English

Членове на обединение

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
200756124 "Лайф Енерджи" ООД 29
131504519 "Лидерпроект" ООД 5
106590683 "ЛКС" ООД 1
108518800 "ЛУКОВ ДИЗАЙН 2" ЕООД 1
402633788 "МАП ИНТЕРНАСИОНАЛ" ООД 1
112606786 "Маринели - 62" ЕООД 1
831829811 "Мармет" ООД 1
202852257 "МАРСИ КОНСУЛТИНГ" ЕООД 1
117668770 "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 2
CZ45271895 "Метропроект Прага" 1
101728098 "МИЛЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 3
203223067 "МИНОВИ ГРУП" ООД 1
175226950 "Монолит София"АД 1
130879167 "Монолитно строителство" ЕООД 2
126730630 "МОТИВА" ЕООД 7
1243967 "МОТТ МАКДОНАЛД ЛИМИТИД" 3
121915340 "Мултиплекс инженеринг" ЕООД 31
175321366 "НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО" ООД 2
201627890 "НИКИ ИНВЕСТ 77" ЕООД 4
101105090 "Никмар Кънстракшън ЕООД 1
201614733 "НЮ ДАЙРЕКШЪНС" ООД 1
204837602 "НЮ ИКОНОМИК СОЛЮШЪНС" ЕООД 1
202341867 "НЮ УЪРЛД 24" ООД 1
177079506 "Обединение "Градска среда Плевен" (членове: "Трейс Груп Холд" АД и "Инфрастрой" ЕООД) 2
203894447 "Обучителен център - Европа" ЕООД 1
Страница (6/28):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.