English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
000019449 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ 2
102180174 АПЕЛАТИВЕН СЪД БУРГАС 1
103216253 АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА 1
104081584 АПЕЛАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1
115236769 АПЕЛАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ 1
121654463 АПЕЛАТИВЕН СЪД СОФИЯ 1
114620902 АПОЛИ ИНВЕСТ ЕООД 3
BE0535880359 Артесис Плантийн Университет 1
949326585 Асоциация "Е-сениорс" 1
176992877 Асоциация за европейско развитие на българското село 1
175809390 АСОЦИАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ 1
831489789 Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение 1
51933368655 Асоциация Удруга Замисли 1
115756766 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ - ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 3
114597909 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ДУНАВСКИ РАЙОН" 2
101619985 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" 2
103776654 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" 2
131294612 Батсолакис 3
114036886 БЕТОНЕКС - НЕШКОВ,ХРИСТОВ И С-ИЕ СД 1
203555176 БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР ЕООД 1
101159444 БИЗНЕС ИНКУБАТОР-Г.ДЕЛЧЕВ, ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 1
202787032 БИЛДИНГЕКСПЕРТКОНСУЛТ ЕООД 1
0008525440218 БКС 1
0009035331437 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 1
203283477 БОНИ - АБ ЕООД 1
Страница (8/60):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.