English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0938-C02
Енергийна ефективност в “ЦЕНТРАЛ БОЛКАН РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
09.08.2017
09.08.2017
18.04.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северозападен (BG31), Ловеч (BG315), Троян, гр.Троян

Описание

“ЦЕНТРАЛ БОЛКАН РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД е частна компания с основен предмет на дейност рециклиране на всички видове отпадъчни кабели (медни, алуминиеви и композитни). Проектът предвижда закупуване на съвременно оборудване, което се характеризира със значително по-ниско енергийно потребление за единица продукция и по-голяма производителност в сравнение със съществуващото в момента. По този начин, реализацията на проекта пряко ще допринесе за постигане на висока енергийна ефективност от дружеството, нейното устойчиво възходящо развитие и повишена конкурентоспособност. Също така, ще доведе до значително понижение на енергопотреблението и намаляване на оперативните експлоатационни разходи на производствената база.
Прилагането на енергоспестяващи производствени технологии ще допринесе и за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.
Тъй като рециклирането се извършва с неефективна инсталация, потребяваща значителна електроенергия, стратегическа цел на настоящия проект е постигане на оптимално енергийно потребление чрез изпълнение на следните дейности:
1. Извършване на енергийно обследване;
2. Оптимизиране енергийното потребление на цялото производство чрез внедряване и сертифициране по БДС EN ISO 50 001 за енергиен мениджмънт;
3. Модернизация на производствените мощности за повишаване производствения капацитет и намаляване на производствените разходи чрез внедряване на високо-технологично и енергоефективно оборудване за производство за рециклиране на кабели, чрез закупуване на ново оборудване.
Всички дейности по този проект ще доведат до намаляване на потреблението на електроенергия за произвеждането на единица продукция, както и на вредните емисии на СО2. Реализацията на дейностите по проекта ще повишат конкурентоспособността и ефективността на производството и ще направят възможно разширяването на производствения капацитет на фирмата, без да се променя из основи базисния производствен процес.
Дейности
 • Извършване на енергийно обследване: Извършване на енергиен одит, включващ бележки и препоръки за планираните инвестиционни дейности. Всички предложени мерки са оценени според технически и икономически критерии, и са изчислени спестяванията на енергия и основните икономически индикатори. От гледна точка на планираните мерки и тяхното въздействие върху енергийните характеристики, инвестиционния проект е допустим. В енергийния одит няма предвидени препоръки извън предложените енергоспестяващи мероприятия по настоящия проект. Предложените мерки отговарят изцяло на инвестиционните намерения на “ЦЕНТРАЛ БОЛКАН РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД, и ще доведат до значително подобряване на конкурентоспособността на компанията и 91,32 % средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции в предприятието. Дейността, съгласно изискванията на процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ е изпълнена преди датата на входиране на настоящия проект. След изпълнението й получения доклад от обследването за енергийна ефективност, беше изпратен, съгласно процедурата за представяне към АУЕР; Становище за съответствие на енергийния одит от АУЕР е получено в срок.
 • Оптимизиране енергийното потребление на цялото прозводство чрез въвеждане на система за енергиен мениджмънт и сертифициране съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001(Energy Management Systems)/EN ISO 50001: Чрез въвеждане и сертифициране по БДС EN ISO 50 001:2011, освен способ за осигуряване на енергийна ефективност, фирмата ще формира своя политика по енергийното управление и ползване на енергия. Чрез внедряването, сертифицирането и прилагането на стандарта ще: - могат да се разработят цели и задачи, чрез които тази политика да се реализира в конкретната обстановка на конкретната фирма, решенията и практиките в областта на енергийното потребление и консумация, да се базират на обективно получени данни и анализи; - да се измерва и анализира енергийната резултатност; - да се провеждат прегледи, за да се установи как се познава и прилага политиката; - да се подобрява постоянно енергийното управление. След внедряването и сертифицирането по БДС EN ISO 50 001:2011, “ЦЕНТРАЛ БОЛКАН РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД ще разполага с възможността да увеличи своята енергийна независимост и да съобразява към нея вземането на важни решения от всякакъв тип – за инвестиции, за избор на доставчик, за договаряне, за държавни поръчки, търгове и др.
 • Придобиване на ново производствено оборудване, съгласно мерки за енергийна ефективност (Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на 1 бр. машина за рециклиране на кабели): При анализа на наличното в производствената база на дружеството технологично оборудване, беше установено, че съществуващото използвано под наем оборудване, предназначено за изпълнение на производствените операции е със сравнително голям енергиен разход и ниска производителност. Поради недостатъците на използваната под наем машини, “ЦЕНТРАЛ БОЛКАН РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД желае да внедри напълно нова машина за рециклиране на кабели – предмет на настоящата дейност и препоръчана в Мярка 1 от извършения енергиен одит на предприятието. Конкретната мярка включва закупуване на собствена машина за рециклиране на кабели. Новата високоефективна машина напълно ще замени използваната към сегашно време амортизирана машина под наем. Техническите параметри след въвеждане на мярката са: • Работни часове 2112 часа (по бизнес план) 8 часа дневно при 22 работни дни месечно за 12 месеца = 2112,00 часа • Производителност на машината за рециклиране на кабели 300 кг/час (по оферта) • Работна ел. мощност 16,50 kW (по оферта) • Изразходвана ел. енергия за бъдещо време 34 848,00 kWh/год. 2112 часа * 16,50 kW = 34 848,00 kWh/год. • Произведена продукция в бъдеще време 633 600,00 кг/год. 2112 часа * 300 кг/час = 633 600,00 кг/год. • Специфично потребление 0,055 kWh/кг 34 848,00 kWh/год. ÷ 633 600 кг/год. = 0,055 kWh/кг Новата машина работи изцяло с рециклирани суровини, което максимално оправдава екоцелесъобразността на инвестицията. Факторът на енергийни спестявания (ESR) от дейността е над 91 %, а спестените емисии СО2 са над 300 t./год. За целта, машината следва да отговаря на следните минимални технически и функционални характеристики: - Производителност: 300,00 кг/ч - Инсталирана ел.мощност:33,00 kW - Работна ел.мощност: 16,50 kW - Оперативно тегло :3400,00 кг. Инвестициите, предвидени в настоящата дейност, ще се осъществят в рамките на режим „регионална инвестиционна помощ“. Закупуването и внедряването на машина за рециклиране на кабели с описаните горе характеристики, представлява първоначална инвестиция в материални активи, свързани с: − разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект. В следствие на инвестицията предприятието ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти - рециклирани кабели (макар и значително усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес няма да се променя из основи. Новите производствени операции, които предвидената за закупуване машина ще извършва, няма да доведат до диверсификация на продукцията на предприятието - ще се рециклират същите видове кабели, а единствено и само до разширяване на производствения капацитет на стопанския обект при значителна енергийна ефективност. Също така, прилагането на енергоспестяващи производствени технологии ще допринасе за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда. Планираната за закупуване машина е с модерна технология за рециклиране на кабели и не се предвижда закупуване на традиционните консумативи и компоненти, осигуряващи производствения процес, както и не се предвижда закупуване на традиционните масла и греси, използвани при старите модели машини за рециклиране на кабели. Закупената машина ще бъде внедрена на територията на предприятието кандидат, където се осъществява обичайната производствена дейност. Дълготрайните материални активи, придобити със средства по проекта, ще бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, ще бъдат амортизируеми, ще бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и ще бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и ще останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за срок от минимум три години. Придобитите активи ще са нови (неупотребявани) и ще бъда заведени за първи път от получателя на помощта (закупени от първи доставчик или производител).
 • Визуализация и публичност на проекта: Настоящата дейност е необходима с цел осигуряването на информираност и публичност за широката общественост относно финансовото подпомагане получено от “ЦЕНТРАЛ БОЛКАН РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД и отпуснато от фондовете на ЕС за изпълнението на настоящия проект в рамките на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Фирмата ще приложи подходящи мерки за визуализация, разпространение на информация и популяризиране на проектните дейности, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1303/2013 г. за ЕФРР, ЕСФ и КФ. В информацията, изготвяна и предоставяна във връзка с изпълнението на проекта, във всички отчети за изпълнение на договора (междинни и финален), както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта, ще бъде упоменаван финансовият принос на ЕС. При всички предприети мерки за информация и комуникация изрично ще се указва съфинансирането от ЕС на проекта, чрез поставяне на минимум следната текстова и визуална информация: - Емблема на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от ЕК, с упоменаване на ЕС; - Упоменаване на фонда (ЕСФ), който оказва подкрепа на проекта; - Общото лого за програмен период 2014-2020 г. и наименование на финансиращата програма в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност. При изпълнението на тази дейност ще бъдат спазвани стриктно условията и изискванията описани в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020 г. Върху доставеното по проекта оборудване ще бъдат поставени визуализиращи стикери, които да удостоверяват, че същите са доставени по проект, изпълняван с подкрепата на оперативната програма, съфинансирана от ЕС. На видимо за обществеността място ще бъде поставена информационна табела, която ще указва, че във фирмата се реализира проект, съфинансиран от ЕС. Целта е да се постигне широка информираност относно планираните дейности и постигнатите в последствие резултати по проекта. Информационните материали ще бъдат поставени на възлово място, където има най-голям поток от хора и най-голяма посещаемост. Успешната реализация на целите на проекта е пряко свързана с постигането на максимална информираност на широката общественост относно изпълнението на предвидените проектни дейности и постигнатите резултати.

Партньори

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 366.41, Достигната стойност: 366.41
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 300.09, Достигната стойност: 300.09
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

394 950.00 BGN
282 855.00 BGN
282 855.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 240 426.75 42 428.25 112 095.00 394 950.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 240 426.75 42 428.25 112 095.00 394 950.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. машина за рециклиране на кабели, Стойност: 363 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. машина за рециклиране на кабели
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на енергиен одит по образец, Стойност: 19 500.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на енергиен одит по образец
Предмет на предвидената процедура: Разработване и внедряване на система за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50 001, Стойност: 8 000.00
 • Обособена позиция 1: Разработване и внедряване на система за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50 001
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50 001, Стойност: 4 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50 001
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация, Стойност: 450.00
 • Обособена позиция 1: Публичност и визуализация

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.