English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
432526928 Институт за развитие на човешките ресурси 1
НRВ 550188 Институт за социални професии, Дружество в обществена полза с ограничена отговорност 1
175905652 ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 1
000663694 ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА - БАН 1
000662089 Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Е. Будевски- БАН 1
175905727 Институт по информационни и комуникационни технологии – Българска академия на науките 1
000710936 Институт по катализ - БАН 1
000662064 Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика „Акад. А. Балевски - БАН 1
000663718 Институт по механика - БАН 1
000663700 ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ 1
000663700 ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ” - БАН 1
831906364 Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" 1
831906364 Институт по минералогия и кристалография „Акад. Ив. Костов- БАН 1
000663725 Институт по обща и неорганична химия- БАН 1
000080612 ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ 1
175905780 Институт по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски - БАН 1
000663668 Институт по органична химия с Център по фитохимия - БАН 2
000665295 Институт по полимери - БАН 2
130403691 Институт по публична администрация 1
175905481 ИНСТИТУТ ПО СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО И РОБОТИКА 2
000662025 Институт по физика на твърдото тяло - БАН 1
000663764 ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ 2
000665562 Института за изследване на изкуствата – БАН (ИИИзк) 1
117536530 ИНТЕР ФЕШЪН ООД 1
93086240426 ИНФАП Марке, област Анкона, район Марке, Италия 1
Страница (17/46):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).