English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0482-C01
"Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване"
131127064 БАТПЕЛ ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
30.11.2017
30.11.2017
30.09.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северозападен (BG31), Враца (BG313), Враца, с.Лиляче

Описание

По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийните показатели, което включва енергийна ефективност, контрол и анализ на използването и потреблението на енергия. 
Дейностите са съобразени с препоръките от доклада след направено енергийно обследване на промишлена система в рамките на предприятието.
Инвестициите по проекта са насочени към повишаване на енергийната ефективност на предприятието, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността. 
 Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на Технологична инсталация за производство на фракции от инертни материали, включваща следните активи: Пресевна инсталация, Челен товрач, Багер – 2 бр., Комбиниран багер товарач, Самосвал, Камион и Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението.
С проекта ще се  внедри и сертифицира ISO 50001:2011: Система за енергийно управление.
Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с корпоративната политика, която предприятието съблюдава в цялостната си дейност като един от работодателите в региона. Доказателство за това е и въвеждането на Система за енергийно управление, с която ще се гарантира устойчиво развитие на „Бат Пел” ЕООД.
Социалният ефект от реализиране на проекта се изразява в откриване на 2 (две) нови работни места.

Дейности
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Пресевна инсталация“, включена в обследването за енергийна ефективност: С инвестициите по проекта ще се закупи и пусне в експлоатация Пресевна инсталация за производство на фракции от инертни материали, препоръчана от извършено енергийно обследване. Към момента в предприятието се произвежда 1 продукт – фракция стерил 0-100 мм за основа на пътни настилки. Натрушаването се извършва с налична механизация: Комбиниран багер товарач с хидравличен чук и Мини челни товарачи. Технологията е неефективна, ниско производителна и се акумулира голямо количество надситов материал +100 мм, който се депонира. С новото технологично оборудване – Пресевна инсталация ще се увеличи капацитета на съществуващ стопанки обект и ще се постигне енергийна и ресурсна ефективност. Суровината – инертен скален материал, постъпва на пресевната решетка, с цел максимилизиране на производителността, чрез предварително пресяване на входящия материал. Пречистеният материал с конвейерни ленти постъпва във втората пресевна решетка и от там, готовите фракции се отвеждат на депа. С новата пресевна инсталацията ще се реализира производство на 1 фракция с размер 0 – 63 мм. Надситовия материали и готовите продукти се отвеждат на депа от конвейерни ленти. Надситовият материал се връща отново за вторично пресяване и производство на още един продукт - фракция: 0 –24 мм. Пресевната инсталация ще се инсталира в производствена база в гр. Враца. Произведените фракции, от новата инсталация ще се влагат директно в производствените обекти на „Бат Пел” ЕООД, което обуславя оптимизиране на себестойността и обвързано производство в съответствие с изпълняваните обекти и обемите на поръчките от страна на клиентите на предприятието. Инсталираната мощност на Пресевната инсталация ще бъде до 1,1 kW, средна производителност мин. 40 т/час с енрегоносител ел. енергия. Това обуславя специфично потребление на енергия на единица продукция от 0,02 kWh/t при специфично потребление към настоящия момент от 0,53 kWh/t. Пресевната инсталация има Компютърна система за енергиен мониторинг на машината. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец. Дейността ще се реализира със средства на кандидата.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Челен товарач“, включена в обследването за енергийна ефективност : За обезпечаване непрекъснат цикъл на работа на предвидената за доставка по проекта Пресевна инсталация е необходимо закупуване на Челен товарач. Дейността е препоръчана от извършен енергиен одит в предприятието. Новият актив е част от технологичната линия за производство на фракции от инертни материали. Той ще захранва със скалния материал Пресевната инсталация. Активът ще бъде с единична инсталирана мощност на двигателя до 149 kW и разход на гориво при среден режим на натоварване до 13,1 л/час; Предвиденият за закупуване Челен товарач ще работи в рамките на производствената площадка на "Бат Пел" ЕООД и ще се придвижват само на територията на предприятието като захранва с инертен материал Пресеванта инсталация. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Производителността на новия Челен товарач ще бъде мин. 703 м3/час. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 0,38 kWh/м3, което ще доведе до спестявания от енергия от произведена продукция в размер на 111 722,20 лева годишно. Челният товарач има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 5-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 6-ти до 18-ти месец, включително
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Багер“, включена в обследването за енергийна ефективност : За обезпечаване непрекъснат цикъл на работа на предвидената за доставка по проекта Пресевна инсталация е необходимо закупуване на Багер. Дейността е препоръчана от извършен енергиен одит в предприятието. Новият актив е част от технологичната линия за производство на фракции от инертни материали. Той ще ще натоварва натрошения материал на Камион, който ще транспортира суровината до инсталираната на производствената площадка Пресевна инсталация Активът ще бъде с единична инсталирана мощност на двигателя до 257 kW и разход на гориво при среден режим на натоварване до 40,15 л/час; Предвиденият за закупуване Багер ще работи в рамките на производствената площадка на "Бат Пел" ЕООД и ще се придвижват само на територията на предприятието. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Производителността на новия Багер ще бъде мин. 194 м3/час. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 2,31 kWh/м3, което ще доведе до спестявания от енергия от произведена продукция в размер на 186 228,61 лева годишно. Багерът ще има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 5-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 6-ти до 18-ти месец, включително
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 4 „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Багер“, включена в обследването за енергийна ефективност : За обезпечаване непрекъснат цикъл на работа на предвидената за доставка по проекта Пресевна инсталация е необходимо закупуване на Багер. Дейността е препорачана от извършен енергиен одит в предприятието. Новият актив е част от технологичната линия за производство на фракции от инертни материали. Той ще ще натоварва надситовия материал отново на пресевната повърхност на инсталацията за вторично пресяване и производство на фракции. Активът ще бъде с единична инсталирана мощност на двигателя до 119 kW и разход на гориво при среден режим на натоварване до 11,9 л/час; Предвиденият за закупуване Багер ще работи в рамките на производствената площадка на "Бат Пел" ЕООД и ще се придвижват само на територията на предприятието. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Производителността на новия Багер ще бъде мин. 127 м3/час. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 1,46 kWh/м3, което ще доведе до спестявания от енергия от произведена продукция в размер на 77 463,38 лева годишно. Багерът ще има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 5-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 6-ти до 18-ти месец, включително
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 5 „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Комбиниран Багер Товарач“, включена в обследването за енергийна ефективност : За обезпечаване непрекъснат цикъл на работа на предвидената за доставка по проекта Пресевна инсталация е необходимо закупуване на Комбиниран багер товарач. Дейността е препорачъна от извършен енергиен одит в предприятието. Новият актив е част от технологичната линия за производство на фракции от инертни материали. Той ще складира и експедира произведените фракции от Пресевната инсталация. Активът ще бъде с единична инсталирана мощност на двигателя до 74,5 kW и разход на гориво при среден режим на натоварване до 7,3 л/час; Предвиденият за закупуване Комбиниран багер товарач ще работи в рамките на производствената площадка на "Бат Пел" ЕООД и ще се придвижват само на територията на предприятието като складира на депа произведените фракции и ги експедира. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Производителността на новия Комбиниран багер товарач ще бъде мин. 14 м3/час. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 8,21 kWh/м3, което ще доведе до спестявания от енергия от произведена продукция в размер на 48 032,94 лева годишно. Комбинираният багер товарач има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 5-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 6-ти до 18-ти месец, включително
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 6 „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов високоефективен самосвал “, включена в обследването за енергийна ефективност : За обезпечаване на транспортиране на готовите фракции, произведени от предвидената за закупуване по проекта Пресевна инсталация е необходимо наличие на специализиран транспорт. В момента предприятието ползва външни транспортни услуги, които не са ритмични, скъпи и неефективни. Това води до неизпълнение на поръчаните обеми фракции от инертни материали и забава на изпълнение на строителните обекти. С инвестициите по проекта, препоръчани от извършен енергиен одит, ще се закупи и достави нов, високоефективен Самосвал. Инсталираната единична мощност на Самосвала ще бъде не по-висока 301,00 kW, Допустима обща маса - техническа – мин. 18,00 тона и разход гориво до 34,54 литра/мото час. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност - 301,00 kW, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Управлението 4х4 спомага движението при трудни условия и повишава проходимостта на машината. То се изключва автоматично на трета и четвърта скорост, намалявайки разхода на гориво. Активът ще има Електронна спирачна система, контролираща разпределението на налягането в спирачните цилиндри С новия Самосвал ще се постигнат спестявания от само от енергия в размер на 139 251,79 лева годишно. Активът ще бъде с Индикатор за данните от пътуването показващ: средна скорост, среден разход на гориво, работни часове, общ среден разход, времена на шофиране, проверка ниво на масло в двигателя. Той е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 5-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 6-ти до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 7 „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов високоефективен камион “, включена в обследването за енергийна ефективност : За обезпечаване непрекъснат цикъл на работа на предвидената по проекта Пресевна инсталация е необходимо ритмично осигуряване на суровини – скални материали, които да се транспортират от депата до пресевното сито. В момента предприятието ползва външни транспортни услуги, които не са ритмични, скъпи и неефективни. Това води до неизпълнение на поръчаните обеми фракции от инертни материали и забава на изпълнение на строителните обекти. С инвестициите по проекта, препоръчани от извършен енергиен одит, ще се закупи и достави нов, високоефективен камион – 1 бр. Инсталираната единична мощност на Камиона ще бъде не по-висока 87,00 kW, Допустима обща маса - техническа – мин. 3,50 тона и разход гориво 7,85 литра/мото час. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност - 87,00 kW, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Активът ще бъде със самосвална надстройка с тристранно разтоварване. Има електронна спирачна система, контролираща разпределението на налягането в спирачните цилиндри С новия камион ще се постигне спестявания само от енергия в размер на 52 374,65 лева годишно. Активът има Индикатор за данните от пътуването показващ: средна скорост, среден разход на гориво, работни часове, общ среден разход, времена на шофиране, проверка ниво на масло в двигателя. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 5-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 6-ти до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 8: „Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието“ : В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад, финансиран със собствени средства на кандидата, препоръчва реализиране на мярка "Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието" като компонент на технологичната линия за производство на фракции от инертни материали. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на фракции чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупените активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 145 409 kWh/год. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 5-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 6-ти до 18-ти месец, включително.
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието: С проекта ще се въведе и сертифицира система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. Със Стандарта ISO 50001, "Бат Пел" ЕООД ще акцентира на управляемите фактори, като насочва вниманието си към задачата да се подобрява енергийната резултатност за постигане на бърз ефект, чрез най-добро използване на собствените енергийни източници и свързани с енергията активи, при едновременно намаляване на разходите за енергия и консумацията на енергия. Стандарта ще позволи на предприятието да въведе системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление. Въвеждането на този стандарт се очаква да доведе до намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Очаква се стандартът да: - Помогне на компанията за по-добро използване на съществуващите енергоемки активи; - Позволява прозрачност и улеснява комуникацията относно управлението на енергийните ресурси; - Насърчава най-добрите практики за енергийно управление и затвърждава доброто поведение в енергийното управление; - Помага в оценката на съоръжения и поставя приоритет върху въвеждането на нови енергийно-ефективни технологии; - Осигурява рамка за насърчаване на енергийна ефективност по веригата за доставка; - Улеснява подобренията в енергийното управление на проекти за намаляване на вредните емисии от парникови газове; - Позволява интегриране с други системи за управление като екологични, за здравето и безопасността. Системата за енергийно управление ще позволи на "Бат Пел" ЕООД да постигне своите ангажименти (заложени в корпоративната политика), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт. Дейността ще се реализира от 5-ти до 17-ти месец, включително.
 • Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки: Избраният изпълнител, с лиценз от АУЕР, изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки:  Мярка 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Пресевна инсталация  Мярка 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Челен Товарач  Мярка 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Багер  Мярка 4: Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективни Багер  Мярка 5: Доставка и въвеждане в експлоатация на нов високоефективен Комбиниран багер товарач  Мярка 6: Доставка и въвеждане в експлоатация на нов високоефективен Самосвал  Мярка 7: Доставка и въвеждане в експлоатация на нов високоефективен Камион  Мярка 8: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма „Бат Пел" ЕООД.

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 872.17, Достигната стойност: 872.17
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 3 177.35, Достигната стойност: 3 177.35
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 275.00, Достигната стойност: 0.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 27.50, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

2 069 423.43 BGN
1 458 256.40 BGN
1 457 540.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 239 517.94 218 738.46 611 167.03 2 069 423.43
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 239 517.94 218 738.46 611 167.03 2 069 423.43

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Пресевна инсталация – 1 бр.; Обособена позиция 002: Челен товарач - 1бр.; Багер (мярка 3) – 1 бр.; Багер (мярка 4) – 1 бр.; Комбиниран багер товарач – 1 бр.; Обособена позиция 003: Самосвал - 1бр.; Камион - 1бр., Стойност: 2 021 123.42
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Пресевна инсталация – 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Челен товарач - 1бр.; Багер (мярка 3) – 1 бр.; Багер (мярка 4) – 1 бр.; Комбиниран багер товарач – 1 бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 003: Самосвал - 1бр.; Камион - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление , Стойност: 14 500.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
Предмет на предвидената процедура: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки
Предмет на предвидената процедура: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011, Стойност: 13 800.00
 • Обособена позиция 1: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Челен товарач - 1бр.; Багер (мярка 3) – 1 бр.; Багер (мярка 4) – 1 бр.; Комбиниран багер товарач – 1 бр.; Обособена позиция 002: Самосвал - 1бр.; Камион - 1бр., Стойност: 1 975 229.88
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Челен товарач - 1бр.; Багер (мярка 3) – 1 бр.; Багер (мярка 4) – 1 бр.; Комбиниран багер товарач – 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Самосвал - 1бр.; Камион - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на енергоефективно оборудване“: Челен товарач - 1бр.; Багер (мярка 3) – 1 бр.; Багер (мярка 4) – 1 бр.; Комбиниран багер товарач – 1 бр.;, Стойност: 1 675 987.89
 • Обособена позиция 1: „Доставка на енергоефективно оборудване“: Челен товарач - 1бр.; Багер (мярка 3) – 1 бр.; Багер (мярка 4) – 1 бр.; Комбиниран багер товарач – 1 бр.;
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на енергоефективно оборудване“: Пресевна инсталация – 1 бр., Стойност: 45 893.55
 • Обособена позиция 1: „Доставка на енергоефективно оборудване“: Пресевна инсталация – 1 бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.