English

Членове на обединение

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
115535579 "Кей Джи Би" ЕООД 1
175340669 "КЛИМАТРОНИК" ЕООД 1
175219757 "КОПЕКС И КО" ЕООД 3
126706362 "К-Проект" ЕООД 1
120548749 "Красин" ООД 1
200133700 "КРИСТАЛНА ВОДА" АД 3
200756124 "ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ" ООД 26
131504519 "Лидерпроект" ООД 5
106590683 "ЛКС" ООД 1
108518800 "ЛУКОВ ДИЗАЙН 2" ЕООД 1
112606786 "Маринели - 62" ЕООД 1
831829811 "Мармет" ООД 1
117668770 "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 2
CZ45271895 "Метропроект Прага" 1
203223067 "МИНОВИ ГРУП" ООД 1
175226950 "Монолит София"АД 1
126730630 "МОТИВА" ЕООД 7
1243967 "МОТТ МАКДОНАЛД ЛИМИТИД" 3
121915340 "МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 27
131065424 "НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО - КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 3
175321366 "НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО" ООД 2
201627890 "НИКИ ИНВЕСТ 77" ЕООД 4
202341867 "НЮ УЪРЛД 24" ООД 1
177079506 "Обединение "Градска среда Плевен" (членове: "Трейс Груп Холд" АД и "Инфрастрой" ЕООД) 2
176916356 "ОБНОВЕН ДОМ" ДЗЗД 1
Страница (4/20):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).