English

Членове на обединение

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
130018215 Ултрастрой ЕООД 1
201787560 УОТЪР ЕНВАЙРО ПРОДЖЕКТ ЕООД 2
201462969 ФЕНИКС ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ЕООД 1
202366429 Финтрейд Инженеринг ООД 1
130511877 Фондация "Право и интернет" 1
175069673 Фондация "Център за предприемачество и управленско развитие - България" 1
122007856 ФОРМСИНТЕЗ ООД 2
201201428 ФОРС КОНСУЛТ ЕООД 1
103318710 ФРИБУЛ ООД 1
201198811 ХАЯ-С ООД 3
201374348 Хедон Консулт ЕООД 1
200211946 ХЕЛИО СИТИ ООД 3
131364501 Хепи Лайф ООД 1
175185140 ХЕС ПРОЕКТ ООД 1
119038763 ХИДРОРЕМОНТ-ИГ ООД 1
103029862 ХИДРОСТРОЙ АД 3
816089204 ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД 1
020556093 ХОРНИТ ООД - член на обединение ДЗЗД "ЕВРОЗНАНИЕ - СТРЕЛЧА 2017" 3
175177485 ХОУМ-БГ ЕООД 1
200398920 ХРАНКОТОШ ЕООД 2
106070693 ЦЕИС ЕООД 1
831914037 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД 2
123618423 ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД 1
175231602 ЦЕНТЪР ЗА ПЪТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ЦПИ АД 4
202207252 ЦИКАЛОВ И АРХИТЕКТИ ЕООД 1
Страница (29/30):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.