English

Членове на обединение

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
112038903 ГЕОИНЖЕНЕРИНГ - НИКОЛАЙ КИРОВ ЕТ 1
112586885 ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ООД 1
200033237 ГЕОландс ЕООД 1
201432883 ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН ЕООД 1
Георги Иванов Евстатиев 1
114681976 ГЕРГАНОВ - ПРОЕКТ ЕООД 1
115872945 ГЕРТ ГРУП ЕООД 2
201190437 ГИД - Г КОНСУЛТ ЕООД 6
238921 f ГИС Аква Австрия ГмбХ 1
831652485 ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД 2
203020572 Глобал Метрикс ЕООД 3
114608558 ГРАФИТИ ООД 1
200068737 ДАЕЛ - 2008 ЕООД 1
203404555 Девком ЕООД 6
103842150 ДЕОМИД ЕООД 2
104615209 ДЖАМБО 33 ЕООД 1
201658843 ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД 4
202002023 ДЖИ ТИ ЕР ГРУП ЕООД 1
130175259 ДЖОБТАЙГЪР ООД 1
177233915 ДЗЗД "ЕЕ САМОКОВ 2017" 1
177225384 ДЗЗД "Пиринстрой - Парсек" 2
177151813 ДЗЗД "Пътища Груп" (членове: "Бевъриджис Олимпия" ЕООД и "Пътища" АД) 2
177066521 ДЗЗД "ТН Плевен 2016" (членове: "Тарктур" ЕООД и "Нивел строй" ЕООД) 2
177183348 ДЗЗД КОНСУЛТАНТИ ПЛЕВЕН 31 (Членове на Обединението: "Ати Консулт" ЕООД, "Архон" ЕООД и "Термо Консулт София" ЕООД) 3
202803940 ДИ ВИ България АД 1
Страница (10/20):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).