English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M2OP001-3.001-0095-C02
„Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни“
ЕСФ ==> Наука и образование за интелигентен растеж
15.11.2016
15.11.2016
03.07.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен, Каспичан

Описание

Образователната система в България и в частност в Община Каспичан среща сериозни проблеми при интегрирането на представителите на малцинствени етнически групи и най-вече лицата от ромски произход. Въпреки мерките, които се вземат от общината, все още са налице проблеми, като отпадане от задължителна предучилищна подготовка, ранно/преждевременно напускане на образователната система, недостатъчно владеене на български език, водещо до незадоволителни резултати от обучението в училище, негативни обществени нагласи на родители от етническите малцинства спрямо образователната интеграция на децата им.
 Проекта „Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни“ ще допринесе за отстраняване или намаляване на някои от сериозните проблеми в образователната система в най-ранна детска възраст на децата от етническите малцинства и/или маргинализирани обществени групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила. Ще се постави акцент върху овладяване на българският език, социализацията и интеркултурното образование и въвличането на родителите в образователния процес. 
 Проекта ще спомогне да се създаде подходящ социално-психологически климат, който да благоприятства реализацията на образователната интеграция на децата от ромски и турски произход, а така също и за подобряването на образователната среда. 
Проекта ще даде възможност на родителите от етническите малцинства да преодолеят негативното си отношение към образователната система, ще работи по преодоляване с усвояването на български език, да направи образованието по-привлекателно за всяко дете, включено в проекта.
Дейности
 • Допълнително обучение на деца, при необходимост, по български език за деца, за които българският език не е майчин (вкл. деца, търсещи или получили международна закрила): Голяма част от децата тръгват на училище, без да говорят добре български език и без да са усвоили минимални навици за обучение. Живеят в затворена общност и общуват помежду си. След като влязат в детската градина, нямат навици да сядат и работят в група, трудно се адаптират, много често децата от ромски етнически произход не разбират задачките, които трябва да изпълнят. Причините за повечето проблеми се натрупват още в ранна детска възраст и за преодоляването им е необходимо да се обърне изключително внимание на обучението в детските градини и в подготвителните групи, като се постави акцент върху овладяването на български език. Ще бъдат организирани общо 9 групи - 3 групи в ДГ "Снежанка", 2 групи в ДГ "Червената шапчица" с. Златна нива и по една група в "Радост", "Червената шапчица" с. Косово, "Ален мак" и "Детелина". Децата ще получат допълнителни знания по български език чрез допълнителни уроци и занимателни игри, провеждане на уроци и това ще създаде допълнителни умения при постъпването им в първи клас и при усвояването на български език. Ще работят на малки групи, ще се използва игровият метод и интерактивни методи. За целта ще са необходими допълнителна литература, моливи, флумастери, а така също използване на интерактивна техника.
 • Подобряване на образователната среда в детските градини извън ромските махали в града, в които се обучават интегрирано деца от етническите малцинства - за Детска градина ДГ "Снежанка " град Каспичан : В детската градина се възпитават 94 деца, от които 37 от етнически малцинства. За да се превърне детската градина в привлекателно място за децата от малцинствата и за подобряване на образователната среда са необходими: Гардеробчета – 22 бр. Дидактичен шкаф – 4 бр. Матрак – 88 бр. Вертикални щори 9,24 кв.м Телевизори Интерактивна дъска Лаптоп Музикална уредба
 • Подобряване на образователната среда в детските градини извън ромските махали в града, в които се обучават интегрирано деца от етническите малцинства - за Детска градина "Радост" с. Каспичан: В детската градина се възпитават 15 деца, всички от етническите малцинства. За да се превърне детското заведение в привлекателен център за ромските деца, е необходимо материалната база да се обнови, да се закупи ново обзавеждане: 24 детски легла, 24 матрака, масички за хранене 5 броя, олекотени завивки - 5 броя, 12 броя гардеробчета двойни, секции 4 броя, кът за игра “Д – р Ох-боли", 1 интерактивна дъска, 1 лаптоп, 1 принтер, 1 музикална уредба, кът "Аз готвя ", 2 бюра.
 • Подобряване на образователната среда в детските градини извън ромските махали в града, в които се обучават интегрирано деца от етническите малцинства - за Детска градина "Червената шапчица " село Косово : В детската градина се възпитават 16 деца, всички представители на етнически малцинства. За да се превърне детското заведение в привлекателен център за ромските деца, е необходимо материалната база да се обнови, да се закупят интерактивна дъска, лаптоп, музикална уредба за СD дискове, 4 масички, 20 детски легла; гардеробчета двойни / с две врати / - 10 бр ; и един детски кът - "Аз готвя".
 • Подобряване на образователната среда в детските градини извън ромските махали в града, в които се обучават интегрирано деца от етническите малцинства - за Детска градина "Червената шапчица " село Златна нива : В детското заведение се възпитават 19 деца, 17 представители на етническите малцинства. За да стане по - привлекателно място за децата и за по - ефективен обучителен процес са необходими 21 броя столчета; секционни шкафове - 5 бр; масички - 5 бр; музикална уредба - CD + USB - 1 бр.; лаптоп, интерактивна дъска, принтер.
 • Подобряване на образователната среда в детските градини извън ромските махали в града, в които се обучават интегрирано деца от етническите малцинства - за Детска градина "Детелина " град Плиска : В детското заведение се възпитават в недобри условия 22 деца, от които 12 представители на етническите малцинства. За да се превърне детското заведение в привлекателен център за ромските деца е необходимо материалната база да се обнови, да се закупят интерактивна дъска, лаптоп, музикална уредба за СD дискове, 22 детски легла, 22 матрака, 22 олекотени завивки, 22 възглавници, 22 комплекта чаршафи, 3 къта за игра “Д – р Ох-боли", както и “Къща с ограда” и “Аз готвя“.
 • Подобряване на образователната среда в детските градини извън ромските махали в града, в които се обучават интегрирано деца от етническите малцинства - за Детска градина "Ален мак" село Марково : В детската градина се възпитават 19 деца представители на етническите малцинства. За да се превърне детската градина в привлекателно място и за по - ефективно обучение са необходими: магнитната дъска 1 брой с комбинирани елементи, животни и плодове; 18 броя детски легла, 18 матрака, интерактивна дъска, лаптоп, музикална уредба.
 • Насърчаване на общуването и съвместните изяви между децата от различни етноси : По проекта ще бъдат обхванати общо 185 деца на възраст от 3 до 7 години, като 116 от тях представители на малцинствени общности. Във всички детски градини на територията на община Каспичан ще се сформират следните групи по интереси: „Сръчни ръце" и “Играем, спортуваме и спазваме правилата за безопасност”. Всяко дете ще е поставено в образователна среда, където ще може да играе, да твори, да рисува и да общува с другарчетата си. Към тази дейност е предвидено и организиране на спортни празници във всяка една детска градина, със състезателни игри между отбори, състоящи се от “родител и дете „ – по два празника за всяка детска градина за срока на проекта. За организирането на “Играем, спортуваме и спазваме правилата за безопасност” и спортните празниците ще бъдат закупени спортни уреди - топки, обръчи, по 2 тротинетки за детска градина комплект за масов спорт “Ритъм и движение“, комплект геометрични препятствия за игрите. А така също 70 комплекта спортни екипи като награди - анцуг, гуменки и тениска, които ще бъдат разпределени както следва: за детска градина "Снежанка" 20 комплекта, а за останалите 5 детски градини по 10 комплекта. За организирането на групите по интереси „Сръчни ръце" се планира закупуването на материали за провеждане на занятията, както и по един фотоапарат за изработване снимки от събитията. Материалите са: моливи, пастели, флумастери, бои, листи за рисуване, цветни картони и хартии, лепила, ножички, форми за изрязване тип пънч, четки, фигурки и форми за оцветяване. Заниманията ще бъдат организирани в групи: „Сръчни ръце„ по една група за всяка от шестте детски градини - общо 6 групи. “Играем, спортуваме и спазваме правилата за безопасност” по една група за всяка детска градина - 6 групи.
 • Дейности към съхраняване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда: Tези дейности са насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етнически малцинства и децата в социална изолация. Целта е всички да се опознаят взаимно. Създаване на работещ модел за възпитаване на етническа толерантност и приятелство, както и за привличане и задържане на децата в детските градини от социално слаби семейства чрез изучаване бита и фолклора на отделните етноси. Организиране на клуб за извънкласна дейност във всяка детска градина „Обичаме фолклора”, който ще се провежда един път седмично във всяка детска градина по една група. Развиването на културната идентичност на децата ще бъде допълнено със знания за разнообразни празници, традиции, обичаи и детски усмивки. Изследователската дейност и изучаването на легендите, приказките, песните и обичаите на различните общности ще съдейства за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства. За да опознаят по-добре своите корени чрез изучаваните песни и обичаи, децата ще бъдат поставени в роли на интервюиращи, фотографи, журналисти, актьори, артисти. При разучаване на празниците и обичаите на етносите ще се съблюдава календарният цикъл на празниците. Планирано е закупуването на костюми, декори и музикални инструменти. Децата ще изучават танци на различните етнически групи, живеещи в общината. Ще се организират вечери на културата и фолклора с участието на децата и родителите, организирани от учителите. Планирани са следните мероприятия – тематични вечери: - Вечер в «В царството на приказките» – ще се издирят, драматизират приказки на различните етноси - вечер на музиката – да се разучат и представят песни от различните етноси - вечер на танците - ще се разучат и представят танци на различните етноси - вечер на легендите – ще се издирят, разучат и представят легенди на различните етноси Планира се закупуването на комплект детски музикални инструменти - за всяка от шестте детски градини. Костюмите, които се планират, са за детска градина "Снежанка" 60 броя и по 10 броя за останалите детски градини - "Радост", "Червена Шапчица" с. Косово, "Червена Шапчица" с. Златна нива, "Детелина" и "Ален мак".
 • Насърчаване на общуването и съвместните изяви между децата от различни етноси, обучаващи се в отделни детски градини, чрез екскурзии: Обикновено децата от етническите малцинства живеят в затворени общности, в семейства с ниски доходи, които не могат да осигурят на децата си опознаването на околния природен и социален свят. С цел повишаване на социалния опит на децата и изграждане на умения за общуване с връстници е планирано организирането на екскурзии. Организиране на еднодневни учебни пътувания до гр. Варна с посещение на 1. Зоологическата градина и Аквариума и 2. Посещение на куклен театър. В тези пътувания ще участват 2 представителни групи на деца от всички детски градини (2 групи по 45 деца - 90 деца). Ще бъде проведена и еднодневна учебна екскурзия до кк Камчия – посещение на Планетариум - 2 групи по 45 деца - 90 деца. Децата от малцинствата много рядко напускат своето родно място и обичайно не посещават културни събития и забележителности.
 • Кампании с родители и местна общественост за подкрепа на образованието в етнически смесена среда: За да се постигне успех при осъществяването на подкрепата в предучилищното възпитание и подготовката на децата в неравностойно положение, трябва да бъде осигурена подкрепата както на родителите, така и на обществото. След направения анализ са открити дефицити: повечето родители не осъзнават ползите от образователната интеграция на всички деца без оглед на етническия произход, а така също се забелязват и антиромски стереотипи и предразсъдъци след родителите от мнозинството. Основната цел на настоящата дейност е повишаване на толерантността и доверието между родителите от различните етноси, осъзнаването на ползите за всички от образователната интеграция и преодоляването на анти-ромските стереотипи. Друга цел е активизирането на обществеността за подкрепа на образованието и дейността на детските градини като първата институция осъществяваща мултикултурното възпитание. Дейността е насочена както към родителите от етническите малцинства, така и към родителите от мнозинството. В дейността ще участват родители от всички етноси, което е предпоставка за формирането на доверие и толерантност между тях. Дейността ще бъде координира от партньора СНЦ "Здраве, Култура, Самочувствие, Интегрирано Устойчиво развитие".
 • Информиране и публичност: Дейността по информиране и публичност е разработена в съответствие с условията и изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата на информация и комуникация 2014-2020 година. В хода на изпълняваните проектни дейности ще бъде осигурена публичност за финансовата помощ по проекта. При всички планирани мерки за информация и комуникация изрично ще бъде оказано финансирането от Европейския социален фонд и Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" като ще бъде поставяна емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики и общото лого на програмния период 2014-2020 година, съобразено с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност. Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, който ще бъде използван за обществеността и участниците, включително присъствените списъци, ще се посочва името на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", осъществяван с подкрепата на Европейския социален фонд. С цел осигуряване на публичност и информиране се предвижда следното: 1. Изработване на плакати за информиране на участниците и обществеността за ролята на Европейския съюз и държавата, като на тях ще бъде спомената финансовата подкрепа от Европейския съюз. Те ще бъдат поставени пред общината, пред шестте детски градини и пред офиса на партньора НПО - 8 плаката 2. Стикери за закупените материали - 50 броя 3. Публикации в местни ежедневници или електронни медии - 2 броя 4. Брошури А5 цветни - 500 броя 5. Флаери 100/196 мм - 1000 броя
 • Организация и управление : Осигуряване на квалифициран и опитен персонал за изпълнение на дейностите по проекта и осигуряване постигането на заложените резултати. Екипът включва ръководител, счетоводител, юрист и технически сътрудник. Екипът осигурява изпълнението на заложените по проекта основна и специфични цели, тяхното съответствие с целите на ОП, достигане на резултатите, на заложените стойности на измеримите индикатори, постигане на прозрачност при изпълнение на дейностите. За целта ще бъде сформиран екип, на всеки член от който ще бъдат възложени съответните отговорности: Ръководителят на проекта е пряко отговорен за цялостното управление на проекта. На него ще бъде възложено ръководенето на екипа, планирането, ресурсното обезпечаване, изпълнението на проектните дейности, осигуряване изпълнението на целите на проекта и по-специално сформирането и ръководене на проектния екип. Той ще ръководи, координира и контролира всички дейности, свързани с доставката на определените в проектното предложение услуги и оборудване. Ще отговаря за изпълнението на дейностите по проекта, мониторинга на изпълнението и изготвянето на отчети. На техническият сътрудник на проекта ще бъде възложено планирането, организирането и координирането на дейностите по проекта. Ще участва в изготвянето на месечните отчети - ще организира разработването и редовното водене на месечните отчети по дейност и отработено време на членовете на екипа по управление на проекта. Отговаря за ежедневното изпълнение на дейностите по проекта като планира и следи работата на цялостния екип по управление на проекта, както и на другите ангажирани по проекта организации и експерти. Поддържа кореспонденция по проекта и ефективни комуникации с ръководителя на проекта. Техническият сътрудник по проекта следи документооборота и се грижи за събиране на информация за изпълнение на дейностите по проекта, техническото му обезпечаване и предоставяне на обобщена информация на ръководителя по проекта. Счетоводителят отговаря за цялостното финансово управление на проекта. Извършва счетоводна обработка на документооборота по проекта, подготвя счетоводни отчети, справки и други изискуеми счетоводни документи. Организира работните срещи на членовете на екипа по управление на проекта. Подпомага ръководителя на проекта при мониторинга и контролирането на дейностите. Счетоводителят има задължението да установява изпреварващо и да съдейства за разрешаването на всички проблеми, свързани с финансирането на проекта. На юриста ще бъде възложено да организира изпълнението на процедурите по ПМС 118 и ЗОП, подготовка на документация във връзка с избор на изпълнители;Организира работните срещи на членовете на екипа; Подпомага Ръководителя на проекта при мониторинга и контролирането на дейностите по проекта. Следи за стриктното спазване на изискванията на ОП НОИР при реализация на дейностите. Планирани са по 160 часа труд за всеки член от екипа при спазване на Стандартната таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите по процедура "Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020".

Индикатори

Нетен коефициент на записване в детските градини, Целева стойност: 84.00, Достигната стойност: 98.00
Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система, Целева стойност: 116.00, Достигната стойност: 136.00
Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция, Целева стойност: 116.00, Достигната стойност: 142.00

Финансова информация

171 594.24 BGN
171 594.24 BGN
136 109.28 BGN
85.00 %
 • [1] Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Недискриминация
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 25 739.14 0.00 145 855.10 171 594.24
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 25 739.14 0.00 145 855.10 171 594.24

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изработване на материали за визуализация по дейност информираност и публичност , Стойност: 1 600.00
 • Обособена позиция 1: Изработване на материали за визуализация по дейност информираност и публичност
Предмет на предвидената процедура: Организирани екскурзии в 6 групи за представление на куклен театър, посещение на аквариума и зоопарка в град Варна и планетариума в к.к Камчия, Стойност: 15 600.00
 • Обособена позиция 1: Организирани екскурзии в 6 групи за представление на куклен театър, посещение на аквариума и зоопарка в град Варна и планетариума в к.к Камчия
Предмет на предвидената процедура: Изработването на материали в помощ на родителите на тема „Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни“ за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието за всяка една от детските градини, Стойност: 1 400.00
 • Обособена позиция 1: Изработването на материали в помощ на родителите на тема „Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни“ за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието за всяка една от детските градини
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на кампании за преодоляване на стереотипи и негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност, Стойност: 4 300.00
 • Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на информационни кампании по повод на Рамазан Байрам 09 юли 2016, Международния ден на толерантността 16 ноември и празника Василица – Ромската Нова Година. В рамките на кампаниите ще бъдат раздадени информационни материали и ще бъдат организирани медийни публикации
 • Обособена позиция 2: Разработване на провокативна рекламна кампания, включваща провокативни плакати, поставени на територията на община Каспичан (рeторични въпроси, снимки и др.), професионални снимки и изграждане на позитивен образ на малцинствата в обществото
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на мебелно оборудване“ по проект BG05M2OP001-3.001-0095-С02 „Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни”, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз., Стойност: 43 079.70
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на учебна литература, учебни пособия или помагала по проект BG05M2OP001-3.001-0095-С02 „Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни”, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз., Стойност: 6 288.33
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на спортни пособия и костюми по проект BG05M2OP001-3.001-0095-С02 „Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни”, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз., Стойност: 12 211.67
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на техническо оборудване по проект BG05M2OP001-3.001-0095-С02 „Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни”, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз., Стойност: 14 625.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.