English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-2.001-0099-C01
Повишаване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ-Самоков и сградата на ОУ "Авксентий Велешки"-гр.Самоков
000776491 Община Самоков
ЕФРР ==> Региони в растеж
02.11.2016
02.11.2016
28.06.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Окръг, Самоков, гр.Самоков

Описание

Описание на проектното предложение
Сградите, предмет на проектното предложение са:
1.	Обществена сграда: Административна сграда „Община Самоков”, състояща се от (1) Сграда на общинската администрация с РЗП 4 165 м2; (2) Ритуална зала с РЗП 670 м2; (3) Топла връзка и подземен гараж с РЗП 1 546 м2.
2.	Сграда на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” в град Самоков с РЗП 4 047 м2. 
3.	Сграда на РПУ, гр. Самоков с РЗП 2 762 м2. 

Предвижда се изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност. 

Основния ефект от изпълнението на мерките от проектното предложение на община Самоков е подобряване на енергийната ефективност на сградите, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове. 
Допълнителният ефект се изразява в:
 	осигуряване на рентабилна експлоатация на обществените сгради, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им, с оглед предоставяне на по-добри и допълнителни услуги на населението и по този начин ще допринесат за намаляване на темпа на миграция към по-големите градове;
 	запазване на традиционните функции на града, свързани с предлагане на обществени услуги не само за своето население, но също и за населението на околията;
 	утвърждаване на добра практика на местно ниво, която да насърчи прилагането на подобни мерки, финансирани както от националния бюджет, така и от други източници.

Конкретните цели са свързани с:
 	повишаване на енергийната ефективност в обществените сгради, предмет на проектното предложение като се постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и се намалят разходите за енергия;
 	подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Със заповед на кмета на общината ще бъде сформиран екип за управление на проекта, който ще включва: ръководител на проекта, счетоводител и координатор. На първото заседание на екипа ще се определят персонално отговорностите, функциите и задълженията ще се разпишат в длъжностни характеристики на членовете. Ще се актуализира графика на дейностите, като се определи началото и края на конкретните дейности. Предвижда се провеждане на месечни срещи на експертите от екипа на проекта вкл. с експертите за управление на проекта, които ще бъдат отговорни за неговото управление и изпълнение; провеждане на дискусии във връзка с общите и конкретни отговорности, плана за действие, процедурите и всички необходими дейности за успешното изпълнение на проекта. Тези работни срещи ще включват също: • Запознаване членовете на екипа с целите на проекта, дейностите и резултатите; • Разпределяне на задълженията между експертите, включени в екипа; • Определяне на правила за работа и докладване; • Обсъждане на плана за действие и процедурите за вътрешен мониторинг и за отчетност; • Контрол върху изпълнението на договорите с изпълнители. Ръководителят на проекта има основната отговорност за наблюдение и контрол по изпълнението на всички дейности. Той ще бъде подпомаган в работата си от целия екип на проекта.
 • Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за обществени поръчки и избор на изпълнител за инженеринг, одит, оценка на съответствието и строителен надзор, дейности, свързани с публичност и визуализация на проекта.: Изготвяне на документация за тръжни процедури.
 • Публичност и визуализация: Ще бъдат извършени дейности за осигуряване на публичност по проекта.На сайта на община Самоков се предвижда редовно да бъде качвана информация относно изпълнението на проекта-неговите цели и резултати, като се откроява финансовата подкрепа на Европейския съюз.Ще бъде изработени постоянна обяснителна табела и билборд с големи размети и по време на изпълнение на проекта, както и постоянна обяснителна табела с големи размери след приключването му.Предвижда се и официална церемония "Първа копка".
 • Дейности по инженеринг /проектиране, СМР и авторски надзор/: 1. Изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проект на административните сгради. 2. Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на административни сгради /подмяна на дограма, полагане на топлоизолация по фасади, ремонт покрив с полагане на топлоизолационна система и съпътстващи дейности/. За сградите на ОУ "Митрополит Авксентий Велешки", Административна сграда на Община Самоков и РПУ - Самоков: - изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление "С"; - изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградата (съгласно Техническия паспорт на сградата, част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти, т.2 "Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки") - изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба 4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания; - изпълнение на всички останали мерки, предписани в техническите обследвания на сградите. За сградата на Физкултурен салон към ОУ "Митрополит Авксентий Велешки": - изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление "С"; - изпълнение на всички мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградата /съгласно Техническия паспорт на сградата, част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти, т.2 "Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки"); - изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба 4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 3.Авторски надзор по време на строителните дейности. ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата 3 179 646,90 лв., предвидена за дейностите по инженеринг е без ДДС и включва, както следва: - 3 166 072,23 лв. без ДДС - БФП; - 13 574,67 лв. без ДДС - СФ за "ведомствено кафе" и "кухненски бокс".
 • Изготвяне на Доклади за оценка на съответствие на инвестиционните проекти по чл. 142, ал. 5 от ЗУТ от лицензирана фирма: Оценката за съответствие на инвестиционните проекти по чл.142, ал.5 от ЗУТ обхваща: І. Проверка за съответствие с: 1. Предвижданията на подробния устройствен план; 2. Правилата и нормативите за устройство на територията; 3. Изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за: - носимоспособност, устойчивост и дълготрйност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания; - пожарна безопасност на строежа; - опазване на здравето и живота на хората и на тяхното имущество; - безопасно ползване на строежа; - опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на строежа, включително защита от шум, опазване на защитените територии и обекти и опазване на недвижимите паметници на културата; - икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обекта; - достъпна среда. 4. Взаимната съгласуваност между частите на Инвестиционните Проекти; 5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 6. Специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива. II. Изготвяне на: 1. Мотивирано заключение (доклад); 2. Подписване с оценка за съответствието на всички части на Инвестиционните Проекти.
 • Строителен надзор и въвеждане в експлоатация: Дейност, свързана с качественото и законосъобразно изпълнение на обекта и въвеждането на обектите в експлоатация. Ще се извърши от лицензиран консултант, съгласно чл. 166 от ЗУТ. Дейностите по строителен надзор и въвеждане в експлоатация включват: 1. Законосъобразно започване на строежа – откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво – Протокол, обр.2; 2. Заверка на Заповедна книга за Строежа; 3. Проверка и заверка на коти: изкоп, цокъл, корниз и било /респективно заверка на ниво фундаменти/; 4. Съставяне и проверка на всички актове и протоколи по време на строителството; 5. Изпълнение на Строежа съобразно одобрения проект; 6. Контролиране качеството на строителните материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност; 7. Недопускане увреждане на трети лица и имоти, вследствие на строителството; 8. Правилно изпълнение на строително- монтажните работи; 9. Годност на Строежа за въвеждане в експлоатация; 10. Подготвяне на окончателен доклад до Възложителя за установяване годността за ползване на строежа. Забележка: Сумата 92 333,33 лв. включва: - 80 333,33 лв. без ДДС - за дейности по строителен надзор; - 12 000,00 лв. - сума, предвидена за държавни такси за въвеждане в експлоатация на сградите, на които не се начислява ДДС.
 • Независим финансов одит: Основната цел на одита е одитора да изрази мнение дали финансовите отчети на дружеството са представени вярно и честно във всички съществени аспекти. Одитът е насочен към съществените аспекти на отчетите, а не към всичките им детайли. Одитът не е проверка на всички документи, операции и записи, а само на част от тях. След приключване на всички одиторски процедури и анализ на събраните одиторски доказателства, ако е необходимо може да се направят някой препоръки за корекции и допълнителни оповестявания във финансовия отчет. След като всичко е съгласувано се преминава към изготвяне на одиторския доклад..

Индикатори

Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 3 106 885.00, Достигната стойност: 3 106 885.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 4.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 642.32, Достигната стойност: 642.32

Финансова информация

4 180 968.67 BGN
4 154 679.07 BGN
3 797 879.60 BGN
85.00 %
 • [1] Обновяване на обществената инфраструктура с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Малки градски райони (среднонаселени, с население >5 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 3 531 477.21 623 201.86 26 289.60 4 180 968.67
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 3 531 477.21 623 201.86 26 289.60 4 180 968.67

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на обследване за установяване на Техническите характеристики свързани с чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на публични сгради в гр.Самоков, Стойност: 43 527.00
 • Обособена позиция 1: Обновен дом ДЗЗД
Предмет на предвидената процедура: изготвяне на обследване за енергийна ефективност на административни сгради в гр.Самоков, Стойност: 16 800.00
 • Обособена позиция 1: изготвяне на обследване за енергийна ефективност на административни сгради в гр.Самоков
Предмет на предвидената процедура: Дейности по инженеринг /проектиране, СМР и авторски надзор/, Стойност: 3 179 646.90
 • Обособена позиция 1: Дейности по инженеринг /проектиране, СМР и авторски надзор/
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител на услугата :"Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор", Стойност: 193 583.33
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на услугата :"Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор"„Повишаване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ – Самоков и сградата на ОУ „Авксентий Велешки“, гр. Самоков” позиция 1
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за информация и публичност, Стойност: 33 333.33
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 – проект по ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0099-С01 за „Повишаване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ – Самоков и сградата на ОУ „Авксентий Велешки“, гр. Самоков
Предмет на предвидената процедура: Избор на независим финансов одит, Стойност: 33 333.33
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 – проект по ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0099-С01 за „Повишаване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ – Самоков и сградата на ОУ „Авксентий Велешки“, гр. Самоков”;
Предмет на предвидената процедура: Дейности по инженеринг /проектиране, СМР и авторски надзор/, Стойност: 3 179 646.90
 • Обособена позиция 1: Дейности по инженеринг /проектиране, СМР и авторски надзор/
Предмет на предвидената процедура: Екип по проекта, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Ръководител
 • Обособена позиция 2: счетоводител
 • Обособена позиция 3: инвеститорски контрол
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител на услугата :"Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор", Стойност: 102 500.00
 • Обособена позиция 1: "Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор"

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.