English

Членове на обединение

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
202002023 ДЖИ ТИ ЕР ГРУП ЕООД 1
130175259 ДЖОБТАЙГЪР ООД 1
177225384 ДЗЗД "Пиринстрой - Парсек" 2
177151813 ДЗЗД "Пътища Груп" (членове: "Бевъриджис Олимпия" ЕООД и "Пътища" АД) 2
177066521 ДЗЗД "ТН Плевен 2016" (членове: "Тарктур" ЕООД и "Нивел строй" ЕООД) 2
177183348 ДЗЗД КОНСУЛТАНТИ ПЛЕВЕН 31 (Членове на Обединението: "Ати Консулт" ЕООД, "Архон" ЕООД и "Термо Консулт София" ЕООД) 3
202803940 ДИ ВИ България АД 1
200948893 Ди енд Ем Консулт ЕООД 1
203396674 ДИВЕЛЪПЪР ЕООД 1
175385689 ДИЗАЙН ГРУП СТУДИО ООД 1
111560974 ДИКИСТРОЙ ЕООД 1
121376124 ДИКОН ГРУП ЕООД 3
200442789 ДИЛА 1 ООД 2
121141051 ДИНАМИК РЕСУРС ООД 1
200232698 ДММ - ДИЗАЙН ЕООД 3
200370635 Доуш Иншаат Ве Тиджарет АД 1
201473136 ДРИЙМС ПРОПЪРТИ ЕООД 2
130349514 Е ДОМ ООД 1
202257771 ЕВО МЕДИА ГРУП ЕООД 2
200623266 ЕВРО ТОТАЛ КОНСУЛТ ООД - член на обединение ДЗЗД "ЕВРОЗНАНИЕ - СТРЕЛЧА 2017" 3
202628504 ЕВРОВИЯ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 1
131421774 ЕВРОЕНЕРЖИ 2005 ЕООД 3
202938225 ЕВРОКОНСУЛТ РУСЕ ЕООД 1
175196705 ЕВРОНЕТ ЕООД 1
114674768 ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД 1
Страница (15/28):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.