English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-3.017-0001-C01
Противодействие на дискриминацията на пазара на труда
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
22.05.2018
01.06.2018
01.06.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), София-Град (BG411), Столична, гр.София

Описание

Проектното предложение е замислено от Стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и е тясно свързано и с изпълнението на Кохезионната политика на Европейския, насочена към намаляване на социално-икономическите различия между регионите в Европа и насърчаване на растежа, конкурентоспособността и устойчивото развитие. Настоящето проектно предложение има за цел систематизирането на практиките за равни възможности и недискриминация с цел насърчаване, институционализиране и сертифициране на политиките по равенство и недискриминация на работното място.Дейности
 • Изготвяне на изследване за дискриминацията на пазара на труда: Изготвяне на социологическо проучване с цел идентифициране на застрашените от дискриминация групи в сферата на упражняване правото на труд по различни признаци за дискриминация, скрита и множествена дискриминация. След като в предходно проучване бяха идентифицирани най-засегнатите от дискриминация групи на пазара на труда, целта на настоящото изследване е да улови скрита и неосъзната дискриминация на пазара на труда, както и да идентифицират формите и начините чрез които се заобикаля закона. Изследването ще надгради констатациите на предходно социологическо проучване, като се фокусира изцяло върху пазара на труда и детайлизира пълния спектър по признаци, в т.ч множествена дискриминация, като отчете резултати по райони за планиране. Получената информация ще бъде основа за допълнителен качествен анализ. Целта е да бъде получена детайлна информация на териториален признак за дискриминацията на пазара на труда по видове признаци и сфери на икономическа дейност, като се изследва дискриминацията, в т.ч. скритата и неосъзнатата в три момента: подбор при наемане, реализация на трудовите правоотношения и прекратяване на трудовите правоотношения. Проучването ще бъде проведено на териториален принцип (от външен изпълнител след процедура по ЗОП и от работна група от КЗД). Целта е да бъде получена актуална информация на териториален признак за дискриминацията на пазара на труда по видове признаци и сфери на икономическа дейност. През последните две години започва да се очертава повишена тенденция от оплаквания от дискриминация, свързани с упражняване правото на труд и осъществена дискриминация от работодатели по няколко признака- множествена дискриминация. Особено ще се обърне внимание на следните прояви за възможност на дискриминация: 1. Преди възникване на трудовото правоотношение: - при обявяване на свободно работно място – когато работодателят е поставил изисквания, свързани с признаците по чл. 4, ал. 1 ЗЗДиск, освен в изрично предвидените случаи; - преди сключване на трудовия договор – работодателят няма право да иска от кандидата информация за признаците по чл. 4, ал. 1 ЗЗДиск, освен в случаите по чл. 7 ЗЗДиск или ако това е необходимо за нуждите на проучване за получаване на разрешение за работа с класифицирана информация; 2. При възникване на трудовото правоотношение: - при приемане на работа – работодателят няма право да отказва приемането на работа поради бременност, майчинство или отглеждане на дете – чл. 12, ал. 3 ЗЗДиск; - при наемане на работа – работодателят няма право да откаже да наеме на работа или да наеме при по-неблагоприятни условия лице на основата на признаците по чл. 4, ал. 1 ЗЗДиск; 3. По време на изпълнение на трудовите задължения - работодателят е длъжен да осигури: - еднакви условия на труд, без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1 ЗЗДиск, както и да се съобрази с изповядваната от работника или служителя религия или вяра; - равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд; - равни възможности за професионално обучение и повишаване на професионалната квалификация и преквалификация, както и за професионално израстване и израстване в длъжност или ранг, като прилага еднакви критерии при оценка на дейността на работниците и служителите; - работно място пригодено към нуждите на лице с увреждания, освен когато разходите за това са необосновано големи и биха затруднили сериозно работодателя; - прилагане на еднакви критерии при налагане на дисциплинарни наказания и при осъществяване на правото си за едностранно прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 2-5, 10 и 11 и чл. 329 от Кодекса на труда или на служебното правоотношение по чл. 106, ал. 1, т. 2, 3 и 5 от Закона за държавния служител. Разходите за тази дейност са бюджетирани в разходи за външни услуги т. 4.4.
 • Качествено изследване на уязвимите групи на регионален принцип : Целта на дейността е да се надгради постигнатото от предходния проект на КЗД BG05M9OP001-3.003-0001-C01 Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни възможности. За тази цел ще се проведе на база на вече изготвената методология по предходния проект едно качествено изследване на уязвимите групи на регионален принцип. Целта на това изследване е постигането на целите на Стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж е тясно свързано и с изпълнението на Кохезионната политика на ЕС, насочена към намаляване на социално-икономическите различия между регионите в Европа и насърчаване на растежа, конкурентоспособността и устойчивото развитие. Методологията представлява нов и единствен по рода си за България инструмент, който до сега не е бил прилаган при превенция на дискриминация. Тя е свързана от една страна с анализ на принципите и методите, правилата и постулатите, прилагани в борбата с дискриминацията, а от друга - със систематичното изследване на методите, които са или могат да бъдат приложени в тази сфера. Качественият подход е необходим поради адекватността му на съвременните социални процеси. Той предоставя прецизен инструментариум, чрез който могат да бъдат откроени фини детайли при изследването на многопластови социални взаимодействия и зависимости. Ето защо получените количествени резултати от проведеното социологическо проучване по дейност 1 е необходимо бъдат изследвани в дълбочина за получаване на ясна, обективна и надеждна картина, което от своя страна ще спомогне за установяване на причините за различните дискриминационни практики и за набелязване на мерки за тяхното преустановяване. Качествените данни са в състояние да произведат не-количествена информация, т.е. информация, която не може да бъде изразена в числа и пропорции, но осигуряват обективна и детайлна информация. Прилагането на методите, описани в методологията ще позволи да се получи синергия с един от трите стълба на ОП РЧР, а именно: „Модернизиране на публичните политики“, чрез прилагане на практика на иновативни за КЗД подходи и практики. Отправната точка при планирането на всяка публична интервенция е да установи проблем, който трябва да бъде решен. Част от този процес е определянето на търсената промяна и нейната посока, а понякога и желаната ситуация, която трябва да се достигне (цел). Ето защо аналитичен доклад, който ще бъде изготвен в изпълнение на тази дейност ще послужи като основа за аналитичната част при разработването на Стратегията за противодействие на дискриминацията по дейност 4, както и за формулирането на целите на стратегията. Качествената информация е свързана с нуждите, очакванията, ограниченията, разбирането и оценката на ситуацията. Качественото изследване има за цел провеждат със сравнително ограничен кръг лица. То има основно разузнавателни цели, насочени са към обогатяване представите за дискриминация, акцентира на нюансите, на подробностите, на задълбочаването в проблемите, на дискусиите, на различието в становищата. При количествените изследвания, каквото беше предходното не може да се акцентира на подробности, информацията е по-семпла, опростена, становищата са предварително формулирани с цел измерване точното им разпространение. В края на дейността ще бъде проведен 1 семинар
 • Изготвяне на механизъм за сертифициране и въвеждане на стандарт за недискриминация в сферата на заетостта : Целта на тази дейност е да се систематизират практиките за равни възможности и недискриминация с цел насърчаване, институционализиране и сертифициране на политиките по равенство и недискриминация на работното място. Доброволното сертифициране за съответствие с националния стандарт има за цел да повлияе позитивно на работодателите, като ги стимулира да не допускат дискриминация на работното място. Незадължителният национален стандарт има за цел да служи като насока за оценка и сертифициране. Стандартът ще се приложи за всички работни места (в публичния и частния сектор). Доброволното сертифициране за съответствие с националния стандарт има цел да повлияе позитивно на работодателите, като ги стимулира да не допускат дискриминация на работното място. Ще бъде проведено обучение на служители от КЗД и МТСП във връзка с разработения механизъм за сертифициране. Тука се предвижда обучение на служители на КЗД и МТСП които да бъдат обучени да прилагат ново разработения механизъм за сертифициране. Обучение и сертифициране на доброволен принцип на фирми/работодатели за издаване на сертификат за недопускане на дискриминация на работното място. Обучението и сертифицирането на доброволен принцип на фирми/работодатели за издаване на сертификат за недопускане на дискриминация на работното място. Целта на дейността е: • Защита на трудовите, осигурителните и социални права на работниците и служителите; • Подобряване условията на труд в предприятията; • Насърчаване на равенството между жените и мъжете и недискриминация; • Създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа защита на тях и техните семейства и интегриране в обща и/или специализирана работна среда. Доброволното сертифициране за съответствие с националния стандарт има цел да повлияе позитивно на работодателите, като ги стимулира да не допускат дискриминация на работното място.
 • Разработване на стратегия за недискриминация: Основната цел е да се гарантира взаимовръзката между растежа и равенството чрез противодействието срещу дискриминацията и подкрепата за позитивното възприемане на различието в сферата на пазара на труда и всички сфери в обществения живот. Социалният смисъл на всяка политика се състои не само в нейното формулиране, а и в нейната реализация, т. е. в постигането на заявените цели, спазвайки обявените принципи, следвайки определените насоки и решавайки съответните задачи. От съществено значение за успешното реализиране на всяка политика са не само нейните иманентни качества, но и нейната реалистичност и ефикасността на средствата с помощта на които ще се провежда политиката. На европейско ниво бе утвърдено становището, че постигането на целите на стратегията „Европа 2020”, са в пряка връзка с антидискриминационната политика на държавите-членки. Мерките за насърчаване на равнопоставеността, превенцията на дискриминационни действия, повишаване на общата осведоменост и усъвършенстването на антидискриминационното законодателство са много важен движещ фактор за осигуряване на растеж чрез насърчаване едновременно на икономическото и социално включване на уязвими групи. Тези параметри бяха потвърдени в Заключенията от Шестата Европейска среща на върха за насърчаване на равенството, организирана от Кипърското председателство на ЕС. В Заключенията от Европейската среща на върха за насърчаване на равенството се посочват също така значението и приноса на органите за равенство на държавите-членки на ЕС за постигане на растеж и тяхната важна роля за постигане на целите на политиката за сближаване и оказване на подкрепа по отношение на антидискриминационните директиви и националното законодателство за защита от дискриминация. Предвид факта, че анти дискриминационната политика е хоризонтален принцип, за координиране на действията на всички компетентни институции и гражданско общество е необходимо да се разработи общ национален стратегически документ. Стратегията ще съдържа следните основни структурни елементи: 1) Аналитична част в т.ч. SWOT анализ 2) Стратегическа част 3) Организация и координация на дейностите за постигане на целите; 4) Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията /Система за мониторинг/ • анализ на настоящото положение и тенденциите; • визия; • водещи принципи при изпълнение на стратегията; • стратегически цели; • дейности за постигане на целите; • очаквани резултати от изпълнението на предвидените дейности; Стратегия за откриване на скрита дискриминация е важен елемент от проекта. Тя е последваща дейност на вече изработената методология по предходния проект. Тъй като една стратегия може да бъде разработена само в партньорство с всички заинтересовани страни КЗД иска стратегията да бъде разработена в партньорство с МТСП. При изработване на стратегията ще бъдат спазвани всички взаимодопълващите се принципи на публично партньорство при разработване на стратегическите документи. Спазването на принципите ще доведе до повишаване на доверието в институциите, както и легитимност на провежданите политики, което е предпоставка за успешното им изпълнение.

Индикатори

Брой служители придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 20.00, Достигната стойност: 0.00
Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за планиране и изпълнение на политики и услуги, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Заети лица, Целева стойност: 20.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

1 214 972.00 BGN
1 214 972.00 BGN
470 716.52 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Недискриминация
 • [7] Публична администрация

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 182 245.80 0.00 1 032 726.20 1 214 972.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 182 245.80 0.00 1 032 726.20 1 214 972.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за печатни материали , Стойност: 30 000.00
 • Обособена позиция 1: Изработване на печатни материали
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за осигуряване на хотелско настаняване и логистика за провеждане на обучения , Стойност: 246 417.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за осигуряване на хотелско настаняване и логистика за провеждане на обучения
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпшълнител за транспортна услуга София-Велинград-София, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпшълнител за транспортна услуга София-Велинград-София

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.