English

Изпълнители

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
Цветомира Димитрова Цветкова 1
Цветомира Лалева Христова 1
ЦВЕТОМИРА МАРИНОВА МАРИНОВА 1
Цветомира Павлинова Христова 1
Цветослава Цветанова Видрарска 1
Цвятко Момчилов Каменов 1
202615600 ЦДС ГРУП ООД 0
000580578 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ТЕМЕНУГА" 0
Ценка Костова Василева 1
Ценка Павлова Емануилова 1
121886344 Централ-52 ЕООД 0
000696497 ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ 1
831914037 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД 0
204305396 Централна Консултантска Компания ООД 1
831447150 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД 0
202218735 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД 0
123618423 ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД 3
113567514 ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ ООД 1
201014446 ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ - СТАРА ЗАГОРА ЕООД 1
202165839 ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ ИНТЕРСИСТЕМ ООД 3
000703276 Център за професионално обучение към Конфедерация на независимите синдикати в България 1
106582850 Център за професионално обучение към сдружение "Етника" 1
175630455 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към СНЦ „ИНСАЙТ” 2
114598612 Център за професионално ориентиране към Регионален център за професионална квалификация - гр. Плевен 1
175231602 ЦЕНТЪР ЗА ПЪТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ЦПИ АД 0

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).