English

Изпълнители

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
Петина Даскалова 1
Петкан Александров Илиев 4
Петкана Иванова Делиянчева 1
Петко Валериев Петков 1
020595769 ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД 2
Петко Ивайлов Петков 1
Петко Костов Цигуларов 1
Петко Николаев Симеонов 1
Петко Пенев Петков 2
040416405 ПЕТКО СЛАВОВ ЕТ 1
ПЕТКО СТЕФАНОВ ДОНЧЕВ 1
Петко Стоянов Горбанов 1
Петко Христов Узунски - финансов сътрудник. Договор № ДО4-21/18.02.2016 г., CPV код 66171000. Дейности по организация и управление на проект „Подкрепа за равен достъп и развитие“. 0
Петра Щерева Николова 0
104614712 ПЕТРА-2004 ЕООД 0
Петрана Стоятелова Червенкова 1
Петранка Атанасова Ушева 4
Петранка Иванова Димитрова 1
Петранка Иванова Тозева 1
Петранка Михайлова Керанова 2
Петранка Стоянова Стоилова 1
Петранка Тодорова Мицова - Топова 3
831315137 Петрекс 92 ООД 1
101545314 ПЕТРИКО ООД 4
201684795 ПЕТРОВ 95-ЮРИ НЕНЧЕВ ЕООД 5

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).