English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-2.001-0132-C01
Внедряване на нови технологии в КИРЯЕВСКА ВАР ООД за подобряване на реурсната ефективност и ефикасността в производствения процес
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
23.12.2015
23.12.2015
12.10.2016
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
  • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Видин, Макреш, с.Киреево

Описание

Проектът е за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Той ще бъде изпълнена чрез закупуване на верижен багер. Тези две мехатронни машини са с минимален период на престой поради авария, с минимален разход на гориво, с минимални разходи за поддръжка и ще увеличат качеството и количеството на произвежданата продукция и предоставяните услуги, ще увеличат ефикасността на производствения процес на предприятието и ще разширят пазарните позиции на КИРЯЕВСКА ВАР ООД.
Внедряването в експлоатация на тези машини ще намали себестойността на произвежданата продукция, ще увеличи ефективността на производствения процес и ще подобри ресурсната ефективност по отношение на гориво, консумативи, филц и варовик. Ефективното управление на производствените мощности с помоща на автоматизиране на процесите за работа гаранира оптималното им натоварване и контролируемо изразходване на необходимите ресурси (гориво, консумативи). Инвестициите за ДМА заложени в проекта са високо технологични с ниски експлоатационни разходи и висока производителност. 
Проектът ще бъде изпълнен чрез външно възлагане, избор на изпълнител за доставка. За изпълнението на единствената дейност по проекта "Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес" ще бъде проведена процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ съгласно условията и реда, предвидени в ПМС № 118/20.05.2014 г. Изпълнението на проекта ще продължи 18 месеца и общата му стойност възлиза на 403 000 лв.
Дейности
  • Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес (ще бъде изпълнена чрез закупуване на верижен багер): Като част от дейността ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация верижен багер. Верижният багер се отличава с мощност, стабилност, товароподемност и комфорт за оператора. Машината предлага висока горивна ефективност (намаляване на емисиите на въглероден двуокис и разхода на гориво с до 40%) и работни характеристики, система за сателитно наблюдение, която повишива производителността и печалбата на фирмата. Предимствата на верижният багер са: висока производителност, съчетана с нисък разход на гориво; отлична видимост и безопасност; комфорт за оператора; лесна поддръжка; висока надеждност и издръжливост, патентована технология; надежден благодарение на вложените компоненти. Тези характеристики позволяват тези мехатронни машини да са с минимален период на престой поради авария, с минимален разход на гориво, с минимални разходи за поддръжка и да увеличат ефикасността на производствения процес на предприятието. Закупуването на верижен багер ще намалят себестойността на произвежданата продукция чрез увеличена ресурсна ефективност (гориво, консумативи, вар, филц) и ще увеличат ефективността на производствения процес (възможност за работа на две смени, намалено време за престой, увеличена скорост на производство и др.). Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители (от 1 до 5 месец) 2. Сключване на договори (от 5 до 6 месец) 3. Доставка на активите и подписване на приемно-предавателни протоколи ( от 7 до 15 месец) 4. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 15 до 18 месец). Във връзка с изпълнението на задълженията за информация и публичност, на уеб-сайта на предприятието ще бъде публикувано кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, в което се откроява финансовата подкрепа от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", в рамките на два дни от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ. Със собствени средства на бенефициента ще бъде изработен и поставен минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, напр. на входа на сградата, където се изпълява проекта. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от КИРЯЕВСКА ВАР ООД задължително ще се указва съфинансирането на проекта от ЕФРР, чрез поставяне на: емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на Европейския съюз; упоменаване на Европейски фонд за регионално развитие; общото лого за програмен период 2014-2020 г.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства), Целева стойност: 82 829.00, Достигната стойност: 61 540.03
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта, Целева стойност: 27.77, Достигната стойност: 0.00
Нарастване на производителността, Целева стойност: 17.00, Достигната стойност: 0.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Повишаване на ефективността на производствените разходи, Целева стойност: 22.03, Достигната стойност: 0.00
Вътрешна норма на възвръщаемост, Целева стойност: 18.72, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

403 000.00 BGN
282 100.00 BGN
280 840.00 BGN
85.00 %
  • [1] Общи производствени инвестиции в малки и средни предприятия („МСП“)
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Не се прилага
  • [4] Не се прилага
  • [5] Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия
  • [6] Не се прилага
  • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 239 785.00 42 315.00 120 900.00 403 000.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 239 785.00 42 315.00 120 900.00 403 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: “Закупуване/Доставка на 1 /един/ брой верижен багер”, Стойност: 403 000.00
  • Обособена позиция 1: “Закупуване/Доставка на 1 /един/ брой верижен багер”

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.