1 бр. 17.Копирно- фрезова машина - За ръчна изработка на серии еднотипни изделия по зададен модел - 1 бр. Целта на тази дейност е да се създадат благоприятни производствени условия в Социално предприятие "Работилница за сувенири и бижута от дърво". В работилницата ще се произвежда богата гама от продукти, включващи: дъски за рязане на хранителни продукти, сувенирни кутии, бижута от дърво, дървени пана (за окачане на стена) за украса на дома, часовници, както и сувенири от комбинация на дърво и камъни (маси, пана за стена, сувенирни кутии, часовници и др.). За работа със специфичното оборудване се предвижда да се назначат 15 лица изцяло от целевата група (безработни младежи до 29 годишна възраст вкл., продължително безработни лица и безработни над 54-годишна възраст) от бюджетен ред 1/1.1 на следните длъжности: - Работник, производство на декоративни елементи от дърво (75221020) - 14 бр. - Опаковач (93210006) - 1 бр. Останалите 5 лица са също представители на целевата група от бюджетен ред 1/1.1, но те няма да работят с посочените машини, а ще извършват спомагателни дейности в предприятието.
 • Осигуряване на заетост на 20 безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда за период до 12 месеца: Основната цел на тази дейност е да се осигури заетост на 20 лица от целевата група - безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда, а именно: (безработни младежи до 29 годишна възраст вкл., продължително безработни лица и безработни над 54-годишна възраст) на следните длъжности: - Работник, производство на декоративни елементи от дърво (код по НКПД: 75221020 ) - 14 бр. - Опаковач (код по НКПД: 93210006) - 1 бр. - Чистач/Хигиенист (код по НКПД: 91120004) - 1 бр. - Продавач, разносна търговия (код по НКПД: 52430002) - 4 бр. Всички посочени лица ще бъдат част от Социалното предприятие. Етапи на изпълнение: - подбор на лица от целевата група, регистрирани предимно в Дирекция "Бюро по труда"- Ботевград, филиал Правец, които ще се включат в дейностите по проекта. При липса на представители на целевата група, регистрирани на територията на съответната Дирекция „Бюро по труда”, които да отговарят на заложените от бенефициента изисквания, е възможно да бъдат включени кандидати от ДБТ в съседните общини, но в рамките на съответната област. Процедурата за подбор на безработните представители на целевата група за включване в конкретен проект ще започне с подаване на Заявка от страна на ,,Дайра бижутерия и стил“ ЕООД до съответните Бюра по труда. С оглед осигуряване на оптимален брой лица от целевата група за включване в проекта, Заявката ще бъде подадена непосредствено след подписване на договора (прогнозно през първи проектен м. март, 2018 г.) или в най-кратки срокове преди старта на дейностите, в които ще бъдат ангажирани представителите на целевата група. Дирекции "Бюро по труда" изнасят на Информационното табло съобщение до потенциалните кандидати за старта на кампанията по подбор на представители на целевата група за включване в проектите, получили безвъзмездно финансиране по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Трудовия посредник, в лицето на ДБТ ще уведомява потенциалните представители на целевата група за дадената възможност за включване в проекта. - след подбор на безработните лица от Бюрото по труда ще се проведат индивидуални интервюта с подбраните представители на целевата група и ще извърши окончателното класиране на подходящите кандидати. Интервютата ще се провеждат от сформирана комисия, в която ще участва Психолога, Управителя на фирмата и Социалния работник. (този етап прогнозно ще се осъществи през втори проектен м. април, 2018 г). - след провеждането на интервюто ще се изготви Протокол, удостоверяващ решението на комисията. В протокола ще се записват имената на номинираните кандидати, както и на резервите, в случай че такива бъдат определени. Протоколът ще се подписва от всички страни, участващи в комисията по подбора. - ,,Дайра бижутерия и стил“ ЕООД ще подписва индивидуални трудови договори с избраните представители на целевата група за включване в конкретния проект, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“, в които ясно ще бъдат регламентирани правата и задълженията на страните по договора. (Реализацията на този етап ще стартира през трети проектен месец, който е месец май, 2018 г. и ще е с продължителност 12 месеца). - В случай, че по време на изпълнение на проекта представител на целевата група отпадне от заетост, ,,Дайра бижутерия и стил“ ЕООД ще го замени с лице, от същата целевата група. Трудовите и осигурителните отношения на наетите в рамките на проекта лица от ,,Дайра бижутерия и стил“ ЕООД, ще се уреждат при условията на българското трудово и осигурително законодателство. Лицата ще бъдат наети по трудово правоотношение.
 • Осигуряване на наставници за новонаетите лица от уязвимите групи: Наемането на 2 лица за наставници по проекта е много важна дейност за Социалното предприятие, тъй като чрез наставничеството ще се изградят и запазят професионални знания, умения и способности в лицата от целевата група. Наставниците ще им помогнат да се преодолеят известни квалификационни дефицити, да се приспособят към изискванията на работодателя и нуждите на пазара. Наставничеството е много важно, особено за продължително безработните лица от целевата група, тъй като представлява възможност за придобиване на знания и умения в съответствие с растящите изисквания на работодателите. Инвестициите в обучение и наставничество повишават производителността и конкурентноспособността на безработните и насърчават социалното им включване. Измеренията на тази дейност са значими както за самата личност, която независимо от своята възраст и получено формално образование има възможност да реализира пълноценно своя потенциал, така и за работодателя, който е потребител на този ресурс. Наставниците ще обучават новозаетите лица от целевата група на умения за работа с конкретните машини, ще им оказват съдействие при изработването на детайлите, ще ги наставляват за безопасни условия на труд.
 • Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки: В рамките на тази дейност ще се изпълнят следните задачи: - Ще се избере подходящ бизнес модел и стратегия за развитие на пазара. - Ще се определят потребителските потребности и нагласи за закупуване на изработените изделия от дърво; - Ще се направи проучване на съществуващия пазар за предлаганите продукти; - Ще се направи анализ на конкуренцията; - Ще се направи анализ на възможните начини за продажба и реализиране на готовата продукция; - Ще се изследват ценовите равнища; - Ще се направи прогнозиране на търсенето и развитието на пазара за предлаганите продукти; - Ще се организират 2 участия в панаири и/или изложения; - Ще се създаде уеб сайт с качествено съдържание и онлайн магазин. Тази дейност е важна, защото в нея се включва разработване на продуктов асортимент, маркетинг и реклама на социалното предприятие. При разработването на продуктовия асортимент ще се направи анализ и маркетингово проучване за пазара, ще се изработят технологични карти за производството на отделните продукти и ще се направи калкулация на себестойността на продуктите. В рамките на тази дейност е предвидено разработване на етикети и опаковки, дизайн, изработка на рекламни материали за продажбата на продуктите, както и обезпечаване на целия процес от производството до достигането до крайния клиент. Тук се включва и активната реклама на социалното предприятие – разработване на канали за директни продажби, изработване на каталог и Интернет страница на социалното предприятие. Ще се разработи и онлайн магазин, който ще позволи да се стигне до по-голям брой потенциални клиенти.
 • Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество: Социалният маркетинг се превръща във все по-голям фактор за успех на различни кампании, благодарение на разрастващата се популярност на социалните мрежи в последните няколко години. Социалните мрежи имат огромни предимства за изграждане на брандинг, популяризиране на идеи, създаване на позитивна репутация и т.н. Те са инструментът, който най-ефективно ще спомогне за изграждане обликът на Социалното предприятие и представянето на произвежданите продукти. Чрез социалните мрежи и различни подходи в социалния маркетинг успешно се достига до голям брой хора и подходяща публика за продуктите, които се предлагат. Социалния маркетинг ще включва следните дейности: “Популяризиране на каузи” - компанията ще вложи част от приходите си, за да увеличи популярността на определена кауза, свързана с целевата група– екология, чистота на природата, устойчиво развитие, борба с болести и др. като ще отделя процент от продажбата на свой продукт за съответната кауза. “Доброволен труд за общността” - компанията ще подкрепя свои служители или партньори, които отделят доброволно от своето време, за да подпомагат местни каузи и обществени организации. Подобен доброволен труд ще е свързан и с обучение на някои основни компютърни умения на деца и т.н. За популяризирането на дейността на социално предприятие "Работилница за сувенири и бижута от дърво" и социалното предприемачество са предвидени следните дейности: - Ще се наблегне основно на дигитален социален маркетинг, който е подходящ за малък бизнес и стартиращи компании. - Ще се направят най-малко 2 публикации (новини, статии) в социалните мрежи – Facebook, Google+, Linkedin, Twitter, YouTube и др. за популяризиране на социалното предприемачество и социалната икономика. - Ще се наблегне на социалния ефект от дейността на кандидата. За тази цел ще се направят снимки и описания на продуктите и ще се публикуват в Социалните мрежи и Интернет. - Ще се работи по създаването на уеб сайт и в последствие по неговата оптимизация. - Ще се създаде Facebook страница и група. За изпълнението на тази дейност ще се използват почти всички достъпни дигитални канали за правене на социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Неактивни и безработни участници в заетост след приключване на операцията, Целева стойност: 16.00, Достигната стойност: 0.00
Неактивни или безработни участници, Целева стойност: 26.00, Достигната стойност: 30.00

Финансова информация

299 627.16 BGN
299 627.16 BGN
49 986.54 BGN
85.00 %
 • [1] Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 44 944.08 0.00 254 683.08 299 627.16
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 44 944.08 0.00 254 683.08 299 627.16

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.