English

Списък на операциите по Регламент 1303/2013


Списък на операциите по Регламент 1303/2013

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на бенефициента Наименование на операцията Обобщение на операцията Дата на начало на операцията Дата на приключване на операцията Общо допустими разходи, отпуснати за операцията % на съфинансиране от EC Местоположение Наименование на категориите интервенции за операцията Дата на последното актуализиране на списъка на операциите
175157251 ЕНТЪРПРАЙЗ КОМЮНИКЕЙШЪНС ГРУП ООД Развитие на управленския капацитет и растеж на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД В „Ентърпрайз Комюникейшънс Груп” ООД има внедрена ЕРП система, и системи за управление по следните... 22.03.2017 19.09.2018 312 602.00 85.00
 • гр.София
[1] Специализирани услуги за подкрепа за МСП и групи от МСП (включително услуги за управление, маркетинг и проектиране)
[1] ИКТ услуги и приложения за МСП (включително електронна търговия, електронен бизнес и бизнес процеси в мрежа), „живи лаборатории“, интернет предприемачи и нови ИКТ предприятия
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия
[6] Не се прилага
[7] Информационни и комуникационни дейности, включително телекомуникации, информационни услуги, компютърно програмиране, консултантска дейност и свързаните с тях дейности
28.09.2018
131385698 БАРТЕР ЕООД Повишаване на енергийната ефективност на „БАРТЕР” ЕООД Проектът е насочен към реализирането на инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на „Барт... 28.12.2017 28.07.2019 4 863 540.00 85.00
 • гр.Севлиево
[1] Производствени инвестиции в големи предприятия, свързани с нисковъглеродната икономика
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
[6] Не се прилага
[7] Строителство
20.05.2019
106633615 ДЕТСКА ГРАДИНА " РОЗА" "МНОГООБРАЗИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА МЕЗДРА" Проектът „МНОГООБРАЗИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА МЕЗДРА” е съобразен с основните постановки на ... 27.07.2016 27.07.2018 267 250.20 85.00
 • гр.Мездра
[1] Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Не се прилага (само техническа помощ)
[6] Недискриминация
[7] Не се прилага
24.03.2017
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" Осигуряване на финансирането на възнаграждения, осигурителни вноски и други дължими според действащото законодателство плащания, както и допълнителни възнаграждения и допълнително здравно осигуряване за служители, работещи в Управляващия орган на ОП НОИР Осигуряване на финансирането на възнаграждения, осигурителни вноски и други дължими според действащо... 18.12.2015 31.12.2018 11 068 398.00 85.00
 • България
[1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Не се прилага (само техническа помощ)
[6] Не се прилага
[7] Публична администрация
15.11.2017
000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Дирекция "Координация на програми и проекти", УО на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 „Техническа помощ за обезпечаване извършването на административни и технически услуги и други разходи, съпътстващи изпълнението на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” Осигуряване на финансов ресурс за обезпечаване изпълнението на следните дейности за нуждите на Управ... 01.12.2014 31.12.2023 1 801 200.00 85.00
 • гр.София
[1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Не се прилага (само техническа помощ)
[6] Не се прилага
[7] Други услуги, некласифицирани другаде
25.03.2019
177057545 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" Осигуряване на ефективното функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ Финансовият план (ФП) е насочен към осигуряване на условия за ефективно функциониране на Изпълнителн... 04.01.2017 31.12.2018 1 299 435.52 85.00
 • България
 • Територията на ЕС
[1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
[2] Безвъзмездни средства
[3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
[4] Не се прилага
[5] Не се прилага (само техническа помощ)
[6] Не се прилага
[7] Не се прилага
14.05.2019
177057545 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" Осигуряване на ефективното функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ през периода 2019-2021 г. Финансовият план (ФП) е насочен към осигуряване на условия за ефективно функциониране на Изпълнителн... 01.01.2019 31.12.2021 1 299 069.24 85.00
 • България
 • Територията на ЕС
[1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
[2] Безвъзмездни средства
[3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
[4] Не се прилага
[5] Не се прилага (само техническа помощ)
[6] Не се прилага
[7] Не се прилага
19.02.2019
204368425 СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОТЕГНАТА РЪКА ЕООД "Създаване на условия за развитие на "Социално предприятие Протегната ръка" ЕООД Проектът Създаване на условия за развитие на "Социално предприятие Протегната ръка" ЕООД, има за цел... 12.06.2018 12.09.2019 190 473.36 85.00
 • гр.София
[1] Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Не се прилага (само техническа помощ)
[6] Не се прилага
[7] Други услуги, некласифицирани другаде
04.04.2019
127032176 ТИЧА - ШУМЕН ООД Подобряване на енергийната ефективност на “ТИЧА - ШУМЕН” ООД “Тича-Шумен” ООД е основана през 1997 година със седалище и адрес на управление град Шумен и е... 21.08.2017 19.09.2018 472 383.94 85.00
 • гр.Шумен
[1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
[6] Не се прилага
[7] Други некласифицирани производствени отрасли
01.10.2018
127029365 ВИАС ЕООД Подобряване енергийната ефективност на „ВИАС“ ЕООД „ВИАС“ ЕООД е създадено през 1994 г. в гр. Шумен. Дружеството е с основен код на дейност по КИД... 18.08.2017 18.10.2018 533 316.38 85.00
 • гр.Шумен
[1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
[6] Не се прилага
[7] Други некласифицирани производствени отрасли
26.10.2018
826043842 ЗАВЕТ АД Подобряване на енергийната ефективност на „ЗАВЕТ” АД „ЗАВЕТ“ АД произвежда ветеринарни лекарствени продукти, фуражни добавки (прахообразни и течни),... 21.08.2017 25.10.2018 309 194.14 85.00
 • гр.Завет
[1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
[6] Не се прилага
[7] Други некласифицирани производствени отрасли
31.10.2018
200622659 РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Подобряване енергийната ефективност на РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД “РВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД e с основна икономическа дейност: 41.20 - Строителство на жилищни и нежилищ... 21.08.2017 19.11.2018 537 259.10 85.00
 • гр.Мездра
[1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
[6] Не се прилага
[7] Строителство
21.11.2018
124693172 ДОБРУДЖА БИЛДИНГ ЕООД Подобряване на енергийната ефективност на "Добруджа билдинг" ЕООД "Добруджа билдинг" ЕООД е създадено през 2008 година с основен предмет на дейност -строителство н... 18.08.2017 25.10.2018 1 551 130.20 85.00
 • с.Ясен (общ.Плевен)
[1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
[6] Не се прилага
[7] Строителство
31.10.2018
200578682 ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД Подобряване на енергийната ефективност на „ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ – ДБ“ЕООД ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ – ДБ“ ЕООД e с основна икономическа дейност по КИД-2008: 41.20 - Строителство н... 09.08.2017 06.12.2018 492 769.02 85.00
 • гр.Летница
[1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
[6] Не се прилага
[7] Строителство
07.12.2018
127627462 КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД Подобряване на енергийната ефективност на „Кънстракшън груп“ ЕООД „Кънстракшън груп“ ЕООД е с основна икономическа дейност: 4120 - строителство на жилищни и нежил... 17.08.2017 21.12.2018 1 620 302.63 85.00
 • с.Буковлък
[1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
[6] Не се прилага
[7] Строителство
03.01.2019
103900924 ПАСАТ ПРЕС ЕООД Подобряване енергийната ефективност на „ПАСАТ ПРЕС” ЕООД Офсетовата печатница e основана през 1990 г. в град Варна. Фирмата предлага разнообразие от печ... 21.08.2017 11.07.2018 184 721.30 85.00
 • гр.Варна
[1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
[6] Не се прилага
[7] Други некласифицирани производствени отрасли
25.07.2018
160063112 ПРЕСТИЖ 2007 ЕООД Подобряване на енергийната ефективност на Престиж 2007 ЕООД „ПРЕСТИЖ 2007” ЕООД е регистрирана в началото на 2006 г. със седалище гр. Пловдив, с основна ико... 22.01.2018 26.02.2019 325 216.00 85.00
 • с.Маноле
[1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
[6] Не се прилага
[7] Други некласифицирани производствени отрасли
27.02.2019
000852925 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Грижа в домашна среда Проектното предложение е насочено към осигуряване на комплекс от услуги в домашна среда за хора с ув... 01.07.2016 01.05.2018 499 260.00 85.00
 • Тервел
[1] Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Не се прилага (само техническа помощ)
[6] Не се прилага
[7] Не се прилага
26.10.2018
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" “Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ 2007 – 2013 на Агенция “Пътна инфраструктура” Чрез реализацията на настоящия проект Агенция “Пътна инфраструктура“ има за цел да осъществи адекват... 09.04.2019 31.03.2022 284 571.60 85.00
 • гр.София
[1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Не се прилага (само техническа помощ)
[6] Не се прилага
[7] Други услуги, некласифицирани другаде
09.04.2019
000695317 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2 Проектът предвижда изграждане на необходимата инфраструктура, чрез реализиране на инженеринг и доста... 22.10.2018 22.10.2020 6 000 000.00 85.00
 • България
[1] Друга инфраструктура, която допринася за регионалното и местното развитие
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Насърчаване на социалното приобщаване, борбата с бедността и всяка форма на дискриминация
[6] Не се прилага
[7] Не се прилага
22.10.2018
000505910 ОБЩИНА РАЗГРАД Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград Проектно предложение "Паркоустрояване на зелените площи в кв."Орел", гр.Разград е част от Инвестицио... 16.01.2017 16.07.2019 5 948 844.51 85.00
 • Разград
[1] Опазване и укрепване на биологичното разнообразие, опазване на природата и екологосъобразна инфраструктура
[1] Велосипедни и пешеходни алеи
[2] Безвъзмездни средства
[3] Малки градски райони (среднонаселени, с население >5 000 души)
[4] Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на градските райони
[5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
[6] Не се прилага
[7] Не се прилага
27.02.2017
127622102 ТЕХНОСТРОЙ - Г ЕООД Подобряване на енергийната ефективност на “ТЕХНОСТРОЙ - Г” ЕООД “ТЕХНОСТРОЙ - Г” ЕООД е създадена през 2006 година с основна икономическа дейност 42.99 – Строи... 21.08.2017 10.08.2018 543 072.00 85.00
 • гр.Смядово
[1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
[6] Не се прилага
[7] Строителство
16.08.2018
205249979 " ДРУЖИНА МЛЕЧНА" ООД Създаване и подкрепа на група на производители Дружина млечна ООД Фермерите с млечно направление на национално и европейско ниво са изправени пред много предизвикател... 21.12.2018 30.08.2023 977 900.00 90.00
 • България
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Не се прилага (само техническа помощ)
[6] Не се прилага
[7] Не се прилага
[1] Не се прилага
21.12.2018
201066368 "411 Маркетинг" ЕООД Нови устойчиви работни места в "411 Маркетинг" ЕООД Проектното предложение включва разкриване на 25 нови устойчиви работни места, закупуване на съответн... 22.03.2017 22.09.2018 247 469.00 85.00
 • гр.Варна
[1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Не се прилага (само техническа помощ)
[6] Не се прилага
[7] Не се прилага
15.05.2019
175014099 "АВАЛОН-52" ЕООД Насърчаване на предприемачеството в Югозападен район Проектът има за цел: Насърчаване стартирането и развиването на самостоятелна стопанска дейност в Юго... 01.05.2018 01.10.2019 167 231.90 85.00
 • България
[1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
[1] Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия
[2] Безвъзмездни средства
[3] Не се прилага
[4] Не се прилага
[5] Не се прилага (само техническа помощ)
[6] Не се прилага
[7] Други услуги, некласифицирани другаде
21.09.2018
Страница (1/293):

Забележки:

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.