English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0935-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Юмер и син" ЕООД
101662328 ЮМЕР И СИН ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
24.11.2017
24.11.2017
15.03.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Гоце Делчев, с.Брезница

Описание

"Юмер и син" ЕООД е шивашка фирма, специализирана в изработка на облекла с мостри и материали на клиента. Компанията произвежда долно облекло, като в асортимента й попадат тениски, клинове, рокли, туники, бодита. Производството е организирано в цялостен процес - от сортиране и маркиране на изходните скроени елементи до пакетиране и етикиране на готовата продукция.
Производството на дрехи, особено това на ишлеме - много бройки от всеки вид артикул, изисква значителна консумация на ел. енергия за всички производствени машини и съоръжения, което оскъпява крайната производствена цена на изделията и прави производствения процес енергийно ниско ефективен. В тази връзка настоящия проект е насочен към постигане на оптимално енергийно потребление чрез изпълнение на следните дейности:
1. Извършване на енергийно обследване; 2. Оптимизиране енергийното потребление на цялото производство чрез внедряване и сертифициране по БДС EN ISO 50 001 за енергиен мениджмънт; 3. Модернизация на производствените мощности за повишаване производствения капацитет и намаляване на производствените разходи чрез внедряване на високо-технологично и енергоефективно оборудване.
Проектът предвижда да се инвестира в дейности по подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване на качеството и количеството на произвежданата продукция. 
Планираните енергийни спестявания в резултат от изпълнението на проекта са над 47 %. Факторът на енергийни спестявания (ESR) общо за всички планирани мерки е 84,20%.
Всички дейности по този проект ще доведат до намаляване на потреблението на електроенергия и горива за произвеждането на единица продукция, както и на вредните емисии на СО2. Реализацията на дейностите по проекта ще повишат конкурентоспособността и ефективността на производството в "Юмер и син" ЕООД и ще направят възможно разширяването на производствения капацитет, след въвеждане в експлоатация на новите ДМА.
Дейности
 • Извършване на енергийно обследване: Извършване на енергиен одит, включващ бележки и препоръки за планираните инвестиционни дейности. Всички предложени мерки са оценени според технически и икономически критерии, и са изчислени спестяванията на енергия и основните икономически индикатори. От гледна точка на планираните мерки и тяхното въздействие върху енергийните характеристики, инвестиционния проект е допустим. В енергийния одит няма предвидени препоръки извън предложените енергоспестяващи мероприятия по настоящия проект. Предложените мерки отговарят изцяло на инвестиционните намерения на „Юмер и син“ ЕООД, и ще доведат до значително подобряване на конкурентоспособността на компанията и 47,2% средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции в предприятието. Дейността, съгласно изискванията на процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ е изпълнена преди датата на входиране на настоящия проект. След изпълнението й получения доклад от обследването за енергийна ефективност, беше изпратен, съгласно процедурата за представяне към АУЕР; Становище за съответствие на енергийния одит от АУЕР е получено в срок.
 • Оптимизиране енергийното потребление на цялото прозводство чрез въвеждане на система за енергиен мениджмънт и сертифициране съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001(Energy Management Systems)/EN ISO 50001: Чрез въвеждане и сертифициране по БДС EN ISO 50 001:2011, освен способ за осигуряване на енергийна ефективност, фирмата ще формира своя политика по енергийното управление и ползване на енергия. Чрез внедряването, сертифицирането и прилагането на стандарта ще: - могат да се разработят цели и задачи, чрез които тази политика да се реализира в конкретната обстановка на конкретната фирма, решенията и практиките в областта на енергийното потребление и консумация, да се базират на обективно получени данни и анализи; - да се измерва и анализира енергийната резултатност; - да се провеждат прегледи, за да се установи как се познава и прилага политиката; - да се подобрява постоянно енергийното управление. След внедряването и сертифицирането по БДС EN ISO 50 001:2011, "Юмер и син" ЕООД ще разполага с възможността да увеличи своята енергийна независимост и да съобразява към нея вземането на важни решения от всякакъв тип – за инвестиции, за избор на доставчик, за договаряне, за държавни поръчки, търгове и др.
 • Придобиване на ново производствено оборудване, съгласно мерки за енергийна ефективност (Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на Покривни машини - 5 бр.; Копчешиеща машина - 1бр.; Илична машина - 1бр.; Четириконечен оверлог - 12 бр.; Прави машини - 12 бр.; Винтов компресор - 1бр.; Парогенератори - 2 бр.; Гладачна маса - 4 бр.): Дейността предвижда закупуване на: Покривни машини - 5 бр. (Мярка 1 от Енергиен одит, прл. Б); Копчешиеща машина - 1бр. (Мярка 2); Илична машина - 1бр.(Мярка 3); Четириконечен оверлог - 12 бр.(Мярка 4); Прави машини - 12 бр.(Мярка 5);Винтов компресор - 1бр.(Мярка 6); Парогенератори - 2 бр.(Мярка 7); Гладачна маса - 4 бр.(Мярка 8). Инвестициите, предвидени в настоящата дейност, попадат в режим "Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност". Всички разходи са включени в обследването за енергийна ефективност на дружеството и подробно са описани в Приложение Б - Енергиен одит към настоящият проект. В рамките на предвидените активи не е налична възможност за разграничаване на съставна част, която да е пряко свързана с енергийната ефективност на планирания за закупуване ДМА. Приложените оферти, удостоверяват начина на формиране на исканото финансиране в рамките на проекта, при спазване на чл.38, пар. 3, буква б. на Регламент 651/2014 на Комисията. Планираните енергийни спестявания за цялото предприятие в резултат от изпълнението на тази дейност (ПЕС): 47,32% Изпълнението на дейността ще допринесе за постигане на проектните цели, чрез постигане на следните технически параметри на новозаветното оборудване: 1.Покривни машини - 5 бр. (ESR-88.04%)-1848 раб часа;Раб. мощност 0,2475 kW;Изразходвана електроенергия 2286,9 kWh;Производителност 60 бр./часа;Произведена продукция 554400 бр./год;Междуиглово разстояние 5,6мм дължина на бода 4мм; Обороти 6000об./мин.; 2.Копчешиеща машина - 1бр. (ESR- 85.33%)- 2112 работни часа, Работна мощност 0,22 kW;Изразходвана електроенергия 464,64 kWh;Производителност 120 бр./час;Произведена продукция 235440 бр./год;Дължина на бода 0,05-12,7мм; Площ на зашиване 40х30мм; Обороти 2700об./мин. 3.Илична машина - 1бр.(ESR-91.7%)-2112 работни часа; Работна мощност 0,14 kW;Изразходвана електроенергия 295,68 kWh;Производителност 135 бр./час;Произведена продукция 285120 бр./год.;Повдигане на гергефа 14мм; Обороти 3600об./мин.; 4.Четириконечен оверлог - 12 бр.(ESR-87.48%)-1584 работни часа; Работна мощност 0,14 kW;Изразходвана електроенергия 2661,12 kWh;Производителност 10 бр./час;Произведена продукция 190080 бр./год.; Междуиглово разстояние 2мм; Ширина на оплетката мм 4/6 дължина на бода 3,6мм; Обороти 7500об./мин. 5.Прави машини - 12 бр.(ESR-82.64%)-1320 работни часа;Работна мощност 0,175 kW;Изразходвана електроенергия 2772 kWh;Производителност 3,75 бр./час;Произведена продукция 59400 бр./год.;Обороти об./мин. 4500; Височина на иглената бара 32мм; дължина на бода 0-5мм. 6.Винтов компресор - 1бр.(ESR71.27%)- 2112 раб. часа;Раб. мощност 2,625 kW;Изразходвана електроенергия 5544 kWh ;Производителност 1150 литра/мин;Произведена продукция 145728 м3/год.;Вместимост на бутилката 500л;Работно налягане7,5 bar; Капацитет 1150л/мин. 7.Парогенератори - 2 бр.(ESR-84.86%)-264 работни часа;Работна мощност 3,256 kW;Изразходвана електроенергия 1719,17 kWh;Производителност 1000 бр./час ;Произведена продукция 528000 бр./год;Мощност на помпата 0,37kW; Работно налягане 3,7bar;Капацитет на парата 5кг. 8.Гладачна маса - 4 бр.(ESR 90.76%)-264 работни часа ; Работна мощност 1,2425 kW; Изразходвана електроенергия 1312,08 kWh ; Производителност 500 бр./час; Произведена продукция 528000 бр./год.Мощност на нагревателите 2x0,62125kW; мощност на вакуум мотора 0,55kW; Работни размери 115х75см; Захранване 380V. Намалените разходи за производство на единица продукция, ще даде възможност за въвеждане и развитие на екологосъобразни производства и повишаване на устойчивата конкурентоспособност на фирмата. Предвидените активи по проекта използват одобрени енергийни технологии и са съизмерими с най-добрите налични технологии, като прилагането им ще допринесе за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.
 • Публичност и визуализация: Настоящата дейност е необходима с цел осигуряването на информираност и публичност за широката общественост относно финансовото подпомагане получено от „Юмер и син” ЕООД и отпуснато от фондовете на ЕС за изпълнението на настоящия проект в рамките на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Фирмата ще приложи подходящи мерки за визуализация, разпространение на информация и популяризиране на проектните дейности, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1303/2013 г. за ЕФРР, ЕСФ и КФ. В информацията, изготвяна и предоставяна във връзка с изпълнението на проекта, във всички отчети за изпълнение на договора (междинни и финален), както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта, ще бъде упоменаван финансовият принос на ЕС. При всички предприети мерки за информация и комуникация изрично ще се указва съфинансирането от ЕС на проекта, чрез поставяне на минимум следната текстова и визуална информация: - Емблема на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от ЕК, с упоменаване на ЕС; - Упоменаване на фонда (ЕСФ), който оказва подкрепа на проекта; - Общото лого за програмен период 2014-2020 г. и наименование на финансиращата програма в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност. При изпълнението на тази дейност ще бъдат спазвани стриктно условията и изискванията описани в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020 г. Върху доставеното по проекта оборудване ще бъдат поставени визуализиращи стикери, които да удостоверяват, че същите са доставени по проект, изпълняван с подкрепата на оперативната програма, съфинансирана от ЕС. На видимо за обществеността място ще бъдат поставени 2 бр. информационни табели, които ще указват, че във фирмата се реализира проект, съфинансиран от ЕС. Целта е да се постигне широка информираност относно планираните дейности и постигнатите в последствие резултати по проекта. Успешната реализация на целите на проекта е пряко свързана с постигането на максимална информираност на широката общественост относно изпълнението на предвидените проектни дейности и постигнатите резултати.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 90.87, Достигната стойност: 90.87
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 20.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.01
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 74.43, Достигната стойност: 74.43
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

214 684.40 BGN
145 584.86 BGN
144 868.50 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 123 747.12 21 837.74 69 099.54 214 684.40
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 123 747.12 21 837.74 69 099.54 214 684.40

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на технологично оборудване, Стойност: 190 524.40
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на технологично оборудване - шевни машини
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 - Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на технологично оборудване- Винтов компресор - 1бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция №3 - Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на технологично оборудване- Оборудване за текстилната промишленост
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на енергиен одит по образец, Стойност: 13 000.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на енергиен одит
Предмет на предвидената процедура: Разработване и внедряване на система за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50 001, Стойност: 7 000.00
 • Обособена позиция 1: Разработване и внедряване на система за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50 001
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране по БДС EN ISO 50 001, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране по БДС EN ISO 50 001
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация, Стойност: 1 160.00
 • Обособена позиция 1: Публичност и визуализация
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на технологично оборудване, Стойност: 157 562.90
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на технологично оборудване - шевни машини

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.