English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0018-C01
„Устойчиво развитие на Копривлен-мрамор ЕООД чрез енергийна ефективност“
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
30.11.2017
30.11.2017
26.02.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Враца, Мездра, с.Горна Кремена

Описание

Проектът включва инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на "Копривлен-мрамор" ЕООД, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността на предприятието. Проектът е част от политиката на дружеството за намаляване на енергопотреблението и опазване на околната среда, надграждайки постигнатите резултати по реализиран проект от схема за безвъзмездно финансиране „Енергийна ефективност и зелена икономика” в рамките на по ОП Конкурентоспособност, по който са санирани 3-ри производствени сгради, извършена е подмяна на отоплението и осветлението в тях и са подменени енергоемки машини и съоръжения. 
За постигане целите на настоящия проект ще се реализират дейности, препоръчани в енергийния доклад за доставка и въвеждане в експлоатация на Колесен челен товарач и изграждане на автоматизирана Система за енергиен мониторинг на енергопотреблението. Заложена е дейност за внедряване и сертифициране на Система за управление на енергията по международния стандарт за енергийна ефективност ISO 50001:2011. 

Като резултат ще се постигнат годишни спестявания на енергия от препоръчания пакет мерки в енергийния доклад в размер на  1 586 910 kWh/год. и Фактор на енергийни спестявания (ESR) от 74,58%. С реализиране дейностите по проекта годишно ще се намали отделянето на емисии СО2 с 446,18 тона.
Социалният ефект от изпълнението на проекта се изразява в откриване на 2 (две) нови работни места.
Дейности
 • "Придобиване на ново оборудване, съгласно мерки за енергийна ефективност, включени в доклада от обследване на енергийна ефективност – Мярка 1: Доставка и пускане в експлоатация на Колесен челен-товарач " : Дейност 1 включва доставка и пускане в експлоатация на Колесен челен товарач. Към настоящия момент за извършване на дейностите по добив и обработка на скално-облицовъчни материали се използва наличен Колесен челен товарач Caterpillar CAT988 A, собственост на предприятието, произведен през 1977 г. Производственият капацитет на съществуващия челен товарач е 381,18 м3/час при инсталирана мощност от 325 kW. Двигателят е по-стара модификация, разходът на гориво е висок, а големият брой мото-часове води до повишаване на разходите за техническо обслужване и консумативи. Разходът за енергия на единица продукция е 0,88 kW/м3, при очакван разход от 0,24 kW/м3 за актива, който ще се закупи, което определя наличния актив за неефективен и нерентабилен. Енергийният доклад препоръчва заменяне на съществуващия Колесен челен товарач Caterpillar CAT988 A с актив от ново поколение с висока производителност при нисък разход на енергия. По проекта ще се инвестира в Колесен челен товарач с мониторингова система за управление на всички работни функции в реално време. Активът ще се придвижва само на територията на предприятието. Той е с кариерна кофа за големи натоварвания с обем от 7м3, производителност 1155,67 м3/час (3 пъти по-голяма) при почти сходна инсталирана мощност от 393,00 kW. С новия Колесен челен товарач ще се постигнат средногодишни спестявания на енергия за единица продукция (AES)' в размер на 0,64 kWh/м3 и фактор на енергийни спестявания в размер на 72,66%. Благодарение на високата товароподемност на новия Колесен товарач предприятието ще добива нов продукт - ламели с ширина от 2.00 м при технологични възможности в момента за добив и производство на ламели с ширина от 1,60 м. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 2: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието: В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Изграждане и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието" като компонент на технологичната линия за Добивът на скално-облицовъчни материали. . Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 7% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за добив на скално-облицовъчни материали чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система представлява информационна система тип SCADА, която ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупеите активи до 7% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 40 717 kWh/год. Дейност 2 ще се реализар от 5-ти до 17-ти месец, включително
 • "Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието": С проекта в предприятието ще се въведе и сертифицира система за енергиен мениджмънт. Основната цел на БДС EN ISO 50001 е да помогне на организациите да установят системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на "Копривен мрамор" ЕООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт.
 • "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки": Избраният изпълнител, фирма „Виаконсулт 11“ЕООД – София, с номер на лиценз от АУЕР: № 00077/28.08.2015 г. и №00432/ 09.10.2015 г., изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки: Мярка 1: Доставка и пускане в експлоатация на Колесен челен товарач Мярка 2: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма „Копривлен-мрамор“ ЕООД.

Партньори

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 6 367.08, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 636.71, Достигната стойност: 0.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 1 546.19, Достигната стойност: 1 546.19
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 412.83, Достигната стойност: 412.83
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 490 675.00 BGN
1 052 144.50 BGN
1 050 650.50 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Минно дело и добивна промишленост (включително добив на суровини за производство на енергия)

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 894 322.82 157 821.68 438 530.50 1 490 675.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 894 322.82 157 821.68 438 530.50 1 490 675.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка на енергоефективно оборудване“: Колесен челен товарач – 1 бр., Стойност: 1 447 315.00
 • Обособена позиция 1: Колесен челен товарач – 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление; , Стойност: 12 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление;
Предмет на предвидената процедура: Визуализация на проекта, Стойност: 860.00
 • Обособена позиция 1: Визуализация на проекта
Предмет на предвидената процедура: "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки", Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки"
Предмет на предвидената процедура: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011, Стойност: 10 500.00
 • Обособена позиция 1: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.