English

Членове на обединение

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
121915340 "МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 19
131065424 "НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО - КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 2
175321366 "НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО" ООД 2
201627890 "НИКИ ИНВЕСТ 77" ЕООД 4
202341867 "НЮ УЪРЛД 24" ООД 1
177079506 "Обединение "Градска среда Плевен" (членове: "Трейс Груп Холд" АД и "Инфрастрой" ЕООД) 2
176916356 "ОБНОВЕН ДОМ" ДЗЗД 1
103591328 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД 1
175447525 "ПИ ЕС КОНСУЛТ" ЕООД 1
825240527 "ПЛОВДИВИНВЕСТ 99" АД 1
121625981 "ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН" ЕООД 1
102907182 "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД 3
126738278 "Проинвест-2007" ЕООД 1
121559474 "Пътища и съоръжения" ЕАД 1
130086390 "ПЪТКОНСУЛТ 2000" ЕООД 2
119524605 "Пътно поддържане - Сливен" ЕООД 1
121015330 "Пътстрой - 92" АД 2
108001767 "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД 3
126728558 "Радев-06" ЕООД 2
175292784 "РИЛА КОНСУЛТ" ЕООД 4
108034169 "РОДОПСТРОЙ - 97" ООД 1
130072501 "РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 3
127529000 "СНИК" ЕООД 1
131426974 "СОФЕНА" ЕООД 4
108565390 "СОФТ-Ю" ООД 2
Страница (4/15):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).