English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.002-0115-C03
Център за интегрирани услуги, Димитровград
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
18.12.2015
01.02.2016
01.12.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Хасково, Димитровград

Описание

Основен приоритет на проектното предложение "Център за интегрирани услуги, Димитровград" е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на достъп до основни здравни, социални и други услуги. За целта се предвижда създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в който ще работи екип от специалисти - социален работник, специалист по здравни грижи - медицинска сестра и психолог. Те, с подкрепата на консултант ще изготвят индивидуална социална оценка на кандидатите за потребители. На базата на тази оценка, на всеки одобрен кандидат ще се предоставят социални, здравни и други услуги, след сключване на Договор за предоставяне на социални услуги. Ще бъде обучен и нает персонал от лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници за предоставяне на услугите. Здравните услуги ще се предоставят от медицинската сестра, наета към екипа в Центъра. Психологът ще извършва психологическа подкрепа на персонала, предоставящ социални и здравни услуги и на потребителите на тези услуги, според индивидуалните им потребности. Водещ принцип при изпълнението на проекта ще е акцентирането върху специфичните нужди и потребности на всеки потребител и осигуряване на интегриран достъп до здравни, социални и други услуги за задоволяване на тези нужди и потребности.
Дейности
 • Дейност 1 - Организация и управление на проекта: Целта на Дейност 1 - Организация и управление на проекта е да се създаде добра организация за ефективно изпълнение, управление и система за мониторинг и оценка на дейността на Проекта, която гарантира качество, ефикасност и ефективност при успешно постигане на заложените проектни цели. За изпълнение на дейността ще бъде назначен Екип за организация и управление включващ: ръководител - 1, координатор - 1, счетоводител - 2 и технически сътрудник - 1. Основни задължения на членовете на екипа ще бъдат: Координатор 1.Изготвя план-графика за изпълнението на Проекта. 2.Отговаря за спазването на графика за изпълнение на проекта. 3.Изготвя месечни и окончателни доклади за изпълнението на дейностите и на Проекта. 4.Организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки за дейностите, попадащи в обхвата на проекта - без процедурата за закупуване на специализирано транспортно средство. За тази процедура се предвижда наемане на външен изпълнител. 5.Отговаря за наблюдението и контрола върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и при необходимост за подготовката на допълнителни споразумения към тях. 6.Поддържа базата данни по проекта. 7.При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на ръководителя на проекта. 8.Изпълнява и други задължения възложени му от ръководителя на проекта, свързани с работата му. Счетоводител 1.Извършва оперативен финансов мениджмънт на средствата. 2.Изпълнява цялостната финансово-счетоводна дейност, свързана с изпълнението на Проекта, в съответствие с нормативните актове, регламентиращи този тип дейност. 3.Изготвя всички договори свързани с трудови правоотношения, ведомости, финансови доклади, отчети и документите съгласно методите за финансово управление и съгласно закона за счетоводство. 4.Подготвя и извършва всички плащания. 5.Представя финансовите отчети и при констатирани по тях нередности ги отстранява. 6.Подпомага ръководителя на проекта при изготвянето на необходимата документация за организация и управление на проекта. Технически сътрудник 1.Обезпечава техническото обслужване на проекта. 2.Подпомага ръководителя при организирането на работните срещи на членовете на екипа, протоколира срещите. 3.Подпомага контактите между участващите страни в проекта. 4.Разпраща уведомителни и информационни материали. 5.Води входяща и изходяща кореспонденция и съдейства при подготовка на обучения и други публични дейности по проекта. 6.Съхранява документацията по проекта. 7.При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на ръководителя на проекта. 8.Изпълнява и други задължения възложени му от ръководителя на проекта, свързани с работата му. Екипът за управление на проекта ще включва специалисти с различна професионална квалификация, опит и образование, така че да се гарантира максимална ефективност на разходваните ресурси. При финансовото изпълнение на проекта ще се спазват всички принципи за законосъобразност, прозрачност, надеждност и оперативна ефективност за постигане на целите на проекта.
 • Дейност 2 - Информиране и публичност: Във връзка с изпълнение на Дейност 2 - Информиране и публичност ще се реализира кампания за информиране и публичност, като се спазват правилата за осигуряване на широко достъпна, разбираема и изчерпателна информация за ролята на ЕСФ и ОПРЧР в три направления: при стартиране, при изпълнение и при приключване на проекта. Ще се използват целенасочени послания към представителите на целевите групи и обществеността чрез: разпространение на информационни материали – брошури, листовки и плакати, информационни табели; рекламни материали – папки, химикали и други; информационни събития – информационна среща за стартиране на Проекта, заключителна конференция-форум за отчитане на резултатите от Проекта; публикации в пресата. Ще бъдат изработени и стикери, които ще бъдат поставени на обзавеждането и оборудването, закупено по проекта.
 • Дейност 3 - Дейности за текущ ремонт, обзавеждане и оборудване на Центъра. Осигуряване на материали и консумативи за целевите групи: Община Димитровград не разполага с обзаведени и оборудвани помещения, подходящи за оптимално осигуряване дейността на Център за предоставяне на интегрирани услуги. Помещенията, които Общината предоставя за Центъра се намират на комуникативно място в централна градска част, но се нуждаят от ремонт и закупуване на обзавеждане и оборудване. Това са две съседни стаи в сграда общинска собственост. Помещенията се намират на четвъртия етаж, като достъпът е осигурен с асансьор. Сградата е монолитна и в непосредствена близост до тази на общинска администрация, дирекция "Социално подпомагане", дирекция "Бюро по труда", Районен съд и други институции с които ще е необходима комуникация при предоставяне на услугата. В самата сграда се помещават общински структури и едно от градските читалища. Помещенията са с обща квадратура 53 кв.м, като едното е 26 кв.м, а другото 27 кв.м. Едното помещение ще се ползва за офис от персонала на Центъра, а второто – за индивидуална и групова работа с потребители и семействата им при идентифицирана нужда в Индивидуалния план, мероприятия организирани за потребителите и провеждане на супервизия с персонала, предоставящ услугите. Ремонтните дейности включват: сваляне на тапети - 162кв.м.; гипсова шпакловка - 162кв.м.; грундиране и боядисване на стените - 162 кв.м.; демонтаж на 4 броя прозорци; доставка и монтаж на прозорци - 9 кв.м. и подпрозоречни дъски - 3 м.; изпълнение на окачен таван - 53кв.м.; направа на улеи за водопроводни и канализационни тръби - 12м.; полагане на проводник ПВВМ под мазилка - 40м.; монтаж на ел. ключове - 2 бр., монтаж на контакти- 6 бр., монтаж на луминисцентни осветителни тела - 10 бр., демонтаж на балатум и поставяне на ламинат - 53 кв.м.; доставка и монтаж на метални врати - 2 бр.; мазилка и латексово боядисване на рамки около врати и прозорци - 24м. В помещението, определено за офис ще бъде поставено следното обзавеждане и оборудване: 1. Компютър – 2 броя, монитор – 2 броя и многофункционално устройство – 1 брой. Единият компютър ще се използва от социалния работник за изготвяне на необходимите документи, свързани с работата на асистентите и домашните помощници и документацията на потребителите. Вторият компютър ще се използва от медицинската сестра, психолога, асистентите и домашните помощници във връзка и с изготвяне на планове, програми, отчети и друга документация, свързана с пряката им работа с потребителите. Двата компютъра ще бъдат свързани с многофункционалното устройство. Предвидени са и 2 броя памет Flash. 2. Бюро – 3 броя. Едно за помещението, където ще се извършва индивидуална и групова работа с потребителите и супервизия на персонала. Другите две ще бъдат поставени в помещението, използвано от персонала на Центъра. 3. За тези бюра се предвиждат и 2 броя контейнери с чекмеджета. 4. Работен стол с подлакътници – 3 броя. По един за всяко бюро. 5. Метален шкаф – 2 броя. Ще бъдат поставени в стаята на персонала и в тях ще се заключват досиетата на потребителите. 6. Маса – 1 брой и стол, посетителски – 8 броя. Ще бъдат поставени в стаята за индивидуална и групова работа и супервизия. 7. Друго оборудване и обзавеждане за двете стаи – метална закачалка за дрехи – 2 броя, канцеларско кошче – 3 броя, разклонител със специализирана защита за компютър и офис техника – 1 брой. Предвидените материали и консумативи включват: 1. Канцеларски материали и консумативи 2. Работно облекло и лични предпазни средства - включва работно облекло и предпазни средства за асистентите
 • Дейност 4 - Подбор и наемане на специалисти за Центъра : Персоналът, работещ в Центъра ще включва: 1. Специалисти работещи в Центъра: социален работник - 1;медицинска сестра - 1 и шофьор-1 2. Специалисти за подкрепящи дейности: психолог - 1; консултант за изготвяне на оценките на кандидат потребителите - 1 3. Персонал за предоставяне на услуги в домашна среда - личен асистент; социален асистент и домашен помощник - 30 лица, които ще отработят 68 102 часа. Този персонал ще бъде избран на два етапа. Във връзка с изпълнение на Дейност 4 - Подбор и наемане на специалисти за Центъра ще се извърши подбор и наемане на трудов договор на социален работник и медицинска сестра. На граждански договор, при спазване разпоредбите на ЗОП ще бъдат наети психолог и консултант за изготвяне на оценките на кандидат потребителите. Процедура за подбор за длъжността шофьор ще бъде обявена и проведена по време на срока на изпълнението на дейността. Основни задължения на специалистите: Социален работник - работи в офиса на проекта и домовете на потребителите. Участва в изготвянето на специализирана оценка на потребностите на кандидат потребителите, на базата на която ще се извършва подбора на потребители. Участва в комисията за подбор на потребителите. Подготвя договорите за предоставяне на социални услуги. Изготвя Индивидуален план и Индивидуална карта, съдържаща вида и времетраенето на съответната услуга, която ползва потребителя. Нормира и изработва индивидуалните планове на персонала, за осигуряване на трудова заетост, съгласно реда по КТ, чрез почасово предоставяне на услуги. Изготвя график за работа на персонала, според индивидуалния план на потребителя. Организира и протоколира работните срещи на екипа на центъра. Поддържа контакти с дирекция "Бюро по труда" и дирекция "Социално подпомагане" във връзка с недопускане на двойно финансиране. При възникнала необходимост от наемане на нов персонал за предоставяне на услугата участва в провеждането на обучението му. Медицинска сестра - работи в офиса на проекта и домовете на потребителите. Участва в изготвянето на оценката на кандидат потребителите. Съставя план за здравни грижи, включващ и оценка на здравните потребности. При необходимост предоставя персонални грижи и лечение на потребителите в домашна среда, включващи контрол на приема на лекарства, предписани от лекар; обработване, превръзки и наблюдение на рани; консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси, при рискови за това потребители; измерване на кръвно налягане. Координира грижите за потребителите на услугата, в сътрудничество с други здравни и медицински специалисти. Предоставя съвети за хигиена и здраве и консултира за социално-значими заболявания. Контролира работата на обслужващия персонал. Участва в провеждането на обучение на новонает персонал. Психолог - работи в офиса на проекта и домовете на потребителите. Предоставя психологическа подкрепа и/или супервизия на персонала, предоставящ социални услуги. Предоставя мотивационна и/или психологическа подкрепа на потребителите, според тяхната индивидуална потребност - самостоятелно или групово. Участва в комисията за подбор на персонала за предоставяне на услугата. Участва в провеждането на обучение на новонает персонал. Консултант за изготвяне на оценките на кандидат потребителите - работи в офиса на проекта и домовете на кандидат потребителите. Консултантът ще предостави необходимата подкрепа на социалния работник и медицинската сестра при изготвянето на оценката и класирането на кандидат потребителите. Участва в комисията за подбор на потребителите. Екипът по проекта ще организира приема на заявленията на кандидатите за потребители преди назначаването на специалистите от Центъра.
 • Дейност 5 - Подготовка за стартиране на услугата: Във връзка с изпълнение на Дейност 5 - Подготовка за стартиране на услугата, наетите социален работник и медицинска сестра ще започнат разработването на Правила за дейността на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Съвместно с наетия консултант ще изготвят оценките на кандидат потребителите, включително и на кандидатите, ползвали услугата личен асистент по проект "Нови алтернативи". На базата на тези оценки, комисия определена със заповед на кмета на общината ще извърши подбора на потребителите. Ще приемат заявленията за участие в процедура по подбор на персонала за предоставяне на услугата. Екипът за организация и управление на проекта и психолога ще участват в комисия по подбор на персонала, който ще предоставя услугите. Подборът ще се извърши по предварително разработена процедура. Процесът на подбор ще включва: 1. Публикуване на обява на електронната страницата на Община Димитровград. Същата ще бъде поставена и на информационното табло в сградата на общинска администрация. 2. Информиране на обществеността чрез: пресконференция, прессъобщение и клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности. 3. Определяне и обявяване на броя на съответните длъжности: личен асистент, социален асистент и домашен помощник, на база идентифицираните нужди и потребности на одобрените потребители. 4. Приемане на заявление на кандидатите. 5. Сформиране на комисия за извършване на подбора, който ще се проведе в два етапа: 5.1. Разглеждане на всяко постъпило заявление за съответствие на приложените документи с изискванията за съответната длъжност. 5.2. Провеждане на интервю, с отговарящите на изискванията за съответната длъжност кандидати. 6. Сключване на трудови договори с одобрените кандидати за срок до датата на приключване на проекта. При възникване на необходимост за наемане на нов персонал по време на Проекта подборът ще се извършва по същата процедура. Ще бъде проведен подбор за заемане на длъжността шофьор, който ще се извърши по разработената процедура за подбор на персонал от комисия, определена със заповед на кмета на общината. С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор, на 4 часа със срок от датата на стартиране на услугата, но не по-рано от датата на закупуване на специализирания автомобил до датата на приключване на проекта.
 • Дейност 6 - Обучение на персонала за предоставяне на услугата: Във връзка с изпълнение на Дейност 6 - Обучение на персонала за предоставяне на услугата се предвижда провеждането на въвеждащо и надграждащо обучение. Въвеждащото обучение ще се проведе от външен изпълнител. Ще бъдат включени лицата, които не са преминали обучение за съответните длъжности по други процедури, финансирани по ОПРЧР и/или други програми и проекти. Целта на обучението е новоназначеният персонал за предоставяне на услугата да бъде запознат с нормативната база, да придобие знания и умения за работа с хора от целевите групи и създаване на безопасни условия на живот, съобразени със специфичните здравни, социални и други потребности на потребителите. Минимален индикативен брой участници в обучението – 20. Във въвеждащото обучение ще бъдат включени лицата, които не са преминали обучение по други процедури, финансирани по ОПРЧР и/или други програми и проекти. Обучението ще се проведе в рамките на 3 дни, по 6 академични часа преди стартирането на услугата. В надграждащото обучение ще участват всички членове на персонала за предоставяне на услугата. То ще се проведе от членове на екипа за организация и управление в рамките на изпълнението на дейностите по проекта през втория месец от включването на потребителите от проект „Нови алтернативи”. Ще включва теми по казуси, възникнали в процеса на предоставяне на услугата. При възникнала необходимост и/или подадена заявка от персонала ще бъдат провеждани и обучения по конкретни теми. В случай на необходимост от назначаване на нов персонал, въвеждащо обучение ще се проведе от социалният работник, медицинската сестра и психолога.
 • Дейност 7 - Предоставяне на интегрирани услуги: Предоставянето на услугите ще стартира през 3-ти проектен месец и ще обхваща 62 потребителя, вкл. и одобрените след нова оценка, ползвали услугата "Личен асистент" по проект "Нови алтернативи" . Потребителите по този проект са 42. Видовете услуги и часовете ще бъдат определени индивидуално за всеки потребител при изпълнението на Дейност 5 – „Подготовка за стартиране на услугата”. Съгласно методиките за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”, с всеки потребител ще бъде сключен Договор в 7-дневен срок от началото на предоставянето на услугата. Услугите ще включват: 1. Помощ при общуването и поддържането на социални контакти 2. Административни услуги (съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства и други) 3. Здравни и медицински услуги 4. Психологическа подкрепа 5. Текущо и основно почистване на обитаваното от потребителя помещение 6. Поддържане на лична хигиена 7. Хранене 8. Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост и заплащане на ел. енергия, телефон, вода, данъци и други със средства на потребители). 9. Осигуряване на специализиран транспорт. Личните асистенти ще полагат постоянни грижи за хора с трайни увреждания и/или за тежко болни за задоволяване на ежедневните им потребности. Социалните асистенти ще предоставят комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти. Домашните помощници ще предоставят услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности. Съществена част от предоставяните услуги в Центъра ще бъде психологическата подкрепа, която ще се осигурява от психолог, нает на граждански договор. Психологът ще оказва необходимата психологическа помощ на потребителите и семействата и близките им. Необходимостта от психологическа подкрепа ще бъде включена в индивидуалния план на потребителите след идентифицирана нужда при изготвянето на оценката на потребностите и на тази база психологът ще изготвя програми за индивидуална и групова работа и седмичен график. В случай, че при първоначалната оценка не бъде отчетена необходимост от психологическа помощ за определен потребител, но в процеса на работа се появи такава потребност, индивидуалният план ще бъде преразгледан и потребителят ще бъде включен в индивидуална или групова работа.Освен че ще работи с потребителите, психологът ще консултира и ще провежда индивидуална и групова супервизия на персонала, предоставящ социални услуги. За всяка среща психологът ще съставя протокол, в която ще отчита извършената дейност и постигнатите резултати. Психолог ще бъде включен в комисията за подбор на останалия персонал в Центъра – социален работник, медицинска сестра, асистенти, домашни помощници и шофьор. Ще участва и при обучението на новопостъпили членове на персонала по време на изпълнението на проекта. Конкретните задължения и отговорности на персонала за предоставяне на услугите ще бъдат разписани в длъжностната характеристика за съответната длъжност и в техническото задание на психолога. За всеки потребител ще се изготви Индивидуален план за работа, съобразен в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания за разпределяне на определените часове в индивидуалния му месечен бюджет. Индивидуалният план се изготвя на база оценката на потребностите от социални, здравни и др. услуги и оценка на риска в три еднообразни екземпляра, които се подписват от потребителя (или негов законен представител), обслужващия и социалния работник. Преглед на плана, освен в регламентирания 6-месечен срок може да се направи по заявка на някои от страните, участващи в процеса на предоставянето на услугата и при констатирана промяна на обстоятелствата.
 • Дейност 8 - Осигуряване на специализиран транспорт: Община Димитровград обединява в административните си граници 27 населени места: 2 града - Димитровград и Меричлери и 25 села. В общината се очертава ясна тенденция към застаряване на населението. Броят на лицата в подтрудоспособна и трудоспособна възраст намалява. Увеличава се делът на надтрудоспособното население. Промените в икономиката през последните години оказват неблагоприятно влияние върху качеството на живот и на населението от общината. Налице е голяма миграция, в т.ч. емиграция извън страната. Емигрират хора в трудоспособна възраст, предимно младите, като оставят своите родители и близки без адекватни грижи и помощ. Това повишава търсенето на социални грижи, най-вече в домашна среда за възрастни хора и хора с увреждания. В по-голяма част от селата живеят основно хора от третата възраст. Това е една от причините към тези села да е осигурен обществен транспорт не повече от веднъж дневно. В малките населени места няма кабинети на общопрактикуващи лекари и стоматолози. Това създава предпоставка за задълбочаване на изолацията на възрастните хора и намалява възможността им на достъп до здравни, социални и други услуги. Същото важи и за хората с увреждания. Липсата на специализиран транспорт лишава хората с увреждания на двигателния апарат от възможността да напуснат домовете си, за да получат здравни и други услуги или да се включат в социалния живот. Ниските доходи на лицата с увреждания и техните семейства и на хората над 65г. възраст не им позволява наемането на транспорт. Сумата от 9,75лв., която се отпуща за разходи за транспортни услуги по реда на чл. 42 от ЗИХУ е недостатъчна да покрие месечните нужди от транспорт. Това още повече ограничава техните възможности за социално включване, достъп до здравни, социални и други услуги. Често лица с увреждания са в невъзможност да напуснат домовете си за подготовка на необходимите документи за представяне пред ТЕЛК. Специалистите от лекарската комисия имат опция да посетят лицето в дома му, но подготовката на документацията изисква транспортиране на лицето до здравно заведение. По тази причина много хора с увеждания от малките, отдалечени от общинския център населени места не могат да бъдат представени за експертиза пред ТЕЛК. Закупуването на специализирано транспортно средство ще осигури възможност на лица от целевите групи да получат достъп до здравни, вкл. стоматологични услуги. Ще им бъде осигурена възможност да се включат в социалния живот на общността. Потребителите, ползващи услуги по проекта ще получат възможност да излезнат от домовете си и да участват в мероприятия, организирани от Община Димитровград, от клубовете на хората от третата възраст, хора в неравностойно положение и специфични потребности и социалните услуги, предоставяни на територията на общината. След приключване на проекта Община Димитровград ще продължи да използва транспортното средство за нуждите на хората с увреждания и хората над 65г. възраст с ограничения в самообслужването. За целта, при възникнала необходимост ще се правят заявки от кметските наместници и кметовете на населените места. Граждани на общинския център ще могат да ползват специализирания транспорт след направена заявка към общинска администрация или Домашен социален патронаж.

Индикатори

Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване, Целева стойност: 62.00, Достигната стойност: 100.00
Участници с увреждания и участници над 65г. в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги, Целева стойност: 55.00, Достигната стойност: 100.00

Финансова информация

498 712.72 BGN
498 712.72 BGN
496 880.92 BGN
85.00 %
 • [1] Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 74 806.90 0.00 423 905.82 498 712.72
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 74 806.90 0.00 423 905.82 498 712.72

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на един брой фабрично ново и неупотребявано специализирано транспортно средство (автомобил) за хора с увреждания за нуждите на Община Димитровград, снабдено със съответните 8+1 места, оборудвано с хидравлична платформа за качване на хора с инвалидни колички, както и с устройство за укрепване на инвалидни колички. Настоящата обществена поръчка се осъществява и финансира по проект: „Център за интегрирани услуги, Димитровград”, Договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.002-0115 C001, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Стойност: 67 000.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград, Стойност: 360 000.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на горива (бензин А 95 Н, дизелово гориво и газ пропан бутан) за нуждите на община Димитровград чрез карти за безналично плащане, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на горива (Автомобилен бензин А 95, дизелово моторно гориво и газ пропан бутан) за нуждите на автопарка на община Димитровград , Стойност: 780 900.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.