English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0452-C01
"Разширяване производствената дейност на “Пътстрой–Габрово” АД и повишаване неговата конкурентоспособност, инвестирайки в ново, модерно технологично оборудване."
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
18.08.2017
18.08.2017
05.11.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Габрово, Габрово, с.Кози рог

Описание

Проектното предложение на “Пътстрой–Габрово” АД предвижда разширяване производствената дейност на дружеството и повишаване неговата конкурентоспособност, като бъде закупено ново оборудване с по-големи технологични възможности, интегрира се система за оползотворяване на отпадна топлина и система за мониторинг на енергопотреблението:
- Инсталация за производство на полимер модифициран битум - 1 бр. (мярка 1 от Енергийния одит);
- Система за мониторинг на енергопотреблениетo - 1 бр. (мярка 2 от Енергийния одит);
- Вентилация с рекуперация за оползотворяване на отпадна топлина - 1 бр. (мярка 3 от Енергийния одит).
След интегриране на изброеното по-горе технологично оборудване, производственият капацитет на предприятието ще нарасне значително, което от своя страна ще доведе до намаляване на разходите за гориво в много голяма степен, както и енергопотреблението на единица произведена продукция.

“Пътстрой–Габрово” АД предвижда в рамките на проекта да въведе и система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/ и сертифициране по БДС EN ISO 50001. Тези дейности ще доведат до намаляване на разходите за енергийни ресурси, ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда, както и постоянно измерване и анализиране на енергийната резултатност.
Дейности
 • Разширяване производствената дейност на дружеството и повишаване неговата конкурентоспособност, посредством закупуването на нова инсталация за производство на полимер модифициран битум - 1 бр.: Към момента на обследването, “Пътстрой – Габрово” АД не разполага със съоръжение за производство на полимер модифициран битум. Предвижда се разширяване обхвата от дейности на дружеството, посредством закупуване на нова инсталация за производство на полимер модифициран битум. Основната производствена дейност на инсталацията, е производството на полимер модифициран битум. За целите на сравнителния анализ е използван методът на „Добрата стара практика” (ДСП). Старата инсталация, с която се прави сравнение е собственост на „Пътища и мостове” ЕООД – гр. Варна. Средната производителност на старата инсталация за производство на полимер модифициран битум е 15 t./h. Инсталацията използва електроенергия и природен газ. Средният разход на природен газ за старата инсталация е 100 m³/h. Средната работна електрическа мощност на съоръжението е 279 kW. По данни на „Пътища и мостове“ ЕООД, през 2015 година инсталацията е работила 2 000 часа. При това положение, общият годишен разход на енергия за работата на инсталацията е в размер на 2 419 000 kWh. При цена на енергоносителите по счетоводни данни от „Пътстрой – Габрово“ АД, 0,118 лв/kWh за природен газ и 0,185 лв/kWh за електроенергия, годишните разходи за енергия възлизат на 321 707 лв. Настоящата дейност е препоръчана мярка 1 от Енергийния одит. Тя предвижда разширяване на производствената дейност на „Пътстрой – Габрово“ АД, посредством закупуването на нова инсталация за производство на полимер модифициран битум. Съгласно представените от възложителя офертни данни, съоръжението ще е с производителност 20 t./h, средна работна електрическа мощност 228 kW и среден разход на природен газ 80 m³/h. При режим на работа на съоръжението 2 000 ч./г., разходът на енергия ще е 1 944 800 kWh/г. за производството на 40 000 тона полимер модифициран битум за една година. Инсталацията за производство на полимер модифициран битум е със следните параметри: • Капацитет 20 t/h с PLC управление; • Автоматичен дозатор за полимери; • CE сертификати и модификации; • Маслогрейка 1 000 000 kcal/h с газова горелка и циркулационна помпа; • Битумна цистерна 50 m3, 35 m2 подгряваща серпентина, 3x7,5 kW бъркалки, индикатор за нивото, ел. табло за бъркалките; Инвестиционните разходи по настоящата дейност, съгласно направеното предварително проучване се оценяват на 435 000 лв. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители (от 1 до 5 месец) 2. Сключване на договори (от 5 до 6 месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателни протоколи (от 7 до 16 месец) 4. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец)
 • Намаляване на разходите на енергия, посредством въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 бр.: Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифициране на отклонения от нормалната експлоатация и промените в областта на енергийната ефективност. Важната информация трябва да се събира и обработва през редовни интервали от време. В компанията бенефициент данните за енергийното потребление трябва да се събират за всеки отделен консуматор. Необходимо е да се осъществява контрол на измервателните уреди за всяко измерване. Персоналът трябва да бъде обучен да анализира енергийното потребление. Към момента на извършване на одита в “Пътстрой – Габрово” АД няма въведена система за мониторинг и планирано управление на потреблението на енергия, съответно не се проверява потреблението на енергия спрямо базовата стойност. Настоящата дейност е препоръчана мярка 2 от Енергийния одит. За целите на проекта се предвижда въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението по отношение на Мярка 1, която да записва консумацията на електроенергия, като позволява осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно енергийното потребление, същевременно да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация. Системата за мониторинг и контрол на енергопотреблението, която се предвижда да бъде въведена по отношение на Мярка 1–Инсталация за производство на полимер модифициран битум, представлява: • Софтуер за енергиен мениджмънт: -разработен на език HTML5; -с възможност за анализ на разходите по различни активи; -с възможност да задава нива на консумация и да известява с аларми при превишаването им; -с възможност да се конфигурират собствени клиентски екрани и ключови параметри; -с възможност да се достъпва от различни мобилни устройства; • Електромерно табло – табло с елктромер за измерване консумация на ток -Измерване на параметрите на електрическата енергия (Напрежение, Ток, Мощност, както и всички други параметри на електрическата енергия) -Директно свързване до 400V L-L и разширение на токовите обхвати, чрез токови трансформатори с изход 5А, 1А. -Уредът е предназначен за монтаж върху ДИН-Шина. -Уредът създава и пази таблици с данни, като могат да се настройват условия, при които да създава запис. На база събраната информация ще се извършва ежеседмичен контрол на количествата изразходена ел. енергия и съответно плануване на бъдещото потребление, чрез дневни графици на работа, съобразени с работния режим. СМЕ играе ролята на непрекъсната обратна връзка към органите за оперативно управление на енергопотреблението, при значително по-високо качество и точност на констатациите, оценките и предложенията. Конкретната автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението се отнася само и единствено до Мярка 1 - закупуване на нова инсталация за производство на полимер модифициран битум. За изчисляване на спестяването от СМЕ е направено допускане за 7 % намаляване на енергопотреблението вследствие на по-ефективно управление и е установено, че Годишни спестявания на енергия от въвеждането на система за мониторинг на енергопотреблението по отношение на инсталацията е 136 136 kW/h., а енергийното потребление за свързаните със СМЕ дейности след закупуването на инсталацията е 1 944 800 kWh/г. Тъй като СМЕ въздейства в комбинация с Мярка 1, то за нея не е посочена енергия преди и след мярката, а директно е отчетена в сумата, изчисленото спестяване от нея (изчисленията са съгласно разясненията по процедурата от УО и по-конкретно съгласно отговор на въпрос 18 от разясненията от дата 26.05.2016 год.). Инвестиционните разходи, съгласно предварително проучване се оценяват на 16 000 лв. Стъпки за реализация на дейността: 1. Публикуване на съобщение и избор на изпълнител (от 1 до 4 месец); 2. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателни протоколи (от 5 до 16 месец); 3. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец).
 • Намаляване на разходите за енергия в производствените помещения, посредством закупуването на нова, енергоспестяваща механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия - 1 бр.: Към момента в производствените помещения на “Пътстрой – Габрово” АД не се използва механична вентилация. Поради тази причина, за целите на сравнителния анализ, е използван методът на „Добрата стара практика“ (ДСП) или осигуряване на пресен въздух за производствените помещения, посредством обикновена механична вентилация без оползотворяване на остатъчна топлинна енергия (без енерговъзстановяващ блок). Инсталацията е с дебит 360 m³/h, като изчисленията за необходимото количество въздух са направени при следните технически параметри: • Климатични данни, съгласно местоположението на обекта – Климатична зона 4; • Тип на сградата – ремонтна работилница; • Обем на помещението – V = 120 m³; • Брой хора, които работят в помещението - 2 души; • Кратност на въздухообмен – n = 3. На база изразходената електроенегия през някои от месеците е направено изчисление за разхода на енергия и е установено, че той възлиза на 3 705 kWh, а генерираните емисии CO2 възлизат на 3,03 t/yr. Настоящата дейност е препоръчана мярка 3 от Енергийния одит. За целите на проекта, фирмата предвижда изграждането на високоефективна, енергоспестяваща механична вентилационна инсталация за опопзотворяване на остатъчната топлина в помещение, което се ползва за ремонтна работилница. Рекуперацията е процес, при който отработения въздух се използва за затопляне на приточния пресен въздух. Изхвърляният от помещението въздух преминава през топлообменник (енерговъзстановяващ блок) и затопля постъпващият в помещението пресен въздух. По този начин се редуцират разходите за отопление, като се подава топлина от затопления вътрешен въздух към пресния, но студен през зимата външен въздух. Проветряването на помещенията, чрез отваряне на прозорците води до огромни загуби на енергия. Интегрирането на управляеми рекуперативни вентилационни системи ще доведе до намаляване на тези загуби и значителни икономии на електроенергия. Мярката предвижда изграждане на система за вентилация, включваща 1 брой приточно-смукателен блок с рекуператор, ел. нагревател, вентилатори, вентилационни решетки, въздуховоди и управление за осигуряване на пресен въздух в ремонтната база на дружеството. Инсталацията ще осигурява дебит от 360 m³/h. Необходимото количество пресен въздух за помещението е направен на база следните технически параметри: • Климатични данни, съгласно местоположението на обекта - Климатична зона 4; • Тип на сградата – ремонтна работилница; • Обем на помещението – V = 120 m³; • Брой хора, които работят в помещението – 2 души; • Кратност на въздухообмен – n = 3; • Ефективност на оползотворяване на отпадната топлина – 71%. На база старите и новите параметри са направени предварителни изчисления, как ще се промени разходът на енергия след ЕСМ възлиза на 1 256 kWh/г., а генерираните емисии CO2 възлизат на 1,03 t./yr., което намаление е в пъти спрямо базовата линия. Инвестиционните разходи за настоящата дейност, съгласно направеното предварително проучване се оценяват на 6 050 лв. Стъпки за реализация на дейността: 1. Публикуване на съобщение и избор на изпълнител (от 1 до 4 месец); 2. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателни протоколи (от 5 до 16 месец); 3. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец).
 • Извършване на енергиен одит по образец "Обследване за енергийна ефективност" - 1бр.: Дейността по изготвяне на енергийния одит в “Пътстрой–Габрово” АД е извършена преди подаване на проектното предложение от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Целта на обследването е изчисляване на обобщените енергийни характеристики на енергозахранване и енергопотребление, намиране на енергоемки точки в производството и разработване на енергоспестяващи мерки, както и необходимите капиталови вложения за тях. Изготвянето на доклад за енергийно обследване на "Водстрой ВТ" АД ще служи за управление на рационалното използване на енергийните ресурси във фирмата. Това обуславя извършването на тази дейност като предпроектна, крайният резултат, от която е: -По-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни производствени процеси в кандидатстващото предприятие; -Повишаване на енергийната ефективност и засилване на конкурентоспособността на предпирятието чрез постигане на по-ниски производствени разходи; -Насърчаване на предприятието към инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на разходите за поризводство на единица продукция; -Цялостно подобряване в бизнес и производствените процеси, допринасяйки за подобряване на производителността; Стъпки за реализация на дейността: 1. Събиране на три оферти и избор на изпълнител (1 месец) 2. Извършване на енергиен одит по образец "Обследване за енергийна ефективност" (от 1 до 2 месец)
 • Въвеждане на система за енергиен мениджмънт  - 1бр.: Дейността за въвеждане на система за енергиен мениджмънт на “Пътстрой–Габрово” АД включва: - Одит и анализ за съотвeтствието на първоначалното състояние спрямо изискванията на стандарта; - Изготвяне на разработена документация на системата за управление; - Инструктаж по изискванията на Системата за управление - ще бъде обучено поне по едно лице от звено, за да има възможност на по-късни етапи това лице да провежда вътрешни обучения на останалите служители. Документира се с протокол от обучение; - Внедряване на системата за управление - работно въвеждане (реално използване на новите правила); - Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация, документирано с Доклад от вътрешен одит; - Съдействие при провеждане на преглед от ръководството; Резултатите от изпълнението на дейността: - намаляване на разходите за енергийни ресурси; - ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда; - измерване и анализиране на енергийната резултатност; - подобряване на постоянното енергийно управление; - подобряване на рентабилността на фирмата; - повишаване на конкурентоспособността. Стъпки за реализация на дейността: 1. Публикуване на съобщение и избор на изпълнител (от 1 до 4 месец); 2. Извършване на услугата. Подписване на финален приемно-предавателен протокол (от 5 до 18 месец).
 • Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на междунаро дния стандарт ISO 50001:2011 - 1бр.: Сертифицирането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, включва следните етапи: ­- Провеждане на първоначален одит за документално съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 50001:2011;­  - Провеждане на сертификационен одит за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - Вземане на решение за сертифициране и издаване на оригинален сертификат. Стандартът най­-вече се отнася за енергийното управление на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и др. Международният стандарт се прилага за всякакъв тип енергийни носители – електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, ВЕИ, компресиран въздух, охладена вода и др. ISO 50001:2011 установява рамка за ефективното използване на енергията в производствените предприятия, търговските вериги, публичния сектор и  всяка една организация, решила да се възползва от това. Стандартът също така установява условия за сравняване с най­добрите постижения в областта (benchmarking),  измерване, документиране и докладване на подобренията в енергийното управление, респективно за приноса им в намаляването на емисиите парникови газове. Правилното прилагане на стандарта неминуемо води до положителен икономически ефект за бизнеса и околната среда, както и допринася за конкурентоспособността на всяка една компания или организация, внедрила система за енергиен мениджмънт по изискванията му. Стъпки за реализация на дейността: 1. Публикуване на съобщение и избор на изпълнител (от 1 до 4 месец); 2. Извършване на услугата. Подписване на финален приемно-предавателен протокол (от 5 до 18 месец).
 • Дейности за визуализация на проекта : Във връзка с изпълнението на дейността по информация и публичност, на уеб-сайта на предприятието ще бъде публикувано кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, в което се откроява финансовата подкрепа от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и ОПИК, в рамките на два дни от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ. Със средства по проекта ще бъде изработен и поставен минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, например на входа на сградата, където се изпълнява проектът. Визуализацията на проекта цели популяризиране на резултатите от него на национално и международно ниво. Тя ще бъде съобразена с изискваните мерки за информиране и публичност в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020г. Целите за визуализацията ще бъдат постигнати с помощта на набор от дейности, които са разделени на: (1) създаване на материал за разпространение; (2) разпространение на създадени материали; (3) организиране на мероприятия. В тази връзка се планира: - Разработването и непрекъснато обновяване на уеб сайт; - Изработване на плакати, стикери и табели. Всички информационни материали ще показват резултатите от проекта, както и подкрепата от програмата. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от “Пътстрой–Габрово” АД задължително ще се указва помощта ОПИК, чрез поставяне на: емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на ЕС; общото лого за програмен период 2014-2020 г.; - Разпространение на резултатите в индустриалната сфера, подготвяне и провеждане на консултации и демонстрации. Дейността ще се извършва от ръководителя на проекта. Дейността води до изпълнение на общата цел и специфичната цел на проекта. Стъпки за реализация на дейността: 1. Публикуване на съобщение и избор на изпълнител (от 1 до 4 месец); 2. Извършване на услугата. Подписване на финален приемно-предавателен протокол (от 5 до 18 месец).

Индикатори

Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 484.76, Достигната стойност: 484.76
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 1 419.12, Достигната стойност: 1 419.12

Финансова информация

458 700.00 BGN
328 670.00 BGN
327 925.02 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 279 369.50 49 300.50 130 030.00 458 700.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 279 369.50 49 300.50 130 030.00 458 700.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Нова инсталация за производство на полимер модифициран битум - 1 бр., Стойност: 398 750.00
 • Обособена позиция 1: Инсталация за производство на полимер модифициран битум
Предмет на предвидената процедура: Автоматизирана системи за мониторинг на енергопотреблението - 1бр. , Стойност: 16 000.00
 • Обособена позиция 1: Автоматизирана системи за мониторинг на енергопотреблението
Предмет на предвидената процедура: Вентилация с рекуперация за оползотворяване на отпадна топлина - 1бр. , Стойност: 6 050.00
 • Обособена позиция 1: Вентилация с рекуперация за оползотворяване на отпадна топлина
Предмет на предвидената процедура: Енергиен одит по образец "Обследване за енергийна ефективност" - 1бр. , Стойност: 19 900.00
 • Обособена позиция 1: Енергиен одит по образец "Обследване за енергийна ефективност" - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт - 1 бр. , Стойност: 1 000.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011 - 1бр., Стойност: 14 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Визуализация на проекта. , Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Визуализация на проекта
Предмет на предвидената процедура: Нова инсталация за производство на полимер модифициран битум - 1 бр., Стойност: 398 750.00
 • Обособена позиция 1: Инсталация за производство на полимер модифициран битум
Предмет на предвидената процедура: Нова инсталация за производство на полимер модифициран битум - 1 бр., Стойност: 398 750.00
 • Обособена позиция 1: Инсталация за производство на полимер модифициран битум

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.