English

Членове на обединение

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
115872945 ГЕРТ ГРУП ЕООД 1
201190437 ГИД - Г КОНСУЛТ ЕООД 6
238921 f ГИС Аква Австрия ГмбХ 1
831652485 ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД 1
203020572 Глобал Метрикс ЕООД 2
200068737 ДАЕЛ - 2008 ЕООД 1
203404555 Девком ЕООД 6
103842150 ДЕОМИД ЕООД 2
201658843 ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД 4
202002023 ДЖИ ТИ ЕР ГРУП ЕООД 1
130175259 ДЖОБТАЙГЪР ООД 1
176593141 ДЗЗД "Консорциум Мултиплекс инженеринг - Лайф Енерджи" 1
177151813 ДЗЗД "Пътища Груп" (членове: "Бевъриджис Олимпия" ЕООД и "Пътища" АД) 2
177066521 ДЗЗД "ТН Плевен 2016" (членове: "Тарктур" ЕООД и "Нивел строй" ЕООД) 2
177183348 ДЗЗД КОНСУЛТАНТИ ПЛЕВЕН 31(Членове на Обединението: "Ати Консулт" ЕООД, "Архон" ЕООД и "Термо Консулт София" ЕООД) 3
200308719 ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД 2
200754059 ДИАМАНТ БГ ЕООД 1
203396674 ДИВЕЛЪПЪР ЕООД 1
121376124 ДИКОН ГРУП ЕООД 1
200442789 ДИЛА 1 ООД 2
121141051 ДИНАМИК РЕСУРС ООД 1
200370635 Доуш Иншаат Ве Тиджарет АД 1
176970425 Дружество по ЗЗД "Консорциум ТНТ Ефект" 1
176916356 Дружество по ЗЗД "Обновен дом" 4
130349514 Е ДОМ ООД 1
Страница (8/15):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).