English

Членове на обединение

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
201614733 "НЮ ДАЙРЕКШЪНС" ООД 1
204837602 "НЮ ИКОНОМИК СОЛЮШЪНС" ЕООД 1
202341867 "НЮ УЪРЛД 24" ООД 1
177079506 "Обединение "Градска среда Плевен" (членове: "Трейс Груп Холд" АД и "Инфрастрой" ЕООД) 2
203894447 "Обучителен център - Европа" ЕООД 1
103591328 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД 1
175447525 "Пи Ес Консулт" ЕООД 2
811132858 "ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД 2
825287345 "ПИРС-Д" ООД 1
200775103 "ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ" 4
825240527 "ПЛОВДИВИНВЕСТ 99" АД 2
121625981 "ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН" ЕООД 2
102907182 "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД 3
811130355 "ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93" ООД 4
200796663 "ПроАктив Тийм" ЕООД 1
175216595 "ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ" ООД 13
203286548 "ПРОЕКТ ОВКХТГ и ЕЕ" ЕООД 1
126738278 "Проинвест-2007" ЕООД 1
203728443 "Профпроект България" ЕООД 6
835009611 "ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т" ЕАД 3
813029821 "Пътища и мостове" ЕООД 3
121559474 "Пътища и съоръжения" ЕАД 1
130086390 "ПЪТКОНСУЛТ 2000" ЕООД 4
119524605 "Пътно поддържане - Сливен" ЕООД 2
124000579 "Пътно строителство" АД 2
Страница (7/29):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.