English

Членове на обединение

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
175321366 "НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО" ООД 2
201627890 "НИКИ ИНВЕСТ 77" ЕООД 4
201614733 "НЮ ДАЙРЕКШЪНС" ООД 1
204837602 "НЮ ИКОНОМИК СОЛЮШЪНС" ЕООД 1
202341867 "НЮ УЪРЛД 24" ООД 1
177079506 "Обединение "Градска среда Плевен" (членове: "Трейс Груп Холд" АД и "Инфрастрой" ЕООД) 2
203894447 "Обучителен център - Европа" ЕООД 1
103591328 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД 1
175447525 "ПИ ЕС КОНСУЛТ" ЕООД 1
811132858 "ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД 2
825287345 "ПИРС-Д" ООД 1
825240527 "ПЛОВДИВИНВЕСТ 99" АД 2
121625981 "ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН" ЕООД 2
102907182 "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД 3
811130355 "ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93" ООД 3
200796663 "ПроАктив Тийм" ЕООД 1
175216595 "ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ" ООД 9
203286548 "ПРОЕКТ ОВКХТГ и ЕЕ" ЕООД 1
126738278 "Проинвест-2007" ЕООД 1
203728443 "Профпроект България" ЕООД 6
835009611 "ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т" ЕАД 3
121559474 "Пътища и съоръжения" ЕАД 1
130086390 "ПЪТКОНСУЛТ 2000" ЕООД 2
119524605 "Пътно поддържане - Сливен" ЕООД 2
121015330 "Пътстрой - 92" АД 3
Страница (6/25):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).