English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0618-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Йоса" ЕООД
200507411 ЙОСА ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
30.11.2017
30.11.2017
01.10.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Добрич, Добрич, с.Стефаново

Описание

ЙОСА ЕООД е производител на тестени изделия и хляб, наследник на дългогодишни традиции, бележещи началото си от 1994 г. като ЕТ ”Спиридон Спиридонов-ЙОСА” и от 2009 г. като „ЙОСА” ЕООД. Производствените мощности на фирмата са разположени в с. Стефаново, общ. Добрич. След повече от двадесет години производство на хляб и хлебни изделия, от съществено значение за компанията е осъществяване на дейности за енергийна ефективност. Те биха довели до повишаване на конкурентоспособността, подобряване на имиджа на предприятието, посредством публичното разгласяване на ползите от проекта и не на последно място - грижа за опазване на околната среда. 
В стратегическата програма на ЙОСА ЕООД, целяща нейното разрастване и успешно развитие, като основни направления за работа са залегнали разширяване и модернизация на производственото оборудване. В рамките на проекта се предвижда обновяване и усъвършенстване на машини използвани за производство на хляб и хлебни изделия, оползотворяване на остатъчната топлинна енергия, въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, въвеждане и сертифициране на Система за енергийно управление ISO 50001. Гореизброеният комплекс от дейности, предвидени за изпълнение в проектното предложение ще допринесат за постигането на по-високо ниво на енергийна ефективност, повишаване производителността на стопанския обект, и съответно до подобрена конкурентоспособност.
Проектното предложение и включените в него дейности и разходи в елемент "Инвестиции" се основават на извършено енергийно обследване по образец (Приложение Б) със следните препоръчани мерки за повишаване енегийната ефективност на предприятието: Мярка 1 - тестомесачка,Мярка 2 - вакумен тестоотделител ,Мярка 3 - Конусен окръглител ,Мярка 4 - Ротационна пещ ,Мярка 5 - машина за рязане на хляб ,Мярка 6 - Пакетираща машина ,Мярка 7 - Тестомесачка ,Мярка 8 - Оползотворяване на остатъчната топлинна енергия,Мярка 9 - Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване - тестомесачка (Мярка 1): Дейността е по Елемент А „Инвестиции" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура и кореспондира изцяло с Мярка 1 от енергийния одит. Енергоспестяващата мярка е свързана със закупуване на Тестомесачка, която ще замени съществуващата. С изпълнението на предвидената дейност, ще се постигне разширяване на производствения капацитет на компанията и намаляване на енергопотреблението. - Съществуващата машина е с инсталирана ел. мощност от 4,30kW, производителност от 20кг/ч., консумирана ел. енергия - 0,22kWh/кг. - Съгласно инвестиционния проект, „Йоса” ЕООД възнамерява да закупи тестомесачка с по-висока производителност, което да доведе до разширяване капацитета на работа в цялата производствена база. Тя ще замени съществуващата машина и е с капацитет обработка 80кг. тесто на час, с инсталирана мощност 4,3kW, с 2 скорости на работа и спирален работен орган за нормална работна скорост и форсиран режим. - При изпълнение на заложената дейност, се очаква да бъдат постигнати енергийни икономии както следва: 1) Енергийни спестявания - 29 722kWh/год. 2) Спестени емисии СО2 - 24,34t/год. 3) Фактор на енергийни спестявания - 75% - Анализът е направен на база установения работен режим на работа на компанията - 8 часа на ден, 6 работни дни седмично, 2304 работни часа годишно. За изчисление на енергийните спестявания в енергийни (kWh/год.) единици, енергийното потребление преди въвеждане на мярката е увеличено пропорционално на съответното завишение на производството. За изчислението на намаляването на емисии на CO2 в резултат на изпълнението на препоръчаната мярка е използвана на стойността за коефициента на екологичен еквивалент на електрическата енергия 819 gCO2/kWh съгласно от Приложение 3 към чл. 15 от Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - вакумен тестоотделител (Мярка 2): Дейността е по Елемент А „Инвестиции" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура и кореспондира изцяло с Мярка 2 от енергийния одит. Предвижда се закупуване на Вакуумен тестоотделител, който ще замени съществуващата машина”Делителка” и ще доведе до разширяване на производствения капацитет на компанията. - Съществуващата машина е с инсталирана ел. мощност от 1,4kW, производителност от 214бр/час, консумирана ел. енергия от 0,007kWh/бр. - Съгласно инвестиционния проект, „Йоса” ЕООД възнамерява да закупи Вакуумен тестоотделител с автоматична система за разделяне претегляне и отделяне на разфасовки тесто по предварително зададен грамаж с по-висока производителност, което да доведе до разширяване капацитета на работа в цялата производствена база. Тя ще замени съществуващата машина и е с максимален капацитет разделяне 1600 бр/час, с инсталирана мощност 1.2kW, с нож и 2 бр. избутвачи. - При изпълнение на заложената дейност, се очаква да бъдат постигнати енергийни икономии както следва: 1) Енергийни спестявания - 12308kWh/год. 2) Спестени емисии СО2 - 10,08t/год. 3) Фактор на енергийни спестявания - 81,66% - Неенергийните спестявания - Закупуването на новите машини ще доведе до намаляване на текущите разходи за експлоатация и поддръжка. За определяне на средногодишните разходи за експлоатация и поддръжка на съвременна нова машина е приета сервизна програма планово техническо обслужване. За изчисление на неенергийните спестявания, разходите за експлоатация и поддръжка на оборудването след въвеждане на мярката е взет режимът на работа на новото производствено оборудване и намалението на разходите за ремонт и поддръжка. - Анализът е направен на база установения работен режим на работа на компанията - 8 часа на ден, 6 работни дни седмично, 2304 работни часа годишно.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - Конусен окръглител (Мярка 3): Дейността е по Елемент А „Инвестиции" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура и кореспондира изцяло с Мярка 3 от енергийния одит. Предвижда се закупуване на „Конусен окръглител”, който ще замени съществуващият Оформител тип охлюв. - Анализът на съществуващото положение се основава на изчисляване консумацията на енергия от използваните в производството машини и уредби. Оформителната машина е с Инсталирана мощност 1.1 kW, и измерен капацитет – 150 кг/час или 214 бр/час от разфасовки от 700гр. приети за унифициран продукт. Консумираната ел. енергия е 0,005kWh/бр. - Съгласно инвестиционния проект, „Йоса” ЕООД възнамерява да закупи машина тип - Конусен окръглител с по-висока производителност , което да доведе до разширяване капацитета на работа в цялата производствена база. Той ще замени съществуващата машина и е с максимален капацитет на обработка 2000 бр. унифицирана опакована продукция на час, с инсталирана мощност 1.5 kW. - При изпълнение на заложената дейност, се очаква да бъдат постигнати енергийни икономии както следва: 1) Енергийни спестявания - 14308kWh/год. 2) Спестени емисии СО2 - 11,72t/год. 3) Фактор на енергийни спестявания - 80,55% - Анализът е направен на база установения работен режим на работа на компанията - 8 часа на ден, 6 работни дни седмично, 2304 работни часа годишно.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - Ротационна пещ (Мярка 4): Дейността е по Елемент А „Инвестиции" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура и кореспондира изцяло с Мярка 4 от енергийния одит. Предвижда се да се закупи „Ротационна пещ”, която ще замени съществуващата лентова тунелна пещ. - Лентова тунелна пещ е с инсталирана мощност 90 kW, устанвен капацитет – 600 бр/час. заводски хляб и/или 264 бр./час ръчен хляб, от разфасовки от 700 гр приети за унифициран продукт. Консумираната ел. енергия е 0,104kWh/бр. - Съгласно инвестиционния проект, „Йоса” ЕООД възнамерява да закупи автоматизирана Ротационна пещ с по-висока производителност. Тя ще замени използваната до сега пещ и ще се използва за изпичане на закуски и ръчен хляб. Ще има възможност за работа с тави, като по този начин допълва и разширява обема на производство. Машината е с инсталирана мощност 55kW, капацитет - до 1800 бр. За целите на изследването се прилага занижена продуктивност от 1000 бр. Консумираната ел. енергия е 0,055kWh/бр. - При изпълнение на заложената дейност, се очаква да бъдат постигнати енергийни икономии както следва: 1) Енергийни спестявания - 113280kWh/год. 2) Спестени емисии СО2 - 92,75t/год. 3) Фактор на енергийни спестявания - 47,20% - Анализът е направен на база установения работен режим на работа на компанията - 8 часа на ден, 6 работни дни седмично, 2304 работни часа годишно.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - машина за рязане на хляб (Мярка 5): Дейността е по Елемент А „Инвестиции" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура и кореспондира изцяло с Мярка 5 от енергийния одит. Предвижда се закупуване на „Машина за рязане на хляб”, която ще замени съществуващата „Резачка". - Съществуващата машина е с инсталирана мощност 1.25 kW, консумирана ел. енергия 0,005kWh/бр., капацитет 250бр/час.от разфасовки от 700 гр приети за унифициран продукт. - Съгласно инвестиционния проект, „Йоса” ЕООД възнамерява да закупи „Машина за рязане на хляб" с по-висока производителност, което да доведе до разширяване капацитета на работа в цялата производствена база. Тя ще замени съществуващата машина и е с инсталирана мощност 2.5 kW и капацитет на обработка до 1800 броя на час за целите на изследването прилагаме занижена продуктивност от 1000 бр. обработена продукция на час. - При изпълнение на заложената дейност, се очаква да бъдат постигнати енергийни икономии както следва: 1) Енергийни спестявания - 5760kWh/год. 2) Спестени емисии СО2 - 4,72t/год. 3) Фактор на енергийни спестявания - 50% - Анализът е направен на база установения работен режим на работа на компанията - 8 часа на ден, 6 работни дни седмично, 2304 работни часа годишно.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - Пакетираща машина (Мярка 6): Дейността е по Елемент А „Инвестиции" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура и кореспондира изцяло с Мярка 6 от енергийния одит. Енергоспестяващата мярка е свързана със закупуване на „Пакетираща машина”, която ще промени съществуващото положение от транспортна лента и ръчна опаковка на част от продукцията на предприятието. Тази мярка е свързана с разширяване на производствения капацитет на компанията и намаляване на енергопотреблението. - Съществуващата транспортна лента е с инсталирана мощност 0.750 kW, консумирана ел. енергия от 0,027kWh/бр. и измерен капацитет 20кг/час или 28бр/час. от разфасовки от 700гр приети за унифициран продукт. - Съгласно инвестиционния проект, „Йоса” ЕООД възнамерява да закупи автоматизирана машина за опаковане на продукти с по-висока производителност, което да доведе до разширяване капацитета на работа в цялата производствена база. Тя ще замени съществуващата машина и е с инсталирана инсталирана мощност 3 kW. Капацитетът обработка се определя от режима избран от оператора на машината. За целите на изследването се прилага занижена продуктивност от 120 бр. унифицирана опакована продукция на час. - При изпълнение на заложената дейност, се очаква да бъдат постигнати енергийни икономии както следва: 1) Енергийни спестявания - 494kWh/год. 2) Спестени емисии СО2 - 0,40t/год. 3) Фактор на енергийни спестявания - 6,67% - Анализът е направен на база установения работен режим на работа на компанията - 8 часа на ден, 6 работни дни седмично, 2304 работни часа годишно.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - Тестомесачка (Мярка 7): Дейността е по Елемент А „Инвестиции" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура и кореспондира изцяло с Мярка 7 от енергийния одит. Енергоспестяващата мярка е свързана със закупуване на Тестомесачка, която ще заменя съществуващата тестомесачка. Тази мярка е свързана с разширяване на производствения капацитет на компанията и намаляване на енергопотреблението. - Съществуващата тестомесачка е с инсталирана мощност 8,5 kW, производителност 150 кг/час., консумирана ел. енргия 0,057kWh/кг. - Съгласно инвестиционния проект, „Йоса” ЕООД възнамерява да закупи тестомесачка с по-висока производителност, което да доведе до разширяване капацитета на работа в цялата производствена база. Тя ще замени съществуващата машина и е с капацитет обработка 250 кг.тесто на час, с инсталирана мощност 10 kW, с 2 скорости на работа и спирален работен орган за нормална работна скорост и форсиран режим. - При изпълнение на заложената дейност, се очаква да бъдат постигнати енергийни икономии както следва: 1) Енергийни спестявания - 9600kWh/год. 2) Спестени емисии СО2 - 7,86t/год. 3) Фактор на енергийни спестявания - 29,41% - Анализът е направен на база установения работен режим на работа на компанията - 8 часа на ден, 6 работни дни седмично, 2304 работни часа годишно.
 • Оползотворяване на остатъчната топлинна енергия - Рекуператор (Мярка 8): Дейността е по Елемент А „Инвестиции" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура и кореспондира изцяло с Мярка 8 от енергийния одит. Всички пресмятания са направени според Методика за изчисляване на отоплителен товар на сгради от Приложение 24 на Наредба 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. - В хлебната индустрия се налага топлината от пещите да се отвежда извън сградата. Това се извършва чрез процес на рекуперация. Процесът ще отведе отпадна топлина от пещта с мощност 55 кВт. Отделената отпадна топлина от пещта се изхвърля в атмосферата. Предвидено е да се монтира рекуператор, който да оползотвори отпадната топлина с КПД 50%. Отпадната топлина от пещта е изчислена на база анализа на техническите характеристики. Необходимата топлина за отвеждане е 16,5kW. Отразявайки КПД на рекуператора ще се оползорворят 8,25kW топлинна енергия. - Съгласно инвестиционния проект, ЙОСА ЕООД възнамерява да направи рекуперация. Отделената отпадна топлина от пещта се изхвърля в атмосферата. Ще се монтира рекуператор, който да оползотвори отпадната топлина с КПД 50%. - Съгласно данните от енергийния одит годишната консумация на ел. енергия(Еin) на Базова линия е 95000kWh/год. При средна цена на ел. енергия от 0,12лв/kWh, разходите за електроенергия възлизат на 11400лв./год. е емисии СО2 от 77,81t/год. След реализиране на мярката годишната консумация на ел.енергия (Exp) ще възлиза на 86684kWh/год., разходите за електроенергия ще бъдат 10402,08лв./год. и емисии СО2 70,99t/год. - При изпълнение на заложената дейност, се очаква да бъдат постигнати енергийни икономии както следва: 1) Енергийни спестявания - 8316kWh/год. 2) Спестени емисии СО2 - 6,81t/год. 3) Фактор на енергийни спестявания - 8,75% - Анализът е направен на база установения работен режим на работа на компанията - 8 часа на ден, 6 работни дни седмично, 2304 работни часа годишно.
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (Мярка 9): Дейността по закупуване на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението кореспондира изцяло с Мярка 9 от енергийния одит. Към настоящият момент в предприятието не са налични средства за измерване на енергийните и материалните потоци. Събирането на информацията за потреблението на енергия става по ежемесечните фактури, които компанията получава от местното електроразпределително дружество. Анализ на информацията за потреблението на енергия не се извършва, поради факта, че не се извършва отчитане на енергията по произведени продукти и по технологични процеси. Информация за количеството и качеството на произведената продукция се събира и анализира от Управителя ежемесечно. На база на обема на поръчките се определят материалните потоци, а след изпълнението на поръчките се следи за качеството на изпълнение, вложените материали и се отчитат разходите за тях. В технологичният процес се полага ръчен труд. В предприятието се използва оборудване, което не е снабдено с електронен контрол и често се налага то да остава в работен режим по време на ръчните операции, което увеличава енергийните разходи на компанията. Тяхното намаляване към настоящия момент е свързано с човешкия фактор и енергоспестяване чрез поведенченски мерки, което не подлежи на постоянен контрол. Препоръчаната за целите на компанията система за мониторинг на енергопотреблението представлява електронна система, която записва потреблението на различните видове енергоносители и ресурси за основни технологични процеси и системи в предприятието, като позволява осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно енергийното потребление, има възможност да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация. Предвижда се монтиране на прибори за измерване на консумираната електрическа енергия, монтиране на хардуер, който да събира информацията от измервателните прибори и инсталиране на софтуер за обработване на информацията. Информацията от измервателните устройства ще се събира и обработва автоматично. На база анализа на натрупаната информация за съответните периоди /ден, седмица, месец, година/ ще е възможно вземането на бързи и адекватни решения за оптимизиране на консумацията на електроенергия, както и на производствените процеси. При изпълнение на заложената дейност, се очаква да бъдат постигнати енергийни икономии както следва: 1) Енергийни спестявания - 21220kWh/год. 2) Спестени емисии СО2 - 17,379t/год. 3) Фактор на енергийни спестявания - 8% За целите на изготвеният енергиен одит и за анализа на настоящото положение, енергийното потребление на компанията е разделено на енергийно потребление за свързаните с мярката дейности и енергийно потребление на компанията за останалите консуматори на база на представителната 2015 година. Като база за изчисление на енергийните спестявания на компанията след реализиране на проекта е използвано коригираното енергопотребление, в следствие на увеличение обема на производството.
 • Въвеждане и сертифициране на Система за енергийно управление ISO 50001: Дейността е по Елемент "Услуги" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура. В съответствие с приоритета на компанията за постигане на ресурсна и енергийна ефективност, и подобряване на екологосъобразността на процесите, ЙОСА ЕООД предвижда въвеждането и сертифицирането на дейността си със стандарт за енергийно управление ISO 50001. Чрез въвеждането на стандарта ще се постигне: - подобряване енергийния баланс, увеличаване ефективността и получаване на конкурентно предимство чрез по-ниския разход на енергия; - повишаване ангажимента на служителите за по-ефективно използване на енергията; - демонстриране на корпоративна социална отговорност в следствие на поета отговорност за ограничаване изчерпването на енергийните ресурси и намаляване емисиите на парникови газове; - популяризиране на въведената във фирмата система за управление на енергията за създаване на положителен образ и насърчаване енергийната ефективност; Стандартът залага изискването за внедряване на енергиен мониторингов план и анализ на енергийната ефективност. Енергията има решаващо значение в организационните дейности за всяка компания. Отделните организации не могат да контролират цените на енергията, но могат да подобряват начина на управление на енергията. В тази връзка, към комплекса от препоръчани мерки в енергийното обследване, ЙОСА ЕООД предвижда и внедряването на стандарта за енергийно управление ISO 50001.
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност по образец: Дейността е по Елемент Б "Услуги" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура. Съгласно насоките за кандидатстване и условията за допустимост на кандидатите по настоящата процедура, е избран изпълнител за изготвянето на енергиен одит по образец (обследване на енергийна ефективност Приложение Б към Условията за кандидатстване). Дейността е предварителна и е необходима за кандидатстване по процедурата. На база на тази дейност се определят и последващите дейности, заложени в проектното предложение, съгласно препоръчаните в енергийния доклад мерки за повишаване на енергийната ефективност на предприятието.
 • Публичност и визуализация по проекта: Дейността е по Елемент Б "Услуги" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура. В рамките на тази дейност ще бъде избран изпълнител за изработка и монтаж на информационна табела и доставка на стикери за новозакупеното оборудване. Информационната табела ще отговаря на всички изисквания относно материалите за публичност и визуализация и ще оповестяват основните данни по проекта, както и безвъзмездния принос на ЕФРР за изпълнението му. Тя ще бъде поставена на територията на производствената база. Документите по проекта, които се изготвят от бенефициента ще бъдат написани на унифицирана бланка с информация за проекта. Достъпната информация и публичност на дейностите са гаранция за неговото качествено и прозрачно изпълнение.

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 215.01, Достигната стойност: 213.39
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 176.10, Достигната стойност: 174.76
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

266 055.91 BGN
191 239.13 BGN
185 216.85 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Производство на хранителни продукти и напитки

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 162 553.26 28 685.87 74 816.78 266 055.91
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 162 553.26 28 685.87 74 816.78 266 055.91

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване на оборудване за хлебопроизводство, Стойност: 228 955.91
 • Обособена позиция 1: Закупуване на оборудване за хлебопроизводство
Предмет на предвидената процедура: Оползотворяване на остатъчна топлинна енергия, чрез закупуването и монтирането на рекуператор, Стойност: 5 600.00
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, Стойност: 6 500.00
Предмет на предвидената процедура: Внедряване и сертифициране на система за енергиен мениджмънт ISO 50001, Стойност: 12 000.00
Предмет на предвидената процедура: Визуализация и публичност по проекта, Стойност: 1 000.00
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергийно обследване по образец, Стойност: 12 000.00
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на оборудване за хлебопроизводство, Стойност: 228 955.91
 • Обособена позиция 1: Закупуване на оборудване за хлебопроизводство

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.