English

Изпълнители

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
117113199 РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД 2
000522685 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" 1
Руси Господинов Митев 0
Руси Зарков Захариев 2
Руси Петров Петров 1
Русимир Димитров Русев 2
Руска Ванчева Василева 1
Руска Димитрова Бояджиева 1
Руска Едрева 1
Руска Пенкова Тодорова 2
Руслан Владимиров Абаджиев 1
Руслан Йорданов Кънев 1
Руслан Светозаров Емануилов 2
117664619 РУТЕХ ООД 0
Ръководител 1
Ръководител - Граждански договор 1
Ръководител - ДУК 1
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ 1
Ръководител на проект 0
Ръководител проект 1
Ръководител проект 1
Ръководител проект - Ангелина Добрева 1
Ръководител проект - Петър Димитров Цветков 1
Ръководител проект - Цветан Георгиев Иванов, старши експерт в дирекция "Здравеопазване", Столична община 3
200165160 РЪН АДВАРТАЙЗИНГ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД 1

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.