English

Членове на обединение

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
112606786 "Маринели - 62" ЕООД 1
831829811 "Мармет" ООД 1
CZ45271895 "Метропроект Прага" 1
203223067 "МИНОВИ ГРУП" ООД 1
175226950 "Монолит София"АД 1
126730630 "МОТИВА" ЕООД 7
1243967 "МОТТ МАКДОНАЛД ЛИМИТИД" 2
121915340 "МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 21
131065424 "НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО - КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 3
175321366 "НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО" ООД 2
201627890 "НИКИ ИНВЕСТ 77" ЕООД 4
202341867 "НЮ УЪРЛД 24" ООД 1
177079506 "Обединение "Градска среда Плевен" (членове: "Трейс Груп Холд" АД и "Инфрастрой" ЕООД) 2
176916356 "ОБНОВЕН ДОМ" ДЗЗД 1
103591328 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД 1
175447525 "ПИ ЕС КОНСУЛТ" ЕООД 1
825240527 "ПЛОВДИВИНВЕСТ 99" АД 1
121625981 "ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН" ЕООД 2
102907182 "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД 3
126738278 "Проинвест-2007" ЕООД 1
121559474 "Пътища и съоръжения" ЕАД 1
130086390 "ПЪТКОНСУЛТ 2000" ЕООД 2
119524605 "Пътно поддържане - Сливен" ЕООД 1
121015330 "Пътстрой - 92" АД 2
108001767 "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД 3
Страница (4/17):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).