English

Членове на обединение

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
175226950 "Монолит София"АД 1
130879167 "Монолитно строителство" ЕООД 2
126730630 "МОТИВА" ЕООД 8
1243967 "МОТТ МАКДОНАЛД ЛИМИТИД" 3
121915340 "МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 37
203525024 "МУУД КОНСТРЪКШЪН" ООД 1
175321366 "НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО" ООД 3
201627890 "НИКИ ИНВЕСТ 77" ЕООД 5
101105090 "Никмар Кънстракшън ЕООД 1
201614733 "НЮ ДАЙРЕКШЪНС" ООД 1
204837602 "НЮ ИКОНОМИК СОЛЮШЪНС" ЕООД 1
202341867 "НЮ УЪРЛД 24" ООД 1
177079506 "Обединение "Градска среда Плевен" (членове: "Трейс Груп Холд" АД и "Инфрастрой" ЕООД) 2
203894447 "Обучителен център - Европа" ЕООД 1
103591328 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД 3
175447525 "Пи Ес Консулт" ЕООД 2
811132858 "ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД 2
825287345 "ПИРС-Д" ООД 1
200775103 "ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ" 4
825240527 "ПЛОВДИВИНВЕСТ 99" АД 2
121625981 "ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН" ЕООД 2
102907182 "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД 3
811130355 "ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93" ООД 4
200796663 "ПроАктив Тийм" ЕООД 1
175216595 "ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ" ООД 13
Страница (7/30):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.